Openbaring 9

Vers 1-12

De vijfde bazuin

En de vijfde engel bazuinde, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen voort op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.

En hun werd gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, noch aan enige groen, noch aan enige boom, behalve aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben. En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat zij hen vijf maanden zouden pijnigen; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En is die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem geenszins vinden; en zij zullen begeren te sterven en de dood vlucht van hen weg.

En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk, toegerust tot de oorlog; en op hun koppen was zoiets als kronen, aan goud gelijk, en hun gezichten waren als gezichten van mensen, en zij hadden haar als vrouwenhaar, en hun tanden waren als die van leeuwen en zij hadden harnassen als ijzeren harnassen, en het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken; en zij hadden staarten, aan schorpioenen gelijk, en angels, en hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

Zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond; in het Hebreeuws is zijn naam Abaddon; en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Eén ‘Wee!’ is voorbijgegaan, zie er komt nog twee keer een ’Wee!’ hierna.’


We zijn nu toegekomen aan één van de meest controversiële en ingewikkelde gedeelten van de Bijbel, de vijfde en de zesde bazuin. Als je dit voor het eerst leest, vraag je je af: wat doet dit gedeelte in de Bijbel? Opnieuw doet zich de vraag voor of we hier te maken hebben met een letterlijke of een overdrachtelijke betekenis.

Bij een letterlijke interpretatie zou er een meteoriet op aarde vallen (ster), die op de één of andere manier de blokkade voor een ondergrondse ruimte wegneemt (sleutel van de put van de afgrond), waaruit vervolgens rook vrijkomt die wezens voortbrengt, sprinkhanen genoemd, die eigenschappen combineren van sprinkhanen (vleugels), paarden (toegerust tot de oorlog, gedruis van vele paarden), mensen (gezichten, vrouwenhaar, kronen), leeuwen (tanden) en schorpioenen (staarten en angels). Met hun angels spuiten zij iets in wat vijf maanden lang dermate pijnlijk is, dat mensen liever dood zijn, maar niemand is in staat tot het plegen van zelfmoord (mogelijk vanwege datzelfde gif).

Wie een letterlijke interpretatie wil volhouden, zou nog kunnen wijzen op technieken , die mogelijk in het diepste geheim zouden worden toegepast om ‘nieuwe diersoorten ’ te ontwerpen, waarbij het genetisch materiaal van bestaande soorten wordt gemengd . Misschien is dat de reden waarom soms zulke vreemde schepselen worden waargenomen . Misschien is het onderdeel van het maken van supermensen . De onderliggende ethiek van dit alles hangt uiteraard sterk af van het gehanteerde wereldbeeld. Onder invloed van een voortwoekerend atheïsme verdwijnen de ethische barrières voor verregaande genmanipulatie als sneeuw voor de zon. Het ongebreidelde geëxperimenteer met Gods schepping kan enorme onverwachte gevolgen hebben. 'Nu zal niets hen meer onmogelijk zijn', merkte God op naar aanleiding van de torenbouw van Babel. Net als toen, zal Hij ook hier een drastisch einde aan maken. Zo zien we verderop in Openbaring. Maar of deze techniek ‘nieuwe diersoorten’ kan voortbrengen als een combi van insecten en zoogdieren is zeer de vraag, laat staan of deze wezens in staat zouden zijn zoveel amok te maken onder de mensheid.

De ondergrondse ruimte zou kunnen slaan op de geheime ondergrondse steden, waar alle experimenten plaatsvinden, zoals Area 51 , Denver Airport , Iron Mountain , Mount Weather en zo zijn er nog enkele . En hier nog wat. Er zijn er zelfs onder water . De belangrijkste is mogelijk CERN in Zwitersland , met de deeltjesversneller , het allergrootste ondergrondse lab ter wereld. Daar zijn al vreemde wolken waargenomen. Het terrein van CERN en de officiële opening in 2016 zitten vol occulte symboliek . Alleen de letterlijke meteoriet blijft moeilijk. Als er een ‘engel van de afgrond’ is, die de zaak aanstuurt, en die de supervisie had over de jarenlange ontwikkeling van deze wezens, waarom is er dan nog een letterlijke meteoriet nodig?

Maar een volledig overdrachtelijke interpretatie volstaat ook niet. Die wordt voornamelijk gehanteerd door uitleggers met de historistische visie op Openbaring. Zij nemen aan dat de vervulling van de profetie zich al grotendeels in de geschiedenis heeft voorgedaan. Zij denken bij ‘de gevallen ster’ aan ‘een antichrist’ (immers, er zouden meerdere antichristen komen). De rook is dan het ‘rookgordijn’ van valse leerstellingen en instellingen, waardoor Christus, de ‘Zon der gerechtigheid’ wordt verduisterd. Daarbij wordt met name gedacht aan het Rooms Katholicisme en aan de Islam. Bij de sprinkhanen denken zij aan mensen die in naam van de antichrist (in opdracht van Paus of Mohammed) allerlei vormen van dwaalleer brengen, ‘ leringen van demonen ’ die de samenleving hebben geïnfiltreerd en de mensen diep ongelukkig maken. De Islam (in de gestalte van de Saracenen ) heeft Europa ook in militair opzicht geteisterd. De Saracenen komen dichter bij de beschrijving van Openbaring dan de Roomse geestelijken: paarden en het lange haar met de tulbanden (kronen), geven enige gelijkenis. De leeuwentanden zouden slaan op de aangerichte ravage. De angels met hun pijnlijke steek zou dan de verkeerde leer van Islam en Rooms Katholicisme zijn. De vijf maanden worden gezien als 5 x 30 = 150 jaar en dat wordt dan nog verdubbeld omdat de term ‘vijf maanden’ twee keer wordt genoemd. Men komt dan op 300 jaar, ongeveer de tijd die Europa belaagd is geweest door Saracenen (ca 700 – ca 1000). Ook bij de ‘engel van de afgrond’ wordt weer gedacht aan Mohammed of aan de Paus, de aanvoerders van alle aanval op het geloof in Jezus Christus en diens boodschap van Gods genade.

De Bijbel maakt op sommige plaatsen de vergelijking tussen sprinkhanen en mensen ( talrijk , talrijk , talrijk , nietigheid , met paarden , wegtrekkend . Maar hier vinden we een dermate duidelijke beschrijving van de gedaanten van deze sprinkhanen, dat die nauwelijks lijkt te kunnen slaan op mensen. Want met de ‘paarden’, ‘kronen’, het ‘vrouwenhaar’, de ‘ijzeren harnassen’, het ‘gedruis van wagens’ kunnen we nog wel iets. Dat zou een gewapende militaire bende kunnen zijn. Maar ‘leeuwentanden’ wordt al lastiger – dat slaat volgens bovenstaande uitleg dan ineens op ‘de aangerichte ravage’. Echter, het gaat bij dit gedeelte om ‘de gedaante’ van de sprinkhanen, niet om hun effect. En dan het moeilijkste: de staarten en de angels daarin, waarmee de schade in de vorm van een vijf maanden durende pijn wordt toegebracht. Een pijn, die zo hevig is, dat mensen de dood zoeken, zonder die te vinden. Er zijn dan een aantal zaken die met een uitleg als hierboven niet kloppen. (1) Dan moet ineens worden overgestapt op ‘valse leringen’, iets totaal anders dan een legerbende. In de Bijbel wordt een valse profeet wel vergeleken met ‘ de staart ’. (2) Echter het gaat hier niet om een mens maar om het ‘onderdeel van een sprinkhaan’ en als die sprinkhaan een mens zou zijn, dan dus een ‘attribuut van een mens’. (3) De ‘rook’ stond al voor de verduisterende valse leringen. Die zou dan ook in ‘de staarten’ aanwezig zijn. (4) Valse leringen zijn weliswaar ernstig maar voor de meeste mensen geen reden om de dood te zoeken. (5) Valse leringen maken het mensen niet onmogelijk zichzelf van het leven te beroven.

Maar als dit gedeelte niet honderd procent letterlijk en niet honderd procent figuurlijk kan worden opgevat, dan rijst de vraag: Welke zaken in dit gedeelte zijn letterlijk bedoeld en welke figuurlijk? Concreet roept het gedeelte de volgende belangwekkende vragen op:

  1. Wie wordt bedoeld met de ster, die uit de hemel op de aarde is gevallen?

  2. Wat wordt bedoeld met de put van de afgrond, waarvan de ster de sleutel krijgt?

  3. Wat wordt bedoeld met de rook die uit de put komt en die de zon en de lucht verduistert?

  4. Wat wordt bedoeld met de sprinkhanen die uit de rook voortkomen?

  5. Wie wordt bedoeld met ‘de engel van de afgrond’?

We zullen in het vervolg proberen een antwoord op deze vragen te vinden.

WORDT VERVOLGD

- 6 november 2021 -


Vers 1

De gevallen ster

En de vijfde engel bazuinde, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.


De eerste vraag die moet worden beantwoord is: Wie wordt bedoeld met de ster, die uit de hemel op de aarde is gevallen? Merk op dat er niet staat dat de ster uit de hemel op aarde valt, zoals in Openbaring 8:10, bij de derde bazuin het geval is. Van die ster, Alsem genaamd, wordt gezegd, dat die 'brandend is als een fakkel' uit de hemel valt. Daarmee wordt geduid op een letterlijke 'vallende ster' (meteoriet of komeet). Nu zou het nog kunnen dat het verhaal van de ster van de derde bazuin hier wordt voortgezet. Echter, er zijn diverse redenen om te denken aan totaal iets anders dan de ster 'Alsem' van de derde bazuin. (1) De omschrijving van een zichtbaar neerkomen (zoals: brandend als een fakkel) ontbreekt. (2) Dan had de naam van die ster 'Alsem' hier herhaald moeten worden. Van de 'engel van de afgrond', waarmee het relaas van de vijfde bazuin eindigt, wordt ook een duidelijke naam gegeven. (3) Van de ster Alsem van de derde bazuin wordt gezegd dat die 'op de rivieren en de waterbronnen' valt, niet op de aarde, zoals hier, bij de vijfde bazuin. (4) De ster van de vijfde bazuin ontvangt de sleutel van de put van de afgrond om die vervolgens met de sleutel te openen. Dat de ster een sleutel ontvangt om iets te openen, wijst erop dat hier geen sprake is van een letterlijke ster of meteoriet.

Het woord ‘ster’ kan ook slaan op engelen, bijvoorbeeld in Job 38:6 : ‘Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?’ God spreekt daar tot Job over de fundamenten van zijn schepping. Om die reden kan bij die tekst nog geen sprake zijn van de aanwezigheid van mensen.

Het woord ‘ster’ kan ook slaan op mensen, zoals we zagen in Openbaring 2 en 3 , bij de sterren van de gemeenten, en bijvoorbeeld in Daniël 12:3 : 'De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.'

Omdat hier sprake is van oordelen, die door Gods engelen vanuit de hemel met bazuinen worden aangekondigd, zijn er uitleggers die twijfelen of het hier gaat om een goede of een slechte engel. Echter, nergens in de Bijbel wordt in combinatie met een goede engel gesproken over 'vallen'. Als men gaat zoeken in de Bijbel naar de combinatie van ‘een ster’ of ‘sterren’ en ‘vallen’, dan kunnen (behalve Openbaring 8:10 hierboven) slechts twee andere teksten worden gevonden:

(1) Daniël 8:10 ‘Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde vallen en vertrapte ze.’ Iets verderop staat de uitleg: Daniël 8:24 ‘Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.’

(2) Jesaja 14:12 ‘Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!’

We zullen deze beide gedeelten hier van commentaar voorzien:

Ad (1) Wie de eigenaardige leider is, die centraal staat in het achtste hoofdstuk van Daniël, daar zullen we bij een later hoofdstuk van Openbaring nog uitgebreid op terugkomen. Hier volstaan we met de opmerking dat het een menselijke wereldleider is en dat de ‘sterren’, die door deze leider ter aarde worden geworpen mensen zijn en geen engelen. Het zijn ‘machtigen’ die te gronde worden gericht. Maar of mensen zo machtig zijn dat ze met ‘de sleutel’ ‘de put van de afgrond’ kunnen openen (waarover hieronder meer), is zeer de vraag. Bovendien wordt er in Openbaring 9 slechts van één gevallen ster gesproken, niet van meerdere.

Ad (2) Hier hebben we, midden in een spotlied op de koning van Babel, een treffende beschrijving van de engelvorst, die achter dit rijk - en achter alle wereldrijken tot aan de komst van Christus – schuil gaat, zoals we in een later hoofdstuk van Openbaring nog zullen zien. Het is de duivel en de satan, die hier in zijn oorspronkelijke titel van ‘morgenster’ (soms vertaald met ‘lucifer’) wordt aangesproken. Deze morgenster wilde zich gelijkstellen aan de Allerhoogste. De duivel heeft met deze leugen van 'het gelijk aan God zijn' het eerste mensenpaar verleid. Die leugen is weergegeven in Genesis 3:5 ‘Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.’ In dit gedeelte van Jesaja lezen we dat dit ‘als God zijn’ niet alleen een leugen van de duivel was maar tegelijkertijd een aspiratie van satan. De val van de mens zou namelijk betekenen dat de mens, die door God als heerser over de hele schepping was aangesteld, in de macht van satan zou komen en dat satan daardoor de facto de macht over de schepping zou grijpen en zich op die manier in zekere zin aan God gelijk zou stellen.

De figuur in de Bijbel, die het meest beantwoordt aan de beschrijving van de ‘ster die uit de hemel op aarde was gevallen’ is de duivel en de satan. Het is exact dezelfde formulering als die in Jesaja 14 voor de morgenster wordt gebruikt. Dat Opennbaring 9:2 naar de ster verwijst met een vrouwelijk voornaamwoord 'zij', doet niet ter zake. Dat gebeurt ook in Genesis 3 met de slang (zij zei tot de vrouw...). De vraag is echter hoe gezegd kan worden dat de satan ‘uit de hemel is gevallen’ en ‘ter aarde geveld ligt’, ja zelfs ‘in het dodenrijk, in het diepst van de kuil’. Om dat te begrijpen moeten we naar de evangeliën.

Met het uitlokken van de val van de eerste mens, had satan op een gemene en achterbakse manier de heerschappij over de schepping naar zich toegetrokken. Daarom kon satan tegen Jezus zeggen: Lukas 4:6 : ’Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil’. Jezus moest alleen nog wel even voor satan knielen. Had Jezus dat gedaan, dan was Hij ook aan satan onderworpen geweest en dan was satan in zekere zin boven de Allerhoogste opgeklommen. Maar Jezus is de weg gegaan die de Vader Hem wees.

Het kwaad heeft een instrumentarium van list en moord, waarvan het goede zich niet kan bedienen. Daarom was de weg van ‘de Goede’, om alles te herstellen en de mens te verlossen van satans heerschappij, een onnoemelijk zware weg, een weg die Hem uiteindelijk de overwinning op satan bracht. Hij kon na zijn opstanding zeggen dat Hem, de mens Christus Jezus, alle macht in hemel en op aarde was gegeven. Met het verbreken van de zegels van de boekrol en het openen van die rol, is Jezus, het Lam dat geslacht is, bezig die macht naar zich toe te trekken en onderdeel daarvan is de volledige uitschakeling van de duivel, zoals we in latere hoofdstukken van Openbaring nog zullen zien. Het net om de satan wordt steeds strakker gespannen.

De macht van de satan wordt stap voor stap door God afgebroken.

(1) Direct na zijn misleiding van de mens in de hof van Eden, zei God tegen de slang: Genesis 3:14 ‘Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.’ Het werkterrein van de satan was direct al sterk verschoven van de vroegere heerlijke positie ‘ in Eden, Gods hof ’ en ‘ op Gods heilige berg ’ naar het ‘stof van deze aarde’, de materiële wereld, waar hij voortdurend bezig is zijn grip op de mens te verstevigen en uit te breiden in opeenvolgende wereldrijken (zoals we nog zullen zien) om uiteindelijk in een laatste wanhopige poging alsnog de Allerhoogste te overwinnen. Dat begon bij de toren van Babel ‘waarvan de top tot in de hemel zou reiken’ (zie daar het streven van satan) en eindigt bij het grote Babylon van de eindtijd. In de verschuiving van de wereldrijken van Oost naar West en weer terug naar Oost (China), zien we de slang door het stof kruipen. We komen het ook tegen in het boek Job , waar we lezen dat de HEERE aan satan vraagt: ‘Waar komt u vandaan? En de satan antwoordde de HEERE en zei: Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover.’

(2) Na de overwinning van Jezus op de duivel in de woestijn, waar Hij veertig dagen van verzoeking doorstond, na alle verzoekingen die daarna nog kwamen te hebben overwonnen, met name aan het kruis, is satan ten principale volledig verslagen. Daarom zegt Jezus in Lukas ‘Ik zag satan als een bliksem uit de hemel vallen ’. Jezus heeft ‘door de dood tenietgedaan hem die de macht over de dood had, dat is de duivel’.

(3) Gedurende de laatste jaarweek van Daniël (waarschijnlijk halverwege) komt het moment dat de toegang tot de hemel voor satan hermetisch wordt afgesloten, wanneer hij letterlijk uit de hemel wordt verbannen en met zijn engelen op de aarde wordt geworpen .

(4) Bij de terugkeer van Jezus op aarde na afloop van Daniëls laatste jaarweek, wordt de satan opgesloten in ‘ de afgrond ’.

(5) Na een duizendjarige regering door Jezus Christus over de aarde, zal satan korte tijd uit zijn gevangenis worden vrijgelaten, wat tot een massale opstand tegen God zal leiden. Daarna wordt satan in de poel van vuur geworpen, waar hij eeuwig zal verblijven.

