Openbaring 6

Openbaring 6

Overzicht Openbaring 6-19

Om de rest van Openbaring goed te begrijpen is het belangrijk eerst de grote lijn te schetsen. Dat doen we hier, aan het begin van hoofdstuk 6.


Vanaf Openbaring 6 begint de machtsovername door het Lam. Het is één grote demonstratie van kracht. Deze kracht van het Lam is het eerste element in de lof, die in Openbaring 5 door de ontelbare engelen werd genoemd. Dit element van 'kracht' neemt het grootste deel van het boek Openbaring in beslag en loopt door tot en met Openbaring 19.

Maar het begint niet direct met de uiting van kracht door het Lam. Het begint met spierballentaal door de machten op aarde. Zij mogen eerst laten zien hoeveel zij in hun mars hebben. Dit gebeurt in het beeld van de vier apocalyptische ruiters. Het lijkt misschien vreemd dat het verbreken van de eerste vier zegels door het Lam uitmondt in macht van aardse stervelingen. Maar dat zien we door heel de Bijbel heen. Aardse stervelingen kunnen hun macht alleen ontplooien onder toelating van God. ‘U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als die u niet van boven gegeven was’, zei Jezus tegen Pilatus.

Verder lijkt het vreemd dat de macht van aardse stervelingen leidt tot zoveel dood en verderf. Je zou zeggen dat ze moeten laten zien hoe goed ze de wereld kunnen besturen. Maar dat gebeurt dus niet. De aardse machthebbers hebben zich helaas onder het gezag geplaatst van de leugenaar en de mensenmoordenaar van de beginne en dat uit zich in verschrikkelijke taferelen. Tegen zijn discipelen zegt Jezus dat de laatste dagen zo vreselijk zullen worden dat, als zij niet zouden worden verkort, ‘geen vlees behouden zou worden’. We moeten de eerste vier zegels zeker niet zien als oordelen die vanuit de hemel over de aarde worden uitgegoten. Het zijn rampen die door aardse machthebbers worden veroorzaakt. De hemel stelt grenzen aan de uitoefening van geweld, zoals we nog zullen zien. Nog altijd is er een regenboog rond de troon van God. Vanuit de hemel wordt de vernietigende kracht van de aardse machthebbers getemperd, zodat het onheil beperkt blijft.

De aardse machthebbers richten hun pijlen specifiek op één groep mensen: de getuigen van God. Dat blijkt bij het openen van het vijfde zegel. Onder de eerste vier zegels wordt letterlijk jacht op hen gemaakt om hen volledig te elimineren. De uitwerking daarvan zien we onder het openen van het vijfde zegel, de zielen van de omgebrachte heiligen onder het altaar. Pas bij het zesde zegel wordt voor het eerst de enorme kracht van het Lam openbaar. Een enorme aardbeving en het wankelen van de krachten van de hemel kondigen de periode aan waarin het Lam zal laten zien waartoe het in staat is. Vandaar de reactie: alle aardbewoners, inclusief de machthebbers, verstoppen zich in grotten van de aarde. En zij zeggen : ‘En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?'

Na het moment van die grote aardbeving volgt, na het verbreken van het zevende zegel, eerst een aaneenschakeling van rampspoed, die wordt gebracht vanuit de hemel: de eerste zes bazuinen van de engelen, die elk op zich gevolgd worden door rampen die vanuit de hemel op de aarde neerdalen.

De laatste bazuin luidt een intermezzo in. Nu de mens de kracht van het Lam heeft gezien zou men zich massaal tot Hem moeten bekeren. Ze hadden zich al verborgen in grotten bij het zesde zegel. Dan moet na zes grote bazuin-oordelen vanuit de hemel de hele wereld zich toch wel tot Hem bekeren? Nee. Dat gebeurt niet. De mens blijft in verzet tegen de enige waarachtige God en stopt niet zich over te geven aan afgoderij. Na de zesde bazuin klinkt de droevige mededeling : ‘En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.’

