gods agenda

'Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen'


Als de wereld in Gods hand rust en Christus heeft alle macht in de hemel en op aarde, dan bepalen God en zijn Christus uiteindelijk wat er gebeurt. Niets gaat buiten God om. Tegen Pilatus zei de zwaar gegeselde Jezus: 'U zou geen macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was.' De gekruisigde Christus was het centrum van Gods plannen. De terugkeer van Christus staat vast en alles wat daaraan voorafgaat en wat daarop volgt. En God heeft daar geen geheim van gemaakt. In de profeten van het Oude en Nieuwe testament en vooral het boek Openbaring geeft Hij zijn agenda, open en bloot. Voor iedereen te lezen. Vooral de bijbelboeken Jesaja, Ezechiël, Daniël, Mattheus, 1 en 2 Thessalonisenzen, 2 Petrus en Openbaring zijn in dit opzicht relevant. Wat is de opeenvolging van programmapunten van Gods agenda voor de toekomst?


 1. De opname – Wereldwijd zullen miljoenen christenen, door Jezus worden opgehaald om met Hem naar de hemel te gaan. De doden in Christus zullen opstaan en samen met de levende christenen hun Heer tegemoet gaan in de lucht.
 2. De leugen – Media, overheid en wetenschap geven een verklaring voor de wereldwijde verdwijning van miljoenen mensen. Het ligt voor de hand dat buitenaards leven onterecht wordt aangewezen als oorzaak.
 3. De leugenaars – Achtereenvolgens worden een wereldleider en een leider van het volk Israël geïnstalleerd, die beloven om aan alle problemen wereldwijd een einde te maken en een universele vrede en veiligheid te vestigen door middel van een technocratisch controlesysteem.
 4. Tien koningen - Wereldwijd worden tien superregio’s via geopolitieke processen gevormd. Elk van deze tien machtsgebieden wordt vertegenwoordigd door een politiek leider.
 5. Het vredesakkoord – De Westerse leider sluit als voorzitter van de regeringsleiders van de tien superregio’s een vredesakkoord met de leider van Israël, dat de voorwaarden schept voor de herbouw van een Joodse tempel en het hervatten van de Joodse eredienst.
 6. De chaos – Het systeem van vrede en de veiligheid dat is opgezet door de wereldleiders houdt geen stand. Er breken oorlogen uit. Economieën storten in, wat hongersnoden veroorzaakt. Er ontstaan epidemieën vanwege ondervoeding en gebrek aan hygiëne. Wilde dieren krijgen vrij spel en vormen een gevaar voor mensen. Een kwart van de mensheid komt om.
 7. Guillotines – Dat het systeem in het nauw wordt gebracht maakt het alleen maar agressiever. Er ontstaat grote politieke onderdrukking. De chaotische situatie in de wereld geeft de leiders een alibi om mensen in kampen op te sluiten. Wie ingaat tegen het systeem en getuigt van God en van Christus wordt door middel van onthoofding omgebracht.
 8. De toorn van het Lam – Hemel en aarde slaan op tilt. Er vindt een enorme aardbeving plaats, zon en maan worden verduisterd en een meteorietenregen teistert de aarde. De mensheid wordt bang voor de toorn van God en verschuilt zich in holen in de grond en in de bergen.
 9. De keizercultus – Drie en een half jaar na de sluiting van het vredesakkoord van punt 4 raakt de voorzitter van de tien regeringsleiders met een zwaard levensgevaarlijk gewond maar hij keert terug naar het leven. Deze gebeurtenis wordt wereldwijd gezien als de wederopstanding van het Romeinse rijk. De opgestane voorzitter wordt uitgeroepen tot gereïncarneerde Romeinse keizer en wordt vereerd in een wereldwijde keizercultus.
 10. De gruwel van verwoesting – Alle vormen van godsdienst of religie worden verboden, ook het uiterlijke christendom en het Jodendom. Drie van de tien regeringsleiders raken in conflict met de tot Romeinse keizer en worden afgezet. De Joodse leider gaat voor in de wereldwijde keizercultus. In de tempel wordt een beeld van de Romeinse keizer opgericht, ‘de gruwel van de verwoesting’. Daarnaast laat de Joodse leider zichzelf in de tempel als god aanbidden.
 11. Het merkteken 666 - Het wereldwijde controlesysteem maakt het mogelijk mensen wereldwijd te dwingen aan de keizercultus deel te nemen door een merkteken met het getal 666 te accepteren op de rechterhand of op het voorhoofd. Wie weigert deel te nemen, kan niet kopen of verkopen. Deze dictatuur duurt circa 3,5 jaar.
 12. De 144.000 en de grote schare – Er ontstaat een wereldwijde opwekking onder Israëlieten en 144.000 van hen trekken als herauten van Christus de wereld rond en bereiden iedereen voor op de komst van Christus. Door deze missie zullen wereldwijd massa’s mensen in Hem gaan geloven.
 13. De bazuinoordelen – Vanuit het heelal of door vulkanische activiteit wordt de aarde getorpedeerd met meteorieten en gesteente. Achtereenvolgens wordt de (1) aardse flora grotendeels vernietigt, worden (2) het zeeleven en de zeevaart aangetast, worden (3) de zoetwaterbronnen bedorven en (4) verduisteren de zon, de maan en de sterren.