Gezien de ultieme vijandschap tussen God en satan, is het dan niet vreemd dat deze ‘ster die uit de hemel is gevallen’ de sleutel krijgt tot de put van de afgrond, met alle gevolgen van dien? Echter, dit is telkens het geval in Gods handelen met satan. God gaf in de hof van Eden een ‘boom van kennis van goed en kwaad’, waar satan de mens mee kon misleiden. God vroeg satan of hij acht geslagen had op zijn knecht Job, waarop satan aan God vroeg Job te mogen aanvallen. Leg je de boeken 2 Samuël en 1 Kronieken naast elkaar, dan lezen we in het ene boek dat God David aanzette tot een volkstelling en in het andere boek lezen we dat het satan is die dit doet. Tegen Petrus zegt Jezus dat 'satan begeerd had alle discipelen te willen ziften als de tarwe' en dan staat er niet dat Jezus satan dat had verboden maar: 'Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou ophouden'. Dat betekent dat God satan opneemt in zijn plannen en op die manier toewerkt naar de apotheose van de geschiedenis: dat alles Hem die op de troon zit en het Lam zal loven . Maar die geschiedenis gaat hier en daar door diepe dalen. En zo’n diep dal is hier ook gekomen. De ‘ster die uit de hemel op aarde is gevallen’, de duivel, ontvangt hier de sleutel tot de put van de afgrond.

De sleutel vertegenwoordigt een enorme macht en satan kan het niet laten om macht uit te oefenen, zodra hij die heeft. In het vervolg zullen we kijken naar wat die sleutel allemaal losmaakt en hoe dat een rol speelt in de plannen van enerzijds de duivel en anderzijds God en het Lam.

- 9 november 2021 -


Vers 2

De put van de afgrond

‘en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put.’

De eerste vraag: ‘Wie of wat wordt bedoeld met de gevallen ster?’ is beantwoord. Het is 'de oude slang, die genoemd wordt de duivel en de satan '. Men kan zich afvragen waarom Johannes dat er hier niet bij vermeldt, wat hij uitdrukkelijk wel doet in het kader van het teken van de draak in Openbaring 12. Dat zou te maken kunnen hebben met de duiding van deze symbolen in het Oude Testament. Jesaja 14 geeft redelijk duidelijk weer dat de ‘ morgenster ’, die daar uit de hemel valt, niemand anders is dan de duivel. Anderzijds geeft ook Jesaja 27 een beschrijving van ‘ de draak ’ (Levisthan), ‘de snelle en de kronkelende slang’. Maar Jesaja noemt deze draak ‘het monster in de zee’ En de zee is een beeld van de volkerenwereld. Johannes schetst de draak echter als ‘teken in de hemel’. Om verwarring te voorkomen legt Johannes uit, dat de ‘draak als hemelteken’ dezelfde is als ‘de draak in de zee’, de ‘snelle en kronkelende slang’, de duivel. Bij de ster is dat niet nodig want net als Jesaja geeft hij aan dat de ster ‘uit de hemel op de aarde is gevallen’. Iedereen die enigszins bekend is met het Oude Testament weet dan over wie het gaat: Lucifer of Morgenster, de duivel, die aan God gelijk wilde worden en daarvoor gestraft is doordat hij op aarde werd geworpen.

De tweede vraag die we ons hier stellen is: ‘Wat wordt bedoeld met de put van de afgrond, waarvan de ster de sleutel krijgt?’ Kijken we naar de Griekse grondwoorden, dan staat er ‘ Abyssos Phrear ’. Letterlijk: 'afgrond – put'. Dus put van de afgrond. Dat is een unieke combinatie in de Bijbel. De woorden komen verder wel afzonderlijk van elkaar voor maar alleen hier, bij de vijfde bazuin, in combinatie. Veel vertalingen geven hier dezelfde vertaling als wanneer alleen het woord ‘Abyssos’ alleen wordt weergegeven. In beide gevallen wordt dan ‘ bodemloze put ’ vertaald. Maar dat staat er niet. Er staat letterlijk ‘afgrond – put’ of ‘put van de afgrond’.

Dat de ‘put’ een afzonderlijke locatie is binnen de ‘afgrond’ wordt ook aangegeven doordat het in dit gedeelte enkele keren op zichzelf wordt genoemd; ‘Er stijgt rook op uit de ‘put’, niet uit de ‘afgrond’ (‘put’ 2 x afzonderlijk genoemd). Het woord Abyssos betekent letterlijk ‘diepte’ en komt buiten Openbaring alleen nog voor in Lukas en in Romeinen. Het evangelie naar Lukas beschrijft dat Jezus een man tegenkomt, die is bezeten door een legioen demonen. Jezus beveelt de onreine geesten van de man uit te gaan en dan reageren zij door te zeggen: ‘Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bid U, pijnig mij niet.’ En vervolgens smeken ze Jezus om hen niet te gebieden in de afgrond ‘Abyssos’ te gaan. Vervolgens staat Jezus hen toe in de kudde varkens te varen, die daar weidde. Direct daarna stort de volledige kudde zich van de steilte in het meer van Galilea en verdrinkt. We lezen verder niet wat er met de demonen gebeurt maar ze keren niet terug in de man. En hoewel Jezus door de inwoners aanvankelijk wordt verzocht weg te gaan, wordt hem verderop in het evangelie door dezelfde bewoners gevraagd om vele zieken te genezen. Het lijkt er daarom op dat de demonen – door hun eigen werkzaamheid – toch in de ‘Abyssos’ terecht zijn gekomen. De varkens wierpen zich immers ‘van de steilte’ in het meer.

Uit deze geschiedenis kan geconcludeerd worden dat de ‘Abyssos’ een plaats is waar demonen worden bewaard en gepijnigd. Dat stemt overeen met gedeelten in enkele brieven. In 2 Petrus lezen we: ‘Want als God engelen die gezondigd hadden niet gespaard, maar hen in de afgrond (‘Tartaroo’) geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen van donkerheid om tot het oordeel bewaard te worden….’ En in Judas schrijft: ‘En engelen die hun oorsprong niet bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien onder duisternis bewaard.’

De overeenkomst tussen Petrus en Judas geeft aan dat het om dezelfde engelen gaat, namelijk de engelen die, in de dagen voor de zondvloed, als ‘ zonen van God ’ zich vergrepen hebben aan de dochters van de mensen. Zij zijn in mensengestalten verschenen en hebben gemeenschap gehad met vrouwen. Zij hebben daarmee het genetisch materiaal van de mens verdorven, wat voor God de reden was voor de zondvloed. Voor dit grensoverschrijdend gedrag van ongehoorzaamheid worden zij tot in eeuwigheid gestraft. De vraag is nu of de afgrond waar de gevallen engelen van vóór de zondvloed in zijn opgesloten ‘Tartaroo’ hetzelfde is als de afgrond ‘Abyssos’. We komen daarop direct terug.

Openbaring bevat nog enkele zeer belangrijke en veelzeggende gegevens over de ‘Abyssos’ (los van de ‘put’ daarvan). Allereerst lezen we aan het slot van dit gedeelte over de vijfde bazuin dat sprake is van een ‘ engel van de afgrond ’, die koning is van de sprinkhanen die uit de rook van de put voortkomen, met een Hebreeuwse en een Griekse naam, die respectievelijk verderf (Abaddon) en verderver (Apollyon) betekent. Ten tweede lezen we in Openbaring 11 dat het beest, dat de laatste halve jaarweek van Daniël als een tiran over de gehele aarde zal heersen, uit deze afgrond ‘Abyssos’ opkomt. De meest uitgebreide beschrijving van dit beest vinden we in Openbaring 13 , wat een nadere detaillering is van het vierde dier in Daniël 7 . Dit beest zal de twee profeten van God doden, die in die zelfde halve jaarweek profeteren. Ten derde lezen we in Openbaring 17 over dit beest dat het wordt bereden door een overspelige vrouw (het kerkelijke systeem in de wereld dat zich van Jezus heeft afgekeerd). Dit is een beest in de zee want de overspelige vrouw zit tevens ‘op vele wateren’. Om die reden wordt de duivel ook voorgesteld als een slang of draak in de zee. In Openbaring 13 zien we dit beest uit de zee opkomen en alle macht op aarde naar zich toetrekken. Die ‘vele wateren’ of ‘zee’ is een beeld van alle volken van de aarde. In Openbaring 17 wordt gesteld dat dit beest ten diepste uit de afgrond ‘Abyssos’ zal opkomen en ten verderve zal gaan. Ten vierde lezen we in Openbaring 20 dat een engel met een sleutel van de afgrond ‘Abyssos’ de duivel zal binden, in de afgrond ‘Abyssos’ zal werpen en die boven hem zal sluiten en verzegelen. Overigens lijkt Jesaja 14 erop te wijzen dat het de 'put' van de afgrond is waar de duivel terecht zal komen. Daar staat namelijk dat de duivel wordt 'geworpen in het diepst van de kuil '. Dit woord 'kuil' is in het Hebreeuws het woord voor ' put ', net zoals de 'put' van Openbaring 9. En daarvan het allerdiepste gedeelte.

Paulus schrijft in Romeinen dat te zeggen ‘wie zal in de afgrond ‘Abyssos’ neerdalen?’, dat is Christus uit de doden doen opkomen. Paulus wil hiermee zeggen dat het werk volkomen is volbracht en dat geen mens daar ook maar het geringste aan kan toevoegen. De mens hoeft niet zelf in de hemel op te klimmen of in de afgrond ‘Abyssos’ neer te dalen om iets voor God te bewerkstelligen. Paulus legt daarmee ook een verband met het dodenrijk. Dat stemt overeen met wat Psalm 49 aangeeft: ‘Niemand kan ooit een broeder loskopen noch aan God zijn losprijs betalen – te hoog immers is de prijs voor hun leven en voor altoos ontoereikend – dat hij voor immer zou voortleven, de groeve niet zou zien .’ (De statenvertaling heeft hier 'verderf niet zou zien'.) Deze Psalm geeft vervolgens ook de hoogmoed van mensen aan: ‘Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen, het einde van wie behagen scheppen in hun eigen woorden. Als schapen zinken zij in het dodenrijk de dood wijdt hen’ En iets verderop staat dan het vertrouwen van David in de kracht van God: ‘Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen.’

Combineren we wat we tot hier hebben gevonden, dan komen we tot het volgende.

(1) De afgrond is een plaats waar engelen, die tegen God hadden gezondigd, werden opgesloten. Zij hadden op een bijzondere manier tegen God gezondigd. Zij hadden zich met de mens vermengd. Daarmee hebben zij het erfelijk materiaal van de mens verontreinigd. Vlak voor de zondvloed was dat mogelijk zozeer gemeengoed dat er nog maar één familie genetisch puur was gebleven: de familie van Noach. ‘Noach was rechtvaardig en volkomen in zijn geslacht, ‘ generaties ’, staat er letterlijk. Niet alleen is toen de gecorrumpeerde mensheid weggevaagd met de zondvloed. Ook zijn de engelen die dit op hun geweten hadden opgesloten in de afgrond ‘Abyssos’.

(2) De demonen, die Jezus in de varkens stuurde, konden zonder sleutel de afgrond ‘Abyssos’ afdalen. Ze smeekten Hem namelijk om hen er niet heen te sturen. Het lijkt het erop dat de afgrond ‘Abyssons’ als geheel nog niet op slot zat. We lezen pas over het afsluiten van deze ‘Abyssos’ in Openbaring 20, bij het opsluiten van de duivel. Binnen de afgrond, ‘Abyssos’, is een afdeling, ‘de put’ genoemd. Die zit wel op slot want daarvan krijgt de gevallen engel, Lucifer, de Morgenster, de sleutel. Ook dat wijst erop dat de sleutel van de ‘put’ een andere is dan de sleutel van de afgrond ‘Abyssos’. Daarom is de put een aparte afdeling binnen de afgrond ‘Abyssos’.

(3) Als de engelen die voor de zondvloed hadden gezondigd door zich te vermengen met de mens opgesloten waren ‘met ketenen van donkerheid’ in de 'tartaroo', dan is het zeer wel mogelijk dat het deze ‘put’ van de Abyssos is, waarin zij zitten opgesloten. De 'tartaroo' van 2 Petrus 2 is dan de 'put' van Openbaring 9.

(4) De afgrond ‘Abyssos’ is ten diepste de oorsprong van de laatste fase van het ‘ beest in de zee ’. Dit beest is het vierde wereldrijk, het Romeinse rijk, dat gedurende de afgelopen 1500 jaar werd gedomineerd door de afvallige kerk. Dit Romeinse rijk zal zich in een toekomstige periode van 3,5 jaar opnieuw herkenbaar als ‘Romeins rijk’ met keizer en al zal manifesteren. Het zal zich dan hebben ontdaan van de dominantie van de kerk en zich ontplooien als absolute wereldwijde macht. Zij ontleent die macht, blijkens Openbaring 9, grotendeels aan de afgrond ‘Abyssos’.

(5) Het is voor de mens onmogelijk om aan de dood te ontkomen door af te dalen in de afgrond ‘Abyssos’. Alleen Jezus Christus heeft door zijn dood en opstanding de dood overwonnen en leven en onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Alleen door Hem als Heiland en Heer aan te nemen kan een mens het eeuwige leven ontvangen, als vrije gift van God oneindige genade. Buiten Jezus Christus is er geen enkele ontsnapping aan de dood mogelijk. ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven . Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.’

Een juiste interpretatie van deze eerste twee verzen is van verstrekkende gevolgen voor de rest. De volgende zaken zijn van groot belang voor het begrijpen van dit gedeelte van de vijfde bazuin:

(1) De gevallen ster is de duivel.

(2) De duivel wordt hier voorgesteld als ‘Morgenster’ of ‘Lucifer’.

(3) De duivel krijgt de sleutel van een afdeling in de afgrond waar de gevallen engelen van vóór de zondvloed zijn opgesloten, engelen die zich schuldig maakten aan het corrumperen van de menselijke genen (daar gaan we hier verder van uit).

(4) De afgrond is de herkomst van het toekomstige wereldrijk van 3,5 jaar, ‘het beest’.

(5) De afgrond speelt een rol bij de speurtocht van de mens naar ‘eeuwig leven’ buiten God om.

- 19 november 2021 -


Vers 2 en 3

En uit de rook kwamen sprinkhanden voort op de aarde

‘en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen voort op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.’

De context van dit gedeelte geeft bij oppervlakkige lezing niet heel veel houvast voor de uitleg ervan. Wanneer we meer inzicht verwerven, verandert dat mogelijk. Op basis van vergelijking met andere delen van de schrift, met name Jesaja 14:12-15, Lukas 8:28-32, Romeinen 10:6,7, 2 Petrus 2:4 is geconcludeerd dat de gevallen ster staat voor de duivel en dat de put van de afgrond de gevangenis is van gevallen engelen uit de voortijd – engelen die door God gestelde grenzen overschreden en zich vermengden met menselijk erfelijk materiaal. De bredere context van openbaring leidt tot de conclusie dat de sleutel van deze put en het openen ervan geestelijke krachten vrijmaakt, die leiden tot het ‘opstijgen’ van het Romeinse wereldrijk in haar laatste vorm, die door God wordt vernietigd. De geestelijke krachten uit de put gaan gepaard met misleidende beloften aan het adres van de mensheid, namelijk een methode waarbij de mens met al zijn technieken, die hij ontleent aan die geestelijke krachten, in staat is aan de dood te ontsnappen en onsterfelijkheid te bemachtigen.

Dit is de reden waarom de duivel in dit gedeelte wordt voorgesteld als ster die uit de hemel op aarde is gevallen en niet als draak, wat hij ten diepste is. Hij doet zich voor als engel van het licht, net als in de hof van Eden. Het is verbluffend hoe alles wat in de Bijbel wordt ontvouwd in de kiem al aanwezig is in de eerste hoofdstukken van Genesis. ‘U zult niet sterven’, was de leugen van de slang aan het adres van Eva. ‘Maar God weet dat ten dage dat u daarvan eet, u aan God gelijk zult zijn, kennende goed en kwaad’. Het is typerend dat God die laatste zin overneemt en zegt; ‘Zie de mens is geworden als één van Ons, kennende goed en kwaad…’ Echter God zegt ook tot Adam: ‘ stof bent u en tot stof zult u wederkeren.’ De duivel heeft derhalve nog een belofte, die moet worden ingelost: ‘u zult niet sterven…’ Mogelijk is dat de achterliggende gedachte geweest van de vermenging van engelen met het menselijk gen. Mogelijk is dat de achterliggende betekenis van wat we hier lezen: de mens die op zoek is naar onsterfelijkheid en die zich daarin laat leiden door geestelijke machten.

De duivel had vanaf de zondeval van de mens de sleutel over dood en graf in handen gekregen. Hij was degene ‘die de macht over de dood had’. Maar door zijn dood heeft Jezus de duivel teniet gedaan en allen verlost die hun hele leven door uit angst voor de dood aan de slavernij onderworpen waren. Als we om ons heen kijken naar de situatie van de afgelopen anderhalf jaar, dan laat een ruime meerderheid van de bevolking zich, uit angst voor de ‘dodelijkheid van een virus’, inspuiten met een onbekende, ongeteste , experimentele en ineffectieve en zelfs dodelijke substantie, waar steeds meer vraagtekens bij te plaatsen zijn en waarvan de bijwerkingen al maar ernstiger vormen aannemen. Bovendien zijn er wetenschappers die in grote paniek de noodklok luiden. Men hoeft zich niet af te vragen wat mensen zullen doen als hen wordt beloofd dat hun levensverwachting sterk verlengd kan worden door middelen uit de farmaceutische industrie, zeker wanneer die eerst was ingekort door dergelijke middelen. Maar laten we ons richten naar wat de Bijbel ons zegt.