Wat daarna gebeurt, is het meest verschrikkelijke van het hele boek. God geeft deze ongehoorzame mensheid over aan de meest gruwelijke afgoderij in de geschiedenis. Gedurende drie en een half jaar krijgt een enorm sterke wereldmacht onder regie van satan de ruimte om mensen voor te gaan in lastering van God en in afgoderij. De mensheid laat zich daarbij massaal misleiden. Na drie en een half jaar maakt God een einde aan de aardse wanvertoning door zeven laatste oordelen die zeer hevig zijn en kort op elkaar volgen. Deze zeven ‘schaal-oordelen’ eindigen in een troepenconcentratie in het Midden Oosten, in de vlakte van Harmageddon in het Noorden van Israël, bij het plaatsje Nazareth . Dan komt de Timmermanszoon, die daar ooit zijn jeugd doorbracht, het Lam van God, op een wit paard vanuit de hemel, met een zwaard dat uit zijn mond komt, om de laatste weerstand tegen God voorgoed te breken.

Tussendoor schetst het boek de geestelijke achtergronden achter de machthebbers die de mensheid in hun greep hebben en leiden in het verzet tegen God. Het zijn de duivel , de wereldrijken en hun koningen die door de duivel worden aangestuurd en de valse kerk , die is afgeweken van God en haar heil is gaan zoeken bij de rijken en haar koningen. Het is een historische ontwikkeling van twee en een half duizend jaar die haar laatste vervulling vindt in de apocalyptische ruiters, het beest en de valse profeet en het grote Babylon. Aan al deze vijanden van God en de mensheid maakt het Lam een definitief einde.

- 19 augustus 2021 -


Vers 1,2

En zie, een wit paard

Openbaring 6:1 ‘En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard, en Hij die erop zat, had een boog. En hem werd een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.’

Een paard met een ruiter is van oudsher het symbool van militaire macht. Denk aan Farao die met paarden, ruiters en wagens achter Israël aankwam om het weer in de boeien te slaan en tot slaven te maken. Salomo schreef: Spreuken 21:31 ‘Een paard wordt gereedgemaakt voor de dag van de strijd, maar de overwinning is van de HEERE.’ Daar is Farao op die dag achter gekomen.

Dat betekent dat ook de ‘apocalyptische ruiters’ van Openbaring 6 spreken van militaire macht. Achter de gebeurtenissen van de eerste vier zegels zit een militaire orde, een zeer gedisciplineerd bolwerk van aardse machthebbers, die in het diepste geheim de vijanden vormen van het Lam, omdat zij de aarde zien als hun rechtmatig bezit, dat het Lam hen wil ontnemen. En dus stellen zij alles in het werk om de plannen van het Lam te dwarsbomen. In eerste instantie lijken zij daarin te slagen. Maar zij worden in de oordelen vanuit de hemel door Hem verzwakt en door zijn komst in heerlijkheid ten slotte voorgoed uitgeschakeld.

Maar hoe sterk deze geheime militaire orde ook is, zij is onderworpen aan het tijdpad van de hemel. Pas wanneer het Lam het eerste zegel opent, kunnen zijn hun plannen, waaraan zij al eeuwen werken, met volle vaart van start laten gaan. Vervolgens is het dan eerst nog één van de vier dieren die het startsein geeft voor hun activiteiten - die pure vijandschap zijn tegen God en mensen. Uit alles blijkt dat de regie van alle gebeurtenissen ligt in de hemel en niet bij machthebbers op aarde. ‘Kom en zie’, luidt het als een donderslag. Het is met de stem van God Zelf dat gesproken wordt want het is de stem van God, die klinkt als de donder. Het is van de troon dat donderslagen uitgaan.