 14. Demonische machten –(5) vijf maanden lang ontstaat er een werking van ongekende demonische machten, in combinatie met moderne technologie, zoals drones en straling. Zij manifesteren zich als enorme zwermen sprinkhanen en zij veroorzaken ondraaglijke pijn bij mensen zonder het zegel van God, die tevergeefs proberen zelfmoord te plegen.
 15. Demonische legers – (6) Onder invloed van vier engelen worden vanuit de rivier de Eufraat massale legers op de mensheid losgelaten met dodelijke wapens door vuur, rook en zwavel. Hierdoor komt nog eens een derde van de resterende mensheid om. Na afloop van deze oordelen is de helft van de mensheid omgekomen.
 16. Gelovig Israël – De Israëlieten in Judea vluchten naar aanleiding van punt 12 naar de woestijn, waarschijnlijk naar Jordanië. In de stad Jeruzalem predikt een groep Joden 1260 dagen lang de bekering tot God en geloof in de Jezus Christus. Met bovennatuurlijke krachten verdedigen zij zich en zij slaan de aarde met plagen als droogte en bloedwateren.
 17. Dood en opstanding – De Joodse profeten in Jeruzalem worden door de Romeinse keizer gedood maar na drie en een halve dag staan zij op en varen ten hemel. Daarna volgt opnieuw een grote aardbeving, dit maal in Jeruzalem.
 18. Oproep tot bekering – Vanuit de hemel wordt de mensheid opgeroepen om God te vrezen en Hem heerlijkheid te geven en om geen deel te nemen aan de wereldwijde keizercultus, gekenmerkt door het teken op de rechterhand of op het voorhoofd. Het is een keuze tussen het koninkrijk van God en het eeuwige vuur.
 19. De schaaloordelen – De laatste zeven, meest rechtstreekse oordelen van God gaan de wereld over, de schaaloordelen, die vooral een straf zijn voor degenen die deel uitmaken van de keizercultus. De eerste vier plagen zijn: (1) kwaadaardige zweren, (2) de zee die bloed wordt, (3) de waterbronnen die bloed worden en (4) zonnevlammen.
 20. Aanval op de keizercultus – (5) De machtszetel van de Romeinse keizer valt. Jeruzalem met de tempel, het brandpunt van de keizercultus, wordt binnengevallen en geplunderd door de oude vijand, Syrië.
 21. Harmagedon – (6) De Romeinse keizer en zijn Joodse ‘propagandaleider’ roepen alle legers van het wereldrijk op voor een wraakactie in het Midden Oosten. De Westerse en Oosterse legers verzamelen zich in de vlakte van Harmagedon, in Israël.
 22. Hemel en aarde beven – Opnieuw worden zon en maan verduisterd en ontstaat er een regen van meteorieten en enorme hagel. De aarde trilt op haar grondvesten, zodanig dat er zelfs geografische veranderingen optreden.
 23. Jezus komt met de wolken – Te midden van het abnormale natuurgeweld keert Jezus Christus terug, op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Zijn komst is wereldwijd zichtbaar want die is zoals de bliksem die uit uitgaat van het Oosten en schijnt tot het Westen.
 24. Christus overwint – Na circa 42 maanden of 1290 dagen na de start van de keizercultus worden alle in Israël verzamelde legers vernietigd. De Romeinse keizer en zijn Joodse propagandaleider worden geoordeeld.
 25. Gog – Rusland, de enig overblijvende militaire macht in de wereld, zal Jeruzalem binnenvallen en, net als de andere legers, worden vernietigd. Dit zal anderhalve maand duren, tot 1335 dagen na de start van de keizercultus.
 26. De troon van de heerlijkheid – Alle volken verschijnen voor de troon van Christus’ heerlijkheid en worden van elkaar gescheiden zoals men de schapen van de bokken scheidt. Zij worden beoordeeld op hun houding tegenover de Joodse herauten van het koninkrijk van Christus.
 27. Het vrederijk – Er breekt een duizendjarig vrederijk aan waarin gerechtigheid heerst. De duivel wordt voor 1000 jaar gebonden zodat hij de volken niet meer kan verleiden Alle omgekomen gelovigen van de laatste circa 7 jaar worden opgewekt en regeren met Christus.
 28. De laatste opstand – Na duizend jaar wordt de duivel een korte tijd losgelaten. Een groot aantal mensen laat zich verleiden om tegen God in opstand te komen. Deze laatste opstand wordt vanuit de hemel neergeslagen. De duivel wordt in de poel van vuur geworpen.
 29. Hemel en aarde gaan voorbij – Hemel en aarde verdwijnen en alle nog niet opgestane doden van alle tijden verschijnen voor Gods oordeelstroon en worden geoordeeld naar hun werken. Als hun namen niet geschreven zijn in het boek van het leven, dan worden ze, overeenkomstig hun werken, geoordeeld en geworpen in de poel van vuur.
 30. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde – De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, breken aan.

toekomst

Tot Hem zijn alle dingen

1. De Opname

2. De Leugen

3. De Leugenaars