Het eerste wat er gebeurt na het openen van de put van de afgrond, is dat er enorm veel rook vrijkomt. Gezien de overdrachtelijke en geestelijke betekenis van de ‘gevallen ster’ en ‘de put van de afgrond’ (geen letterlijke vallende ster en geen letterlijke put onderin een ravijn), moet ook de ‘rook’ geestelijk worden opgevat. Het Griekse woord ‘kapnos’ komen we bijna alleen in Openbaring tegen. Buiten Openbaring komt het alleen in Handelingen 2 nog voor, in de preek van Petrus over Joël 2, de dag van de HEERE komen we die ‘rook’ tegen als ‘tekenen in de aarde beneden, bloed en vuur en walm van rook '. In Openbaring heeft rook twee keer een positieve betekenis. (1) Rook van de reukwerken, die werden gevoegd bij de gebeden van de heiligen en die opsteeg naar God, voorafgaand aan de bazuinen. (2) Rook van de heerlijkheid van God in zijn hemelse tempel, voorafgaand aan de schalen. Maar dat de rook vlak voor de oordelen wordt gezien, geeft het – hoewel positief – toch een ernstige betekenis. Rook heeft vier keer een negatieve betekenis. (1) De rook van de pijniging van hen die het merkteken van het beest ontvangen. (2) De rook van de vernietiging van het grote Babylon. (3) De rook van de oordelen die volgen op de zesde bazuin. (4) De rook die voortkomt uit de put van de afgrond, in dit gedeelte. Een bekend gezegde is: waar rook is, is vuur. De gebeden die tot God worden gericht, komen voort uit het vuur van de geloofsstrijd, waarbij de gelovige wordt gelouterd. De gebeden zijn bijzonder waardevol voor God. Het vuur van Gods rechtvaardige toorn en van zijn ontzagwekkende heiligheid geeft aanleiding tot de rook in de tempel. De negatieve rook is het gevolg van de foltering van mensen die God verwierpen en van engelen die tegen God zondigden. Ook hier lijkt weer een aansluiting te zijn met het lot van de gevallen engelen uit de voortijd. Na duizenden jaren van gevangenschap en foltering, komen ze hier vrij, uit de put van de afgrond.

Zo intens is de rook uit de put dat de zon en de lucht erdoor worden verduisterd. Bij het zesde zegel en bij de vierde bazuin hoorden we van alle hemellichten, ook de maan en de sterren. Hier alleen ‘de zon en de lucht’. Het gaat er dus vooral om, dat het natuurlijke licht en de natuurlijke lucht worden beneveld door de vrijkomende geestelijke machten. Klagen we nu al dat alles wat over de ether komt grotendeels bedorven is door leugens en bedrog, dan wordt dat alleen nog maar erger. Onder de vijfde bazuin is alles wat mensen ‘zien’ en ‘inademen’ doordrongen van listen en leugens van de duivel en de versterking die hij krijgt vanuit ‘de put’. Hier wordt het woord van de Heer werkelijkheid, dat hij sprak: ‘En vele valse profeten zullen opstaan en zij zullen velen misleiden. En omdat de wetteloosheid zal toenemen zal de liefde van velen verkoelen.’ Door de overvloed van list en bedrog in de wereld, kunnen mensen elkaar totaal niet meer vertrouwen en laten ze zich aan de andere kant voortdurend misleiden door figuren met een aureool van de machthebbers, de valse profeten. Iets daarvan zien we nu al om ons heen gebeuren. En dat terwijl ‘de put’ nu nog niet eens open is.

Belangrijk is vast te stellen, dat niet wordt gezegd dat de sprinkhanen voortkomen uit de put maar dat er staat dat zij voortkomen uit de rook. Dat betekent dat de sprinkhanen dus niet de engelen van de afgrond zijn, die nu ineens in sprinkhanengestalte zouden verschijnen. Het is de ‘rook van hun duizendjarige pijniging en gevangenschap’, die vrijkomt. Het is een ‘geest van pijn en afkerigheid van God en het zoeken naar uitwegen uit gevangenschap’, die hier vrijkomt en die vaardig wordt over de gehele aarde in de vorm van deze sprinkhanen.

Er zijn diverse redenen om aan te nemen dat het hier niet gaat om letterlijke sprinkhanen. (1) Ze krijgen opdracht geen schade toe te brengen aan gras, groen of boom, wat tegen de natuur van sprinkhanen in gaat. Maar dat zou nog kunnen, gezien hun ‘demonische bezetenheid’. (2) De uiterlijke beschrijving bevat elementen, die niet kunnen slaan op sprinkhanen, zoals kronen, menselijke gezichten, vrouwenhaar, leeuwentanden en staarten met angels. (3) Ze hebben een koning over zich, hetgeen niet het geval is voor gewone sprinkhanen.

Om te begrijpen wat de Bijbel met deze sprinkhanen kan bedoelen, moeten we weer naar andere gedeelten van de Bijbel. In sommige gevallen worden sprinkhanen gebruikt als een beeld van een groot leger, waaraan geen ontkomen is. Zo bijvoorbeeld in Jesaja 33 : ‘Dan wordt de door u behaalde buit weggeraapt, alsof een kaalvreter aan het werk is, zoals sprinkhanen erop aanvallen, valt men erop aan.’ En Nahum 3:15 : ‘Daar zal het vuur u verteren, het zwaard u verdelgen, u verteren gelijk de verslinder. Wees zo menigvuldig als verslinders, zo menigvuldig als sprinkhanen.’ En daarna in Nahum 3:17 : ‘Uw gekroonden zijn als sprinkhanen, uw ambtenaren als een zwerm sprinkhanen’. Dan is er nog een beschrijving van een ‘Noordelijk leger’ ( 2:20 ) in Joël, dat sterk doet denken aan de beschrijving onder de vijfde bazuin van Openbaring 9. We noemen hier alleen de elementen, die sterk overeenkomen met daarachter de plaatsen in Joël: ‘Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en ontelbaar; zijn tanden zijn leeuwentanden en het heeft hoektanden als een leeuwin.’ ( 1:6 ) ‘Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam.’( 2:3 ) ‘Zijn aanblik is als die van paarden, als rossen rennen zij. Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij.’ ( 2:4 ).

Uit de context van deze drie bijbelgedeelten blijkt het te gaan om mensenmassa’s, die gezamenlijk optrekken op een bepaald doel te bereiken. Meestal is dat de overwinning op een ander volk of de inname van een stad. Maar het kan ook gaan om landsbestuur (ambtenaren). Omdat in dit gedeelte van Openbaring 9 geen sprake is van oorlogshandelingen, kunnen de sprinkhanen alleen worden opgevat als bestuurders en hun uitvoerders, die een bepaald plan uitwerken, een plan dat is ingegeven door ‘de rook uit de put’. Dat stemt overeen met de vier apocalyptische ruiters van Openbaring 6 . De machtsbolwerken die zich eeuwenlang in de menselijke samenleving hebben ingegraven, waren even diep geschokt door de enorme aardbeving van het zesde zegel maar zijn weer terug in de sporen, die ze wilden volgen. En ze ontvangen ‘nieuwe inspiratie’, vanuit de diepste krochten van de duisternis.

Samenvattend komen we tot het volgende. Onder aanvoering van de duivel, de 'gevallen ster', als engel van het licht, worden bestuurders op aarde en hun ambtenaren, 'de sprinkhanen' geïnspireerd om technieken of producten, die te maken hebben met de demonische leugen 'gij zult niet sterven', een leugen uit 'de put van de afgrond', verder uit te werken en met alle demonische macht, die hen ter beschikking staat, te pushen op een argeloze wereldbevolking. Alle informatiekanalen worden volledig gevuld met 'rook', de aandrang om te gehoorzamen aan de bevelen, die vanuit het centrale commandocentrum de wereld overgaan. Het wereldbestuur gaat volledig in tegen de waarschuwing van Paulus in de Bijbel: ‘zeg niet wie zal in de afgrond ‘ Abyssos ’ neerdalen?’, dat is Christus uit de doden doen opkomen’. Men wil de krachten uit de Abyssos oproepen om daarmee de mensheid aan zich te binden. De 'compliance' (medewerking) van de wereldbevolking geeft aan de laatste verschijningsvorm van het wereldrijk, 'het beest', haar macht. 'Het beest stijgt op uit de afgrond.'

Het eeuwige leven dat in de Zoon is, hebben mensen 2000 jaar lang in grote getale van de hand gewezen. Bij de vijfde bazuin wordt hen met enorme overredingskracht iets aangesmeerd, waarvan wordt beweerd dat het een lang, misschien een eeuwig, leven geven kan. Het is de grote leugen van satan. Want niet satan maar Christus beschikt over de sleutels van de dood en de hades, Hij die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid. De enige sleutel waar de duivel over beschikt, is de sleutel van die afzichtelijke en duistere put van de afgrond, met gevallen engelen en hun pijniging. Hoe vreselijk is het, als mensen zich laten manipuleren in deze gruwelijke ‘misleiding’, uitgedost als ‘verlossing’, terwijl zij niet kozen voor het eerlijke, open en liefdevolle aanbod van God, die zijn eeuwige leven met elk mens wil delen, die tot Hem komt… Die daarvoor zijn eigen Zoon gaf aan een kruis…?

In het vervolg zullen we zien of er in dit gedeelte nog meer aangrijpingspunten zijn voor de uitleg, die we hierboven hebben gevolgd. Als dat zo is, dan is de conclusie dat de tijd 'zeer nabij is, voor de deur .' Amen, kom Heer Jezus!

- 22 november 2021 -


Vers 11

De engel van de afgrond

Zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond; in het Hebreeuws is zijn naam Abaddon; en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.


In de studie van één van de moeilijkste gedeelten van de Bijbel, Openbaring 9:1-12, hadden we ons vijf vragen gesteld:

  1. Wie wordt bedoeld met de ster, die uit de hemel op de aarde is gevallen?

  2. Wat wordt bedoeld met de put van de afgrond, waarvan de ster de sleutel krijgt?

  3. Wat wordt bedoeld met de rook die uit de put komt en die de zon en de lucht verduistert?

  4. Wat wordt bedoeld met de sprinkhanen die uit de rook voortkomen?

  5. Wie wordt bedoeld met ‘de engel van de afgrond’?


De eerste twee zijn beantwoord:

(1) De ster die uit de hemel op aarde is gevallen is de duivel, in zijn rol als misleider, ‘engel van het licht’.

(2) De put van de afgrond is een afdeling in de ‘Abyssos’ waar gevallen engelen uit de voortijd in gevangenschap worden gehouden.

We wijden kort nog uit over vraag 3, over de rook.

De rook uit de put is de rook van vurige aspiraties van deze gevallen engelen met de mensheid, namelijk zich te vermengen met het menselijk genetisch materiaal. De atmosfeer van de mens op aarde, dat zijn al zijn informatiekanalen, zullen verstikt raken van deze ‘leer van demonen’. Het natuurlijke, door de Schepper gegeven leven wordt verduisterd. De mens wil boven zichzelf uitstijgen. Tal van moderne series, films en documentaires laten de mens zien dat hij een volgende stap kan maken in zijn ‘evolutieproces’. Ook het concept van ‘evolutie’ is een misleiding van de duivel, die ertoe dient (1) de mens los te maken van God en (2) de mens te laten geloven in eigen kunnen – niet sterven maar als God zijn. De enorme vlucht die wetenschap en techniek de afgelopen anderhalve eeuw hebben genomen, brachten dat laatste binnen handbereik, althans – zo wordt de mens voorgespiegeld. Het gaat daarbij om de kennis van het menselijk gen en de mogelijkheid dat te manipuleren en door middel van nanotechnologie te combineren kunstmatige intelligentie (AI). In wezen hebben we in deze ‘rook’, waar programma’s in de media steeds meer van vervuld raken, opnieuw een aanval op het natuurlijke genetisch materiaal, net als in de dagen voor de zondvloed, toen zonen Gods (engelen) zich mengden met de mensheid.

Het heeft er soms van weg alsof we de rook al om ons heen al zien, terwijl de tijd van Openbaring 9 nog niet eens is aangebroken. De Bijbel laat op diverse plaatsen zien dat sprake is van een historische ontwikkeling die van kwaad tot erger gaat en die pas de meest absurde vormen aanneemt in de laatste jaarweek van Daniël, de tijd die Openbaring beschrijft vanaf hoofdstuk 6. We zien dat onder andere op de volgende plaatsen.

(1) Bij de paarden van de eerste vier zegels. Die komen niet uit de lucht vallen maar zijn product van een lang historisch proces, dat zijn wortels heeft in het Romeinse rijk en dat loopt via de Ridderorden van de Middeleeuwen naar de geheime netwerken van de laatste 400 jaar.

(2) We zien dat ook in een tekst als 2 Thessalonicenzen 2:7 'Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. Pas met de Opname van de gemeente en daarmee het vacuüm door de plotselinge verplaatsing van Gods Geest naar de hemel, krijgt de kracht van wetteloosheid de ruimte om zich volledig te manifesteren. Uiteraard zal Gods Geest die kracht in de loop van de grote verdrukking indammen, door een nieuwe werkzaamheid onder de 144.000 verzegelden uit Israël en een ontelbaar grote schare van gelovigen uit de volken, die zich tot God bekeren. Maar voor korte tijd is er een geestelijk vacuüm.

(3) Johannes schrijft over de geest van de antichrist , die komt, en die nu al in de wereld is.

(4) Paulus schreef aan Timoteüs al over ‘leringen van demonen’: 1 Timotheüs 4:1 'Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.’ Het gaat hier om een overdreven geestelijke houding, waarbij de mens zich onderwerpt aan wettische afwijzing van de door God gegeven schepping, om met een eigen plan en op eigen kracht ‘hogerop te komen’.

Typisch is dat Paulus hier exact het tegenovergestelde zegt van wat Jezus zei in de Olijfbergrede: Mattheüs 24:37 ‘Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging…’ Hier juist wel eten, drinken, trouwen en huwelijken. Dat lijkt tegenstrijdig met wat Paulus schreef maar dat is het niet. Het zijn de twee valkuilen waarin mensen vallen: (1) Zichzelf van Gods schepping te onthouden in een ‘ nederigheid en engelenverering ’, ‘geboden en leringen van mensen’ en ‘eigenwillige verering en nederigheid’ – op eigen kracht het ‘leven’ te grijpen. (2) Zichzelf zonder God de schepping toe te eigenen, zonder dankbaarheid aan God, leven alsof God niet bestaat in een geest van ‘laten wij eten en drinken en vrolijk zijn want morgen sterven wij’.

In de feitelijke situatie in de eindtijd zal de mens niet de ascese van punt (1) hierboven maar het eigen intellect gebruiken om zichzelf te verhogen. Dat intellect is sinds Descartes op een voetstuk is geplaatst. Met zijn credo : ‘Ik denk dus ik ben’ nam hij de menselijke ratio als uitgangspunt. Het streven naar hoge dingen op basis van de ratio wordt gecombineerd met alle geneugten van de Schepping – geheel los van de Schepper – Christus, de zon der gerechtigheid . Het zicht op Hem is ontnomen. De zon en de lucht worden verduisterd. Hier hebben wij iets van de rook, die nog veel intenser zal worden in de tijd waarover Openbaring 9 gaat.

Dan zijn er nog twee vragen over: de sprinkhanen en de engel van de afgrond, wie zijn dat? Omdat de sprinkhanenvraag de moeilijkste is en omdat de identiteit van de engel, als koning van de sprinkhanen, een verklaring kan bieden voor de betekenis van de sprinkhanen, bewaren we die voor het laatst. Dan komen we toe aan de vijfde vraag wie de engel van de afgrond is. We zullen meteen met de deur in huis vallen. Wij zullen hier betogen dat hij niemand anders is dan het beest uit de zee van Openbaring 13 , de toekomstige laatste keizer van een hersteld Romeins rijk. Wij hebben daarvoor de volgende aanwijzingen:

(1) Hij heeft twee namen, een Hebreeuwse naam (Abaddon) en een Griekse naam (Apollyon). Abaddon betekent ‘verderf’ en Apollyon betekent ‘verderver’. De combinatie van een Hebreeuwse en een Griekse naam duidt op een figuur die voortkomt uit de Joods-Hellenistische cultuur van het Romeinse rijk, zoals dat zich onder de oppervlakte door de afgelopen 2000 jaar ontwikkeld heeft. Daar komt iemand uit voort die de macht uitoefent over de sprinkhanen van de vijfde bazuin. Kijken we onder de oppervlakte van de krachten die eeuwenlang Europa gevormd hebben, dan zien we lijnen naar het oude Rome en naar het oude Israël lopen. In de pagina over ‘Complot’ hebben we de Romeins-Joodse wortels van de machtige netwerken van vandaag aangewezen.

(2) De betekenis van de naam ‘verderf’, sluit direct aan bij een gegeven over de grote tegenstander van Christus in de eindtijd, die Paulus ‘de zoon van het verderf' noemt: 2 Thessalonicenzen 2:3 ‘Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.’

(3) De werkzaamheid van deze ‘zoon van het verderf’ komt overeen met de misleiding waarvan sprake is in Openbaring 9, gezien in de duivel als ‘engel van het licht’ en in de ‘rook’. Paulus schrijft over deze zoon van het verderf: ‘...hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid …’

(4) Er is volgens 2 Thessalonisenzen nauwe samenwerking tussen duivel en zoon van verderf, zoals er in Openbaring 9 nauwe samenwerking is tussen de gevallen ster, die de put van de afgrond opent, en de koning van de sprinkhanen, die de 'engel van de afgrond' is.

(5) In Openbaring 11:7 komt ‘het beest dat uit de afgrond opstijgt’ plotseling en onaangekondigd naar voren in het verhaal van de twee getuigen, die door dit beest worden gedood na een getuigenis van 1260 dagen. Het is net alsof Johannes veronderstelt dat de lezer al weet wie dit ‘beest’ is, dat uit de afgrond opstijgt. Dan kan het alleen maar ‘de engel van de afgrond’ zijn, die twee hoofdstukken eerder werd genoemd. Dat ‘het beest dat uit de afgrond opstijgt’ van Openbaring 11 hetzelfde beest is als dat van Openbaring 13, blijkt uit Openbaring 17 , met een vrijwel identieke beschrijving van dit beest, alleen wordt daar gezegd dat het ‘uit de afgrond opkomt’.

