vergezicht vanuit openbaring

Alle ogen zullen Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben (Op.1:7)


---===ooo===---

Korte weergave van Openbaring met afsluitend een schematisch overzicht, met horizontaal de jaren en verticaal de hoofdstukken. Deze pagina is bewust zo kort mogelijk gelaten, zonder referenties aan bijbelteksten en zonder argumentatie. Voor dat laatste wordt verwezen naar de andere pagina's onder 'Openbaring'.

---===ooo===---


2000 jaar kerkgeschiedenis

H1 – Johannes ziet de opgestane Heer in zijn hemelse glorie en ontvangt een overzicht van wat hij moet opschrijven (1) Wat hij gezien heeft (de Heer) (2) Wat op dat moment is (de Kerk, voorgesteld door zeven kandelaren) en (3) Wat hierna (na de periode van de kerk) moet gebeuren.

H2, 3 – In zeven brieven wordt 2000 jaar kerkgeschiedenis weergegeven, nog voor die is begonnen, ‘wat is’. Dit tijdperk van de kerk eindigt in de opname van de gemeente. Alle gelovigen tot op dat moment worden opgewekt (als zij waren gestorven) dan wel veranderd (als zij op dat moment leven) en ten hemel gevoerd.

Een hemels vergezicht

H4, 5 – Johannes krijgt een blik in de hemel en ziet vanaf dat moment ‘wat hierna moet gebeuren’. De geschiedenis eindigt in lof voor Hem die op de troon zit en het Lam vanuit alle schepselen.


De zevenjarige verdrukking - eerste helft

H6 – (1) Jezus opent het eerste zegel (a) en een wit paard met een boog komt tevoorschijn, krijgt een kroon en trekt overwinnend uit. Er wordt een centrale wereldregering gevormd onder toezicht van internationale organisaties, die weer onder controle staan van Rome. Een indrukwekkende politieke figuur zorgt ervoor dat belangentegenstellingen tussen strijdende partijen worden overbrugd en dat iedereen achter de ‘Nieuwe Wereldorde’ staat. (2) Jezus opent het tweede zegel waarop een rood paard verschijnt dat de vrede van de aarde wegneemt. Er ontstaan onlusten en burgeroorlogen vanwege jarenlang opgebouwde spanningen (3) Jezus opent het derde zegel en er ontstaat honger vanwege vernietigde voedselketens (4) Jezus opent het vierde zegel en vele mensen sterven door het zwaard (tiranniek overheidsoptreden), de honger, ziekten (mogelijk de spuit – aantasting van het immuunsysteem) en wilde dieren (denk o.a. aan de wolf in Ned). (5) Vijfde zegel: vanaf punt (1) start in feite een wereldwijde dictatuur. Alle dissidenten worden in kampen gestopt en met de guillotine onthoofd. (6) Zesde zegel: een enorme aardbeving (b), met verduistering van zon en maan, en meteorietinslagen verwoesten de infrastructuur. De machthebbers en hun onderhorigen verbergen zich uit angst. Vele dissidenten, die gevangen waren, kunnen ontsnappen. We zien hen als ontelbaar grote menigte in H.7.

H7 - Voordat de bazuinen gaan blazen worden eerst 144.000 Israëlieten verzegeld (c), die wereldwijd het ‘evangelie van het koninkrijk’ brengen. Een ontelbaar grote menigte uit alle volken (de ontkomen dissidenten, die zich hebben afgekeerd van het systeem) gaat vanwege hun prediking een gelukzalige tijd tegemoet onder de heerschappij van Jezus, zodra Hij terugkeert (d).

H8 - (7) Het zevende zegel betekent de start van een nieuwe serie rampen over de aarde, de bazuinen. Jezus wordt als 'andere engel' bij het gouden altaar gezien en Hij geeft van daaruit het startsein voor de bazuinen, waarbij een aardbeving plaatsvindt (e). De bazuinen 1-4 (f) hangen mogelijk nauw samen met een meteoriet of komeet, waarbij een derde van de bomen verbrandt, een derde van het zeeleven sterft, een derde van de schepen vergaat, een derde van de waterbronnen bederft en het licht van zon, maan en sterren voor een derde wordt verduisterd. We zijn intussen halverwege de zeven jaar van verdrukking aangekomen.


De zevenjarige verdrukking - tweede helft, 'de grote verdrukking'

Halverwege de zeven jaar is een zeer belangrijk keerpunt, waarbij een aantal zaken tegelijk gebeuren:

H12 - (1) In de hemel: Na een oorlog tussen satan en zijn engelen en Michael en zijn engelen wordt satan op de aarde geworpen (m). De hemel is vanaf dat moment verboden terrein voor hem. Dat betekent dat hij al zijn energie richt op de aarde, hetgeen de ‘grote verdrukking’ veroorzaakt

H13 - (2) Politiek: De wereldregering en de wereldgodsdienst hebben gefaald en worden vervangen door een nog veel tirannieker bestuur door ‘het beest uit de zee’ (o), degene die tot op dat moment als een soort ‘vredestichter’ alle partijen bij elkaar bracht in het verbond onder het eerste zegel.

