openbaring 9B

Vers 13-21

De zesde bazuin

En de zesde engel bazuinde, en uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God is, hoorde ik één stem die zei tot de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen die gereed waren tegen het uur en de dag en de maand en het jaar om het derde deel van de mensen te doden, werden losgemaakt. En het getal van de legers van de ruiterij was twintigduizend tienduizentallen; ik hoorde hun getal.

En aldus zag ik in het gezicht de paarden en hen die erop zaten; zij hadden vuurrode, donkerrode en zwavelkleurige harnassen, en de koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun monden kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood, door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun monden kwamen. Want de macht van de paarden is in hun mond en in hun staarten, want hun staarten zijn aan slangen gelijk en hebben koppen en daarmee brengen zij schade toe. En de overigen van de mensen, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen, dat zij niet aanbaden de demonen en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen kijken, niet horen en niet lopen; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun diefstallen.


We zijn nu toegekomen aan wat tegelijkertijd één van de meest mysterieuze en één van de meest schokkende gedeelten is in de gehele Bijbel. Net als met de sprinkhanen weten veel Bijbeluitleggers zich met dit gedeelte geen raad. De meeste uitleggers komen niet verder dan dat het hier gaat om ‘ gevallen engelen ’, er het woord ‘demonisch’ aan te hangen en verder de woorden letterlijk te herhalen en te zeggen dat deze dingen erg heftig en nu nog verborgen zijn. Anderen zijn duidelijker in hun uitleg en wijzen op moderne oorlogsvoering van strijdende legers. Elders wordt gesuggereerd dat we te maken hebben met chemische wapens, helikopters, straaljagers, tanks, al dan niet bestuurd door demonische machten – waar die vliegmachines in het verhaal staan, is niet duidelijk. Johannes noemt in dit verband geen vleugels of vleugelgegons. Bovendien blijft het verhaal apart staan van de rest van het boek. Er worden geen verbanden gegeven. Behalve het historische belang van de Eufraat wordt niet aangegeven wat die te maken heeft met de achtergronden van de oorlog, die ontbrandt.

Er zijn uitleggers die alles figuurlijk opvatten. Het zou dan niet gaan om een letterlijke Eufraat en letterlijke ruiters. Onder deze uitleggers met een overdrachtelijke opvatting zijn er zelfs, die de ruiters van de zesde bazuin positief uitleggen . Het zijn ‘borstharnassen van gerechtigheid’ en kleuren van rood en zwavel (blauw) staan voor het louterende hemelse vuur, waarin mensen worden opgeroepen zich te bekeren, d.w.z. zich te laten doden voor de wereld, zodat ze levend worden voor God. Degenen die zich niet ‘laten doden’ hebben zich niet bekeerd (vers 20, 21).

We wijzen deze laatste uitleg stellig van de hand en wel om de volgende redenen (1) Voor een dergelijke vergeestelijking geeft de tekst geen enkele aanwijzing, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij de ster die een sleutel krijgt, sprinkhanen met mensengezichten en vrouwenhaar en een engel van de afgrond als koning. (2) De dood wordt in het boek Openbaring altijd opgevat als lichamelijke dood, nooit als dood voor de wet , dood voor de zonde en voor de wereld , zoals in de brieven van Paulus uiteen wordt gezet. (3) Het woord voor ‘doden’ dat hier wordt gebruikt is ‘ apokteino ’ en dat betekent overal in het Nieuwe Testament een gewelddadige dood en nergens een figuurlijke dood aan de zonde. (4) Dit zijn zware gerichten, waarover ‘weeën’ van Godswege zijn uitgeroepen en dan zou deze zesde bazuin plotseling komen met het zegenrijke evangelie waardoor een derde van de wereldbevolking tot bekering komt? (5) Het sterven voor de zonde en voor de wereld, is een kwaliteit waar mensen vooral in deze genadetijd worden opgeroepen. Die genadetijd is hier voorbij. Het gaat er in deze tijd van grote verdrukking om dat mensen de ware Christus, Jezus, verwachten en niet zwichten voor de valse Christus, het beest uit de afgrond, uit de zee.

Naast deze 'positieve' overdrachtelijke uitleg is er de overdrachtelijke uitleg , dat de ruiters negatieve krachten zijn. De engelen vervuilen de wateren waarmee zij de stad, het grote Babel, en de mensheid in geestelijk opzicht vergiftigen, wat uiteindelijk leidt tot chaos, waarbij alles in vuur en vlam opgaat, dat dan wel weer. En de paarden? Ja, dat zijn dan de demonische antichristelijke machten. Tegen deze uitleg pleit het volgende. (1) Feitelijk ziet een dergelijke uitleg nauwelijks verschil met de sprinhanen van de vijfde bazuin. (2) De uitleg biedt geen enkele verklaring voor de dood van een derde van de wereldbevolking. (3) Engelen worden nergens in de Bijbel voorgesteld door ruiterij. Een ruiterij stelt altijd een miilitaire menselijke macht voor. (4) De werking van de vier engelen is niet de mensheid geestelijk te verleiden maar de mensheid voor een groot deel te doden. (5) Er wordt geen enkele verklaring gegeven voor het vuur, de rook en de zwavel waarmee mensen worden gedood.

Interessant is de link met Babel of het grote Babylon die uitleggers aanduiden vanwege de plaats waar de engelen gebonden zijn, de grote rivier, de Eufraat, waar Babel eveneens aan gelegen was. Deze uitleggers proberen een parallel te ontdekken met de val van Babylon in Openbaring 17 en 18 en mogelijk is er inderdaad een verband.

Ook zijn er uitleggers die een historistische visie aanhangen (het was voor Johannes toekomst maar voor ons is het verleden tijd) en bij de strijd die wordt afgebeeld denken aan de opkomst van de islam in de zevende eeuw na christus, waarbij de vier engelen staan voor die vier kopstukken van de begintijd van de islam, Abu Bakr, Omar, Othman en Ali – de uitleg van Don Wood op Quora . Deze uitleg schiet tekort omdat (1) Deze beweging niet ontstond aan de Eufraat, het huidige Irak maar in het huidige Saoedi Arabië (2) daarbij geen derde deel van de wereldbevolking werd gedood en (3) vorsten van de Islam niet gelijkgesteld kunnen worden met engelen die al duizenden jaren gebonden zijn bij de Eufraat en (4) dit niet werd voorafgegaan door gebeurtenissen die worden beschreven bij de eerste vijf bazuinen.

Een andere historistische visie noemt de vestiging van het Ottomaanse rijk ( 1299-1922 ). Of, rekening houdend met de tijdspanne van uur, dag, maand, jaar , de invloed van de Turken vanaf de overwinning op de saracenen (1057 AD) tot de val van het Oost Romeinse rijk (1/3 van de toenmalige wereld, 1453 AD). Of het begin van het Ottomaanse rijk, (1301 AD - 1697 AD). Al deze uitleg schiet tekort om precies dezelfde redenen, met dien verstande dat het Ottomaanse rijk stamt uit Turkije, niet uit Saoedi Arabië. Dit laat de tekortkoming zien van de historistische visies in het algemeen. Er is altijd wel een element in de geschiedenis aan te wijzen dat deels gelijkenis vertoont met bepaalde beschrijvingen in Openbaring. Je kunt er van alles en nog wat overheen plakken als uitleg.

Er is ook een preteristische uitleg (alles zou al geschiedenis zijn geweest toen Johannes het opschreef), die hier de oversteek van Alexander de Grote ziet van de Eufraat en de vestiging van het Griekse Wereldrijk. Een preteristische uitleg heeft bovenstaande tekortkomingen eveneens en voldoet ook niet aan het profetische kenmerk van Openbaring. Het gaat volgens het boek zelf om ' wat hierna moet gebeuren '. Het gaat Johannes wel degelijk om de toekomst, niet om zaken die al eeuwen eerder hadden plaatsgevonden.

Na dit globale overzicht van verklaringen over de zesde bazuin op het internet, zullen we kijken of we zelf verder komen met een verklaring. Daarbij stellen we ons, net als bij de vijfde bazuin, weer een aantal vragen:

(1) Wat is het verband met de hoornen van het altaar waaruit de stem wordt gehoord?

(2) Wat is de identiteit van de vier engelen, die gebonden zijn bij de Eufraat?

(3) Wat is de betekenis van de aanduiding van plaats en tijd, de rivier de Eufraat en ‘uur – dag – maand – jaar?

(4) Waar komen de ‘legers van de ruiterij’ vandaan en is er verschil met de zesde schaal van Openbaring 16:12 – de koningen die van zonsopgang komen?

(5) Wat stellen de paarden en hen die erop zaten voor?

(6) Wat wordt verstaan onder de drie kleuren en de drie doodsoorzaken, vuur, rook en zwavel?

(7) Wat is de betekenis van de primitieve vorm van afgoderij, die tot slot wordt genoemd?

WORDT VERVOLGD

- 18 december 2021 –


Vers 13

'En de zesde engel bazuinde, en uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God is, hoorde ik één stem, die zei tot de zesde engel die de bazuin had: Maar de vier engelen los, die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.'

Bij de zesde bazuin lijkt sprake te zijn van een ‘kettingreactie’. Diverse acties volgen elkaar op. Het blazen van de zesde bazuin zelf volgt op het blazen van de eerste vijf bazuinen en die begonnen met hun ‘dienst’ nadat er allerlei activiteit was ontplooid bij het gouden reukofferaltaar. Als we de volledige ketting van gebeurtenissen der bazuinen overzien, dan hebben we het volgende:

(1) Het Lam verbrak het zevende zegel

(2) Er kwam stilzwijgen in de hemel van een half uur

(3) Zeven engelen ontvingen elk hun bazuin

(4) Een achtste engel ging met een gouden wierookvat bij het gouden (reukoffer-) altaar voor God staan, waarop de gebeden van alle heiligen zijn

(5) De achtste engel ontving veel reukwerken en verleent daarmee kracht aan de gebeden, reukwerken en gebeden stegen op uit zijn hand voor God

(6) De achtste engel nam het gouden wierookvat en vult dat met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde.

(7) Er volgden donderslagen, stemmen, bliksemstralen en een aardbeving.

(8) De eerste vijf engelen bazuinden

(9) De zesde engel bazuinde

(10) Er kwam een stem uit de vier horens van het altaar, die sprak tot de zesde engel met de bazuin met de opdracht de vier engelen bij de Eufraat los te maken.

(11) De vier engelen werden losgemaakt

(12) Er werden ontzagwekkende hoeveelheden troepen ruiters gemobiliseerd (20.000 x 10.000 = 200 miljoen)

(13) Door middel van vuur, rook en zwavel werd een derde van de mensheid gedood.


Wat leert ons deze kettingreactie? We maken hieruit op dat alles wat in de donkerste periode van de geschiedenis op aarde plaatvindt met grote zorg vanuit de hemel wordt gedirigeerd. Het is niet zo dat de machten op aarde naar eigen believen hun gang kunnen gaan. Zonder ‘Hem die op de troon zit en het Lam’, en hun nauwkeurige aanwijzingen en acties vanuit de hemel gebeurt er op aarde helemaal niets. Jezus zei : ‘Mattheüs 10:29 Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.’ Als er geen mus ter aarde valt zonder de Vader, dan zeker ook geen 2,5 miljard mensen, die elk een musje verre te boven gaan. De mens wikt, God beschikt. Dat geldt ook voor mensen die zich aan de absolute wereldtop bevinden (ver boven hun loopjongens, de zichtbare regeringsleiders).

Alles begint met de actie van het Lam, het verbreken van het zevende zegel. Verder zien we een zeer belangrijke plaats gereserveerd voor het reukofferaltaar dat voor Gods troon staat

Het reukofferaltaar, dat in de tabernakel en later in de tempel stond, was bedoeld om reukwerk op te verbranden. Dit reukwerk spreekt van het unieke en heerlijke aan God toegewijde leven van de Heer Jezus. Het reukwerk bestond uit vier bestanddelen, die door speciale daarvoor aangewezen priesters in een zeer bepaalde verhouding moesten worden gemengd. Niemand mocht zelf dat reukwerk namaken. Iets van het brandende reukwerk zagen de discipelen in actie, waarbij Jezus de volledige tempelgebouwen ontdeed van alle handel. Het deed hen denken aan de tekst : ‘De ijver voor uw huis zal Mij verteren.’

Echter, in Openbaring zien we op het reukofferaltaar ineens de gebeden van alle heiligen. Wat zijn die gebeden? Zijn dat gebeden die op datzelfde moment, in de laatste jaarweek, worden opgezonden? We lezen in Openbaring over lof en aanbidding. We lezen een gebed dat roept om wraak ‘Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?’ Verderop, tegen het einde van de zeven jaar, lezen we een gebed van dank en aanbidding. Hoe zit het dan met de gebeden die door de geschiedenis heen zijn opgestegen tot God?