(6) Ook de bestemming van het beest uit de zee / uit de afgrond stemt overeen met de naam van de engel van de afgrond: Hij gaat naar het verderf, lezen we in Openbaring 17.

Als deze lezing juist is, dan doet zich een vreemde kwestie voor, namelijk, dat we te maken hebben met een mens, namelijk een keizer van een herrezen Romeins wereldrijk, die tevens wordt voorgesteld als engel en als beest. Kan het dan wel om één en dezelfde persoon gaan? Ja, dat kan. In Openbaring 1, 2 en 3 was sprake van zeven sterren in de rechterhand van de Zoon des mensen, die de engelen waren van de zeven gemeenten. We hebben in dat verband bij de betekenis van ‘engel’ ook gekozen voor de betekenis van mens of boodschapper te midden van de gemeente. Het woord ‘engel’ betekent ook ‘boodschapper ’ en meestal worden geesten bedoeld maar soms ook mensen.

Het feit dat de mens die zich opwerpt als ultieme vijand van God, hier ‘engel’ wordt genoemd, versterkt de essentie van ‘verleiding’ in dit gedeelte. Het is een mens die door de duivel, ‘de morgenster’, wordt ‘bezeten’ en die zich namens de duivel voordoet als ‘engel van het licht’. Toch is hij tevens een beest omdat hij volledig los van God opereert. Hij is erop uit om alles op aarde wat aan God herinnert, volledig uit te roeien en om zelf als God aanbeden te worden. Het volledige arsenaal van wetenschap en techniek staat hem daarbij ter beschikking en de voorbereiding is al anderhalve eeuw aan de gang en de geestelijke voorbereiding nog veel langer, in de leringen van demonen der geheime genootschappen ('de illuminati'), die in het geheim al eeuwenlang satanisten zijn en lucifer, de morgenster, aanbidden en dienen. Het doorsnijden van alle banden met God (laat ons hen banden verbreken ), maakt deze mens tot een beest. Het evolutionisme ontkent het principiële verschil tussen mens en dier. Niet voor niets is het evolutionisme ontsproten aan de vrijmetselarij, één van de occulte genootschappen. We zullen daar elders - als de Heer het ons vergunt - een pagina aan wijden.

- 27 november 2021 -


Vers 2


Nogmaals: 'rook'

'...er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen voort...'


Door een video van Youtube-kanaal: ‘ patriot freedom dutch tv ’ over nano partikels in de atmosfeer, kwam ik op een alternatieve uitleg van de ‘rook’ van Openbaring 9, die mogelijk wel gekoppeld is aan de hierboven gegeven uitleg. Daarbij is van belang te beseffen dat er een strijd gaande is in de ‘hemelse gewesten’, de atmosfeer die ons omgeeft en die een overgang vormt naar de geestelijke hemelse werkelijkheid van God en zijn engelen. Het is niet voor niets dat het allereerste Babel een toren wilde bouwen waarvan de top tot in de hemel reikte. Het gestelde motief was: Genesis 11:4 ‘En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!’

Dat laatste was de opdracht, die God de mens had gegeven, om de aarde te vervullen . Maar dat correspondeerde niet met de wens en het plan van de mensen, die Babel wilden bouwen. Van voor de zondvloed was nog bekend dat de zonen van God zich vermengden met de mens, zodat er geweldigen van de voortijd en mannen van naam werden geboren. En dat wilden ze herhalen. ‘ Mannen van naam ’ of ‘ zichzelf een naam maken ’. Daarvoor hadden ze opnieuw de krachten van de hemel nodig. In wezen is dit voortdurend het streven van de mens gebleven, de krachten van de hemel, van de lucht, te ontketenen en te combineren met hen eigen menselijke vermogens.

Dat de lucht of de hemel het domein is van geestelijke krachten, waar de mens zich mee wil ‘verbeteren’ of ‘uitbreiden’, blijkt uit diverse gedeelten uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. Hij spreekt daarin over de leefwijze van deze wereld. Die leefwijze is ‘overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht , van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid’. De bekendste tekst is die over de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6, waar hij schrijft: ‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten .’

De video van patriot ‘freedom dutch tv’ is als volgt samen te vatten. De industriële revoluties uit het verleden brachten enorme vervuiling te weeg. Lange tijd kon de vervuiling ergens in de aarde en later in de zee worden gedumpt maar op een gegeven moment was dit niet langer mogelijk. Men is toen overgegaan op verbranding, wat veel smog met zware overlast, ziekte en zelfs dood van omwonenden als gevolg. Daarna is men overgestapt op veel hogere verbrandingstemperaturen, waarbij de chemische restanten dermate klein te maken, dat ze buiten de wetgeving vielen. En dat terwijl de wetgevers weten wat er speelt .

Die wetgeving zit vanwege de invloed van Shell en BP zo in elkaar dat alle uitstoot die kleiner is dan 23 nanometer wettelijk niet bestaat. Het gaat daarbij om stoffen als aluminium, koolstofnanobuisjes (of grafeen), platina en strontium. In straten met druk verkeer worden miljoenen deeltjes per kubieke centimeter. Eén liter benzine wordt omgezet in 2.500.000.000.000 nanodeeltjes van 1 to 3 nanometer groot. Het wereldwijde verbruik is 50.000.000 vaten benzine per dag. Dat leidt tot onvoorstelbare vervuiling. Het komt ook in het voedsel en door het hele lichaam .

En nu komt het: de zon is daardoor vervaagd van een goudgeel naar wit. De horizon is voortdurend beneveld door een witte waas. Dit doet erg denken aan wat we lezen in Openbaring 9 van de ‘rook’, dat de zon en de lucht worden ‘verduisterd’. Deze nanodeeltjes doordringen alles: grond, water, voeding. Ook het plastic in de oceanen valt uiteen tot nanodeeltjes. Deze nanodeeltjes zijn mede debet aan de enorm gestegen zorgkosten, de toename van kanker, van autisme en ADHD en van Alzheimer en Parkinson. Het aantal chronisch zieken in Nederland neemt jaarlijks toe met maar liefst 50.000.

In 2020 is de zaak nog verergerd omdat de norm in dat jaar voer alle nieuwe benzineauto’s is verlaagd naar 10 nanometer. Dat betekent dat de uitstoot in aantallen deeltjes veel groter is geworden. In plaats van oplossingen te zoeken voor de nanodeeltjes in de atmosfeer wordt het probleem expres verergerd en ook de zogenaamde vaccins dragen hieraan bij. Op die manier wordt de hoeveelheid mensen drastisch gereduceerd en krijgt de aarde de mogelijkheid zichzelf weer te reinigen.

Een onderzoek uit 2012 stelde vast dat binnendringing van deze nanodeeltjes in het lichaam, ertoe leidt dat cellen ze inkapselen met spike-eiwitten. De WHO weigert echter om er aandacht aan te schenken en heeft ingestemd met een spuitprogramma, waardoor mensen massaal ziek worden en overlijden. De nano-geladen atmosfeer is nodig voor de werking van 5G. Zonder elektrisch geladen buitenlucht is 5G niet mogelijk en is de Great Reset, die vanuit het WEF wordt gepropageerd ten dode opgeschreven.

De verbinding tussen de nano-vervuiling en de manipulatie die daarmee mogelijk wordt met 5G doet ook weer sterk denken aan Bijbelse gegevens. Uit de rook komen sprinkhanen. De duivel wordt ‘de aanvoerder van de macht van de lucht’ genoemd, de geestelijke macht van het kwaad in de hemelse gewesten. Ook is er een verband met de torenbouw van Babel, de toren, waarvan de top ‘tot in de hemel moest reiken’. De mens probeert op eigen kracht een verbinding met hemelse machten te bewerkstelligen om zichzelf een naam te maken en te verbeteren. Het is de ‘ capstone ’ van de piramide, de toren van Babel, die er al meer dan een eeuw opgezet moet worden om eindelijk de verbinding met deze machten van de lucht te voltooien. Echter, het zal een verbinding zijn met de afgrond, de abyssos, of erger: de put van de afgrond, waar de meest vreselijke geestelijke machten klaar staan om de invloedssfeer van de duivel binnen te dringen. Typerend is dat de demonische genootschappen niet alleen torens bouwen tot een halve kilometer in de lucht maar ook tot zeer diep onder de grond

Een film die door velen wordt gezien als een verhaal van de insiders over hun sinistere plannen is de animatiefilm ' I, pet goat ' ('Ik, huisdier-schaap', zo zien de wereldleiders de argeloze mens, die wordt onderworpen aan hun duistere agenda). De figuur met de 'capstone' en daarin het alziend oog op zijn voorhoofd en die vaart in een Egyptische fluisterboot (het is Osiris, de Fenix uit de Egyptische mythologie, van wie het geslachtsdeel als enige werd gevonden in het water en waaruit hij opnieuw verrees - de betekenis van elke oblisk - ook die op de Dam in A'dam en de naald in A'doorn - zit allemaal in dit filmpje) komt voort uit een dikke mist of rook en staat met zijn voeten voortdurend in vlammend vuur. Hij komt in wezen voort uit de 'Abyssos'.

Dat de lucht nu al vol hangt met nano-’rook’ betekent niet dat Openbaring 9 dus al in vervulling is gegaan. Eerder merkten we op dat sprake is van een historische ontwikkeling, die culmineert in de gebeurtenissen van Openbaring. Dat is het geval met de wetteloosheid , met de geest van de antichrist, met de leringen van demonen , met de macht van genootschappen en zo ook met de vervuiling van de atmosfeer – de laatste stap moet nog worden gezet.

- 30 november 2021 -


Vers 3-10

Sprinkhanen

En uit de rook kwamen sprinkhanen voort op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.

En hun werd gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, noch aan enige groen, noch aan enige boom, behalve aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben. En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat zij hen vijf maanden zouden pijnigen; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En is die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem geenszins vinden; en zij zullen begeren te sterven en de dood vlucht van hen weg.

En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk, toegerust tot de oorlog; en op hun koppen was zoiets als kronen, aan goud gelijk, en hun gezichten waren als gezichten van mensen, en zij hadden haar als vrouwenhaar, en hun tanden waren als die van leeuwen en zij hadden harnassen als ijzeren harnassen, en het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken; en zij hadden staarten, aan schorpioenen gelijk, en angels, en hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.


We hadden ons bij de eerste twaalf verzen van Openbaring 9 vijf vragen gesteld. Vier van deze vragen zijn inmiddels beantwoord.

(1) De uit de hemel op aarde gevallen ster is de duivel, voorgesteld als engel van het licht, die de krachten van gevallen engelen uit de voortijd mag oproepen.

(2) De put van de afgrond, waarvan de ‘gevallen ster’ de sleutel krijgt, is de gevangenis van gevallen engelen die zich voor de zondvloed hadden vermengd met de mens. Dat gevallen engelen een tweede keer hun werkzaamheid mogen verrichten, zien we ook terug bij de duivel zelf in Openbaring 20:7 . Na duizend jaar gevangenschap zal ook hij voor korte tijd weer worden losgelaten.

(3) De rook is de invloed die opnieuw uitgaat van deze gevallen engelen. Gezien recente ontwikkelingen in de techniek zou het kunnen gaan om nanodeeltjes in de lucht ( rook bestaat uit waterdamp en roetdeeltjes) in combinatie met straling. Rook werd vroeger gebruikt voor het overbrengen van boodschappen (gebeurt nu nog in het vaticaan, zwarte of witte rook afhankelijk van het niet of wel gekozen zijn van een nieuwe paus). In die zin kan het hier enerzijds gaan om het blokkeren van alle natuurlijke communicatie vanuit God en de medemens (de zon en de lucht worden verduisterd) en het volproppen van mensen met informatie van de kant van de duivel en de gevallen engelen. We zien dat nu al met mensen die volledig zijn geabsorbeerd door mobiel en PC en geen enkel gebedsleven en sociaal leven meer tentoon spreiden. Het zijn allemaal historische ontwikkelingen die hun dramatische eindpunt bereiken in de tijd die het boek Openbaring beschrijft.

(4) Op de vraag wat de sprinkhanen voorstellen gaan we hieronder in.

(5) De engel van de afgrond is dezelfde als ‘het beest uit de afgrond’ van Openbaring 11:7 en Openbaring 17:8 . Zijn naam ‘Apollyon’, ‘verderver’ komt overeen met de titel ‘zoon van het verderf’ in 2 Thessalonicenzen 2:3 . Daarnaast komt zijn titel ‘Abaddon’, ‘verderf’ overeen met zijn bestemming in Openbaring 17:8: – hij gaat naar het verderf. Waarom hij hier ‘engel’ en verderop ‘beest’ wordt genoemd, zal hieronder worden besproken. Deze engel van de afgrond oftewel dit beest uit de afgrond is dezelfde als ‘het beest uit de zee’ van Openbaring 13 (exact dezelfde beschrijving als in Openbaring 17). Het is de laatste despotisch heerser van een herrezen Romeins rijk, die gedurende drie en een half jaar (42 maanden) wereldwijd aanbidding voor zich zal afdwingen, zoals aangegeven in Openbaring 13 – het is de ‘kleine hoorn’ uit Daniël 7, die oprijst tussen de tien horens van het rijk (de bloedlijnen die de Europese geschiedenis grotendeels hebben bepaald), die alle macht in het rijk naar zich toetrekt en die ten slotte door de Heer Jezus zal worden vernietigd.

Dan zijn we nu toegekomen aan de moeilijkste vraag;

(4) Wat wordt bedoeld met de sprinkhanen die uit de rook voortkomen?

Behalve hun zeer uitgebreide beschrijving hebben we rekening te houden met de volgende gegevens:

(1) Ze komen voort uit de rook, die uit de put van de afgrond opstijgt en zon en lucht verduistert.

(2) Ze krijgen opdracht (van wie wordt niet gezegd) om geen schade toe te brengen aan gras, groen of boom maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hebben.

(3) Ze doden deze mensen niet maar hen wordt ‘gegeven’ (door wie wordt niet gezegd) dat zij deze mensen vijf maanden lang zouden pijnigen.

(4) De pijniging die zij toebrengen is als de pijniging van een schorpioen wanneer die een mens steekt.

(5) De pijniging is dermate hevig dat mensen liever dood gaan dan de pijn nog langer te moeten ondergaan maar ‘de dood vlucht van hen weg’.

Vervolgens vinden we van deze sprinkhanen de volgende beschrijving. Ze zien eruit als:

(6) Paarden toegerust tot de oorlog.

(7) Met op hun koppen zoiets als kronen, aan goud gelijk

(8) Met gezichten als gezichten van mensen

(9) Zij hadden haar als vrouwenhaar

(10) Met tanden als die van leeuwen

(11) Zij hadden harnassen als ijzeren harnassen

(12) Met gedruis van hun vleugels als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken

(13) Zij hadden staarten aan schorpioenen gelijk

(14) Zij hadden angels

(15) En hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

(16) Ze hadden over zich als koning: de engel van de afgrond.


Een nauwkeurig opsomming van deze zestien gegevens brengt een symmetrie aan het licht. De nummers die optellen tot achttien vormen paren van eigenschappen:

Eerste paar

(2) Ze krijgen opdracht (van wie wordt niet gezegd) om geen schade toe te brengen aan gras, groen of boom maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hebben.

(16) Ze hadden over zich als koning: de engel van de afgrond.

Tweede paar

(3) Ze doden deze mensen niet maar hen wordt ‘gegeven’ (door wie wordt niet gezegd) dat zij deze mensen vijf maanden lang zouden pijnigen.

(15) En hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

Derde paar

(4) De pijniging die zij toebrengen is als de pijniging van een schorpioen wanneer die een mens steekt.

(14) Zij hadden angels

Vierde paar

(5) De pijniging is dermate hevig dat mensen liever dood gaan dan de pijn nog langer te moeten ondergaan maar ‘de dood vlucht van hen weg’.

(13) Zij hadden staarten aan schorpioenen gelijk

Vijfde paar
(6) Hun gedaanten als paarden toegerust tot de oorlog.

(12) Met gedruis van hun vleugels als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken

Zesde paar

(7) Met op hun koppen zoiets als kronen, aan goud gelijk

(11) Zij hadden harnassen als ijzeren harnassen

Zevende paar
(8) Met gezichten als gezichten van mensen

(10) Met tanden als die van leeuwen

En dan is er nog één centrale losse eigenschap

(9) Zij hadden haar als vrouwenhaar

Dat dit bij elkaar horende paren van eigenschappen zijn is vrij duidelijk. We zullen ze per paar behandelen.

Eerste paar

Uit (2) en (16) blijkt dat de opdracht, om zich uitsluitend te richten op de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben, komt van de koning die over hen is aangesteld, de engel van de afgrond, het beest uit de afgrond. Op het eerste gezicht is dat vreemd. Immers, de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben zijn juist die mensen die bij hem horen. Die zou hij toch juist moeten ontzien? Maar dat is ook precies waar het hier om gaat. Het zijn de mensen die zich van God hebben afgekeerd, die zijn eigendom zijn en die hij hier kan ‘tekenen’ met de 'steek van een schorpioen; . Er zijn sterke aanwijzingen dat het hier gaat over het teken van het beest. Alleen vinden we hier, in Openbaring 9, de biologische kant van het aanbrengen van dit teken, de lichamelijke pijn en de vreemde situatie dat de dood ‘wegvlucht’ en vinden we in Openbaring 13 de economische kant ervan, het al dan niet kunnen kopen en verkopen. Overigens wordt in het kader van het 'teken van het beest' nooit gesproken over een 'zegel'. Het verzegelen van mensen is alleen voorbehouden aan God.

Dat juist de mensen die niet bij God horen door de plaag van de sprinkhanen worden getroffen, stemt overeen met wat er gebeurde tijdens de plagen van Egypte bij de bevrijding van het volk Israël door God uit de macht van Farao. Door veel van deze plagen werden de Israëlieten, het volk van God, niet getroffen. Met name in de tiende en laatste plaag is er een overeenkomst met Openbaring 9, namelijk in de ‘ verderver ’, die alle eerstgeborenen der Egyptenaren doodde terwijl de Israëlieten schuilden achter het bloed van het Lam. Ook hier, in Openbaring 9, staan de verderver en het Lam tegenover elkaar en kan de verderver niet komen aan hen die bij het Lam horen. Verderop, in Openbaring 14 wordt gesteld dat zij de naam van het Lam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofden hebben.