H.17- (3)- Religieus: Rome wordt verbrand en het religieuze systeem van het grote Babylon, dat vanaf de toren van Babel de regie had over de wereldrijken, wordt opgeslokt door het rijk van het beest.

H.11 Alle macht verschuift naar Jeruzalem (H11). De voorhof en de stad worden 'vertreden door de naties'. Het beest uit de zee is de antichrist en daarbij hoort heerschappij vanuit Jeruzalem.

H13- (4) Media/Economisch: De wereldreligie wordt terzijde geschoven en vervangen door aanbidding van ‘het beest’, dat daartoe in de tempel te Jeruzalem plaatsneemt (H11) (i), zich als ‘God’ laat aanbidden en van daaruit het ‘Romeinse rijk’ bestuurt. ‘Het beest uit de zee’ wordt geflankeerd door ‘het beest uit de aarde’, de leider van Israël (p), die het beest de toegang tot de tempel verschaft. Een ‘beeld van het beest’, gemaakt in opdracht van ‘het beest uit de aarde’, krijgt adem (waarschijnlijk een supercomputer op basis van AI) en iedereen in het rijk wordt er verplicht aan gekoppeld met een markering op rechterhand of voorhoofd (teken van het beest). Zonder dat merkteken kan niet gekocht of verkocht worden.

H9 - (5) Medisch/Technisch: De vijfde bazuin wordt geblazen. De put van de afgrond wordt door satan zelf geopend wat de gevallen engelen van voor de vloed vrij maakt. Die gaan als een ‘sprinkhanenzwerm’ een rol spelen in het wereldwijd uitzetten van het teken van het beest door middel van een ‘schorpioensteek’, iets wat veel weg heeft van wat nu wordt verkocht als ‘vaccinatie’.

Circa vijf maanden in de tweede helft, dus 3 jaar en elf maanden vanaf het begin en 3 jaar en één maand tot het eind, wordt de zesde bazuin geblazen. De vier engelen die aan de Eufraat gebonden zijn, worden losgemaakt. Dit zijn de engelvorsten van vier wereldrijken, die door God waren bedwongen. Het militarisme dat daarmee opstaat, maakt ongekend vernietigende krachten los tegen de totale mensheid. De hele wereld wordt gedwongen zich te laten koppelen aan het systeem of anders te worden gedood met chemische wapens (vuur, rook, zwavel). Dit kost een derde van de burgers het leven.

H12 - Zij die reeds waren ontsnapt aan het systeem overleven in de wildernis, net als de Joden (de vrouw die het kind baarde), die in ‘de gruwel van verwoesting’, de afgoderij van het beest, het teken zien om naar ‘de bergen te vluchten’. Zij worden door God bewaard en 3,5 jaar gevoed ‘in de woestijn’ (n).

H14 - Tegenover al het geweld van de duivel tijdens de 3,5 jaar durende grote verdrukking, staan de boodschappers van God. Dat zijn de reeds genoemde 144.000, die uiteindelijk gezien worden met Jezus in Jeruzalem (q), de twee getuigen, die vanuit de tempel te Jeruzalem 3,5 jaar lang prediken en dat onderstrepen met plagen (j), drie engelen, die wereldwijd verkondigen (r) (1) God te vrezen en te aanbidden (2) dat de wereldreligie, ‘het grote Babylon’ gevallen is (3) dat zij die het teken van het beest nemen onherstelbare schade aan zichzelf toebrengen. De Geest getuigt dat zij die vanaf het begin van de laatste 3,5 jaar sterven (omdat zij dit teken weigeren) ‘gelukkig’ zijn.

Het is de Zoon des mensen, die met zijn oogstwerk het onderscheid maakt tussen hen die als 'tarwe' behouden het vrederijk ingaan en hen die veroordeeld worden als 'onkruid' (s). Tevens is Hij het die de wijnpers zal treden van de legers die nog zullen worden verzameld bij Jeruzalem (t).