De Bijbel geeft aan dat onze gebeden belangrijk zijn voor God. Jezus heeft zijn disicpelen het voorbeeld van gebed nagelaten en erop gehamerd ‘dat ze altijd moesten bidden en niet moesten verslappen’. Gebed is een belangrijke uiting van geloof. ‘Want wie tot God wil naderen moet geloven dat Hij is en dat Hij een Beloner is van hen die Hem zoeken.’ We zien de gebeden ook in de gouden schalen vol reukwerken van de oudsten in Openbaring 5 , op het moment dat het Lam de boekrol neemt uit de hand van Hem die op de troon zit. De gebeden is het enige dat ze van de aarde meenemen in de hemel, naast hun gerechtigheden , die worden gezien in het reine fijne linnen, waarmee ze bekleed zijn. Maar het zijn de reukwerken ‘die kracht geven aan de gebeden’. Gelovigen zijn ‘aangenaam gemaakt in de Geliefde ’.

Daarom is de achtste engel waarschijnlijk niemand anders dan Christus Zelf, die uit zijn hand de reukwerken en de gebeden voor God laat opstijgen. Het zijn waarschijnlijk niet de gebeden van wraak, die vanaf het reukofferaltaar opstijgen. Immers, het heilige aan God gewijde leven van Christus kende ook geen spoor van wraak. Op het kruis bad Hij: ‘Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen.’ De zielen van hen die riepen om wraak , zagen we niet op het reukofferaltaar maar onder het brandofferaltaar , waar het bloed van de offerdieren altijd werd uitgegoten.

Het zijn de zeer waarschijnlijk de voorbeden voor mensen, die op het altaar zijn. Zijn heilige leven geeft kracht aan de volhardend opgezonden gebeden, voor mensen die op aarde aldoor in de harten van gelovigen waren, voor mensen om hen heen, mensen die ze kenden en die mogelijk niet meegingen in de opname en die deze laatste jaarweek van zeven zeer duistere jaren moeten doormaken. ‘Geen musje valt ter aarde zonder uw Vader.’ Het reukofferaltaar, met daarop die gebeden, speelt op de een of andere manier een belangrijke rol in de laatste zeven jaar. Er gaan dan oordelen over de gehele aarde en God houdt in die oordelen rekening met de gebeden in de harten van gelovigen. God kan de oordelen zo sturen dat mensen, waarvoor gebeden is, zich bekeren en te midden van de oordelen gespaard blijven. In dat geval zullen zij gaan behoren tot de ontelbaar grote menigte van Openbaring 7, die het heerlijke vrederijk ingaan. Het is waar 2 Petrus 2:9 op doelt: 'dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.’ We zullen hen ontmoeten wanneer we met Christus naar de aarde terugkeren. De blijdschap zal onvoorstelbaar zijn.

Pas nadat Christus als achtste engel de reukwerken van zijn volmaakte leven en de gebeden van alle heiligen voor God deed opstijgen wordt overgegaan tot oordelen. Het begint met het vullen van het wierookvat met vuur van het altaar. Hetzelfde vuur dat het heilig reukwerk uit Christus’ leven tot welriekende reuk deed opgaan, wordt op aarde geworpen. De aarde wordt blootgesteld aan ‘vuur van God’, wat in het leven van Christus heerlijk reukwerk voortbracht. Maar van de aarde lezen we helaas niet van een dergelijk resultaat. Integendeel. Het uiteindelijk gevolg na de oordelen van zes opeenvolgende bazuinen is dat de grote massa van mensheid zich ‘ niet bekeert ’. Dit betekent overigens niet dat alle mensen die in de laatste jaarweek op aarde zijn, verloren gaan. Openbaring 7 meldt dat er 144.000 uit Israël en een ontelbaar grote menigte uit alle volken door de verdrukking heen behouden worden. Het gaat er in Openbaring 8 en Openbaring 9 om dat de mensen die zich tot op dat moment niet hebben bekeerd, vast zitten in hun verkeerde levenshouding, overeenkomstig Openbaring 22:11 ‘Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.’

Aan het begin van de zesde bazuin speelt het reukofferaltaar opnieuw een belangrijke rol. We weten dat dit het reukofferaltaar is en niet het brandofferaltaar want het is van goud . Het brandofferaltaar was van koper . Bovendien wordt gezegd dat het voor God staat. In de tabernakel en de tempel in Israël stond het reukofferaltaar vlak voor de ark van het verbond, de troon van God, met daartussen alleen een gordijn, het voorhangsel. Het brandofferaltaar stond buiten de tabernakel en de tempel, in de voorhof.

Ditmaal zijn het de vier horens van het altaar, waaruit één stem komt. Het is de opdracht de vier engelen bij de Eufraat los te maken. De horens van het altaar geven de kracht van het altaar aan. Aan de horens van het brandofferaltaar moest de hogepriester eens per jaar, op de grote verzoendag , het bloed van het zondoffer strijken (van een jonge stier voor hem en zijn huis en van een geitenbok voor het volk), nadat het op de ark en zeven maar vóór de ark werd gesprenkeld. Aan de horens van het reukofferaltaar werd echter geen bloed gestreken. Het gaat hier niet om de kracht van het bloed, de enorme uitwerking van Christus’ verlossingswerk maar de kracht van zijn heilige, God gewijde leven, dat een machtig getuigenis was op deze aarde. Tweeduizend jaar lang is dat getuigenis door iedereen te lezen geweest in de vier (jawel, vier!) evangeliën en het is door het overgrote deel van de mensheid niet aangenomen.

Het getal vier speelt een belangrijke rol in dit gedeelte. Eerder zagen we vier levende wezens in en om Gods troon, vier paarden die amok maakten op aarde, vier engelen op de vier hoeken van de aarde, die de vier winden van de hemel vast hielden en vier bazuinen zonder ‘wee’ die de schepping troffen. Vier is het getal van de schepping. Vier windstreken, vier seizoenen. Het heilig reukwerk bestond uit vier ingrediënten. Er zijn vier evangeliën, die elk een aspect van Christus’ bediening tonen en hier zijn vier horens van het altaar, die oproepen vier engelen los te maken, die de mensheid zullen slaan met een enorme plaag van oorlog. Het laat zien dat zowel het getuigenis van Jezus’ onfeilbare leven als de straf vanwege de verwerping van dit getuigenis een wereldwijde aangelegenheid zijn.

- 21 december 2021 -


Vers 14

Gebonden engelen

‘...die zei tot de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat.’


De tweede vraag die in het kader van de zesde bazuin moet worden beantwoord is: wie zijn de vier engelen, die gebonden dijn bij de grote rivier, de Eufraat? Het kan bijna niet anders of de plaats waar zij gebonden zijn, is mede bepalend voor hun identiteit: de ‘grote rivier, de Eufraat’.

Allereerst duidt het ‘gebonden zijn’ van deze engelen erop dat het gaat om slechte engelen. Het zijn engelen die aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan, de kant van Gods tegenstander. Het feit dat zij gebonden zijn, betekent dat zij het in het verleden al erg bont hebben gemaakt en daarvoor zijn gestraft. We zien de relatie tussen engelengedrag en gebondenheid terug in 2 Petrus en Judas. In 2 Petrus lezen we: ‘Want als God engelen, die gezondigd hadden niet gespaard, maar hen in de afgrond (Grieks: tartaroo ) geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen van donkerheid om tot het oordeel bewaard te worden….’ En in Judas lezen we: ‘En engelen die hun oorsprong niet bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien onder duisternis bewaard. Zoals Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die op dezelfde wijze als dezen hoereerden en ander vlees achterna gingen….’

Uit de brief van Judas blijkt dat het gaat om engelen die verboden relaties aangingen. Wij komen dat in de Bijbel tegen in Genesis 6 . Daar lezen we inderdaad over engelen die ‘hun woonplaats verlieten’ om ‘ander vlees achterna te gaan.’ Van de situatie lang voor de zondvloed lezen wij: ‘Toen...zagen de dochters van God dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.’ Vervolgens lezen we in dit verband direct het voornemen van God om een enorme verandering op aarde te bewerkstelligen. God besluit: ‘hij is vlees, zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.’ En inderdaad zijn door de zondvloed dermate grote genetische, atmosferische en geologische veranderingen tot stand gebracht, dat de mens sindsdien niet ouder wordt dan maximaal 120 jaar. Vanaf de zondvloed zien we de leeftijden in de Bijbelse geslachtsregisters geleidelijk dalen van circa 900 jaar tot circa 80 jaar. Mozes schreef rond 1500 voor Christus: ‘het getal onzer jaren, daarin zijn zeventig en als wij sterk zijn tachtig jaar.’

Hoe God die sterke beperking van de menselijke levensverwachting zou realiseren, wordt in het begin van Genesis 6, in het kader van het zondigen van de engelen, nog niet vermeld. Er wordt nog niet gesproken van een zondvloed. Wel volgt nog een korte weergave van het nageslacht dat uit deze gevallen engelen voort kwam: ‘De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.’ Enkele woorden in de tekst van Genesis 6 lijken erop te wijzen dat de engelen ‘knoeiden’ met het menselijk DNA, zodat de duivel zijn invloed op de aarde kon verstevigen en kon voorkomen dat uit onbedorven zaad van de vrouw een Verlosser zou voortkomen, conform Gods oordeelaankondiging aan de slang in Genesis 3:15 .

De vraag die hier voor ons ligt, is of dit dan de engelen zijn, met wie we te maken hebben onder de zesde bazuin. Reeds in het kader van de vijfde bazuin hebben we aan het tijdvak van voor de zondvloed gerefereerd. De put van de afgrond was mogelijk de gevangenis, de ‘tartaroo’ van 2 Petrus, waar deze engelen gevangen worden gehouden. Dezelfde verderfelijke vervuiling van menselijk genetisch materiaal zal ten tijde van de vijfde bazuin opnieuw plaatsvinden. Zoals Jezus voorspelde, het zou het weer worden zoals in de dagen van Noach.

Er zijn echter redenen om aan te nemen dat we hier, bij de zesde bazuin, met andere engelen te maken hebben en niet met engelen die zich voor de zondvloed te buiten gingen. Die redenen zijn als volgt: (1) Er is geen enkele logische verklaring vanuit de zondvloedgeschiedenis voor het aantal van vier engelen. (2) Ze zijn gebonden bij de Eufraat en er is geen enkel verband tussen de engelen die voor de zondvloed zondigden en de Eufraat. (3) Het gaat bij de zesde bazuin om de uitbarsting van een vernietigende wereldoorlog terwijl het bij de engelen van voor de zondvloed ging om vermenging tussen engelen en mensen om daarmee vat te krijgen op het menselijk nageslacht.

Maar als het niet de engelen van vóór de zondvloed zijn, dan moet verder worden gezocht in de Bijbel naar engelen, die het mogelijk wel zijn. Die gebonden engelen komen hier niet zomaar uit de lucht vallen. En dan willen we een verband met (1) het aantal van vier engelen, (2) de Eufraat en (3) het uitbreken van oorlog.

Een belangrijk gedeelte dat in verband zou kunnen staan met de engelen van de zesde bazuin is Daniël 10 . Na drie weken vasten ontmoet Daniël, rond circa 530 vóór Christus, aan de rivier de Tigris een engel. De Tigris loopt door hetzelfde tweestromenland als de Eufraat. Daar lijkt een verband aanwezig met punt (1). De engel is gekomen met zeer belangrijke informatie over zowel de (voor Daniël) nabije als de (voor Daniël) verre toekomst. Maar voordat de engel een een vrij compleet plaatje geeft van de dan nog toekomstige geschiedenis van het Midden Oosten, een plaatje dat bijna 400 jaar vooruit kijkt tot op circa 150 vóór Christus, geeft hij aan dat het niet gemakkelijk was deze boodschap aan Daniël over te brengen. Vanaf het moment dat Daniël begon te vasten was de engel namelijk al uitgegaan. De reden dat het drie weken duurde voordat hij Daniël bereikte, was dat ‘de vorst van het koninkrijk der Perzen’ eenentwintig dagen tegenover hem stond. En de ‘vorst van het volk van Daniël, Michaël', moest eraan te pas komen om deze boodschappende engel doorgang te laten verlenen. Iets verderop in hetzelfde gedeelte zegt de engel: ‘Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen… En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël.’

Deze ‘vorsten’ zijn geen mensen. Het zijn een zeer machtige engelen. De engel die Daniël het bericht bracht, joeg het gezelschap van Daniël de stuipen op het lijf. Deze engel kon onmogelijk worden tegengehouden door mensen. Nee, hij werd tegengehouden door engelvorsten. Het gaat hier om engelvorsten. Het zijn de ‘ overheden en de machten in de hemelse gewesten’. Omdat deze engel een boodschap heeft over de toekomst betreffende het Medisch Perzische wereldrijk en het Griekse wereldrijk, spreekt hij over die twee engelvorsten. Maar uit Daniël 2 en Daniël 7 weten wij dat er in totaal vier wereldrijken zouden opstaan, die Israël zouden benauwen. Deze vier rijken worden achtereenvolgens voorgesteld in twee dromen, één van Nebukadnezar, de koning van Babel en één van Daniël zelf. In de droom van Nebukadnezar gaat het om vier onderdelen van een beeld. In de droom van Daniël worden de rijken uitgebeeld door vier dieren, die uit de zee opkomen. De vier rijken zijn: Babel, Medië-Perzië, Griekenland en Rome. Zie hier een video met een korte uiteenzetting. Maar als er vier wereldrijken zijn en elk wereldrijk heeft een eigen engelvorst, dan zijn er dus ook vier engelvorsten.