De referentie naar de plagen in Egypte vonden we ook al in het beeld van de ‘grote oven’ waaruit de rook opsteeg. De situatie van Israël in Egypte werd ook vergeleken met een rokende oven (let op het verband) en met een ijzeroven . De zeven maal heter gestookte oven waar Daniëls drie vrienden in werden geworpen door Nebukadnezar, staat ook model voor de grote verdrukking van zeven jaar van het volk Israël in de eindtijd. Zij werden ‘in het midden van de oven’, (het midden van de grote verdrukking) vergezeld door iemand die het uiterlijk had van een ‘godenzoon’.

We hebben nu meerdere aanwijzingen gevonden voor een tijdindicatie van de gebeurtenissen in deze verzen van de Bijbel. (1) De duivel is als morgenster uit de hemel gevallen, wat overeenkomt met het neerwerpen van de grote draak uit de hemel op aarde, waarna hij nog ‘ een tijd, tijden en een half tijd ’ oftewel 1.260 dagen heeft om ‘de vrouw’, het volk van God te vervolgen. (2) Er wordt een steek uitgedeeld door ‘sprinkhanen’ in opdracht van de door de duivel bezeten ‘engel van de afgrond’ of 'beest uit de afgrond', dat is identiek aan het beest uit de zee , wat eveneens drie en een half jaar ( tweeënveertig maanden ) op aarde tekeer gaat. De val van de duivel uit de hemel op aarde valt dan samen met de gruwel van de verwoesting , waaraan de Heer Jezus refereerde in zijn Olijfbergreden. Dit is de ultieme afgoderij, waarbij de keizer van het herrezen Romeinse rijk, de ‘engel van de afgrond’ en ‘het beest uit de afgrond’ zichzelf wereldwijd als God zal laten aanbidden en wel in de tempel van God in Jeruzalem. De installatie van deze afgoderij markeert het middelpunt van de laatste jaarweek van Daniël . Daarna zijn het nog precies 1.260 dagen (3,5 jaar) tot de beëindiging van de verdrukking. (1) Met de installatie van zichzelf als de Romeinse afgod, zal de engel van de afgrond opdracht geven tot het zetten van het teken met alle gevolgen van dien. De enorme misleiding waarmee dit gepaard gaat, wordt hier weergegeven in de sprinkhanen. (2) Het beeld van de oven duidt op ‘een tijd van grote benauwdheid’, die, ook volgens Daniël, drie en een half jaar duren – tijd, tijden en een halve tijd, zoals dat op verschillende plaatsen in Daniël staat. Zie daarvoor deze pagina over de 70 jaarweken. De benauwende rook van de oven krijgt het uiterlijk van sprinkhanen. (3) De verderver kan de gelovigen weliswaar biologisch niet schaden maar wel met oorlogsvoering en economisch, zoals duidelijk zal worden.

Er kunnen nog meer belangrijke zaken worden ontleend aan het feit dat de engel van de afgrond de opdrachtgever is van de sprinkhanen. Hij wordt weergegeven met een Hebreeuwse naam (Abaddon) en een Griekse naam (Apolllyon). Dat heeft drie verschillende betekenissen (1) Hij doet zich voor als Messias in de traditie van de Bijbel, die geschreven is in het Hebreeuws en het Grieks. Dit stemt overeen met de voorstelling van de duivel als ‘uit de hemel op aarde gevallen ster’. Hij presenteert zich aan de mensheid als de brenger van het licht uit de hemel. Er is hier een parallel met de Griekse mythologie van Prometheus, die het vuur stal van de goden en gaf aan de mensen. God zou aan de mens iets hebben onthouden waar hij recht op heeft en de duivel geeft hem dat. Dit is precies de leugen in de hof van Eden: ‘u zult niet sterven maar God weet, dat ten dage dat u van de boom eet, u als God zult zijn, kennende goed en kwaad’. Het is het vuur van de ‘verlichting van de geest’ dat God de mens zou hebben onthouden. De term ‘engel van de afgrond’ voor ‘het beest uit de afgrond’ stemt eveneens overeen met de misleiding waarop in Openbaring 9 de nadruk ligt. (2) Hij doet zich voor als de deskundige medicijnman, die de optimale biologische oplossing heeft voor het vraagstuk van de aftakeling van het menselijk lichaam. Ook de medische lectuur is vanouds uit deze twee bronnen voortgekomen: het Jodendom en de Grieken. Beide aspecten van Messias en heler en hersteller van het menselijk lichaam worden overigens verenigd en ook het grote Bablylon, wat de afvallige christelijke kerk voorstelt, doet mee in deze ‘toverijen’. Het griekse woord voor ‘toverijen’, dat op diverse plaatsen in Openbaring wordt gebruikt is ‘pharmakia’. (3) Het zijn door de Europese geschiedenis heen de oude Europese (waarschijnlijk Romeinse – Babelse – Egyptische) bloedlijnen en machtige Joodse families die samen de loop der gebeurtenissen hebben bepaald en daarmee de macht steeds vaster in handen hebben gekregen. Het is een complot van Joods-Hellenistische origine.


Met deze nadere uiteenzetting van de engel van de afgrond hebben we nog weinig gezegd over de sprinkhanen. We hebben echter wel belangrijke openingen gemaakt voor een consequente Bijbelse visie erop.

WORDT VERVOLGD

3 december 2021 –


Vers 5, 6 en 10

De schorpioensteek

We nemen in dit gedeelte drie van bovenstaande paren van overeenkomende stukjes tekst onder de loep.

(1)

(3) Ze doden deze mensen niet maar hen wordt ‘gegeven’ (door wie wordt niet gezegd) dat zij deze mensen vijf maanden lang zouden pijnigen.

(15) En hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

(2)

(4) De pijniging die zij toebrengen is als de pijniging van een schorpioen wanneer die een mens steekt.

(14) Zij hadden angels

(3)

(5) De pijniging is dermate hevig dat mensen liever dood gaan dan de pijn nog langer te moeten ondergaan maar ‘de dood vlucht van hen weg’.

(13) Zij hadden staarten aan schorpioenen gelijk

Met de constatering dat de sprinkhanen de engel van de afgrond als koning over zich hebben en dat de koning van de afgrond het herrezen Romeinse rijk is, hebben we nog steeds niets gezegd over de sprinkhanen zelf. Voordat we naar de beschrijving van de sprinkhanen gaan, zullen we eerst proberen nog zoveel mogelijk te ontlenen over de identiteit van de sprinkhanen aan de hand van hun koning. Allereerst blijkt alleen al uit het opperbevel door een koning, dat het niet gaat over letterlijke sprinkhanen. Sprinkhanen hebben namelijk geen koning over zich. Wel trekken zij in geregelde orde op maar zonder hiërarchisch systeem. En je kunt misschien door genmanipulatie sprinkhanen zo sterk laten muteren, dat ze er uiterlijk anders uit gaan zien maar het lijkt toch te ver gaan om aan te nemen dat ze dan ook volgens een hiërarchisch model gaan opereren. Bovendien zijn beschrijvingen als ‘mensengezichten’ en ‘vrouwenhaar’ dermate ver verwijderd van sprinkhanen, dat we een uitleg met letterlijke sprinkhanen hier terzijde schuiven.

De tweede optie is dat we hier te maken hebben met demonische machten, die materialiseren als sprinkhanen en op die manier de mensheid bestoken. Deze mogelijkheid is aanwezig en moeilijk helemaal uit te sluiten. Toch achten wij deze uitleg niet aannemelijk vanwege de volgende punten.

(1) Ook van demonen of engelen wordt nergens gezegd dat ze ‘een koning’ over zich hebben. En zo ze al een engelvorst als koning hebben, dan is dit in ieder geval geen mens. De duivel wordt namelijk de ‘vorst van deze kosmos’ genoemd. Hierboven hebben wij meerdere argumenten naar voren gebracht die aangeven dat ‘de engel van de afgrond’ geen engel is maar een mens en wel de totalitaire leider van het herstelde Romeinse rijk , het beest dat uit de afgrond opstijgt en ‘ten verderve’ gaat. Als deze lezing juist is, dan zijn de sprinkhanen, waar hij leiding aan geeft geen demonen maar mensen.

(2) De sprinkhanen komen niet voort uit de put maar uit de rook van de put van de afgrond. We hebben gezien dat deze rook de werkzaamheid van gevallen engelen aanduidt, hun motieven en methoden om het licht van God te blokkeren (de zon) en de atmosfeer van mensen (de lucht) te vervuilen. Dat betekent dat de sprinkhanen moeten worden onderscheiden van deze demonische werking of invloeden zelf en veeleer door deze machten worden aangestuurd of beheerst maar er niet mee samenvallen.

Dit betekent dat er nog maar één enkele optie overblijft: de sprinkhanen zijn mensen. Het zijn niet zomaar doodgewone mensen. Nee, het zijn mensen, die vervuld zijn van demonische plannen. Zij worden aangestuurd volgens een hiërarchisch systeem waarvan 'het beest', de toekomstige keizer van het herstelde Romeinse rijk, de baas is. En zij voeren een bepaalde agenda uit, die in Openbaring 9 wordt beschreven en die we hier proberen uit te leggen.

Na deze inleidende opmerkingen, kijken we nu naar de paren van beschrijvingen die van de sprinkhanen gegeven worden.

(3) Ze doden de mensen niet maar hen wordt ‘gegeven’ (door wie wordt niet gezegd) dat zij de mensen vijf maanden lang zouden pijnigen.

(15) En hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

(4) De pijniging die zij toebrengen is als de pijniging van een schorpioen wanneer die een mens steekt.

(14) En met angels

(5) De pijniging is dermate hevig dat mensen liever dood gaan dan de pijn nog langer te moeten ondergaan maar ‘de dood vlucht van hen weg’.

(13) Met staarten aan schorpioenen gelijk

Hier staat de allereerst de opdracht die door hun koning, de engel van de afgrond, aan de sprinkhanen wordt gegeven. Tevens staat er een tijdsaanduiding. Het gaat om een pijniging van vijf maanden en die alleen bestemd is voor hen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben. Verder wordt hier een vergelijking getrokken met de pijniging van een schorpioen, wanneer die een mens steekt. De steek komt uit de angels, die aanwezig zijn hun de staarten. En de steek is bijzonder heftig, net als die van een levensgevaarlijke schorpioen. De steek is zo heftig, dat mensen de dood verkiezen boven het leven. De dood vlucht echter op een mysterieuze manier van hen weg.

Een belangrijke vraag die hier moet worden gesteld is of er sprake is van een steeds opnieuw ‘gestoken worden’ of dat sprake is van één enkele steek, waarvan de pijn vijf maanden lang aanhoudt. Het gaat sowieso niet om de angst of de dreiging want de pijniging wordt in verband gebracht met ‘de staarten’, de ‘pijniging van een schorpioen’, die wordt toegebracht met de angels. We gaan nu eerst in op de eigenschappen van schorpioenen. Daarna kijken we naar het gif dat met de steek van een schorpioen wordt toegediend. Ten slotte proberen we deze gegevens te duiden in het licht van de recente geschiedenis van de afgelopen twee jaar.

Wereldwijd sterven er jaarlijks 5.000 mensen aan schorpioensteken. Na slangenbeten komen schorpioensteken op de tweede plaats als oorzaak van sterfgevallen. Er zijn echter ook studies die de schorpioen met stip op één zetten (tien doden door schorpioenen op één dode door een slang). Onlangs werd Egypte plaatselijk geteisterd door schorpioenen, waarbij meer dan 500 mensen werden gestoken. De klachten waren: ernstige pijn, koorts, overgeven, diarree, spiertrillingen en trilling van het hoofd.

Kijken we naar de steek van een schorpioen op internet, dan wordt daarvan gezegd dat slechts 2%, 30 van de 1.500 soorten die op aarde voorkomen, gif bevat dat dodelijk kan zijn (volgens Wikepedia 50 van de 1.800 en nog een andere site 40 van de 2.000 ). De ernst van een steek hangt af van het gif . Ook is een steek voor kinderen en bejaarden ernstiger en dodelijker dan voor gezonde volwassenen. In het algemeen gaat het om zwelling, rood worden, tintelingen en gevoelloosheid. De steek lijkt dan op die van een wesp. De klachten houden meestal niet langer dan 24 uur, hooguit enkele dagen aan. Gaat het om de zwaar giftige soorten, dan kan sprake zijn van gezichtsverlies, spiertrekkingen, knipperen met de ogen, ademhalingsproblemen, moeite met spreken en moeite met slikken en zelfs hartproblemen en een anafylactische shock. Er zijn soorten die met hun gif zelfs het DNA van cellen beschadigen (bloed en testikels).

In het Midden Oosten, (o.a. Egypte) komen circa 31 soorten schorpioenen voor, waaronder ‘ vijfstreepschorpioen of ‘deathstalker’, waardoor jaarlijks tientallen mensen worden gestoken.

Kijken we naar het gif, dan bestaat dat uit een elixer van talrijke soorten eiwitten en enzymen (die DNA in cellen kunnen verknippen en dus cellen kunnen beschadigen).

Typerend is dat de vijfstreepschorpioen vijf strepen heeft. We hebben het hier over de vijfde bazuin en over een pijniging van vijf maanden. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat de staart van de schorpioen vijf segmenten telt. Het zesde segment is de ‘angel’, waarmee de steek wordt toegepracht.

Nauwkeurig onderzoek heeft blootgelegd dat het gif van schorpioenen bestaat uit twee opeenvolgende substanties , een eerste dosis meer waterig en transparant gif en daarna komt pas het ondoorzichtige dikkere en venijniger gif.

De eerste dosis transparant gif blijkt te bestaan uit neurotoxinen, dat zijn kalium-ionen, die elektrische lading veroorzaken in zenuwcellen en daarmee heftige pijn. Ernstiger is dat er tevens een substantie in dit gif zit, dat kanalen in de zenuwcellen blokkeert, zodat de cellen niet terug kunnen in de ‘ruststand’.

De tweede dosis doet hetzelfde, alleen is die ‘onverdund’. De eerste dosis bevat relatief veel zouten. De tweede dosis van het dikke gif heeft een veel hogere concentratie proteïnen of eiwitten. Dat betekent dat een veel kleinere hoeveelheid nodig is om hetzelfde resultaat te bewerkstelligen. Naast neurotoxinen is bij de tweede dosis ook sprake van cardiotoxinen. De schadelijke eiwitten kunnen de impulsen in hart en bloedvaten beïnvloeden en een plotselinge verlaging of verhoging in bloeddruk veroorzaken met de dood als gevolg.

Er is een studie die de steek van een schorpioen in verband brengt met een mRNA-gerelateerde cytokinestorm in de longen . Een andere studie stelde myocarditus vast als gevolg van het schorpioenengif.

Verder kan schorpioenengif nog het volgende bevatten :

Phospholipases , leidend tot adervernauwing en mogelijke infarcten

Phosphodiësterases , met als gevolg neurodegeneratieve symptomen zoals bij de ziekte van Huntington (verlies van coördinatie, in extremo uitlopend op spasmen).

Hemolitische toxinen , een vergiftiging van het bloed , waardoor vaten en bloedcellen worden aangetast met allerlei verschillende gevolgen van bloedklontering, infarcten, huiduitslag tot aan toevallen, stuiptrekkingen en plotseling verminderd bewustzijn, braken, en nog meer.

Nefrotoxinen, die de nieren beschadigen

Hyaluronidases, die stoffen afbreken van de zenuwcellen

De beschikbaarheid van twee typen gif (verdund en onverdund) geeft de schorpioen meerdere mogelijkheden. (1) Niet steken, (2) steken met een verdunde dosis, (3) steken met de volle dosis. De schorpioen steekt niet zomaar in het wilde weg. Het aanmaken van gif kost hem namelijk veel energie. Daarom heeft de schorpioen een ‘steek-strategie’. In geval van een kleine prooi zal geen gif of alleen het waterig gif worden ingespoten. Dat is voldoende om de kleine prooi te verlammen en te consumeren. In geval van een grotere prooi of een groot gevaar, zal ook het dikkere gif worden ingespoten.

De prikplek van de schorpioen is vrijwel onzichtbaar .

Het gif wordt aangemaakt door wijzigingen aan te brengen in de eiwitten die het lijf van de schorpioen zelf aanmaakt en gebruikt in de verdediging tegen schadelijke bacterieën. Het gaat bij de omzetting van een verdedigend eiwit in een giftig eiwit slechts om de stand van één enkel gen.

Op basis van deze informatie over de steek van een schorpioen kunnen twee conclusies worden getrokken. (1) Een schorpioen is spaarzaam met zijn gif want het moet weer worden aangevuld en mensen die eenmaal zijn gestoken, overkomt dit niet snel een tweede keer. Om die reden vatten we de vijf maanden op als de tijd waarover het gif werkzaam is en pijnlijke reacties in het lichaam teweeg brengt en niet als het eindeloos opnieuw gestoken worden van slachtoffers. (2) Er zijn sterke overeenkomsten tussen de steek van de schorpioen en de bijwerkingen van het zogenaamde Covid-‘vaccin’, dat de volledige wereldbevolking onder ontneming van al hun grondrechten wordt opgedrongen. Ook daarvan lezen we dat klonteren van het bloed (zie dit verslag ) en aantasting van zenuwcellen bij velen leiden tot huiduitslag, spiertrillingen, hoofdpijn, braken, infarcten en ontsteking van het hart, verminderd gezicht (en gehoor) en toevallen, anafylactische shock (vergelijk de foto maar met deze video ). En kijk maar eens waar priklocaties op zijn voorbereid. Het NIH (National Institute of Health) in de VS start niet voor niets een onderzoek naar de allergische reacties van de Covid Vaccins. Een onderzoek stelde een duidelijk verband vast tussen deze Covid-'vaccinaties' en de duizenden gevallen van myocarditis (hartspierontsteking). Ook zijn er onderzoeken die vaststellen dat deze 'vaccins', net als schorpioengif, in staat is menselijk DNA te beschadigen.