H15 - De mensen die met vuur gedood zijn door het beest omdat ze zijn teken weigerden, worden later met harpen in de hemel gezien ‘op de zee van glas, met vuur gemengd’ (u) en nog weer later (H20) staan zij op uit de dood en mogen zij met Jezus regeren in zijn duizendjarig rijk, net als degenen die de eerste 3,5 jaar door de guillotines waren gedood

H10 - Het laatste jaar van de zevenjarige verdrukking daalt Jezus zelf als ‘sterke engel’ van de hemel naar de aarde om de macht van het beest te binden (g), zodat het beest de uitverkorenen niet kan aanraken (als die dagen niet werden ‘verkort’ zou geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen zullen zij worden verkort). Daarbij worden zeven belangrijke ‘geheime boodschappen’ in de vorm van donderslagen door God doorgegeven (h), die alleen verstaan kunnen worden door de uitverkorenen. De informatie betreft mogelijk wanneer en waar zij zich schuil moeten houden voor wat de aarde nog te wachten staat.

H11, 15, 16 - De zevende bazuin kondigt het einde aan van de grote verdrukking en wordt voorafgegaan door een grote aardbeving in Jeruzalem (k) en gevolgd door een grote aardbeving (l). De zevende bazuin roept de zeven laatste plagen op (v), die oordelen van God zijn over het rijk van het beest. Zeven schalen met grimmigheid van God worden door zeven engelen uitgegoten (w). (1) Schaal op de aarde, waardoor een vreselijke zweer ontstaat bij mensen die het teken van het beest hebben. (2) en (3) Schalen op de zee en de waterbronnen, waardoor al het water bloed wordt. (4) Schaal op de zon, waardoor de mensen met vuur worden verbrand. (5) Schaal op de troon van het beest, dat is de tempel te Jeruzalem. Het rijk van het beest wordt verduisterd. Dit is een inval vanuit het Noorden. Het rijk scheurt langs oude breuklijnen. Perzië en zijn bondgenoten lopen Israël onder de voet. Het centrale computersysteem valt uit met wereldwijde chaos als gevolg. (6) Schaal op de rivier de Eufraat die droogvalt. Dit wordt als teken gezien om alle koningen en hun legers te verzamelen in Israël teneinde de eenheid in het rijk te herstellen – de legers trekken samen in Harmagedon – Jeruzalem. (7) Schaal op de lucht met als gevolg een dermate grote aardbeving dat alle steden, eilanden en bergen verdwijnen (x). Een zeer zware hagel slaat daarna alles op aarde kapot.

H19 - Mogelijk nog vóór (7) de aardbeving en de hagel van schaal 7, keert Jezus vanuit de hemel terug om alle legers, die te Jeruzalem zijn verzameld, volledig te vernietigen, als onderdeel van de zesde schaal. Een splitsing van de Olijfberg, waarover wordt gesproken in Zacharia 14:1-3, gebeurt eveneens op dat moment, mogelijk als inleiding tot schaal (7). Uiteraard zorgt God ervoor dat de uitverkorenen veilig zijn voor de plaag van de laatste schaal. Zij worden door engelen bijeen verzameld nabij Jeruzalem bij de terugkeer van Jezus.

H18 - De zevende en laatste schaal is wat haar uitwerking op de menselijke structuren betreft, vergelijkbaar met de zondvloed. Niets blijft er over van het rijk van het beest. Daarmee blijft er ook niets over van het ‘grote Babylon’ met alle voorgaande wereldrijken, die door het rijk van het beest waren opgeslokt.


Het duizendjarig vrederijk


H20, 21 - Onder de heerschappij van Jezus wordt een totaal nieuwe aarde ingericht. Het is ‘the Great Reset’, niet vanuit het rijk der duisternis maar vanuit het rijk van God. Er vangt een duizendjarig rijk aan waarin wereldwijd gerechtigheid, vrede en geluk heersen op basis van een bestuur dat uitgaat uit Jeruzalem en gefundeerd is in de wet van Mozes. Boven het aardse Jeruzalem bevindt zich het onvoorstelbaar grote en heerlijke hemelse Jeruzalem, dat een belangrijke rol speelt in het zegenrijke bestuur van de wereld.


Eeuwen eeuwen na het vrederijk

H20 - Het beest uit de zee en het beest uit de aarde vinden hun einde in de hel, de ‘poel van vuur’. De duivel wordt voor duizend jaar gebonden in de afgrond. Daarna wordt hij korte tijd losgelaten om dan definitief te worden verslagen en eveneens zijn einde te vinden in de ‘poel van vuur’.

H20, 21, 22 - Hemel en aarde vluchten na duizend jaar weg voor Gods troon en alle doden staan op en worden door Hem geoordeeld naar hun werken. Daarna beginnen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ‘waarop gerechtigheid woont’. Zij die in Christus het eeuwige leven ontvingen, zullen de nu nog onbekende eeuwen die volgen met Hem als zijn bruid en als volgelingen en vrienden meemaken.

- 25 september 2022 -

De zeven jaar plus 2,5 maanden voorafgaand aan de vestiging van het vrederijk

openbaring

Van Jezus Christus