Typerend in het verhaal is dat we nergens lezen, dat de engelvorsten van de rijken onderling met elkaar vechten. De legers van de wereldrijken hebben wel onderling strijd, maar niet de engelvorsten. En in die oorlogen is het steeds de mens die in het gedrang komt, in het Oude Testament heel specifiek: het volk van God, Israël. Israël is het volk met de belofte van de verlosser voor de mensheid en de overwinnaar van satan. Kennelijk is het de bedoeling van de engelvorsten en hun rijken om dit volk van God uit te schakelen. Om dat voor elkaar te krijgen, ontstaat wereldwijde strijd op aarde, georkestreerd door engelvorsten.

In feite voldoen de engelvorsten van Daniël 10 precies aan de drie vereiste kenmerken van de vier engelen van de zesde bazuin:

(1) Er zijn vier wereldrijken met vier engelvorsten

(2) Het gebied van de wereldrijken bevond zich om en nabij de Eufraat

(3) De engelvorsten van de wereldrijken porden de koningen en hun legers voortdurend op tot oorlogen

Wat echter mist in de Bijbelse gegevens is dat deze engelvorsten ‘gebonden’ zouden zijn. Hoewel het er niet letterlijk staat, lijkt die gevangenzetting van engelvorsten wel op te maken uit het relaas van de engel die aan Daniël verschijnt. Er zou een moment komen dat deze engel geen last meer zou hebben van ‘de vorst der Perzen’ maar dan zou ‘ de vorst van Griekenland ’ zijn gekomen. Die vorst der Perzen is kennelijk gebonden wanneer zijn rijk alle macht heeft verloren en door de veroveringen van Alexander de Grote is opgeslokt door het Griekse wereldrijk.

De binding van engelvorsten lijkt ook beoogd te worden in Psalm 82 , waar we God zien in de vergadering van de goden. Die goden zijn waarschijnlijk ook weer de engelvorsten (en geen gewone menselijke rechters, zoals door de titel boven de Psalm wordt gesuggereerd). Aan het slot van de Psalm zegt God dat zij ‘zullen sterven als mensen en ‘als één der vorsten zult u ter aarde vallen’. Het woord voor ‘sterven’ kan ook betekenen ‘uitschakelen’. Een belangrijke vraag is waarom deze goden of engelvorsten een dergelijke behandeling krijgen. Het antwoord staat in diezelfde Psalm. Vanwege hun ‘onrechtvaardig richten’, ‘de goddelozen gunst bewijzen’ en het nalaten ‘de geringe en de arme te redden uit de hand van de goddelozen’.

Tjonge. Het lijkt Nederland anno 2021 wel. Sterker nog, de wereld anno 2021! Goddelozen zijn overal de baas en onderdrukken de geringen. En niemand doet iets. In de onzichtbare wereld kijken alle verantwoordelijk ‘goden’ alleen maar toe. En ze helpen de machthebbers nog een handje. ‘Onze strijd is niet tegen vlees en bloed maar tegen overheden, tegen wereldbeheersers van de duisternis, tegen overheden en machten van de boosheid in de hemelse gewesten’. Alles verloopt volgens plan van deze goden of engelvorsten. Het is een herhaling van zetten. Er is niets nieuws onder de zon . Dit is eerder voorgekomen en de engelvorsten die het betrof, werden door de Allerhoogste ingerekend. Zij werden uitgeschakeld, gevangen gezet, ergens waar ze al die tijd de baas gespeeld hadden. Ergens bij de Eufraat dus. Iets dergelijks zal ook gebeuren met de satan, die binnenkort aan de beurt is om zichzelf even rijk te rekenen, in een laatste opleving van het grote Romeinse wereldrijk, en dan duizend jaar de gevangenis in te gaan .

We zien Gods optreden tegen de wereldrijken en hun engelvorsten ook terug in Zacharia . De vier wereldrijken worden voorgesteld als vier hoorns die het volk van Israël hebben gestoten door middel van een verstrooiing over de landen van de wereld. Deze hoorns, de wereldrijken, worden door vier smeden neergeslagen. De rijken en hun engelmachten verliezen hun kracht. Zij worden ‘gebonden’.

En er is nog een verband. De religies van de vier wereldrijken lijken sterk op elkaar en gaan allemaal terug op het verhaal van Nimrod en Semiramis . Het vroegere rijk, Egypte, dat niet wordt gerekend onder de vier wereldrijken van Daniël, had het verhaal van Nimrod ook zeer duidelijk in de mythologie opgenomen. Nimrod is Osiris, Semiramis Isis en het kind dat na de dood van Nimrod werd verwekt is Horus. Nimrod wordt in de volkerenlijst van Genesis 10 zeer kort beschreven als ‘de eerste machthebber op aarde’ en als een ‘machtig jager voor het aangezicht des HEEREN’. Verder wordt gezegd: ‘het begin van zijn koninkrijk was Babel…’. En Babel lag aan … de Eufraat!

Nimrod was het achterkleinkind van Noach (via Cham). Peleg, in wiens dagen ‘ de aarde werd verdeeld ’ (middels de spraakverwarring) was het achter achter achterkleinkind van Noach (via Sem). Gezien de hoge leeftijden die de mens vlak na de vloed nog bereikte (meer dan 400 jaar) en de relatief vroege geslachtsrijpheid (circa 30 jaar), is het zeer waarschijnlijk dat Nimrod degene is geweest die achter de bouw van Babel zat en in wiens dagen de spraakverwarring ontstond. Dat is ook de reden voor het voortleven van zijn legende in de godsdiensten van de wereldrijken.

Het streven van Babel en alle daaropvolgende wereldrijken was telkens het vormen van één allesomvattend rijk dat de hele beschaafde wereld omvatte. De gedachte achter Babel was: ‘Laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.’ En die gedachte heeft een kleine elite, gestuurd door ‘engelvorsten’ voortdurend levend gehouden en getracht telkens opnieuw te realiseren. Het lijkt erop dat wij in de dagen leven, dat ze eindenlijk hun zin krijgen.

Hola, maar is het laatste wereldrijk, het Romeinse rijk, wel gelegen aan de Eufraat? De ligging daarvan is toch rondom de Middellandse Zee ? Jawel. Maar daarin ligt juist nog een heel belangrijk punt. De grens van het Romeinse rijk naar de Oostkant is altijd de (Noordelijke) Eufraat geweest. En vreemd genoeg geldt precies hetzelfde voor Israël . Echter, in de eindtijd wil het herstelde Rome, samen met het sinds 1948 verrezen Israël in een monsterverbond , een 'verbond met de dood ', de hele aarde onderwerpen aan een nieuwe wereldorde, waarin de Romeinse keizer als enige wordt geëerd, het beest uit de zee (Rome) samen met het beest uit de aarde (Israël). Israël zegt weer braaf: ‘wij hebben geen koning dan de keizer’, althans het ongelovige Israël. Er is in de eindtijd een deel van het volk dat niet meegaat in deze afgoderij en tot geloof in Jezus komt.

Het is toch typisch dat de hele WEF-club , aangestuurd vanuit Davos, Zwitserland , inclusief de bevlogen leider Klaus Schwab gegroomed is door een Jood, Henry Kissinger? En dat hij bij een ontbijt met Joden in New York uitzicht had op de gebeurtenissen van 9/11 ? Er zijn aanwijzingen dat Schwab zelf van Joodse origine is. Kissinger en Schwab behoren beide tot de grote influencers achter de schermen, de ' committee of 300 '. Hersteld Rome en hersteld Israël trekken samen op in de huldiging van de antichrist en in de vestiging van een wereldrijk – net zoals het oude Rome en het oude Israël samenwerkten in de kruisiging van de ware Messias, Jezus Christus. Pilatus en Herodes werden vanaf die dag weer vriendjes . Het gaat zowel Rome als Israël om de wereldwijde uitbreiding van hun rijk. Maar omdat de Eufraat altijd de natuurlijke, en in de onzichtbare wereld de geestelijke, grens is geweest van beide rijken, zal er veel strijd ontstaan als zij hun macht Oostwaarts willen uitbreiden.

Dan is er tot slot nog de kwestie van de engel van het Romeinse rijk. Er wordt wel gesuggereerd dat dit niemand minder was dan de duivel zelf. Echter, die is al die tijd niet gebonden geweest aan de Eufraat. Was dat wel zo geweest, dan was van een wereldwijde verborgen uitbreiding door de geschiedenis van Europa van de tien tenen of de tien hoorns van het oude Romeinse rijk geen sprake geweest. Het Romeinse rijk is namelijk nooit helemaal uitgeschakeld geweest maar heeft in Europa voortbestaan onder de vermomming van ridderorden (later: geheime genootschappen) en de mantel van het Rooms Katholicisme, met de Paus als vermomde keizer . Dat plaatje wordt geschetst in Openbaring 17 met de overspelige vrouw (de Kerk) als het grote Babylon op het rode beest met zeven koppen en tien hoorns (het ondergedoken Romeinse rijk).

De duivel kan niet helemaal met het Romeinse rijk worden geïdentificeerd omdat hij die macht heeft gedelegeerd naar engelen onder hem. Ook in de geesteswereld is sprake van een hiërarchie tronen-heerschappijen-overheden-machten. Bij de verzoeking in de woestijn ging het om twee verschillende verzoekingen. Bij de ene toonde satan aan Jezus ‘alle koninkrijken van de wereld (Grieks: kosmos) en hun heerlijkheid’ ( Mattheus ) en bij de andere ‘alle koninkrijken van het aardrijk (Grieks: oikoumene) in een ogenblik tijds’ ( Lukas ). In Mattheus zegt satan ‘al deze dingen zal ik u geven als…’ In Lukas zegt hij: ‘mij is deze macht overgegeven en ik geef ze aan wie ik wil’. Bij Mattheus ging het over ‘dingen’ van 'de kosmos', bij Lukas over ‘macht, die kon worden gedelegeerd over het aardrijk'. Die macht over het Romeinse rijk had satan gedelegeerd aan één van de vier engelen, die we gevangen zien bij de Eufraat onder de zesde bazuin. In de toekomst zal de duivel de macht over het rijk rechtstreeks delegeren aan het beest ( Openbaring 13 ).

Een belangrijke vraag is waarom satan in de toekomst wél gevangen kan worden gezet, waar dat voorheen steeds niet het geval was omdat hij zijn macht delegeerde aan engelen onder hem en zo zelf steeds buiten schot bleef bij de val van een rijk. Dat heeft mogelijk te maken met de allerlaatste opleving van het Romeinse rijk, waarbij satan uit de hemel is geworpen (door niemand minder dan, jawel, Michaël, de vorst van het volk van Daniël, Israël) en niets anders kan doen dan zelf de directe regie te voeren over het de allerlaatste stuiptrekking van het Romeinse rijk en zelf rechtstreeks de mensheid aanstuurt via het beest . Omdat hij nu zelf de aansturende engelmacht op de troon is en niet langer alleen de macht achter de troon, kan hij ook zelf ten volle verantwoordelijk worden gehouden en gevangen worden gezet. Dit is allemaal gebaseerd op het verlossingswerk van Jezus Christus, God, die als kind geboren werd en zich na circa 33-36 jaar liet kruisigen als offer voor de totale mensheid. 'Je zult van nu aan de hemel geopend zien en de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen', zei Jezus helemaal aan het begin van zijn bediening tegen zijn discipel Nathanaël.

Een tweede belangrijke vraag is, hoe het kan, dat het machtige Romeinse rijk en haar engelvorst zo gebonden is. Er was namelijk geen rijk dat het opvolgde, zoals in het geval van de andere rijken. De rijken slokten elkaar op. Dat gebeurde nadat ze elk in de geesteswereld waren uitgeput door hun strijd tegen de engel van Daniël en Michaël, de engelvorst van Israël. Maar wie of wat putte de engelvorst van Rome en zijn rijk uit? Door wie of wat zonk het Romeinse rijk neer in gevangenschap? Er is slechts één antwoord mogelijk. Het was de Timmerman uit Nazareth, die tevens God Zelf was en die door zijn kruiswerk een totale overwinning behaalde over alle machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Na drie eeuwen christenvervolging stond de gemeente van Jezus Christus nog steeds als een huis, in de kracht van de Heilige Geest. Deze engelvorst moest zich gewonnen geven. Ook hij werd gebonden bij de Eufraat, de grens van het Romeinse rijk. Toen waren vier ontzagwekkend grote engelvorsten gebonden bij de grote rivier, die altijd de grens vormde van pan-Israël en pan-Rome.

Het is onvoorstelbaar wat een geweld er vrij zal komen in de onzichtbare wereld met het losmaken van deze engelen. Elk hebben zij gestaan voor grootschalig militair geweld in een groot wereldrijk. En dat komt straks allemaal tegelijk vrij en dat met alle moderne wapentechnieken die de mens in de 21e eeuw ter beschikking staan, aangestuurd door satan, die op aarde geworpen is. Het is dan ook geen wonder dat meteen na het losmaken van deze engelen door Johannes wordt gezegd: ‘En het getal van de legers van de ruiterij was twintigduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun getal.’ Nu we weten om wat voor engelen het gaat is enige uitleg over deze enorme legermassa nauwelijks nog nodig.

Wat we hier in Openbaring 9 met de zesde bazuin hebben, is de militaire component van de derde wereldoorlog. Het is een wereldoorlog waar de wereld dan al enige tijd in zit vanwege de informatie-oorlog met biowapens . Alles op een rijtje zettend ontstaat het volgende tijdsbeeld van Openbaring 9.