Alle overeenkomsten tussen de schorpioensteek en 'vaccin'-schade overziend, is het niet vreemd aan te nemen dat hier geen sprake is van 'vaccins' maar van een wapen. Net zoals het gif van de schorpioen een wapen is. Het Covid-'vaccin is niets anders dan een biowapen , dat onder valse voorwendselen wordt ingespoten. Ook daarin is er een parallel met het gedrag van de schorpioen, die heimelijk zijn steek uitdeelt, vaak nadat het dier zich heeft verborgen in een schoen. Het biowapen 'Covid-19-vaccin' heeft een ontwikkeling achter de rug van meer dan twee decennia en is al die tijd door de grote spelers achter de schermen voor het grote publiek verborgen gehouden, terwijl in het geheim werd geëxperimenteerd met allerlei soorten 'griep': vogelgriep, mexicaanse griep. Dit terwijl er steeds meer aanwijzingen zijn dat 'griep' niet eens bestaat en dat we altijd te maken hebben gehad met gif of biowapens, die steeds meer vervolmaakt werden.

De vraag die gesteld moet worden is: waarom? Waarom zouden 'ze' zoiets doen? Het antwoord kan vanaf meerdere niveau's worden gegeven. Vanaf het niveau van de bedenkers van deze wapens die worden ingezet tegen de mensheid, gaat het om het 'redden van de planeet'. Zij vinden dat de mensheid veel te snel groeit en al een flink eind boven haar maximale omvang is uitgestegen. En zij vinden dat zij degenen zijn die dit mogen bepalen en maatregelen mogen nemen om de mensheid 'terug te dringen'. ' Eugenetica ' is de eufemistische term voor deze missie. Het is een 'wetenschap' die stamt uit de negentiende eeuw en die al vrij snel volgde op Darwins opvattingen over evolutie.

De boodschap dat de wereldbevolking moet worden uitgedund is derhalve al meer dan een eeuw oud en enkele decennia geleden verwoord op de zogenaamde Georgia Guidestones in de VS. De eerste stelregel op deze stenen is een maximale omvang van de werelbevolking van een half miljard. Dat doel is de eigenlijke reden achter het afknijpen van goedkope energie volgens deze twee uitgebreide documentaires . Sinds de twee wereldoorlogen is men langzaam overgestapt van olie en militair geweld op de farmaceutische industrie. Hitler had nota bene een belangrijke medewerker van Rockefeller in dienst bij de 'medische onderzoeken' in de concentratiekampen. De informatie waarover deze medewerker beschikte is angstvallig bewaard gebleven omdat hij na zijn gevangenisstraf belangrijke posten kreeg binnen de farmaceutische industrie, net als veel Nazi's via operatie paperclip een belangrijke rol gingen vervullen binnen de Amerikaanse CIA, oorlogs- en ruimtevaartindustrie. Vlak na de oorlog was hét agendapunt op de eerste bekende Bilderberg bijeenkomst: de inzet van ' stille wapens '. Het biowapen van de 'schorpioensteek' wordt derhalve ingezet in een wereldwijde ontvolkingsagenda .

Maar deze mensen, die zich verenigd hebben in geheime genootschappen als de vrijmetselaars , worden zelf ook weer aangestuurd door de persoon waarmee ons gedeelte begon, de ster, die uit de hemel op aarde is gevallen, Lucifer, de duivel. Deze duivel is de leugenaar en de mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij is bezig met zijn laatste plannen om de volledige mensheid, zoals die door God is geschapen, uit te roeien. Immers, uit het zaad van de vrouw zou voortkomen wat hem de kop zou vermorzelen. Dat zaad moet dus worden vernietigd of worden bedorven. Hierboven hebben we al stilgestaan bij de eerste poging van voor de zondvloed. De tweede poging vinden we hier, in Openbaring 9. Mensen die blijven leven wil de duivel omvormen tot producten van hemzelf, de mens 2.0 in de volgende stap van het ingebeelde evolutieproces.

Terug naar het 'vaccin' en de schorpioen. Net als de steek van de schorpioen is ook de plaats van de injectie onzichtbaar, totdat er een ontsteking of zwelling plaatsvindt door het ingespoten gif. Nu lijkt het vreemd in geval van het Covid-’vaccin’, net als bij de steek van de schorpioen, te spreken van gif of van een biowapen. Toch is dat helemaal niet vreemd, gezien de enorme reeks bijwerkingen die worden toegegeven door fabrikanten en die worden gemeld door de geïnjecteerden. Volgens de officiële statistieken van Amerikaanse VAERS en Europese Eurovigilence zijn er alleen in de VS en Europa al 50.000 geïnjecteerden omgekomen vanwege het ingespoten gif/biowapen. Omdat het invullen van dit soort documenten een heidens karwei is en artsen totaal niet weten dat deze databases bestaan, wordt er zwaar ondergerapporteerd . Een gematigde schatting is dat slechts 1% tot 10% wordt gemeld . In dat geval zijn er al minstens een half miljoen doden te betreuren door deze injecties.

Een half miljoen doden lijkt veel maar het is slechts ongeveer 1 promille van de geïnjecteerde bevolking. In die zin is de steek van een schorpioen nog steeds dodelijker dan het 'vaccin'. Van de 500 mensen die in Egypte werden gestoken, zijn drie mensen gestorven. Echter, daarnaast zijn in verband met het 'vaccin' nog honderdduizenden meldingen van zware klachten ingediend, waarbij velen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Voorts kunnen de 'vaccins' op lange termijn de gezondheid zware schade toedienen, net als een schorpioensteek. Sommige elementen in de giftige cocktail van de schorpioen hebben een geleidelijke uitwerking voor de lange termijn. Hetzelfde kan gelden van het Covid-’vaccin’, dat niet op dieren is getest en waarvan is verzwegen dat 1.227 proefpersonen er in de testfase aan zijn overleden. Maar het belangrijkste is, dat het 'vaccin' niet voor de lange termijn is getest omdat het nog niet eens een jaar bestaat. Daarbij is de volledige controlegroep ook nog eens ingeënt, zodat die feitelijk is gewist. De enige controlegroep die over is, zijn de anti-vaxxers en die worden momenteel door de politiek zwaar onder druk gezet.

En er is nog een belangrijke reden om een vergelijking te trekken tussen de inhoud van de verplichte vaccins en de schorpioensteek uit Openbaring 9. En dat is dat de farmaceutische industrie al heel lang bezig is met de verwerking van het gif van de schorpioen in ‘ medicijnen ’ en in ‘vaccins’, met name tegen Corona . De zoekterm ‘scorpion venoms’ (schorpioenengif) geeft in deze medische website al een totaal van 3.777 resultaten, waarvan de eerste uit 1946. Dat is bijna gelijk aan het aantal resultaten bij de zoekterm ' snake venom '. En dat niet alleen. Er is ook een veel sterkere stijging in onderzoeken naar gebruik van schorpioenengif. In deze studie wordt eveneens de werking van schorpioengif tegen een coronavirus genoemd. Men heeft het zelfs over het combineren van schorpioenengif met de spike-proteïne van SARS-COV2 voor het ontwikkelen van nieuwe ‘vaccins’.

En dan is er nog een overeenkomst en dat is de vijf maanden van pijniging. Zij die bijwerkingen ervaren, hebben er in sommige gevallen maanden lang last van. De meeste mensen gaan er echter niet dood aan - conform de beschrijving in Openbaring 9. Er zijn artsen met kennis van zaken, die voorspellen dat die bijwerkingen ernstiger zullen worden naarmate men vaker een ‘herhalingsvaccin’ laat zetten. Dat wordt bevestigd door deze ervaringsdeskundige , die haar derde booster kreeg. Ook dat is een overeenkomst met de steek van een schorpioen. Een tweede steek is riskanter dan de eerste.

Maar er is nog een verband met de vijf maanden en dat is het voornemen van veel overheden om elke zes maanden een nieuwe ‘booster’-vaccinatie voor te schrijven. In dit artikel worden vijf en vier maanden genoemd in verband met dalende bescherming van de 'vaccins'. Sterker nog, de vaccins hebben een verwoestende uitwerking op het natuurlijk immuunsysteem, zodat mensen zijn veroordeeld tot een periodieke injectie met kwalijke gevolgen. In Groot Brittanië wordt al voorgesteld om eens in de drie maanden een verplichte booster in te plannen. Wereldwijd wordt tegelijkertijd een QR-pas gepusht , onder andere door de demissionaire Nederlandse premier , waar op termijn alle persoonsgegevens aan kunnen worden gekoppeld, inclusief een social-credit-score . Maar dat betekent dat ook de boostershots eenvoudig te monitoren zijn. De overheid kan mensen die niet aan de verplichting van de halfjaarlijkse booster voldoen, heel eenvoudig tracken en uitsluiten van het sociale leven.

Nog zonder de andere eigenschappen van de sprinkhanen te bestuderen, trekken we een voorzichtige conclusie dat de ‘pijniging als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt’ overeenkomt met de bijwerkingen van de verplichte Covid-’vaccinatie’. Deze overeenkomst geldt (1) de onzichtbaarheid van de prikplek, (2) de wisselende ernst van de steek, (3) de enorme ernstige gevolgen voor een beperkte groep, (4) de wisselende samenstelling van zowel de vaccins als het gif - al dan niet verdund - (5) de toenemende ernst naarmate vaker wordt gestoken, (6) de aard van de kwalen die ontstaan vanwege de prik, (7) de tijdsduur waarover schade wordt ervaren -deels op korte en deels op lange termijn -, (8) de fabricage van het gif op basis van DNA-structuren in de kwade genius en (9) de ingrediënten van het schorpioenengif, die men wil toepassing bij de ontwikkeling van nieuwe Covid-vaccins.

Een aantal van deze overeenkomsten hangen met elkaar samen. De wisselende ernst van zowel de steek als het 'vaccin' heeft allereerst te maken met de wisseende lichamelijke condities van mensen (gezonde volwassenen vesus kinderen en bejaarden). Maar het kan ook te maken hebben met de wisselende samenstelling van steek en de vaccins (al dan niet verdund). Zo is er een onderzoek waaruit blijkt dat bepaalde batches van de vaccins verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van alle vaccinatieslachtoffers. En wanneer de bevolking zo slaafs is geworden, dat ze als een automatisme de mouw voor de zoveelste keer opstropen voor een booster, kan een dergelijke onverdunde cocktail van gif middels een veel groter aantal batches worden toegediend. Dat is het scenario, waarmee we te maken lijken te hebben in Openbaring 9.

Dat de schorpioen het gif toedient met het zesde segment, geeft een subtiele verbinding met Openbaring 13, waar we tegenover de biologische kant van Openbaring 9, de economische kant zien van het toekomstige drie-en-een-half jaar durende rijk van het beest. In dat toekomstige wereldrijk is de markering met het getal van een mens, het getal 666, de voorwaarde om te kunnen kopen of verkopen. Velen hebben al onderzoek gedaan naar de nanotechnologie die in deze zogenaamde 'vaccins' verborgen zit en aangegeven dat een volgende booster heel gemakkelijk gebruikt zou kunnen worden om mensen op individuele basis electronisch te koppelen aan een centraal computersysteem. Van een ‘internet of things’ naar een ‘internet of people’ of feitelijk: een ' internet of bodies '. Immers: we worden niet meer gezien als mensen maar als lichamen . Dat deze sprinkhanen met de steek en de pijniging van een schorpioen gelijkgesteld kunnen worden aan een leger ‘agenten’ dat als opdracht heeft de mensheid te markeren met het teken van het beest, stemt overeen met de eerdere constatering, dat hun koning, de engel van de afgrond, niemand anders is dan het beest zelf. We zien hier het beest, dat zijn ‘sprinkhanen’ aanstuurt om de hele wereldbevolking onder het mom van ‘gezondheid’ te voorzien van een teken, dat iedereen koppelt aan het systeem waarvan hij de baas is.

Tot slot is van belang op te merken dat de huidige Covid-'vaccins' mogelijk een zeer belangrijke aanloop vormen tot de realisatie van de vijfde bazuin. Echter, zij kunnen nog niet worden gezien als feitelijke en volledige vervulling van deze profetie in Openbaring 9. (1) Allereerst is de duivel nog niet uit de hemel op aarde geworpen. Dat zal volgens Openbaring 12 pas halverwege de laatste jaarweek van Daniël gebeuren. Dat blijkt uit de tijd die hem daarna nog rest: tijd, tijden en een halve tijd , 3,5 jaar. (2) De put van de afgrond is daarom ook nog niet geopend, zodat de invloed van gevallen engelen via de rook uit de put nog niet kan worden uitgeoefend. (3) De pijn van de Covid-injectie is niet dermate hevig, dat mensen massaal de dood zoeken. (4) Er sterven mensen vanwege de Covid-injecties en dat is niet het geval met de schorpioensteek in Openbaring 9. Sterker nog: mensen zullen de dood zoeken maar hem niet kunnen vinden.

Dit vreemde fenomeen, dat de dood van mensen wegvlucht, zou erop kunnen duiden dat mensen middels de injecties een vreemde vorm van onsterfelijkheid ontvangen, die hen echter heel slecht uitkomt. Mogelijk heeft die onsterfelijkheid te maken met de 'schorpioensteek', die zij ontvangen. Immers, we zagen dat de schorpioen iets zijn eigen nuttige eiwitten, die hem beschermen tegen bacteriën gebruikt om gif aan te maken. Zo zal ook satan en/of de gevallen engelen iets van hun eigen 'materiaal' wijzigen en toevoegen aan het menselijk DNA. Het gaat op de aloude vijandschap tussen het 'zaad van de slang' en het 'zaad van de vrouw'. Deze vermenging met menselijk DNA vanuit de engelenwereld is - zoals al enkele keren zagen - een herhaling van de dagen van Noach. Hij is bezig het menselijk DNA te verderven. De koning van de sprinkhanen en hun gif is de engel van de afgrond, de 'verderver', die zelf op weg is naar het 'verderf' en zoveel mogelijk mensen daarin probeert mee te slepen.

Dit zou ook een reden kunnen zijn waarom Jezus zo vaak benadrukte dat het in de dagen van de komst van de Zoon des mensen weer net zo zou zijn als dat het was in de dagen van Noach . Merk in Lukas 17 het verschil tussen vers 27 (de dagen van Noach) en vers 28 (de dagen van Lot). Bij 'de dagen van Noach' gaat het uitdrukkelijk ook om het 'ten huwelijk nemen en ten huwelijk geven', wat ontbreekt in de weergave van de dagen van Lot.

De schorpioensteek en het daarmee gepaard gaande merkteken van het beest brengen een verandering aan in het menselijk DNA , zodanig dat geen sprake meer is van een mens. Het lijkt erop dat de mens een demonische onsterfelijkheid verkrijgt. De mens is dan niet meer naar Gods beeld en gelijkenis maar naar het beeld van het beest . Dat is een belangrijke reden waarom God alle mensen in die tijd van het einde, nadrukkelijk waarschuwt hier niet in mee te gaan. Het wordt voor deze mensen namelijk een enkeltje onsterfelijkheid in de hel. En dat alles terwijl God de mens - op basis van pure genade - zijn goddelijke natuur en zijn eeuwige leven aanbiedt. Het enige dat de mens daarvoor hoeft te doen is voor God de erkennen Wie God is en wie hij zelf is.

WORDT VERVOLGD

- 7 december 2021 –

- aangevuld 8 december 2021 -


Vers 10

Staarten en angels

'...en zij hadden staarten, aan schorpioenen gelijk, en angels, en hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.'

De angels van de schorpioenen zijn de instrumenten waarmee het gif wordt toegediend. Die angels vormen bij schorpioenen het uiteinde van de staarten. Maar hoe moeten we ons dat voorstellen bij het oordeel van de vijfde bazuin in Openbaring 9? We menen gronden te hebben te veronderstellen dat de sprinkhanen mensen zijn. Deze mensen worden geïnspireerd door demonische machten (de rook uit de put van de afgrond) en worden aangestuurd door de engel van de afgrond, het beest van Openbaring 11, 13 en 17, beter bekend als ‘de Antichrist’. Maar hoe kunnen mensen staarten hebben en dat nog wel met angels erin?

Hier is het belangrijk in de grondtekst te duiken, met name het woord voor ‘hadden’ in ‘hadden staarten, aan schorpioenen gelijk, en angels, en hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen’. Dit kan betekenen ‘vasthouden’, letterlijk – in de hand – of figuurlijk – in gedachten – of ‘bezitten’ of ‘hechten aan’. Dat betekent dat de ‘staarten’ geen onderdeel hoeven te vormen van het lichaam, net zomin als het vrouwenhaar en de harnassen, waar hetzelfde woord wordt gebruikt. Dit in tegenstelling tot de kronen (‘op hun koppen was zoiets als kronen’), de gezichten (‘en hun gezichten waren als gezichten van mensen’) en de tanden (‘en hun tanden waren als die van leeuwen’). De gezichten en de tanden lijken derhalve een onlosmakelijk onderdeel.

Het vrouwenhaar, de harnassen en de staarten met angels zijn attributen die kunnen worden ‘afgezet’ of ‘afgelegd’. Dat zou in geval van de angels in de staarten kunnen betekenen dat we te maken hebben met injectiespuiten. Maar hoe zit het dan met de staarten? Daarvan wordt eveneens gezegd dat de sprinkhanen daarover beschikken (als attributen). We stellen hier twee mogelijkheden voor.