Het ‘kom’ is gericht tot het betreffende paard, de aardse macht, die ruimte krijgt haar invloed uit te oefenen. Maar minstens zo belangrijk is het ‘zie’, het aanschouwen van wat er gebeurt door de hemelbewoners. De vier dieren zijn vol ogen, roepend ‘heilig, heilig, heilig’. Daar zijn zij in de hoofdstukken 6 tot en met 19 niet mee opgehouden, op een hele korte periode in hoofdstuk 8 na, waar we nog aan toekomen. Maar de vier dieren laten hun ogen graag aanvullen door die van alle hemelbewoners, ook die van Johannes. Zij mogen zien wat er op aarde plaatsvindt want zij mogen, met de vier dieren vaststellen dat alles in volstrekte harmonie is met al Gods eigenschappen van heiligheid. Verderop wordt dat ook door hemelbewoners geuit.

Johannes geeft aan dat hij inderdaad iets ziet, een wit paard. Wit is de kleur van reinheid en zuiverheid. Deze aardse macht doet zich voor als een overheid met zuivere bedoelingen. Zij lijkt daarin op Jezus Christus, die in hoofdstuk 19 op een wit paard vanuit de hemel neerdaalt om al zijn vijanden uit te schakelen. Hier kan van een komst van Jezus Christus nog geen sprake zijn. Het Lam is immers in de hemel en verbreekt één voor één de zegels. We hebben hier te maken met een macht die zich voordoet als Christus. De duivel doet zich hier voor als ‘engel van het licht’. Ook de HSV-vertaling van de Bijbel wordt op het verkeerde been gezet want schrijft ‘hij’ en ‘hem’ hier met een hoofdletter. Dit is het paard van wereldwijde misleiding. Dat is precies wat er volgens de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen zal gebeuren, direct na de opname van de gemeente. Hij schrijft:

1 Thessalonicenzen 4:17 ‘Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.’

Het witte paard komt overeen met de boodschap van ‘vrede en veiligheid’, die van korte duur is. Hier in Openbaring staat niet wat voorafgaat aan de openlijke verschijning van het witte paard. Dat is een periode van chaos en maatschappelijke turbulentie, waarbij een krachtige hand ontbreekt. De chaos wordt nog versterkt door de opname van de gemeente. Maar eindelijk komt er iemand of een organisatie op het toneel die de mensheid weet samen te bundelen in een belofte van vrede en veiligheid waar velen achter staan. Wie de persoon en de organisatie zijn die de mensheid op het pad van de voorgewende vrede en veiligheid willen leiden, weten we niet. Elke suggestie is speculatie. Wel kan gesteld worden dat de machtigen in de wereld al eeuwenlang bouwen aan hun orde om steeds meer macht naar zich toe te trekken. Zij hebben daar een speciale strategie voor ontwikkeld, die bestaat uit een aantal ingrediënten.

Een heel belangrijk onderdeel van de strategie van de machthebbers achter de schermen, is het opereren vanuit geheime genootschappen, waarvan de leden in het geheim van alles afspreken en elkaar belangrijke functies toeschuiven, zodat na vele jaren de leden van deze genootschappen op vrijwel alle fronten de dienst uitmaken en geen sprake meer is van een scheiding der machten of van enig toezicht. Als de instituties die elkaar zouden moeten controleren allemaal aangestuurd worden door dezelfde groepen mensen met dezelfde agenda, zijn alle beschermingsconstructies tegen machtsmisbruik lam gelegd.

Alle macht is in handen gevallen van de geheime genootschappen. Deze geheime genootschappen worden aangestuurd als militaire orden, wat overeenkomt met het beeld van de apocalyptische ruiters. In historisch opzicht wortelen vele zo niet alle geheime genootschappen in de oude Middeleeuwse ridderorden, zoals de 'Knights Templar en de Knights of Malta'. Dat maakt het beeld van de paarden en hun ruiters bijzonder treffend. Tik op deze pdf het woord 'knight' maar eens in. Tot het begin van de twintigste eeuw werd er nog redelijk veel over de geheime genootschappen gepubliceerd. Uit een reeks als deze blijkt dat geheime genootschappen aanzienlijke invloed hebben. Maar vanaf de tweede wereldoorlog is dat sterk afgenomen. Zie deze reeks