De vijfde bazuin blaast. (1) De duivel wordt uit de hemel geworpen. De put van de afgrond gaat open. (2) De elfde hoorn van Daniël, dat is het witte paard van Openbaring 6, dat is de antichrist , dat is de mens van de zonde , dat is de wetteloze , ontpopt zich als beest uit de afgrond . Hij beveelt de Joden hun offerdienst in de tempel te staken en zet zich in de tempel van God , bewerend dat hij God is en dat de hele wereld hem moet aanbidden . Dit is wat de Heer Jezus ‘de gruwel van de verwoesting’ noemt in zijn Olijfbergrede. (3) De antichrist zendt zijn agenten, voorgesteld als sprinkhanen , die volledig zijn gehersenspoeld met ‘befehl ist befehl’ vanuit het rijk der duisternis (de rook uit de put), de wereld rond om iedereen te injecteren met het laatst snufje nanotechnologie, waarmee iedereen gekoppeld wordt aan het wereldwijde computersysteem van het beest. De situatie waarin men alleen kan kopen of verkopen als men is aangesloten, komt heel dichtbij of is al gerealiseerd. Er ligt een rechtstreeks verband tussen de vijfde bazuin en Openbaring 13 – het beest uit de aarde.

De zesde bazuin blaast (4) Met name aan de Oostkant maar mogelijk wereldwijd ontstaat er (vanzelfsprekend) verzet tegen deze absolute tirannie. Mensen gaan de straat op om te protesteren. De engelen bij de Eufraat worden losgemaakt en het absolute gezag van het beest uit de afgrond, de antichrist, wordt met nog nooit vertoond militair geweld afgedwongen, waarbij wereldwijd een derde van de wereldbevolking wordt gedood. (5) De meelopers met het systeem zullen zeggen: ‘Wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren?’ Verder zegt Openbaring 13: ‘En hem werd gezag gegeven over elk geslacht en volk en taal en natie.’ Onder de zesde bazuin zien we hoe dit gezag wordt afgedwongen. Er ligt een rechtstreeks verband tussen de zesde bazuin en Openbaring 13 – het beest uit de zee.

Dat de vier engelen bij de Eufraat de engelvorsten achter de vier wereldrijken zijn en verband houden met het uitrollen van het wereldwijde gezag van het beest, blijkt ook uit de beschrijving van dit beest. Vergelijk Openbaring 13 met Daniël 7 . Het heeft de muil van een leeuw (het Babylonische rijk), de (voor-) poten van een beer (het Medisch Perzische wereldrijk) en het lijf (en achterpoten) van een luipaard (het Griekse wereldrijk met twee hoofdcomponenten, de Seleuciden en de Ptolemaeën). In het herstelde Romeinse rijk keren kenmerken van de andere drie rijken terug – inclusief Rome dus weer vier rijken. Met name de muil van de leeuw is angstaanjagend want de leeuw, het Babylonische rijk, was een rijk van een absolutistische heerschappij, waarbij één persoon alles in het rijk tot in de kleinste details voor het zeggen had. Met een wereldwijd social-credit systeem op basis van de huidige digitale technologie ligt dat scenario binnen handbereik.

Er zijn nog meer verbanden tussen de zesde bazuin en Openbaring 13. Daarover meer in het vervolg.

WORDT VERVOLGD

- 24 december 2021 -


Vers 15,16

Een derde van de mensen

‘En de vier engelen die gereed waren tegen het uur en de dag en de maand en het jaar om het derde deel van de mensen te doden, werden losgemaakt. En het getal van de legers van de ruiterij was twintigduizend tienduizendtallen: ik hoorde hun getal.’


Wat we in deze verzen lezen is onvoorstelbaar. Het is vanwege dit soort gebeurtenissen van de laatste jaarweek van Daniël, dat Jezus tegen zijn discipelen zei: ‘Als die dagen niet werden verkort, zou geen vlees behouden worden’. In relatief korte tijd wordt een derde deel van ‘de mensen’ gedood. Er zijn hier twee belangrijke verschillen met het vierde paard van Openbaring 6. De ruiter die daarop gezeten is krijgt ‘macht over het vierde deel van de aarde om te doden .’ Hier staat (1) niet een vierde maar een derde deel en (2) niet ‘van de aarde’ met ‘macht om te doden’ maar ‘van de mensen’, die ‘werden gedood’. Een belangrijke vraag, die we hierboven nog niet eens hadden gesteld, is: wat wordt bedoeld met ‘de mensen’? Er staat namelijk geen aanduiding bij, ‘van de omgeving van de Eufraat’ of ‘van het Midden Oosten’ of van ‘het rijk van het beest’ of ‘van de hele wereld’. Er zijn diverse redenen om aan te nemen dat het hier gaat om de totale wereldbevolking. (1) Wanneer er geen beperking is gegeven, dan is die er waarschijnlijk niet. (2) De omvang van de ruiterij en de techniek die wordt gebruikt, moeten wel gepaard gaan met een ontzagwekkend aantal doden, meer dan er leven in één continent. (3) Bij de uitleg van de vier engelen hebben we aanwijzingen gevonden dat het gaat om het gaat om de vestiging van het wereldwijde gezag van het beest, dat met militair geweld wordt afgedwongen. Het is oorlog tegen opstandige wereldburgers die wereldwijd wordt gevoerd.

Het getal van de ruiterij wordt door Johannes vernomen. Hij ‘hoort hun getal’. Het is dus niet zomaar een vage schatting maar een vrij nauwkeurige benadering van de enorme omvang van de ruiterij. Nu ontbreekt in de Griekse grondtekst het aantal ‘tienduizend’. Er staat ‘twee myrias myrias’. Myrias kan betekenen: 10.000. Dan houdt het aantal in: twee maal tienduizend tienduizendtallen, oftewel: 2 x 10.000 x 10.000 = 200.000.000, dat is tweehonderd miljoen. Myrias kan ook betekenen: ontelbaar. In dat geval gaat het om twee ontelbare groepen die elk weer bestaan uit ontelbare ruiters.

Wanneer we de wereldbevolking gemakshalve stellen op 8 miljard mensen, dan wordt daarvan een derde, dat zijn 2,67 miljard mensen, gedood door deze ruiterij. Bij een aantal van 200 miljoen ruiters is dat iets meer dan 13 doden voor elke ruiter. Men zou bijna concluderen dat ‘het nog meevalt’. Gezien de ingezette techniek, zou men meer doden verwachten. Het aantal doden door deze oorlog komt mogelijk nog later te liggen vanwege het feit dat al veel mensen gestorven waren vanwege de apocalyptische ruiters in ‘het vierde deel van de aarde’ en vanwege de eerste vier bazuingerichten. Mogelijk zijn er dus bij de start van deze grote oorlog al veel minder dan 8 miljard mensen op aarde. Tevens zullen mensen massaal op de vlucht slaan en zich verborgen houden, zodat het moeilijk is hen te doden. Maar het derde deel van de totale wereldbevolking blijft een ontstellend groot aantal mensen die op een vreselijke manier de dood vinden.

Een volgende belangrijke vraag is waarom sprake is van twee ontelbare aantallen. Het gaat om het verrezen Romeinse rijk met aan het hoofd ‘het beest uit de zee’, de zichzelf vergoddelijkende keizer. Deze ontvangt intussen van Satan, die ‘als ster uit de hemel is gevallen’ en ‘als draak uit de hemel is geworpen’ zijn troon en groot gezag. Het beest neemt datgene van satan aan wat Jezus in de woestijn ooit weigerde: ‘U zal ik al deze macht en hun heerlijkheid geven want zij is aan mij gegeven en aan wie ik wil geef ik ze…’

Naast satan staat ook de macht van de vier engelvorsten van de vier wereldrijken nog eens ter beschikking, die in de pyramide-structuur rechtstreeks onder satan en het beest vallen. Vanwaar echter dat tweevoud? Mogelijk stamt dat tweevoud uit een lange historische ontwikkeling. Het eerste rijk, Babel, was redelijk compact en vertoonde geen enkele dualiteit. Het was ‘het ene hoofd’. Dat gold niet voor de rijken die erop volgden. Die lieten allemaal een dualiteit zien. De Meden en de Perzen, de Ptolemaeën en de Seleuciden onder het Griekse rijk en het Oost- en het West-Romeinse rijk. Intussen heeft dat rijk zich wereldwijd uitgebreid, over alle continenten van de wereld en het is daarom geen wonder dat de tweedeling zich heeft verdiept. Het zijn de twee armen en de twee benen van het beeld uit de droom van Nebukadnezar. Kijken we naar de situatie in de wereld sinds de verbrokkeling van het Romeinse rijk, dan zien we die tweedeling steeds weer terug op de wereldkaart.

Ook vandaag staan het Westen en het Oosten tegenover elkaar. De Verenigde Staten van Amerika had de wereldhegomonie naar zich kunnen toetrekken. Echter, er zijn ‘geheimzinnige krachten’, die vanuit de Verenigde Staten zowel de communistisch Rusland als communistisch China hebben opgetuigd. Het gaat die ‘geheimzinnige krachten’ namelijk niet om bepaalde landen of volken. Het gaat hen om zelf wereldwijd de baas te worden. Deze krachten kwamen we in Openbaring 6 tegen als de apocalyptische ruiters. Het zijn de uitlopers van het Romeinse rijk in de Middeleeuwse ridders en vorstenhuizen, die zich hebben voortgeplant in geheime genootschappen als de jezuïeten en de vrijmetselaars en die anno 2021 wereldwijd aan alle touwtjes trekken. Het doel is: de herrijzenis van het Romeinse rijk, dat ze al die tijd in het geheim gekoesterd hebben, met aan het hoofd een keizer, die wereldwijd als god wordt vereerd. De plotters hebben voor zichzelf binnen dat rijk uiteraard comfortabele posities bedongen. Het is het aloude complot ‘tegen de HEERE en zijn gezalfde’. Want net als tweeduizend jaar geleden is er binnen het rijk uiteraard geen plaats voor ‘het Lam van God’.

Nu we de tweedeling van het rijk historisch geduid hebben, begrijpen we ook de ‘twee’ myrias myrias. Het beest heeft vanuit twee delen van zijn rijk deze legers beschikbaar. Om die reden lezen we nergens in dit gedeelte dat er twee legers ruiters tegen elkaar strijden. Ze vallen immers beide onder hetzelfde gezag. Aan de top werken de machthebbers al decennia lang samen. Het is wat dat betreft een herhaling van de apocalyptische ruiters, waarbij de instanties het eigen volk niet beschermden tegen buitenlandse gevaren. In plaats daarvan gingen de instanties tekeer tegen de eigen bevolking. Maar die razernij tegen de eigen wereldbevolking is onder de zesde bazuin nog veel heviger dan onder het vierde zegel.

Is het niet merkwaardig, dat wij de aanloop hiernaartoe in onze dagen lijken mee te maken? Telkens horen we ‘geruchten van oorlogen’, als zouden legers tegen elkaar gaan vechten maar telkens gebeurt er niets. Het is al 75 jaar lang wachte op een atoomoorlog, die nooit uitbreekt. De Taliban heeft van de VS zelfs voor meer dan tachtig miljard dollar aan gratis wapens gekregen. Het is geen strijd tussen overheden en hun legers. Het is een strijd van alle overheden van de wereld (en de handlangers van die overheden) tegen de eigen burgers. Of nauwkeuriger: het is een strijd van de geheime genootschappen, die achter de schermen alle overheden en maatschappelijke instanties bezetten, met mensen die in het geheim lid zijn, tegen de onnozee bevolking, die geen lid is en die letterlijk ‘van de prins geen kwaad weet’.

Om deze redenen moeten we ook niet denken dat de twee miljard doden beperkt zullen blijven tot het Midden Oosten. Daarvoor zijn er in het Midden Oosten te weinig legers. Er is ook geen sprake van legers die optrekken naar het Midden Oosten. Dat gebeurt pas aan het eind van drie en een half jaar van absolute heerschappij van het beest. De zesde bazuin wordt geblazen na de eerste vijf maanden van die drie en een half jaar grote verdrukking. De wereld heeft dan nog drie jaar en een maand voor de boeg. Op dat moment maakt het beest wereldwijd met grof militair geweld aan iedereen op aarde duidelijk, wie er de komende drie jaar de baas is (daarna is het namelijk afgelopen). De legers worden wereldwijd ingezet tegen de eigen bevolking. Dit gaat verder dan een politiestaat. Het is in wezen militair bewind, waarbij militairen de dienst uitmaken. Het gevreesde ‘Marshall Law’ is wereldwijd en de militairen schieten met scherp.

- 30 december 2021 -


'Tot in het uur en dag en maand en jaar'

We moeten nog iets zeggen over de merkwaardige tijdsaanduiding voor de ‘missie’ van de vier gebonden engelen. Letterlijk staat er in de grondtekst helemaal geen ‘tegen’ en ook de bepalende voorzetsels voor ‘dag’, ‘maand’ en ‘jaar’ ontbreken. Letterlijk staat er: ‘tot in het uur, dag, maand, jaar’. Er zijn diverse redenen om aan te nemen dat het hier NIET gaat om een precieze tijdaanduiding van het begin van deze gebeurtenissen maar om een precieze tijdaanduiding van de duur van deze gebeurtenissen.