(1) De staarten zijn figuurlijk. In dat geval is er een analogie met de ‘valse profeten’ in het Oude Testament, conform de tekst: Jesaja 9:14 ‘De oudste en aanzienlijke: zij zijn de kop, en de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart.’ De staart speelt ook een belangrijke rol in Openbaring 12:4, waar we in de hemel het teken van de rode draak zien, die met zijn staart een derde deel van de sterren ter aarde werpt. We komen daar nog uitgebreid op terug, zo de Heer het ons vergunt. Maar zoals de draak, zo zijn ook zijn dienstknechten.

‘Het venijn is in de staart.’ Misschien gaat het, net als bij de draak met zijn leugentaal, om de misleidende praatjes van deze valse profeten die eindigen in een venijnige gifspuit, waarbij gif dat vijf maanden lang vreselijke pijn veroorzaakt, het genetisch materiaal verandert en het proces van sterfelijkheid wordt gestopt. De laatste adem uitblazen is er niet meer bij. Of je wilt of niet, je blijft leven.

(2) Het gaat bijna te ver, maar men zou toch kunnen denken aan letterlijke staarten. Op internet kom je de meest buitenissige zaken tegen, dus ook staarten die voor mensen worden ontworpen . En ook robots met werkzame staarten , die ontworpen zijn naar het voorbeeld van schorpioenen, inclusief het vermogen een steek uit te delen. Het blijkt dat de gewrichten, en ook de staartgewrichten van de schorpioen uniek zijn in hun soort en op een ingenieuze wijze zijn geconstrueerd (hoe kan het anders met de Vader als de Grote Ingenieur). En zoals met alles wat in de schepping door God gemaakt is, gaat de mens ermee aan de haal. Zo wordt gesteld dat ‘het mechaniek van de gewrichten van schorpioenen een inspiratiebron vormt voor technische applicaties, bijvoorbeeld in de robotica’.

Belangrijk is nog te melden dat op grond van de term ‘ Charagma ’ in Openbaring 13, vertaald met ‘merkteken’ ook wel wordt gedacht aan aan zogenaamde pallisaden van micronaalden , die op de huid kunnen worden aangebracht en met de huid versmelten op basis van ‘luciferase’. In dat geval is het dus niet één enkele angel.

Tevens is belangrijk in dit verband te melden dat een patent is aangevraagd bij de World Intellectual Patent Office (WIPO) met het nummer WO2020060606, voor een cryptocurrency systeem waarbij data van lichaamsactiviteiten worden gebruikt. Alles bij elkaar lijkt dit veel op ‘het merkteken van het beest’ in Openbaring 13 en er wordt dan ook beweerd dat het Covid-vaccin (1) dit alles bevat en (2) daadwerkelijk het teken van het beest is. Anderen ontkennen dit. We moeten deze beweringen, dat het Covid-19-vaccin reeds het teken van het beest is, van de hand wijzen. (1) We weten nog niet met zekerheid wat er in het vaccin zit. Er zit grafeen in. Er zit mRNA in. Die beide zaken zijn al ruim voldoende om elke vaccinatie vierkant te weigeren, zeker gezien de verontrustende berichten over 'bijwerkingen' waarmee de databases van meldingsbureau's voor bijwerkingen en het internet vol lopen. Maar of er al een 'cryptocurrency' in zit is nog zeer twijfelachtig. (2) Het beest is er nog niet. Hij kan dan ook nog niet via het zetten van een merkteken aanbeden worden.

Echter, de opeenvolgende boostershots, die wereldwijd door overheden verplicht worden gesteld, kunnen wel degelijk uitlopen op het teken van het beest. Het beest werpt zijn schaduw vooruit.

- 10 december 2021 -


Vers 7a, 9b

Paarden ten oorlog - met vleugels

We nemen hier het volgende paar van overeenkomende eigenschappen van de sprinkhanen onder de loep:

(6) Paarden toegerust tot de oorlog.

(12) Met gedruis van hun vleugels als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken

De sprinkhanen komen niet in vrede. Zij komen alsof ze uitgaan ten oorlog. Zo ervaren we nu reeds de tijd waarin we leven, als een derde wereldoorlog. Een Amerikaanse arts zei op 27 juli 2020 al dat de strijd niet was tegen een virus (rond de 13e minuut). Dan zou de wereldbevolking slachtoffer zijn. Nee, we zitten in een oorlog en we moeten acteren als strijders. Dat is zeker ook het geval in de tijd dat deze sprinkhanen opereren en we zitten daar mogelijk vlakbij. Het is heel goed mogelijk dat wij nu de eerste fase meemaken van iets wat zich in de toekomst in haar volle hevigheid zal openbaren.

Dat de sprinkhanen verbonden zijn met de aardse machthebbers van de eindtijd, is al meermalen betoogd door aan te geven dat ze worden aangestuurd door de ‘engel van de afgrond’, ‘het beest uit de afgrond’, ‘het beest uit de zee’, dat is de antichrist.

De tweede aanwijzing voor deze relatie met de officiële machthebbers op aarde, hebben we hier, in het beeld van de paarden, toegerust tot de oorlog. Ook in openbaring 6 zagen we paarden, de vier apocalyptische ruiters. We hebben betoogd dat deze paarden de machten achter de schermen uitbeelden, die voortkomen uit het Romeinse rijk. Na de uiterlijke ondergang van dit rijk heeft het zich voortgezet (1) in de Katholieke Kerk, waaraan het onderworpen is gemaakt en (2) in de ridderorden van de Middeleeuwen en de geheime genootschappen die daaruit voort zijn gekomen. Hier zien we in de sprinkhanen de vertegenwoordigers van deze oude doch verborgen machten van Europa.

Het zijn nu echter geen vier paarden, als uitbeeldingen van de geoliede machines die de organisaties vormen, zoals in Openbaring 6 . Het zijn nu individuen die uitgaan namens deze organisaties, geïnspireerd door duivelse rook. Het moment waarop zij uitgaan is na het vallen van de ster uit de hemel en het openen van de put van de afgrond. Dat betekent dat een einde is gekomen aan de macht van het Rooms Katholieke instituut. We maken even een sprong naar Openbaring 17 , waar we de situatie zien die sinds de val van het Romeinse rijk is ontstaan, het rijk als beest is opgegaan in de wateren van Europa, de ‘volken, menigten, natiën en talen’ en wordt bereden door het grote Babylon, de ontrouwe kerk, die geen getuige is geweest van Jezus maar een heerseres over de wereld en die koningen aanstuurde.

Echter, halverwege de laatste jaarweek van Daniël, ‘du moment’ dat de draak uit de hemel wordt gegooid (Openbaring 12), de ster op aarde valt (Openbaring 9), zullen de ‘tien hoorns van het beest’ en nog nimmer vertoonde actie ondernemen. De tien koningen zijn de machtige huizen die achter de schermen de macht uitoefenen. Daar zit geen enkele bekende regeringsleider bij. Dat zijn slechts marionetten. De actie van de tien koningen is dat ze het afvallige kerkinstituut, dat eeuwenlang aan de macht is geweest en dat de eerste drie-en-een-half jaar van de laatste jaarweek van Daniël dacht stevig in het zadel te zitten binnen de wereldreligie, ‘ haten , eenzaam en naakt maken, haar vlees eten en haar met vuur verbranden’.

In plaats van het kerkinstituut zal de elfde hoorn van Daniël 7 , die uit het midden van de tien op kwam, de absolute alleenheerschappij toebedeeld krijgen van de tien hoorns. ‘Want God heeft in hun harten gegeven zijn bedoeling uit te voeren …. en hun koninkrijk aan het beest te geven…’. Het zijn organisaties als de vrijmetselaars die altijd onderworpen zijn geweest aan katholiek gezag, die zich dan eindelijk zullen hebben vrijgevochten en hun ‘elfde man’ op de troon zetten. Waar dacht u dat die fascinatie met het getal elf vandaan kwam? De overdracht van de macht van de tien vorstenhuizen aan 'het beest' is tevens het moment waarop 'het beest' oprijst uit de zee, volgens Openbaring 13 .

Maar nu terug naar de sprinkhanen. Het zijn deze organisaties , die in het verborgen lucifer dienen en dus in wezen een satanskerk vormen, die de sprinkhanen ten oorlog uitzenden. Deze sprinkhanen zitten overal verspreid in de samenleving , waar zij enorme invloed uitoefenen vanaf allerlei sleutelposities , waar zij mensen kunnen pressen de volgende booster te nemen ’. De afgelopen eeuwen is een tijd van totale infiltratie geweest door geheime genootschappen. Als alle instituten, die elkaar onderling in evenwicht zouden moeten houden, van hetzelfde soort zijn doordrongen, dan is geen sprake meer van een 'scheiding der machten'. Vijftien jaar geleden werd al geconstateerd dat het trias politica in Nederland danig geërodeerd was. Er is maar één enkele macht die het dan voor het zeggen heeft. En dat is de ontstellende ontdekking die velen inmiddels hebben gedaan. Zelfs de oppositie is 'controlled'. Nu is het zover dat de voorzitter van de Europese Commissie doodleuk kan beweren dat de Neurenberg code moet worden afgeschaft, een code die de burgerbevolking moet beschermen tegen fascisten, zoals zij. Fascisme komt overigens niet van Adolf Hitler en ook niet van Benito Mussolini. Het komt uit het oude Romeinse rijk. Het is afgeleid van de fasces , de executiemiddelen van roede en hakbijl (voor de doodstraf), die in het rijk werden gedragen door de lictors, de rechters. Dit symbool wordt door geheime genootschappen als de vrijmetselaars ondergronds levend gehouden. Je ziet het ook links en rechts in de Fascistische Amerikaanse senaat.

Deze strijd zal zich voortzetten en uitmonden in een oorlog vanuit alle instanties en instituties, die ooit waren opgericht om het volk te dienen, maar die bevolkt werden door verraders, die het volk aanvallen en verplichten zich te onderwerpen aan hun koning, het beest. Het is een voor de duivel zeer belangrijke slag in een oorlog waarvan wij in 2020 mogelijk het begin hebben meegemaakt en waar we nu al bijna twee jaar in zitten.

Een derde aanwijzing dat we hier te maken hebben met het begin van tweede helft van de laatste jaarweek van Daniël, de laatste drie-en-een-half jaar van de geschiedenis tot aan de terugkeer van Jezus, is het woord oorlog ‘ Polemos ’. Dat Griekse woord voor oorlog wordt hier voor het eerst genoemd en vervolgens ook in hoofdstuk 11, de ‘oorlog van het beest tegen de twee getuigen’ en – heel belangrijk – in hoofdstuk 12. Daar is sprake van een oorlog in de hemel, de draak en zijn engelen de strijd aanbinden tegen Michaël en zijn engelen. Het eindigt ermee dat de duivel en zijn engelen wordt neergeworpen uit de hemel. De ster is uit de hemel op aarde gevallen. De strijd wordt op aarde voortgezet en dat vinden we hier, in Openbaring 9. En de agenten van de duivel, dat zijn deze sprinkhanen, aangestuurd door ‘de engel van de afgrond’, het beest, dat zoals we nog zullen zien, de personificatie zal zijn van de duivel in de eindtijd.

Nu is er een groot probleem in deze uitleg van sprinkhanen als zouden het mensen zijn en dat zijn de vleugels, die hier worden genoemd. Kijken we naar andere plaatsen in Openbaring met het woord ‘vleugels’, dan komen we uit bij Openbaring 4 , de vier levende wezens in het midden van en rondom de troon van God, die elk zes vleugels hebben. Vervolgens komen we uit bij Openbaring 12 , de vrouw, die vlucht in de woestijn nadat zij twee vleugels van de grote arend, het vierde levende wezen van Gods troon, heeft ontvangen. Dat laatste gebeurt na de oorlog die uitbrak in de hemel en die eindigde met het neerwerpen van de draak op aarde. De draak zet op aarde de oorlog voort en als de grote na-aper van God, bekleedt ook hij zijn mensen met ‘vleugels’. Wanneer onze uitleg van ‘mensen’ juist is, dan gaat het niet om letterlijke vleugels maar om technische hulpmiddelen, waarmee ze kunnen vliegen . Hier één die ' scorpion 3 ' wordt genoemd. Er is op dit gebied al erg veel voor handen, bijvoorbeeld in de vorm van drones. Reeds op dit moment ontstaat er ‘corona-moeheid’ en de bereidheid zich te laten inenten zal steeds meer afnemen. Dat betekent dat de druk tot grote hoogten zal moeten worden opgevoerd. Dat het geluid van hun vleugels klonk als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken, lijkt erop te duiden dat het niet alleen gaat om mensen op sleutelposities die hun personeel verplichten. Het lijkt op een missie die stad en land af gaat en waarbij geen deur wordt overgeslagen. Zoals de demissionaire minister van ‘volksgezondheid’ zei: ‘deur voor deur’, ‘arm voor arm’.

WORDT VERVOLGD

- 11 december 2021 -

- Update (met verwijzingen): 13 december 2021 -


Pegasus

Gevleugelde paarden

Vers 7a, 9b

Hier nogmaals de overeenkomende verzen over de sprinkhanen met gedaanten als paarden:

(6) En hun gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk, toegerust tot de oorlog.

(12) En het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken

De sprinkhanen van de vijfde bazuin worden getypeerd als gevleugelde paarden. Gezien de Griekse naam van hun koning, de engel van de afgrond, is het niet ver gezocht om hier een referentie in te zien aan de Griekse mythologie, waar het gevleugelde paard Pegasus een rol speelt.

Pegasus, het gevleugelde paard uit de Griekse mythologie , wordt geboren uit de verboden verhouding tussen Medusa en Poseidon. Medusa woonde in een land waar nooit zon scheen en kreeg i n de tempel van Athene een verhouding met Poseidon, waarop Medusa wordt vervloekt, zodat haar haar verandert in slangen. Op het moment dat Medusa werd onthoofd, werd Pagasus geboren. Zijn taak in de godenwereld was dat hij bliksemschichten droeg voor de oppergod, Zeus. Pagasus zou onsterfelijkheid bezitten. Er zijn verschillende analogieën tussen Pegasus en de sprinkhanen van Openbaring 9:

(1) Beide komen voort uit een geslacht dat woont waar geen zon schijnt, Pegasus uit Medusa en de sprinkhanen uit de put van de afgrond.

(2) Beide komen voort uit wezens die vervloekt waren, Pegasus uit de vervloekte Medusa, de sprinkhanen uit de vervloekte engelen in de afgrond.

(3) Voor beide geldt dat de vervloeking van de generatie waaruit ze voortkwmane, te wijten was aan een verboden verhouding, Medusa met Poseidon en de engelen in de afgrond met de ‘dochters van de mensen’.

(4) Beide hebben het uiterlijk van een paard met vleugels.

(5) Beide worden geboren op het moment dat er iets wordt ‘weggenomen’, Poseidon zodra het slangenhoofd wordt weggenomen, de sprinkhanen zodra de slang uit de hemel wordt geworpen en de put van de afgrond wordt geopend.

(6) Beide dragen een puntig voorwerp, dat verderf brengt, Pegasus de bliksemschichten en de sprinkhanen de angel van de schorpioen.

(7) Beide hebben iets te maken met onsterfelijkheid, Pegasus is onsterfelijk en degenen die gestoken zijn door de sprinkhanen, kunnen zichzelf niet meer van het leven beroven.

Dan nog iets over de vleugels van de sprinkhanen. Vleugels staan in de Bijbel in vele gevallen voor ‘snelheid’. Het zich zeer snel vestigende Babylonische wereldrijk van Nebukadnezar wordt in de droom van Daniël voorgesteld als een leeuw met twee vleugels van een arend. De enorme snelheid waarmee het Griekse wereldrijk onder Alexander de Grote dat van de Meden en de Perzen van de kaart veegde, wordt weergegeven door vier vleugels, waarmee de panter in Daniëls droom, die staat voor Griekenland, was uitgerust. De zes vleugels van de vier levende wezens in het midden van de troon en rondom de troon van God stellen de enorme snelheid voor waarmee God zijn koninkrijk zal vestigen, een beeld van het ‘zie ik kom spoedig’- ‘spoedig’ in de zin van met grote vaart en slagkracht. Ziet u de opklimming? Het Babel van Nebukadnezar - twee vleugels; het Griekse rijk van Alexander - vier vleugels; het rijk van de Allerhoogste God - vier keer zes vleugels!

De vleugels die de vrouw in Openbaring 12 krijgt om de woestijn in te vluchten, geven aan dat ook dit met grote haast zal plaatsvinden vanwege de snelheid waarmee de grote verdrukking begint. De gelovige Joden zullen direct Judea moeten ontvluchten, zonder nog iets uit hun huis op te halen, zoals Jezus aangeeft in de Olijfbergrede . Ook hier, bij de sprinkhanen, geven de vleugels aan dat de inhoud van de angels der schorpioenen met grote snelheid aan de wereldbevolking wordt toegediend. Van het beest zelf wordt overigens nergens vermeld dat het vleugels heeft, al is het wel met vleugels uitgebeeld voor het VN-gebouw in New York . Het beest wordt in Daniël 7, Openbaring 13 en Openbaring 17 beschreven en nergens wordt melding gemaakt van vleugels. Er is slechts sprake van ijzeren tanden, koperen klauwen, poten die alles vertrappen en tien hoorns, waarvan één vervuld is van grootspraak tegen God. Het Romeinse rijk, dat door dit beest wordt voorgesteld, is een tamelijk 'log' rijk, dat zich eeuwenlang onder de oppervlakte van de Europese en Amerikaanse geschienis verborg en in de eindtijd weer boven komt. Zelfs van de draak in Openbaring 12 wordt niet vermeld dat hij vleugels heeft. Het zijn echter de 'agenten' van dit opkomende rijk, in de vorm van de sprinkhanen, die, gezien hun vleugels, met grote snelheid zullen optreden en in opdracht van de neergeworpen duivel met grote haast de wereldbevolking klaar maken voor het zich weer oprichtende Romeinse wereldrijk. De duivel weet immers dat zijn tijd beperkt is tot drie-en-een-half jaar.