Door alle aanwijzingen voor hun occulte invloed in de belangrijke media, die zij ook volledig controleren, belachelijk te maken en te stigmatiseren, proberen ze het geheime karakter van hun organisaties te bewaren. Een andere eigenschap die overeenkomt met het misleidende witte paard is het verbergen van het ware demonische karakter van hun organisaties. Naar buiten toe doen zij zich voor als liefdadigheidsinstellingen met een christelijke signatuur maar ten diepste dienen zij lucifer, de duivel.

Degene die op het witte paard zit heeft een boog. Vreemd is dat de pijlen ontbreken. Aan een boog alleen heb je niets bij oorlogsvoering. Typerend is dat het woord ‘boog’ alleen hier in het Nieuwe Testament voor komt. Slechts één maal wordt het woord voor 'boog' gebruikt, net zoals het woord voor ‘pijlen’ ook slechts één maal wordt genoemd in het Nieuwe testament: Efeze 6:16 ‘Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.’

Dit is een aanwijzing dat het witte paard met zijn ruiter en de boog een instrument vormt van ‘de boze’. De boog zonder pijlen lijkt een aanwijzing van de psychologische oorlogsvoering die al heel lang wordt gevoerd tegen de burgerbevolking van de wereld in de vorm van allerlei bangmakerij, de kernbom, het terrorisme, het klimaat en sinds kort ‘het virus’. Die angst maakt burgers kneedbaar voor de acceptatie van regelgeving, die zonder deze angst niet zou worden getolereerd, zoals hoge belastingen (voor defensie-uitgaven, klimaatheffingen) en maatregelen (klimaat- en gezondheidseisen).

De bescherming tegen de bangmakerij door overheden en media is ‘het schild van het geloof’. Dat is: God heeft alles in de hand. God heeft een immuunsysteem gegeven dat goed genoeg is voor de uitschakeling van welk virus dan ook. Zonder geloof in de macht van God de Vader vallen mensen ten prooi aan de misleiding van wetenschap en techniek in de vorm van mondkapjes, zelftesten en vooral vaccinaties, die dodelijk blijken te zijn. Voor sommigen betekent de prik een onmiddellijke dood, voor velen een dood op langere termijn. Neem geen deel aan deze pseudowetenschappelijke onzin maar vertrouw op God, niet op mensen. Wat het allemaal zeer ernstig maakt is dat veel kerken en christelijke organisaties met een blind vertrouwen op overheid en media achter de misleiding aanlopen en daarmee hun eigen gemeenteleden misleiden. Het is weer net als in de tijd van Jezus’ eerste komst. De religieuze leiders zijn blinden die blinden leiden.

Het moment komt dat de berijder van het paard een kroon wordt gegeven en dat hij wereldwijd grote overwinningen zal boeken. Belangrijk is het woord 'gegeven'. Niet alleen de komst van het paard en de ruiter met zijn boog maar ook de kroon met de overwinningen zijn niet in de macht van de ruiter of het paard zelf maar worden 'van boven gegeven'. Deze kroon is niet ‘corona’ want het virus is met een IFR van circa 0,2% geen enkele bedreiging en vormt als ‘psy-op’ (psychological operation - bangmakerij) onderdeel van de boog. De persoon die het witte paard gaat berijden is nog niet bekend. Hij zal niet eerder bekend worden dan na de opname van de gemeente. Pas dan zal hij de hele wereld met zijn leugens achter zich aan krijgen. Tot die tijd heerst nog de verdeeldheid.