(1) Het woord voor ‘tegen’, (Grieks: eis) is overal elders vertaald met ‘tot in’, meestal ‘tot in alle eeuwigheid’. Daarmee bedoelen we niet alleen het begin van ‘alle eeuwigheid’ maar ook bij voortduring van ‘alle eeuwigheid’. Als Gal.1:5 zegt; ‘aan God de Vader heerlijkheid ‘eis aion aion’, dan betekent dat niet heerlijkheid ‘aan het begin van alle eeuwen’. Dat betekent: heerlijkheid ‘gedurende alle eeuwen’. We mogen aannemen dat in geval van de zesde bazuin hetzelfde geldt. (2) De voorzetsels ontbreken voor dag, maand en jaar. Het is dus één geheel. Eén tijdperiode, die begint met een bepaald uur maar vervolgens nog een dag, een maand en een jaar aanhoudt. (3) De volgorde is niet logisch als aanduiding van een starttijd. Dan zou men ‘het jaar, de maand, de dag, het uur’ verwachten. (4) Als het gaat om een precieze tijdaanduiding zijn ‘dag, maand en jaar’ overbodig. Alleen het uur zou dan voldoende zijn. Net als Jezus in het Johannesevangelie meerdere malen aangeeft dat ‘zijn uur’ nog niet is gekomen. (5) Ook bij de vijfde bazuin is er een tijdaanduiding, waarbij het lidwoord zelfs geheel ontbreekt. (6) Er zijn vier tijdaanduidingen zoals er ook vier engelen zijn: uur – dag – maand – jaar. Telkens een langere periode. Dat gold ook voor de vier rijken . Babylon duurde het kortst. Daarna Medië-Perzië. Daarna Griekenland (iets langer) en verreweg het langst duurde het Romeinse rijk, als we ook de afgelopen 2000 jaar daar geheel bij rekenen. Dat was grotendeels de tijd van het rijk ‘ onder water ’, onder het regime van het Rooms Katholicisme, het grote Babylon van Openbaring 17 .

Voorts kunnen we in ‘het uur, dag, maand, jaar’ een aanduiding zien van hoe de oorlog tegen de burgers zich ontwikkeld. Het begint met een heftige uitbarsting van geweld in één uur, die zich als een olievlek over de aarde verspreid in een aantal fasen, waarbij de heftigheid van de inzet van wapens afneemt en steeds meer de nadruk komt te liggen op de dreiging van wapens. Pas na ongeveer dertien maanden (plus een dag en een uur) is er een status quo ontstaan waarbij het beest absolute alleenheerser is en alle verzet definitief is gebroken. Die situatie duurt dan nog twee jaar. Er zijn immers vijf maanden en dertien maanden, dat is in totaal achttien maanden oftewel anderhalf jaar voorbij. Voorafgaand aan het militaire geweld hadden we al het financiële geweld, waarbij alleen gekocht of verkocht kon worden, als men zich onderwierp aan het systeem van het beest. Dat ging van start onder de vijfde bazuin. Het teken van het beest werd op een zeer agressieve manier door ‘sprinkhanen’ aan het grote publiek opgedrongen. Hun ‘steek’ ging gepaard met heftige pijnen. De vijfde en de zesde bazuin overlappen gedeeltelijk met Openbaring 13 . Zij tonen de verschrikkingen van de eerste anderhalf jaar.

- 31 december 2021 -


Vers 15

Losgemaakt

De aanleiding voor de oorlog


Een belangrijke vraag is wat de eerste politieke aanleiding zou kunnen zijn voor het ontstaan van het wereldwijde militaire optreden onder gezag van de vier engelen van de rijken, het beest uit de afgrond en de duivel. De engelen worden losgemaakt en dan ‘explodeert’ het militaire geweld en worden door de loop van de tijd 200 miljoen ruiters of twee legers van elk ‘ontelbaren ontelbaren’ op de aarde losgelaten. Maar wat gebeurt er dat eerste ‘uur’, dat de engelen worden losgemaakt? En hoe plant dat zich voort in de volgende dag, de volgende maand en het volgende jaar?

Tirannen hebben altijd een ‘ verhaal ’ nodig om hun daden te ‘rechtvaardigen’. Woodrow Wilson had de teloorgang van de Lusitania nodig om Amerika in de Eerste Wereldoorlog te storten. Hitler had een brand in de ‘ reichstag ’ nodig om absolute macht te kunnen grijpen. F.D. Roosevelt had ‘ Pearl Harbour ’ nodig om Amerika Wereldoorlog II in te rommelen. L.B. Johnson had het ‘ Gulf of Tonkin - incident ’ nodig om de Vietnam oorlog te kunnen starten . G. H. W. Bush had babies nodig die uit de ‘ incubators zouden zijn gehaald en op de vloer zouden zijn gelegd om Irak voor de eerste keer te kunnen binnenvallen. G. W. Bush had ‘WMD’s ( Weapons of Mass Destruction) nodig om Irak opnieuw kunnen binnen te vallen (en het publiek was al op het verkeerde been gezet door de officiële lezing van 9/11, waar geen spaan van klopt).

Waarom ontbreekt hier in Openbaring het politieke verhaal over de aanleiding? Heel simpel: het politieke verhaal over de aanleiding is altijd een leugen en de Bijbel is het woord van de waarheid. Dat laat zien hoe de zaken feitelijk in elkaar zitten. Tirannen die oorlog willen, zullen altijd wel een reden vinden om oorlog te maken. Maar het is niet die reden, die de oorzaak is van de oorlog. De oorzaak is de tiran en de geestelijke machten daarachter. De oorzaak bevindt zich in de onzichtbare werkelijkheid: Het Lam verbreekt het zesde zegel, bazuinen worden uitgedeeld en één voor één geblazen, de zesde bazuin blaast, er komt een stem uit de vier hoorns van het altaar, de vier engelen die gebonden zijn bij de Eufraat worden losgemaakt. Dát zit erachter en niets anders.

Er zijn diverse 'politieke aanleidingen' te bedenken voor de oorlog onder de zesde bazuin.

1. De gebeurtenissen onder de vijfde bazuin – het optreden van de sprinkhanen: de opdringerigheid waarmee de gevestigde orde ‘het teken van het beest’ aan de wereldbevolking opdringt. Echter, dit is bij het blazen van de zesde bazuin al vijf maanden aan de gang (de eerste 'wee' is voorbijgegaan, meldt vers 9:12 ) en men zou verwachten dat verzet al in een eerder stadium wordt gebroken. Bovendien merken we dat de wereldbevolking anno 2022 reeds klaar wordt gemaakt om zich te laten prikken met eindeloze reeksen boosters. Anno 2022, dat is vóór de aanvang van de zeven jaar aangezien de opname van de gemeente plaatsvindt voorafgaand aan de zeven jaar van verdrukking (en zie ook hier en hier ). De vijfde bazuin doet zich halverwege die zeven jaar voor, gezien het vallen van de ster uit de hemel op aarde, de draak die uit de hemel wordt geworpen, en dan nog 1260 dagen of een tijd, tijden en een halve tijd , 3,5 jaar, de tijd heeft om de vrouw de vervolgen, dat zijn tevens 42 maanden om zijn beestachtige bewind te voeren. In eerste helft van de jaarweek geldt er drie-en-een-half jaar lang een 'gematigde tirannie'. Wel zijn er kampen en guillotines voor degenen die het regime niet welgezind zijn. De wereldbevolking is na 3,5 jaar waarschijnlijk al zo murw, dat van verzet op dat front niet veel over is. Het zou echter kunnen, dat de vreselijke pijnen waarmee deze spuit gepaard gaat toch voldoende verzet onder de bevolking teweeg brengt. Maar eerder wordt de bevolking daardoor verlamd.

2. De tweede reden voor een totale oorlog zou de volledige ontmanteling kunnen zijn van het Rooms Katholieke instituut en alle vormen van wereldreligie. Men is de laatste decennia (we schrijven intussen 2022) zeer ijverig met het opzetten van een wereldreligie, waarbij allerlei godsdiensten worden samengesmolten. Daarbij wordt de waarheid van de Bijbel door de Rooms Katholieke kerk en de kerken die met haar samenwerken, volledig verraden en terzijde geschoven. Het oordeel van Gods kant daarover zal zijn dat deze wereldreligie op haar beurt aan de kant zal worden gezet door het beest, namelijk bij de val van de draak uit de hemel. Halverwege de zevende jaarweek zullen de ‘tien hoorns’ van ‘het beest met de zeven koppen’, dat het beest uit de zee , het Romeinse rijk onder de regie van de Roomse Kerk voorstelt, zich tegen het Rooms Katholieke instituut keren. Openbaring 17 meldt :

‘En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen…. En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.’

In plaats van alle godsdiensten zal er maar één god zijn die openlijk mag worden aanbeden: de god van het rijk in de gestalte van het beest, het beest uit de zee of uit de afgrond. In die wereldwijde afgoderij zal ‘ het beest uit de aarde ’ voorgaan. Dat is de leider van Israël. Het beest uit de zee, de keizer van Rome, zal als God in de tempel plaatsnemen en de liturgie wordt verzorgd door het beest uit de aarde, Israël. De Heer Jezus noemt deze gebeurtenis in zijn Olijfbergrede ‘de gruwel van de verwoesting’. Het is een afgod (gruwel) in de tempel die zal leiden tot het oordeel van God (verwoesting) aan het slot van de laatste halve jaarweek, dus na drie en een half jaar. Van het beest uit de aarde meldt Daniël 11 het volgende:

‘Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren. En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden.’

De god der vestingen, dat is de god van Rome. De leiding van Israël beweerde bij het proces tegen Jezus: ‘wij hebben geen koning dan de keizer ’. Israël gaat hier zelfs nog een stap verder door te zeggen: ‘wij hebben geen god dan de keizer’. Het is opvallend dat de leiding van de instituties en instellingen bij voortduring aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat, iets dat door Jacobus al werd geconstateerd.

Het zou kunnen dat het ‘ene uur’ van ‘...die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen…’ overeenkomt met het ‘uur’ van ‘het uur en dag en maand en jaar’ van de zesde bazuin. In dat geval zou de aanval op de Wereldreligie ten faveure van de aanbidding van de Romeinse keizer plaatsvinden op het moment van de zesde bazuin. Dat is een godsdienstig-politieke omwenteling van wereldformaat wat wereldwijd enorm verzet kan oproepen en wat, door het losmaken van de vier engelen van de vier rijken, met keihard militair geweld wordt neergeslagen – iets wat zonder die engelen niet mogelijk zou zijn geweest.

De gruwel van de verwoesting, de keizer die als god in de tempel moet worden aanbeden, en de daarmee gepaard gaande financiële terreur met het teken van het beest, waarvan we de verspreiding waarschijnlijk zien onder de vijfde bazuin, doen zich voor vanaf de helft van de laatste jaarweek van Daniël : ‘...op de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden en een gruwel oprichten die verwoesting brengt…’

De vraag is of de installatie van de Romeinse keizer ook meteen de ontmanteling van de zo ‘harmonieus opgezette wereldreligie’ betekent. Mogelijk dat de vijf maanden van de vijfde bazuin een overgangsperiode zijn. Zodra de meerderheid van de bevolking zich heeft laten ‘prikken’ met de schorpioensteek, kunnen ze overgaan tot de ontmanteling van de Rooms Katholieke kerk en alles daaromheen. De eerste religie die wordt gestaakt is de Joodse eredienst. Dat gebeurt direct bij de 'gruwel van de verwoesting', halverwege de laatste jaarweek. In de maanden daarna volgen alle andere vormen van eredienst. Dat is een aanleiding van vanjewelste voor een grootschalige wereldoorlog.

De symboliek van Nimrod wordt vervangen door Nimrod zelf (de keizer van het herstelde rijk). Er zijn theorieën over het genetisch materiaal van Nimrod, dat men in Irak zou hebben gevonden en waarmee deze oude en ‘ geweldige jager voor het aangezicht des HEEREN’ nieuw leven wordt ingeblazen. Dan kan hij opnieuw doen waar hij goed in was: zich verheffen voor het aangezicht des HEEREN, zoals we lezen over het beest uit de zee in Openbaring 13 : ‘En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak…. En hij opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en hen die in de hemel wonen.’ Zelf is het hem destijds niet gelukt een toren te bouwen met een top die tot de hemel reikte. De mensen die op dat moment de hemel bewonen wordt dit dan ook zeer misgund.

3. Een derde aanleiding voor een wereldwijde oorlog, is een onderlinge onenigheid tussen drie van de tien hoorns en de elfde hoorn, die zich ontpopt heeft tot absolute leider, het beest uit de zee, uit de afgrond. We lezen daar namelijk over in het boek Daniël : ‘Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak…. En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen....’

Nergens in Openbaring lezen we van die ‘drie hoorns’ die voor de elfde hoorn worden uitgerukt of die door hem vernederd. Integendeel. Het lijkt in Openbaring 13 en 17 een harmonieus gezelschap. Wat we echter niet moeten vergeten, is dat Openbaring 17 de situatie laat zien tot aan de laatste halve jaarweek, met het beest nog onder regime van de wereldkerk en dat Openbaring 13 de situatie laat zien vlak na de uitschakeling van de wereldkerk, waarbij het beest opstijgt uit de zee, de volkeren van Europa, waar het Romeinse rijk zo lange tijd in was opgegaan. Eindelijk kunnen de geheime genootschappen alle maskers afgooien.