Kenmerkend is dat zich onder de vier levende wezens rond de troon van God geen paard bevindt. Als de Bijbel mensenwerk was geweest, dan was dat zeker het geval geweest. Paarden staan in de grote verdrukking echter aan de kant van de verdrukkers. Pas met de overwinning van Jezus Christus in Openbaring 19 zien we een positieve rol van paarden, als dragers van de grote Overwinnaar en zijn gevolg in de uitschakeling van Gods vijanden en de vestiging van zijn rijk.

- 13 december 2021 -


Vers 7c - 9a

Vrouwenhaar

Er zijn enkele beschrijvende kenmerken van de sprinkhanen waar we nog naar moeten kijken, voordat we kunnen beginnen met een uitleg van de zesde bazuin. Het gaat om de volgende twee paren van eigenschappen en één los kenmerk, dat centraal lijkt te staan in de hele beschrijving:

-1-

(7) Met op hun koppen zoiets als kronen, aan goud gelijk

(11) Zij hadden harnassen als ijzeren harnassen

-2-

(8) Met gezichten als gezichten van mensen

(10) Met tanden als die van leeuwen

-3-

Centraal kenmerk:

(9) Zij hadden haar als vrouwenhaar

Deze beschrijvingen van de sprinkhanen ondersteunen stuk voor stuk de uitleg die we hier hebben gegeven, namelijk dat het gaat (1) om een herrijzenis van het oude Romeinse keizerrijk met ‘het beest’ als keizer en uitgerust met alle moderne technologie, (2) dat het gaat om de duivel in zijn rol als lucifer, ster, die uit de hemel op aarde viel, engel van het licht en (3) dat de sprinkhanen mensen zijn, die volledig zijn uitgerust met alle technologie van het rijk.

(1) Gouden kronen

Het Griekse grondwoord voor de ‘kronen’ op de koppen van de sprinkhanen is ‘ ste phanos ’, met de betekenis van overwinnaarskroon. Het woord kwam ook al voor in Openbaring 6 , voor de kroon die aan het de berijder van het witte paard werd gegeven. Deze berijder van het witte paard is niemand minder dan de antichrist, die zich hier heeft ontpopt als ‘engel van de afgrond’. Parallel aan deze gedeelten in Openbaring loopt het verslag van Daniël 7 , over de vier dieren. Het vierde dier is het Romeinse wereldrijk, dat in haar laatste fase, vlak voor de komst van de Zoon des mensen, een vorm zal hebben van tien koningen, uitgebeeld door tien hoorns, waartussen zich een elfde hoorn verheft. Die elfde hoorn begint klein maar wordt steeds groter totdat hij de oorspronkelijke tien hoorns volledig overvleugeld en van hen alle macht ontvangt , zoals ook Openbaring 17 duidelijk maakt.

Die machtsoverdracht heeft bij de sprinkhanen uitbraak net plaatsgevonden. De ruiter op het witte paard is uitgegroeid tot elfde hoorn en verenigt in wezen alle macht van het beest in zich. Dat we de sprinkhanen hier uitgerust zien met deze kronen, geeft aan dat ze vertegenwoordigers zijn van het gezag van het beest. Het is het 'bevoegd gezag'. Door de eeuwen heen heeft het 'bevoegd gezag' het 'geweldsmonopolie' naar zich toegetrokken. Alleen de VS nog. Maar daar is nu al niet veel meer van over. Het goud, de kleur van de kronen, duidt erop dat de ruiter op het witte paard alle macht in het rijk naar zich toe heeft getrokken. Om dat te begrijpen moeten we naar Daniël 2 , waar we de droom van Nebukadnezar vinden over een reusachtig beeld, dat uit vier grote delen bestaat, die precies hetzelfde uitbeelden als de vier dieren van Daniël 7. Het Romeinse rijk wordt voorgesteld als de twee benen (Oost- en West-Romeins rijk) van ijzer, overeenkomend met de tanden van ijzer van het vierde dier. In haar slotfase, vlak voordat de God des hemels een koninkrijk op zal richten, heeft het rijk de vorm van – opnieuw – tien koningen, dit maal uitgebeeld in tien tenen van ijzer en leem.

Maar nu naar het goud. Dat beeld had een gouden hoofd. Dat stelde het Babylonische wereldrijk voor met een absolutistische heerschappij. Alle macht was verigt in één persoon, Nebukadnezar. Dat veranderde bij het volgende rijk, het Medisch Perzische rijk, voorgesteld door de zilveren borst en armen (ook weer tweedelig, Meden en Perzen). Die koningen hadden minder macht en waren onderworpen aan eerder uitgevaardigde wetten. Maar hier zien we ‘gouden’ kronen. Er is iets van de absolutistische staatsvorm van Babel teruggekeerd in Rome. En dat is ook precies het geval na de machtsgreep door de elfde hoorn. De tien hoorns zullen alle macht aan hem overdragen. Hij zal als absoluut vorst heersen. Zijn enorme gezag straalt af op de sprinkhanen, die derhalve met gouden kronen zijn getooid.

(2) IJzeren harnassen

Kijken we naar het tweede element, dat hierboven is genoemd, de ‘ijzeren’ harnassen, dan zien we ook daarin een element van het Romeinse rijk terug. Het ijzer was in de dromen van Daniël het materiaal van het vierde, Romeinse wereldrijk, benen van ijzer (Daniël 2) en ijzeren tanden (Daniël 7). Letterlijk staat hier ‘borstharnassen’. Het waren de borstharnassen die in de Romeinse legioenen werden gedragen, die Johannes bij de sprinkhanen ziet. Het Romeinse rijk is in zijn glorie hersteld. Het laat zien dat bij het uitzenden van de sprinkhanen rekening wordt gehouden met weerstanden in de samenleving tegen wat ze komen brengen. Er is sprake van oorlog. De sprinkhanen zijn daarom uitgerust met ijzeren verdedigingsmiddelen. Dat nu juist hun borst voorzien is van ijzeren verdedigingsmateriaal geeft mogelijk ook aan dat het hart en het geweten ondoordringbaar is. Je hoeft met deze gezagsdragers geen discussie aan te gaan over 'maatregelen', die van bovenaf zijn opgelegd.

(3) Mensengezichten

Het volgende kenmerk zijn de mensengezichten. Daaruit blijkt dat we te maken hebben met mensen. Let wel, er staat niet dat ze mensengezichten ‘hadden’. Die gezichten zijn geen attributen. Het zijn hun eigen gezichten. De vraag is waarom er dan staat dat hun gezichten waren ‘als gezichten van mensen’. Mogelijk wil de Heer hiermee aanduiden hoe ver de mens inwendig is afgeweken van het eigenlijke ‘mens-zijn’, met een eigen verstand, een eigen moraal, een eigen rechtvaardigheidsgevoel, een eigen verantwoordelijkheid, enzovoorts.

Kijken we naar de situatie in de wereld, dan lijkt het er sterk op dat horden mensen hun oorspronkelijke mens-zijn helemaal kwijt geraakt en zijn veranderd in sprinkhanen. Zij denken zelf niet meer na, maken geen eigen afwegingen en keuzes meer, voelen geen eigen verantwoordelijkheid meer, maar zijn alleen nog maar instrumenten van hun superieuren of verlengstukken van staatspropaganda. Deze mensen luisteren alleen naar bevelen van bovenaf en voeren die bevelen zonder na te denken uit. Zij hebben nog wel gezichten van mensen maar zij zijn volledig ontmenselijkt en veranderd in sprinkhanen of, zoals zij zouden zeggen, in robots of in marionetten of in stromannen of in ‘cardboard-cutouts’. Wanneer zij achteraf ergens op worden aangesproken, dan wijzen zij naar boven, ‘befehl ist befehl’. Wij deden slechts wat ons was opgedragen. We zouden hier uitgebreid kunnen ingaan op de situatie die we momenteel in de wereld meemaken. Zij die door hebben wat er aan de hand is, zien hun medemensen met lede ogen veranderen in automaten die gestopt zijn zelf na te denken of zelf informatie op te zoeken. Alles wat vanuit de overheid en de massamedia tot hen komt wordt zonder enige reflectie voor waar aangenomen. Mensen worden op die manier lege hulzen, met alleen nog een uitwendig gezicht maar met een leeggezogen innerlijk.

(4) Leeuwentanden

Het vierde kenmerk, de tanden van leeuwen verwijzen ook weer naar het beest, het herrezen Romeinse wereldrijk, waaraan de sprinkhanen hun autoriteit ontlenen. Het goud van hun kronen is de autoriteit van het beest uit de afgrond of uit de zee, de engel uit de afgrond. De tanden die ze kunnen laten zien zijn de orders, de bevelen, de commando’s die ze alle wereldburgers geven en die allemaal komen vanuit het centrale commandocentrum van het beest. We zien die tanden in Openbaring 13, waar het beest uit de zee wordt voorgesteld met de muil van een leeuw. Zijn gezag wordt uitgeoefend middels al die sprinkhanen met hun leeuwentanden.

(5) Vrouwenhaar

Dan komen we nu toe aan wat mogelijk het belangrijkste kenmerk is van de sprinkhanen. Centraal in de zeer gedetailleerde beschrijving van de sprinkhanen staat het vrouwenhaar. ‘Zij hadden haar als vrouwenhaar’. Hier staat weer het woord ‘hadden’ bij de beschrijving, wat we niet zien bij de gezichten en de tanden. ‘hun gezichten waren als gezichten van mensen’ en ‘hun tanden waren als die van leeuwen’. Maar hier staat: zij ‘hadden’ haar als vrouwenhaar. Dat betekent dat het vrouwenhaar een attribuut is. Een attribuut waarvoor?

Het woord voor ‘haar’ dat hier wordt gebruikt is Thrix , geen Komao , het woord dat Paulus gebruikt om de relatie uit te drukken van de vrouw tot de man, waarbij de man het hoofd is van de vrouw en Christus het hoofd van de man. Het lijkt daarom niet zozeer te gaan om de positie van onderdanigheid ten opzichte van de opdrachtgevers. De sprinkhanen zijn juist uitgerust met zijn gezag. Daarop duidden de gouden kronen. Letterlijk staat hier: ‘haar van vrouwen’. Kijken we naar de meervoudsvorm van het woord ‘vrouwen’ in Openbaring, ‘gyne’, dan komt dat op nog slechts één andere plek voor in Openbaring, namelijk in de beschrijving van de 144.000 op de berg Sion: ‘Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden.’ Dit betekent niet dat deze 144.000 niet getrouwd zouden zijn maar dat zij zich volledig hebben toegewijd aan het Lam en zich hebben afgewend van alles dat die toewijding in de weg staat. Het is de verleiding vanuit de wereld, de ‘kosmos’, waardoor zij zich niet van Christus hebben laten afhouden.

De eerste keer dat het woord ‘gyne’ voorkomt, is in verband met ‘ de vrouw Izebel ’: ‘Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.’

En zeker in combinatie met het ‘haar’ staat het vrouwelijke dat opereert in het leger van de tegenstander, voor de verleiding in de wereld. Kijken we naar de betekenis van 'haar' in de Bijbel, dan waarschuwen zowel Paulus als Petrus de vrouwen niet de nadruk te leggen op de uiterlijke schoonheid, zoals het ‘vlechten van het haar’.

De aanlokkelijke kracht van het haar wordt mooi onder woorden gebracht in het Hooglied : ‘Uw hoofd is op u als de Karmel en uw haartooi is als roodpurper, de Koning zit gevangen in de lokken.’

Absalom , een van Davids zonen, maakte ook handig gebruik van zijn enorme haardos om indruk te maken op het volk.

Belangrijk is nog op te merken dat dit element van ‘verleiding’ centraal staat in de symmetrisch opgebouwde beschrijving van de sprinkhanen. Het is de kern van wat hier speelt. ‘En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht . Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid.’

Tot slot merken we nog op dat het element van verleiding in Openbaring 13 komt van het ‘beest uit de aarde’, dat ook de ' valse profeet ' wordt genoemd. Dat misleidt iedereen om ‘het beest uit de zee’ te aanbidden. Hier zien we dat het beest uit de zee zelf ook ijzers in het vuur heeft waar het gaat om misleiding. Eerder op deze pagina merkten we op dat de staart een beeld is van een valse profeet. Daarop duiden hun staarten, die eindigen in de schorpioensteek. Deze sprinkhanen treden niet alleen op in de autoriteit van het beest (gouden kronen) maar door iedereen te verleiden zich middels een merkteken bij hem aan te sluiten, treden ze ook op als valse profeten (staarten met angels).

De beschrijving van de sprinkhanen was als de schillen van een uit, die we één voor één naar de kern toe hebben afgepeld. Vele kenmerken van de sprinkhanen wijzen op de vertegenwoordiging van het Romeinse rijk met het beest als absolutistisch alleenheerser aan het begin van de laatste halve jaarweek. Het is een beschrijving van uiterlijke kenmerken die deels symbolisch is (gedaanten als paarden, gouden kronen, leeuwentanden, vrouwenhaar, borstharnassen, vleugels, staarten) maar gedeeltelijk letterlijk (mensengezichten en vooral de steken van de angels met de pijn die zij veroorzaken). De symboliek is in alle gevallen een verwijzing naar de twee beesten van Openbaring 13, het absolutistisch gezag van Rome (paarden, gouden kronen, leeuwentanden, borstharnassen, vleugels) en de misleiding van de valse profeet (vrouwenhaar, staarten). Hier geven we nog een samenvattend overzicht:

(8) Vs.4

Opdracht tot verderf – (Het beest uit de zee - Op.13, uit de afgrond Op.11,17), begin van laatste 3,5 jaar.

(7)Vs.5a

Mensen worden niet gedood maar vijf maanden lang gepijnigd.

(6) Vs.5b

De pijniging is die van een schorpioen => Lijkt zeer sterk op vaccinatieschade

(5) Vs.6

De pijniging zet mensen aan tot zelfmoord maar ze kunnen zichzelf niet doden => Genetische modificatie van het menselijk gen door middel van vaccinatie - de verderver van vs.12 is bezig

(4) Vs.7a

Zij zien eruit als paarden, toegerust tot de ‘oorlog’ => Representeren de ridderorden van Op.6 -Verplaatsing van de oorlog van Op.12 van de hemel naar de aarde; Start van de laatste 3,5 jaar

(3) Vs.7b

Met op hun koppen zoiets als kronen, aan goud gelijk => Zij komen in de autoriteit van de Romeinse keizer, die sinds Openbaring 6 alle macht ontving Daniël 2 (Leeuwenkop = Gouden hoofd = Babel).

(2) Vs.8a

Met gezichten als gezichten van mensen => Voeren zonder nadenken bevelen uit

(1) Vs.8b

Zij ‘hadden’ haar als vrouwenhaar => Op.14 'vrouwen' => Misleiding, vs.1 ‘gevallen ster’

(2) Vs.8c

Met tanden als van leeuwen => Dreiging Romeinse wereldrijk (Op.13 - Muil van een leeuw)

(3) Vs.9a

Zij ‘hadden’ ijzeren borstharnassen– een attribuut - Daniël 2,7: IJzer = Rome => Romeinse legionairs

(4) Vs.9b

Met gedruis van hun vleugels als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken => Snelheid van het optreden - Op.12, de duivel heeft weinig tijd. Gelijkend op ‘Pegasus’, paard dat de bliksems voor Zeus droeg

(5) Vs.10a

Zij ‘hadden’ staarten als schorpioenen – een attribuut - Op 16 komen namens 'valse profeet' (=staart)

(6) Vs.10b

Zij ‘hebben’ angels – een ‘attribuut’, dat ze kunnen afleggen => Een nieuwe techniek van injecteren

(7) Vs.10c

De vijf maanden lange pijniging komt vanwege de macht in de ‘staarten’ => het doel wat deze 'valse profeten' willen bereiken, komt aan het einde van hun 'bezoek'.

(8) Vs.11

Hun koning: de engel van de afgrond – Op.13, 11, 17 Het beest uit de zee, uit de afgrond

Hoewel de misleiding centraal staat, is die verpakt in oorlogszuchtige attributen (leeuwentanden, gouden kronen, borstharnassen, cavalerie van paarden met vleugels). Het einddoel is het toebrengen van een ‘steek’ met gif, wat mensen koppelt aan het wereldrijk in haar laatste fase, het demonische rijk van het beest uit de afgrond, dat wordt ingegeven door satan.

Wat zien we al veel sprinkhanengedrag van hoog tot laag in de wereld om ons heen. Dat het gaat om misleiding verpakt als dreiging maakt deze video zeer goed duidelijk. G = Gnosis, 'Kennis' (van goed en kwaad' wat we dankzij Eva en de duivel bezitten) vrijmetselaars-G.

Wat ze van plan zijn te doen, geven ze zelf aan in deze video . Let vooral op de leeuwentanden op 2:47 en 4:00. Er zijn nog veel meer overeenkomsten met Openbaring. Misschien maken we nog een keer een video waarin we dat uiteen zetten. Voor nu:

‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Na het relaas over de sprinkhanen merkt de schrift op (9:12): 'Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.' De arend, beeld van de snelheid waarmee de gebeurtenissen zich afspeelden, kondigde de laatste drie weeën aan. Het waren drie weeën die niet primair de aarde, de zee, de rivieren of de hemel troffen maar de mensen. Na vijf maanden van zware pijniging van de mensheid, is de eerste wee voorbij. Maar direct volgt een tweede wee in de zesde bazuin. Dat betekent dat die zich ongeveer drie jaar voor het absolute einde van de huidige boze eeuw voordoet, drie jaar voor de terugkeer van Christus in grote kracht en heerlijkheid. Daarover gaan we het volgende keer hebben. De tweede wee van de zesde bazuin is zo mogelijk nog onbegrijpelijker dan de eerste wee van de vijfde bazuin.

- 16 december 2021 -

openbaring

Van Jezus Christus

Openbaring 8

Openbaring 9B

Openbaring 10

Openbaring 11

Openbaring 12

Openbaring 13

Openbaring 13B

Openbaring 14