De tien hoorns ontvangen één uur gezag met het beest. Dat betekent echter niet dat die situatie zich tot het einde toe zal continueren. Integendeel. Eén uur is geen tweeënveertig maanden. Ook geen ‘uur en dag en maand en jaar’. Volgens Daniël zal de situatie van de tien hoorns slechts korte tijd duren. Drie hoorns worden uitgerukt of vernederd. Dat betekent oorlog. Dit kan een belangrijke aanleiding zijn voor het conflict dat de hele wereld zal gaan omspannen. Hierbij is het mogelijk dat de strijd relatief veel heviger zal zijn in de gebieden van de drie ‘uirgerukte’ of ‘vernederde’ hoorns, Drie van de tien hoorns is ook ongeveer een derde. Het derde deel van de mensheid dat wordt gedood, zou er mogelijk iets mee te maken kunnen hebben.

Uiteraard kan het ook gaan om een combinatie van bovengenoemde drie factoren. Met een poging tot identificatie van de oppervlakkige politieke achtergronden, hebben we tevens een soort tijdlijn. Kortweg komt die hierop neer :

(1) Aan het begin van de laatste 3,5 jaar: De vijfde engel blaast de bazuin, er ontstaat oorlog in de hemel, satan wordt uit de hemel geworpen (de ster van Openbaring 9, de draak van Openbaring 12).

(2) Aan het begin van de laatste 3,5 jaar: De gruwel van de verwoesting vindt plaats. De elfde hoorn, die 3,5 jaar lang zijn gezicht heeft opgehouden als grote leider van de nieuwe wereldorde, werpt zich op als de opgestane keizer van het wereldrijk, gaat in de tempel van God zitten alsof hij God is en wordt door de leider van Israël uitgeroepen als god, die wereldwijd moet worden aanbeden, met Jeruzalem als centrum.

(3) Gedurende de eerste vijf maanden van de laatste 3,5 jaar: Wereldwijd wordt het systeem van het beest geïnstalleerd en als verplichting aan de wereldbevolking opgelegd. Wie niet meedoet, wordt financieel buitengesloten, overeenkomstig Openbaring 13. De agenten van het systeem gaan als sprinkhanen tekeer tegen de wereldbevolking. Het teken van het beest is als een schorpioensteek, dat vijf maanden enorme pijnen veroorzaakt.

(4) Na de eerste vijf maanden van de laatste 3,5 jaar: De mensheid, die tot dusvert is meegegaan in de decennialange tocht naar een wereldreligie, verzet zich tegen de keizercultus. Ook binnen het gezelschap van de tien hoorns (machthebbers achter de schermen) ontstaat onenigheid. Drie machthebbers zijn het niet eens met de gang van zaken. Er ontstaat een conflict, dat zich wereldwijd verspreid.

(5) Na de eerste vijf maanden van de laatste 3,5 jaar. De zesde engel blaast de bazuin, de vier engelen worden losgemaakt. Er ontstaat een enorme wereldwijde oorlog waarbij alle verzet tegen de keizercultus wreed wordt neergeslagen. Deze oorlog duurt voort totdat anderhalf jaar van de laatste 3,5 jaar voorbij zijn. Daarna duurt de wereldwijde heerschappij van het beest nog twee jaar totdat God er definitief een punt achter zet. Hoe dat gebeurt, lezen we verderop in Openbaring.

Dat het gaat om een oorlog met een godsdienstige achtergrond, is ook af te leiden uit de laatste verzen van Openbaring 9. De mensen keren zich niet af van hun afgoderij. Zij worden allemaal gedwongen mee te doen in de keizercultus en daarbij hun traditionele goden af te zweren en velen vinden in dit conflict de dood. De reactie dat hun eigen afgoden niet veel soelaas boden in de wereldwijde slachting, blijft helaas achterwege. De mensheid blijft hangen in het oude gedrag, in plaats van zich te bekeren tot de enige waarachtige God die werkelijk uitredding kan geven.

Voorlopers van de eindtijd-keizercultus zien we in figuren als Nebukadnezar (1. Babel: iedereen werd gedwongen te buiten voor het opgerichte beeld), Darius (2. Meden & Perzen: men mocht aan niemand een verzoek richten dan alleen tot de koning) en Antiochus Epiphanes (3.Grieken: richtte in de tempel een beeld op van Zeus). Hoewel het Romeinse rijk veel langer bestaan heeft, hebben de Romeinen weliswaar de tempel vernietigd maar van Israëlieten nooit geëist hun eigen godsdienst op te geven voor de Romeinse keizer. Dat moet namelijk nog gebeuren.

En passant hebben we van de vragen, aan het begin van deze verhandeling over de zesde bazuin, ook vraag (4) behandeld: 'Is er verschil tussen de zesde bazuin en de zesde schaal , waarbij de Eufraat opdroogt om de weg vrij te maken voor de koningen van het Oosten?' Het antwoord daarop is: ja, er is een groot verschil. Bij de zesde bazuin gaat het om een totaal andere situatie dan bij de zesde schaal. De zesde bazuin brengt ruiterij op de been die tekeer gaat tegen de burgers van de wereld om de wereldwijde tirannie van het beest af te dwingen. De zesde schaal brengt alle legers van de wereld samen in het Midden Oosten voor de oorlog van de almachtige God, tegen het Lam, waarbij aan de tirannie van het beest voorgoed een einde wordt gemaakt.

Volgende keer zullen we proberen iets dieper in te gaan op vraag (5) Wat stellen de paarden en hen die erop zaten voor?

WORDT VERVOLGD

- 2 Januari 2022 -


Vers 17,18

Vuurrode, donkerrode en zwavekleurige harnassen

'En aldus zag ik in het gezicht de paarden en hen die erop zaten; zij hadden vuurrode, donkerrode en zwavelkleurige harnassen, en de koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun monden kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood, door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun monden kwamen.'

Bij het tafereel wat nu volgt, de beschrijving van de paarden en hun ruiters, is Johannes zeer verbaasd. Dat blijkt uit de manier waarop hij het beschrijft. ‘En aldus zag ik in het gezicht de paarden en hen die erop zaten…’ Het woord voor ‘gezicht’ komt in het hele Nieuwe Testament alleen hier voor, in Openbaring 4:3 en in Handelingen 2:17 : ‘de jongen mannen zullen gezichten zien en de oude mannen zullen dromen dromen.’ Het staat enigszins verborgen in Openbaring 4:3 , de eerste zin van het verslag bij Johannes’ aankomst in het hemelse visioen. Letterlijk zegt hij dan: ‘En die op de troon zat was ‘gezicht’ gelijk een jaspis en sardius steen…’ We kunnen ons nauwelijks het ontzag voorstellen dat het gezicht van de troon en Hem die erop zat maakte aan het begin van de openbaring die hij kreeg over ‘wat hierna zou gebeuren’.

En hier gebruikt Johannes het woord ‘gezicht’ of ‘visioen’ opnieuw. En dat terwijl hij vlak daarvoor ook heeft gezegd: ‘Ik hoorde hun getal’. Het is net alsof hij even ‘wakker’ wordt en opschrikt uit zijn visioen vanwege de dingen die hij hoort en ziet en ons tussendoor meedeelt. Het betekent zoiets als: ‘Het is werkelijk waar. Dit is wat ik hoorde en wat ik zag. Ik heb het niet zelf bedacht. Het zijn de dingen die God mij liet horen en zien.- Ik hoorde hun getal. Ik zag in het visioen de paarden…’

Het zijn inderdaad ontstellende gebeurtenissen, die Johannes beschrijft en het is erg moeilijk ze te duiden. Een speurtocht op internet levert weinig tot niets op. Geen enkele uitlegger weet raad met dit gedeelte, zoals we hierboven al hebben opgemerkt. Maar misschien zijn er toch enkele aanknopingspunten om het enigszins te duiden.

Allereerst noemt Johannes heel duidelijk de drie kleuren van de 'borstharnassen'. Het zijn drie woorden die in de hele Bijbel alleen hier, in dit gedeelte, voorkomen. Een vergelijkende woordenstudie levert daarom helemaal niets op. Het gaat om de kleuren rood (Vuur), diep donker rood of paars of diep donker blauw (Hyacinth) en crème geelachtig (Zwavel). Die kleuren zijn kenmerkend geweest voor de legers van een heel specifiek wereldrijk , waar we vanuit Openbaring al meermalen op hebben gedoeld omdat het een belangrijke rol speelt in de eindtijd, het Romeinse rijk. Rood was de kleur van de tunieken en schilden. In die schilden zat ook de kleur geel verwerkt. Ook kwamen blauwe uniformen voor.

Ook dit is weer een aanwijzing voor het herstelde Romeinse rijk als het rijk van het beest, het uit de zee opgerezen vierde dier, in haar laatste fase van de tien tenen , de tien hoorns en de ene hoorn die alle macht naar zich toe trekt. Het zijn de legers die onder bevel van satan en zijn ‘elfde hoorn’ staan, en onder de vier engelen van de vier wereldrijken, die samengebundeld terugkeren in het de laatste fase van het vierde rijk, de muil van de leeuw , de poten van de beer, het lijf van de luipaard.

Geheime genootschappen, die achter de schermen al eeuwen werken aan de heroprichting van dit rijk, deze ‘Nieuwe Wereldorde’ of ‘Eénwereldregering’ zijn niet voor niets zo ' gefascineerd ' door de Romeinse fasces (waar ons woord 'fascisme' van is afgeleid) en het getal 11, de elfde hoorn, die zich verheft tussen de tien. En natuurlijk door de piramide, die gezien kan worden al ‘de capstone’, de ene hoorn, die nog moet zakken op de piramide van het één-dollar-biljet . De Verenigde Staten van Amerika zijn, als vrijmetselaarsbolwerk , met hun enorme politieke, militaire en economische macht, een zeer belangrijke schakel geweest bij de oprichting van het herstelde Romeinse rijk.

En wat zouden deze legers anders moeten zijn legers van het wereldwijde Romeinse rijk? We zijn met de vijfde en zesde bazuin ver gevorderd in de zeven jaar van de laatste jaarweek. Halverwege die laatste jaarweek zal de gruwel der verwoesting in de tempel zitten, geëerd door het beest uit de aarde , de leider of ' de koning ' van afvallig Israël. Vanaf dat moment heeft satan aan ‘ het beest uit de zee zijn troon en groot gezag gegeven en wordt door de aanhangers van het rijk gezegd: ‘wie is aan het beest gelijk of wie kan er oorlog tegen voeren ?’

Als we dan lezen van enorme legermassa’s met wapens die met vuur, rook en zwavel een derde van de mensheid doden, waar kunnen die legermassa’s anders bij horen dan bij het onoverwinnelijke Rome, dat dan volgens Daniël 2, 7, 9 en 11 herrezen is?

Dit betekent dat we onder de vijfde en de zesde bazuin in wezen te maken hebben met een voortzetting van de eerste vier zegels. De eerste vier zegels die door het Lam werden verbroken, brachten elk een paard tevoorschijn, een destructieve macht op aarde die zich uit via geheime organisaties en netwerken, die met militaire discipline hun werk doen, overeenkomstig de oude Romeinse commandostructuren. Deze vier uitingen van aardse macht werden na een enorme aardbeving onder het zesde zegel door God beantwoord met grof geweld vanuit de hemel bij de eerste vier bazuinen . Daarna is de laatste jaarweek van Daniël halverwege. De grote verdrukking begint. Dan worden de bazuinen vijf en zes geblazen.

De vijfde en de zesde bazuin betekenen de voltooiing van de absolute macht van het beest, dat onder de vier paarden al bezig was zich weer op te richten. De mensheid is zonder God en het Lam gedoemd voor eeuwig gebukt te gaan onder een totalitair controlesysteem van de duivel. Dit is waar de leugen ‘u zult als God zijn, kennende goed en kwaad’ zonder God uiteindelijk op uitloopt – de meest verschrikkelijke slavernij van geest, ziel en lichaam die men zich kan voorstellen. Het is een slavernij waaraan de mensheid zich aanvankelijk onder grootscheepse misleiding vrijwillig onderwerpt. En als velen erachter komen misleid te zijn, wordt elke opstand met ongekend militair geweld keihard neergeslagen. Wat wij in onze dagen meemaken is het allereerste begin van deze dingen – misleiding alom . Zelfs dwang steekt in bepaalde landen reeds de sinistere kop op.

Echter, de verschrikkingen van de vijfde en de zesde bazuin kunnen alleen plaatsvinden onder de toelating door God, het klinken van de bazuinen, de stem uit de hoornen van het altaar, de engel die de vier engelen bij de Eufraat losmaakt. Alles vindt plaats binnen Gods eeuwige raadsbesluiten. Zijn troon wordt door niets aan het wankelen gebracht. Er is geen detail in de geschiedenis dat aan zijn aandacht kan ontsnappen of Hem zelfs maar zou kunnen verrassen.

De drie kleuren – Vuurrood, Hyacintpaars en Zwavelgeel – zijn niet alleen de belangrijkste kleuren uit de Romeinse legioenen, zij komen ook precies overeen met de drie plagen, die het derde deel van de mensen doden, vuur, rook en zwavel. Rood van het vuur, donkerblauw van de rook en geel van de zwavel. Wat moeten we ons bij deze plagen voorstellen? Wat zijn dit voor wapens?

Sinds de tweede wereldoorlog heeft de Westerse wereld geen militair geweld meer gekend. In plaats daarvan zijn de mensen decennialang bang gemaakt met atoomwapens. Het vreemde is dat er geen enkele tekst in Openbaring is, die in de verste verte doet denken aan atoomwapens. Ook deze verzen niet. Het gebruik van atoomwapens gaat namelijk niet gepaard met de inzet van troepenmachten van paarden en ruiters. Omdat de Bijbel het niet vermeld, is het zeer de vraag of atoomwapens bestaan. En er zijn meer redenen.

Behalve die ene keer in Hiroshima en Nagasaki zijn atoomwapens nooit en te nimmer ingezet. Altijd moesten grondtroepen het werk doen, anders kon de invloedssfeer niet worden uitgebreid. Als iets eenmalig is en je hoort sindsdien alleen nog maar propagandapraat, dan is de kans zeer groot dat we te maken hebben gehad met een leugen . Dat was zeer waarschijnlijk zo met de maanmissie . En dat is zeer waarschijnlijk ook het geval met de atoombom. Zeer waarschijnlijk zijn we nooit op de maan geweest. Zeer waarschijnlijk is er nooit sprake geweest van atoomwapens. Zeer waarschijnlijk is het de grote truc waarmee de wereldbevolking op het verkeerde been is gezet.

De atoombom is een ‘grootschalig’ wapen. En zeker de nucleaire wapens waarvan men beweert dat atoommachten daar nu de beschikking over hebben, zouden alle leven op aarde meerdere malen definitief kunnen beëindigen - althans, volgens de officiële berichten. Het vreemde is dat aartsleugenaars uit de geschiedenis, politici en journalisten, de laatste jaren nooit meer zelfs maar één piepje geven over het gevaar van ‘de bom’. De wijzers van de ‘ doomsday klock ’ worden vandaag de dag richting de 24:00 verschoven. Maar dat gebeurt niet alleen vanwege atoomdreiging. Nee, nu gaat het ineens over het virus en vooral het klimaat. En de burgers van de wereld? Ze trappen overal in. De bom zijn ze allang weer vergeten en ze laten zich keer op keer meeslepen in de volgende angstcultus.

Een atoomwapen heeft impact op macroniveau. Een hele stad of een hele staat of een heel land wordt in één keer weggevaagd. Echter, als we de ontwikkeling van de technologie volgen, dan zien we een ontwikkeling richting microniveau. Alles wordt steeds kleiner, steeds fijnmaziger, steeds meer op het individu gericht. Met satellieten en bewakingscamera’s en met de mobieltjes altijd en overal op zak, kunnen de gangen van iedere burger nauwlettend worden nagegaan. Een Orwellian Nightmare . De techniek van 4G was nog gericht op de totale omgeving van een antenne. De techniek van 5G richt zich op die 'device' die op dat moment ‘service’ vraagt. Dat stemt overeen met de zeg maar 200 miljoen ruiters op paarden. Die komen heel precies de plagen daar brengen waar nog opstand is, die moet worden neergeslagen. Bepaald geen grootschalig atoomwapen maar precisiewapens. Het is gissen naar de exacte technieken, die Johannes in zijn visioenen ziet. Ze lijken te wijzen in de richting van chemische wapens. Ook kan het gaan om iets als ‘direct engergy weapons’, waarbij zeer specifieke doelen kunnen worden ‘getarget’.

We zullen daar volgende keer dieper op ingaan.

WORDT VERVOLGD

- 5 januari 2021 –


Vers 17-19

Koppen en staarten

En aldus zag ik in het gezicht de paarden en hen die erop zaten; zij hadden vuurrode, donkerrode en zwavelkleurige harnassen, en de koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun monden kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood, door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun monden kwamen. Want de macht van de paarden is in hun mond en in hun staarten, want hun staarten zijn aan slangen gelijk en hebben koppen en daarmee brengen zij schade toe.

De inschakeling van onafzienbare aantallen ruiters, geeft aan dat we onder de zesde bazuin bepaald niet te maken hebben met massavernietigingswapens. Veeleer gaat het om precisiewapens, die door de bewapende krachten ter plaatse worden ingezet. Kijken we naar de beschrijving van het tafereel, dan merken we dat Johannes de nadruk sterk legt op de ‘paarden’ en niet op hen die erop zitten. Die worden slechts één maal genoemd. De paarden vallen het meest op en worden daarom als eerste genoemd en die worden bovendien zes maal genoemd, in hun uiterlijk en hun werkzaamheid. Van de ruiters wordt geen enkele werkzaamheid genoemd, alleen dat ze er net zo uit zien als de paarden. Het is alsof de ruiters helemaal geen rol van betekenis spelen en de paarden autonoom zijn in hun oorlogsvoering. Van de paarden worden de volgende zes kenmerken gegeven:

  1. De paarden en hen die erop zaten: zij hadden vuurrode, hyacint-kleurige en zwavelkleurige harnassen

  2. De koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen

  3. Uit de monden van de paarden kwam vuur, rook en zwavel (waardoor de mensen werden gedood)

  4. Want de macht van de paarden is in hun mond en in hun staarten

  5. Want de staarten van de paarden zijn aan slangen gelijk en hebben koppen

  6. En daarmee brengen de paarden schade toe

De autonomie van de paarden wijst op moderne oorlogsvoering, die in de tijd van Johannes nog volkomen onbekend was. Wij weten sinds enkele jaren dat men met artificiële intelligentie volledig zelfsturende automaten kan realiseren. En de oorlogsvoering is altijd al het terrein geweest waar de verreweg de meeste ‘state-of-the-art’ technieken werden gebruikt. Gezien de beschrijving lijken paarden en ruiters wel te zijn samengesmolten tot één oorlogsmachine. Alsof sprake is van een volautomatische hybride, die op basis van informatie over de omgeving, direct kan besluiten tot het inzetten van de wapens, vuur, rook en zwavel, dan wel de staarten.

Gezien de inzet van AI en automaten, komt het beeld van vuur, rook en zwavel weer erg middeleeuws over. Echter, sinds de Eerste Wereldoorlog heeft de wereld kennis gemaakt met chemische wapens. In die oorlog (1914-1918) werden 92.000 mensen (soldaten en burgers) gedood door chemische wapens en raakten nog eens 1,3 miljoen mensen erdoor gewond. En hoewel in 1925 met de mond werd beleden dat zoiets nooit meer zou mogen worden toegepast, gebeurt het telkens opnieuw en wordt ook flink geïnvesteerd in allerlei dodelijke ‘agenten’. In dit artikel staat te lezen dat men tegenwoordig beschikt over diverse varianten van verstikkend gas, over zenuwgas, over gas dat het bloed vergiftigt en over gas dat leidt tot blaarvorming. Letterlijk zegt het artikel over chemische wapens: ‘selectief gebruik op kleine schaal in een verrassingsaanval kan een beduidende verstoring beteken met dodelijke effecten’.

In dit artikel staat het volgende te lezen: ‘Chemische wapens zijn gemaakt van kunstmatige of natuurlijke chemicaliën. Vele chemicaliën zijn schadelijk of fataal voor mensen en kunnen worden ingezet als wapens. De meest bekende chemische wapens zijn chloor, fosgeen en mosterdgas. Dat laatste bewees haar effectieve dodelijkheid in Wereldoorlog I. Chemische wapens bedreigen de neus, de keel, de longen, de ogen, de huid en zelfs andere delen van het lichaam. Sommige zijn ontworpen om de vijand te verlammen. Vele zijn dodelijk binnen enkele minuten. In het kort: het zijn hoogst giftige insecticiden – met mensen als insecten.

Vooral zenuwgas is verraderlijk als chemisch wapen. Sommige van de meest dodelijke gassen zijn sarin en tabun. Het zijn stoffen die iemand binnen enkele minuten kunnen uitschakelen en doden. Nog dodelijker is VX, dat het zenuwstelsel door de war gooit en leidt tot stuiptrekkingen, verlamming en de dood binnen enkele seconden na contact van het gas met een onbeschermd deel van de huid.

Deze dodelijke substanties kunnen verspreid worden door middel van raketten, bommen, geweervuur, granaten en landmijnen en kunnen gesprayd worden uit vliegtuigen, landvoertuigen of met handwapens. In handen van terroristen of spionnen kunnen deze stoffen worden verspreid via de water- en de voedselvoorziening en door de simpele methode van het achterlaten van een doorboorde plastic zak op een metro, zoals gebeurde in Tokyo in 1995.’

In deze studie lezen we over het leger van de VS in Wereldoorlog II het volgende: ‘de ‘Chemical Warfare Service’ was klaar voor een type oorlog die niet werd gevochten. Daarom was de CWS, de enige technische dienst van defensie met bewapende gevechtstroepen, met wapens, waarvan ze zichzelf speciaal had voorzien. De dienst was gedwongen om de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen. De service speelde haar ondersteunende rol met ‘rook’, ‘vlammen’ en ‘brandbommen’, met 4.2-inch mortieren en met vlammenwerpers.'

Nu is het geval dat chemische wapens qua dodelijkheid verre worden overtroffen door biologische wapens. De vraag is waarom die dan niet worden ingezet. De reden daarvoor zou kunnen zijn dat met de dodelijkheid van stoffen tegelijkertijd de precisie van hun inzet afneemt.

In dit artikel lezen we over biologische wapens het volgende: 'Eén van de meest dodelijke biologische wapens is Anthrax, in staat om geïnfecteerden binnen een week te doden en Botulinum gif, dat kan doden binnen enkele dagen. Wanneer het wordt ingeademd, doden Anthrax sporen circa 90% van degenen die zijn geïnfecteerd. Een VS-militair commandant zei: ‘Als je sporen ervan inademt, ga je dood.

Biologische wapens zijn de meest dodelijke stoffen die de mens ooit heeft gemaakt. Je hebt slechts minder dan een honderdduizendste gram nodig om iemand te doden. Onder de juiste weersomstandigheden kun je met 120 liter Anthrax of Botulinum gif de bevolking van een stad met een miljoen inwoners uitroeien. En de meesten zouden niet eens in de gaten hebben dat ze werden aangevallen totdat de symptomen zich gingen voordoen en het te laat was voor een effectieve remedie.’

Dit artikel geeft aan dat chemische wapens niet effectief zijn in een oorlog tussen legers maar wel een rol kunnen spelen als psychologisch drukmiddel tegen de eigen bevolking. Dat is ook de reden waarom Saddam Hussein chemische wapens gebruikte tegen zijn eigen burgerbevolking in Halabja.

Dichtbij de chemische wapens liggen de ‘direct energy weapons’, waarbij chemische reacties worden omgezet in stralen – laser, microgolven of radiogolven. De ontwikkeling van deze wapens is in verregaand stadium en zal in de nabije toekomst steeds sneller gaan, zo wordt hier door de national defense university van de VS geadviseerd. Ook daarbij gaat het om precisiewapens, die op allerlei manier kunnen worden ingezet, zelfs in handbediende wapens.

Concluderend kan het volgende worden gesteld. Wanneer het gaat om de vestiging van een werelwijde dictatuur en het neerslaan van alle vormen van verzet daartegen, waarbij de onderdanige slaven moeten worden gespaard, dan zijn militaire precisiewapens nodig. Om die reden zal vanuit militair en controletechnische oogpunt, voornamelijk gebruik worden gemaakt van chemische wapens. Daaronder vallen volgens dit handboek ook trefzekere elementen als ‘vuur’, ‘rook’ en ‘brandbommen’. Ook direct energy weapens hebben vuur en rook tot gevolg. Deze wapens komen verrassend dichtbij de beschrijving die Johannes geeft van de paarden onder de zesde bazuin, gegeven in een tijd dat de kruisboog en de katapult nog de meest geavanceerde wapens waren.

We stelden de vraag (5) wat de ‘paarden’ precies voorstellen. Dat we niet met echte paarden te maken hebben, blijkt uit alle omschrijvingen. Ze hebben koppen als leeuwen. Uit hun monden komen vuur, rook en zwavel, waarmee ze de mensen doden. Ze hebben staarten als ‘slangen’, waarmee ze schade toebrengen. Het lijkt of we kijken naar zeer geavanceerde oorlogsmachines door de ogen van iemand die nog nooit een machine, legervoertuig of tank heeft gezien. In die beschrijving keren weer de elementen terug van het rijk, de paarden, de leeuw en de slang. De paarden vormen de machinerie waarmee het rijk wordt gevestigd. We zagen die onder de eerste vier zegels van Openbaring 6 in de apocalyptische ruiters en in de gedaanten van de sprinkhanen van de vijfde bazuin. En we zien ze hier in de paarden van de zesde bazuin. Dan volgen de leeuwenkoppen, waarin deze paarden alles weg hebben van het beest met de ‘muil van een leeuw’ in Openbaring 13, het beest dat zij vertegenwoordigen. En ten slotte de staarten als slangen, die lijken te refereren aan de draak van Openbaring 12, de duivel, de oude slang, onder wiens bewind alles zich hier afpeelt en die met zijn staart al veel schade heeft aangebracht.

Verder komt het vuur sterk overeen met de tekenen die het tweede beest, dat uit de aarde opstijgt en dat alle propaganda verricht voor het eerste beest, uit de zee. Een belangrijk onderdeel van die propaganda is dat het beest vuur laat neerdalen uit de hemel. De oorlogsmachine van de paarden vertoont in alles de kenmerken van de demonische leiding.

Ook stelden we de vraag (6) naar de betekenis van de kleuren, vuurrood – donkerpaars/blauw – zwavelgeel. Hierboven merkten we al op dat het de kleuren zijn van het oude Romeinse rijk, dat weer in haar volle glorie wordt geïnstalleerd. Daarbij wordt geen middel ongebruikt gelaten om de propaganda van het rijk wereldwijd te verkondigen. Alles wordt uitgedost in de kleuren van het herstelde rijk. Ook de oorlogsmachines. Een sinister feit is, dat het tevens de kleuren zijn van de plagen, die de vernietigende oorlogsmachines rondstrooien – rood – donkerpaars/blauw – zwavelgeel.

Een belangrijke vraag die we hierboven nog niet stelden, is wat de betekenis is van de ‘schade’ die de paarden toebrengen met hun staarten als slangen. Is dat dezelfde schade als die, welke uit de monden van de paarden komt, vuur, rook en zwavel en de daaropvolgende dood? Of is het iets anders? Het verhaal van paarden met staarten die schade toebrengen is niet nieuw. Het lijkt een herhaling van de sprinkhanen met hun staarten als schorpioenen onder de vijfde bazuin. Alleen zijn het nu staarten als slangen. Maar schorpioenen en slangen zitten qua werking niet ver uit elkaar. Beide verspreiden ze gif, de ene door een steek, dan andere door een beet. Maar in dit geval zit het erg dicht tegen elkaar want in beide gevallen is sprake van ‘onnatuurlijke staarten’. De Heer Jezus noemt slangen en schorpioenen ook in één adem:

Lukas 10:19 Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.

Hij zei dat op een heel bijzonder moment. Toen de 70 discipelen, die Hij had uitgezonden om het evangelie te verkondigen, terugkeerden en Hem vertelden dat zelfs de demonen hen onderdanig waren in zijn naam. Toen zei Jezus: Lukas 10:18 ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.’ En daarna liet Hij de belofte over slangen en schorpioenen volgen. Onder de vijfde bazuin zagen we satan daadwerkelijk uit de hemel gevallen, de ster die uit de hemel ter aarde was gevallen. En vervolgens lezen we over staarten als van schorpioenen en staarten als van slangen, die beide ‘schade’ toebrengen.

Kijken we naar het Griekse woord voor ‘schade’, dan wordt voor het schadelijke effect van beide ‘staarten’ hetzelfde woord gebruikt, namelijk ‘adikeo’. Vrijwel nergens in het Nieuwe Testament betekent dit woord ‘doden’. Het betekent ‘onrechtvaardig behandelen’, ‘verminken’, ‘beschadigen’. Het gaat bij de 'staarten als slangen', die 'schade toebrengen' niet om het doden van de mensen. Johannes is zeer precies in zijn beschrijvingen. De koppen hebben monden waaruit vuur, rook en zwavel komen, dat dodelijk is. De staarten vormen slangen die schade toebrengen, 'beschadigen'. Dat is wat anders. Het gaat om het verminken, beschadigen van de mensen. Niet om het doden.

Dat betekent dat de staarten van de paarden onder de zesde bazuin hetzelfde doen als de staarten van de sprinkhanen als paarden onder de vijfde bazuin. In wezen gaat het om de dwang zich te onderwerpen aan de heerschappij van het beest door acceptatie van een merkteken, dat door ‘steek’ of ‘beet’ wordt ingebracht. Alles draait nog steeds om de injectie. En de dwang wordt tot grote hoogten opgevoerd. Onder de sprinkhanen van de vijfde bazuin leek voornamelijk sprake te zijn van psychologische druk. Maar hier, onder de zesde bazuin wordt gedreigd met het meest verschrikkelijke militaire geweld dat men zich kan voorstellen. Je laat je inenten of je krijgt de vuurdoop.

Dit is erger dan de brandstapels uit de inquisitie in de Middeleeuwen maar gaat daar wel op terug. Het is namelijk hetzelfde rijk, dat aldoor in een vermomming achter de Europese geschiedenis heeft gezeten. De geschiedenis leert dat de de menselijke koninkrijken onverbeterlijk zijn en het kwaad zich steeds weer herhaalt. En steeds een graad erger. Het zou best eens zo kunnen zijn dat een derde van de mensheid hier de dood verkiest boven het deel uitmaken van het goddeloze systeem. Enerzijds is dat afschuwelijk. Anderzijds is dat een formidabele overwinning voor Jezus Christus. Want Wie dan alleen Hij kan mensen daarvoor de kracht geven?

De 'schade' die wordt toegebracht door de staarten als slangen, is erg belangrijk. Het gaat om een beschadiging of een verminking door een slangenbeet (of schorpioensteek). Wat is die beschadiging? Alleen dat men deel gaat uitmaken van het systeem van het beest? Als we de ontwikkelingen van vandaag de dag zien in verband met het 'vaccin', dan weten we dat sprake is van grootschalige gen-manipulatie en geknoei aan het menselijk DNA. Het erfelijk materiaal wordt verminkt en daarmee de mens zelf. Op dit moment is dat nog niet in vergevorderd stadium. Maar het moment wordt bereikt dat die genmanipulatie zo ver gaat, dat de mens zijn mens-zijn verliest en daarmee zijn aanspraken op Gods reddende genade. Verderop in het boek wordt de mensheid daarom zeer ernstig gewaarschuwd het 'teken van het beest' categorisch te weigeren. Het zou best eens kunnen zijn dat die waarschuwing de reden is, dat een derde van de mensheid de dood verkiest boven het teken van het beest.

Dit betekent dat de mensheid óf sterft, óf ophoudt mens te zijn. Gelukkig vinden velen een derde optie: vluchten. Een ontelbare menigte uit alle volken, natiën en talen kiest voor deze optie, volhardt tot het einde en gaat bij de terugkeer van Jezus het heerlijke vrederijk binnen. We zagen hen in Openbaring 7 met hun palmtakken het 'heil aan onze God' zeggen. Maar dat vluchten kan onder de enorme controlemogelijkheden van het beest niet eindeloos voortgaan. Daarom zei Jezus: 'als die dagen niet zouden worden verkort zal geen vlees behouden zou worden'. Die verkorting is tot een tijd, tijden en een halve tijd - 3,5 jaar. Daarna is het afgelopen met het beest.

- 7 januari 2022 -


Vers 20, 21

Verloedering

‘En de overigen van de mensen, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen, dat zij niet aanbaden de demonen en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen kijken, niet horen en niet lopen; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun diefstallen.’


De laatste twee verzen van Openbaring 9 zijn zeer belangrijk omdat het gedeelte iets laat zien van de geloofsopvattingen van de mensen in de laatste dagen voor de terugkeer van Jezus. Openbaring toont het grote plaatje van de dingen die zich wereldwijd zullen afspelen. Heel sporadisch zien we daarom iets van individuen. Het eerste vers dat iets van het wereldbeeld van de mens in de eindtijd laat zien is Openbaring 6:16,17, waar de mensen van hoog tot laag in angst wegkropen in de holen en de rotsen van de bergen. ‘En zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?’

We zien daar dat de mens zich, ondanks zijn angst, niet richt tot God maar, zoals Adam en Eva in de hof, wegkruipt voor God. De mens zoekt zijn heil bij wat hij kan zien en voelen, bij materiële zaken, namelijk de bergen en de rotsen. Die materiële spelonken, bunkers, onderaardse kelders, gangenstelsels en zelfs ondergrondse steden moeten de mens redden van de rechtvaardige toorn van God. Dit doet de mens ondanks het feit dat God de mens nog steeds oproept zich tot Hem te bekeren. We lezen in Openbaring 14 van een eeuwig evangelie voor ‘hen die op de aarde wonen’, dat luidt: Vreest god en geeft Hem heerlijkheid, want het uur van zijn oordeel is gekomen; en aanbidt Hem…’

Gezien hetgeen er nog volgt in Openbaring 14, gaat het daar om een boodschap die wordt verkondigt vanaf halverwege de laatste jaarweek van Daniël, dus drie en een half jaar voor het einde.

Des te bedroevender is het daarom dat we hier, circa anderhalf jaar verder in de laatste halve jaarweek, moeten lezen dat de ‘overige mensen, die niet door deze plagen waren gedood', zich niet bekeren.

Die onbekeerlijkheid heeft niet alleen te maken met het natuurlijke hart van de mens maar ook met de enorme verzoeking, waarvan hier sprake is. Het is nog steeds ‘het uur van de verzoeking, dat over de gehele aarde zal komen’, de zeven jaar voor Jezus’ komst. In de uitleg van de paarden, hebben we gezien dat het beest, de keizer van het herstelde Romeinse rijk, militair geweld gebruikt om mensen te dwingen op te gaan in zijn systeem. Het militair geweld kwam uit de monden van de paarden. De dwang zich te laten koppelen aan het systeem uit de staarten. De mensen die niet omkwamen door de plagen, zijn degenen die gezwicht zijn voor deelname aan het systeem.

Maar we lezen dan hier iets vreemds, dat daar niet bij lijkt te passen. De mensen 'bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen, dat zij niet aanbaden de demonen en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen kijken, niet horen en niet lopen…’ Dat lijkt niet aan te sluiten bij wat we hierboven schreven over aanbidding van de keizer. Zo vreemd is dat echter niet. Er is slechts één enkele God, waarvan de aanbidding niet gecombineerd kan worden met andere goden, dat is de God van Israël, die in Jezus Christus is geopenbaard in het vlees. De HEERE zei:

Jesaja 42:8 Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.’

Jesaja 44:8 Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij. Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.

En Jezus Christus zei: ‘Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Het Jodendom/Christendom is de enige exclusieve godsdienst die alle andere goden buiten sluit. Dat heeft nooit gegolden voor de de godsdienst van de Romeinen. Mensen worden weliswaar opgeroepen de keizer te aanbidden. Maar dat laat zich kennelijk goed combineren met de aanbidding van allerhande andere goden. De mensen die bewust voor God en het eeuwig evangelie kozen en die niet knielen voor de keizer en zijn systeem niet in hun lichaam accepteren, die worden allemaal omgebracht door de ‘plagen’.

Wat verder opvalt is dat het morele gehalte van de 2/3 mensheid die overblijft er niet op vooruit is gegaan. Naast het aanbidden van het beest en hun afgoden, blijven ze voortgaan met moorden, toverijen, hoererij en diefstallen. Ziehier de ‘nieuwe wereldorde’ van de ‘éénwereldregering’, met een duidelijke structuur in de vorm van bewieroking van de keizer en een controlesysteem voor datgene wat door de staat belangrijk wordt gevonden. Morele principes maken van de controlesysteem geen deel uit. Mensen kunnen in alle opzichten hun gang gaan. Dat is waar een samenleving naartoe gaat waarin het menselijk geweten, dat God in de harten heeft gelegd, wordt vervangen door het geweten van de staat, met een aantal geboden en verboden. Buiten de grenzen van het ‘social credit systeem’ is sprake van totale verloedering.

We mogen overigens niet concluderen dat er vanaf de laatste twee jaar voor Jezus' komst geen gelovigen meer zijn. In Openbaring 7 lazen we van de 144.000 uit de twaalf stammen van Israël en van een ontelbaar grote schare uit elk geslacht en taal en volk en natie, die uit de grote verdrukking kwamen. Verder lezen we in Openbaring 12 van de bescherming door God van de gelovigen onder zijn volk Israël. Dat betekent dat deze twee verzen 'in zijn algemeenheid' spreken. We komen dat vaker tegen in de Bijbel. Het is een Joodse manier van spreken over de meerderheid, die staat voor het geheel. Zo lezen we in Mattheüs 27:59: 'De overpriesters nu en de hele raad zochten een vals getuigenis tegen Jezus'. In Lukas 23:50, 51 lezen we echter: 'En zie, een man genaamd Jozef, die raadsheer was en een goed en rechtvaaridig man (deze had niet ingestemd met hun raad en handeslwijze) van Arimathea...'

'De hele raad' betekent 'het grootste deel van de raad', dat de doorslag geeft. Het betekent niet dat alle 71 leden van het Sanhedrin hoofd voor hoofd een vals getuigenis zochten. Zo gaat het ook hier, in Openbaring 9:20,21. 'De overige mensen' betekent 'het grootste deel van de overige mensen'. Het gros bekeerde zich niet. Toch zijn er aan de andere kant velen die buiten het systeem van het beest weten te overleven in een 'alternatieve samenleving'. Zij leven als 'Robin Hood', die destijds moest vluchten voor Koning Jan. We weten uit Openbaring 7 en uit Mattheus 25:31-46 dat vele 'schapen' van de Heer het vrederijk zullen binnengaan.

- 13 januari 2022 -

Openbaring

Van Jezus Christus

Openbaring 9

Openbaring 10

Openbaring 11

Openbaring 12

Openbaring 13

Openbaring 13B

Openbaring 14