De ruiter op het witte paard is degene die - althans voor korte tijd - een einde maakt aan verdeeldheid en de wereld samenbundelt in een nieuwe orde. 'Zij zullen zeggen: vrede en veiligheid'. In die nieuwe orde zal Israël een belangrijke plaats innemen. Israël is het centrum van de wereld, waar alle gebeurtenissen hun ontknoping vinden. Dat blijkt uit de latere hoofdstukken van Openbaring, waar we nog aan toe zullen komen. Achter de schermen hebben machtige personen en partijen er via de wereldpolitiek voor gezorgd dat in 1948 de staat Israël is gesticht. Dat is een prestatie van formaat, die ze alleen voor elkaar hebben gekregen onder de voorzienigheid van God, net als dat de apocalyptische ruiters alleen kunnen uitgaan na signalen vanuit de hemel. Door de strategische ligging tussen drie continenten is Israël van groot belang in de controle van de wereld. De spanningen rondom Israëls bestaan zullen voor korte tijd worden opgelost door een vredesverdrag dat zal worden gesloten met de omringende landen en met de wereldleider.

Een fabel vanuit overheden, media en zogenoemde wetenschap waar de laatste tijd steeds meer berichten over verschijnen, is dat buitenaards leven de aarde zou bezoeken. Mogelijk dat met de kroon tevens de wereldwijde doorvoering van deze leugen wordt bedoeld. De impact van de leugen zal enorm zijn. De hele wereld zal geneigd zijn erin te geloven. Paulus schrijft over de komst van de mens die deze leugen wereldwijd zal verspreiden:

2 Thessalonicenzen 2:9 ‘…hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.’

- 20 augustus 2021 -


Vers 3,4

Een vuurrood paard

En toen het Lam het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: Kom en zie! En een ander paard, vuurrood, trok uit; en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat zij elkaar zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

De belofte van duurzame rust en vrede, waarmee de berijder van het witte paard de wereld voor zich heeft gewonnen is niet van lange duur. De ruiter op het witte paard kwam op het toneel na een periode van chaos, onrust en angst, daarvan sprak de boog in zijn hand. Wij zouden ons thans middenin de periode van ‘de boog’ kunnen bevinden – zoveel angst wordt er momenteel gezaaid op het gebied van terrorisme, geopolitiek, klimaat en vooral: gezondheid. De mensheid zoekt wereldwijd bescherming bij deze Messias-figuur en onderwerpt zich aan het systeem dat hij voorstelt en opzet. Daarvan spreekt de kroon die hem werd gegeven. Maar wat hij bereikt gaat de wereldbeheersers van de duisternis nog niet ver genoeg. Dat blijkt uit de zin ‘hij trok uit overwinnend en om te overwinnen.’ Dat laatste ‘om te overwinnen’ – wat dus niet volledig lijkt te lukken - duidt op weerstand vanuit de wereld om zich volledig aan de voorgestelde systemen en wetten te onderwerpen. En dus is er een nieuwe periode van chaos nodig om de wereldbevolking op te jagen richting het totalitaire systeem dat men voor ogen heeft. En zo verschijnt het tweede paard op het toneel.

Belangrijk is weer te constateren dat de ‘wereldbeheersers van de duisternis’ niets kunnen buiten God om. Het is het Lam dat het tweede zegel verbreekt. Het is het tweede levende wezen, dat roept ‘Kom en zie’. En vervolgens staat er dat hem die op het rode paard zat ‘werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen’. Denk weer aan Jezus woord tot Pilatus: ‘U zou geen enkele macht tegen Mij hebben als het u niet van boven gegeven was’.

De rampen die door duistere aardse machten over de aarde komen, werden door de Heer Jezus Zelf voorspeld. In het algemeen waarschuwde Hij deze machthebbers zelf als volgt:

‘Mattheüs 18:7 Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen; maar wee die mens door wie zo'n struikelblok er komt!’

De Heer Jezus zei dit in verband met ‘één van deze kleinen die in Hem geloven’. Maar de ergernissen gaan niet alleen de ‘kleinen’ maar tevens de gehele wereld aan. De hele wereld heeft er last van. De machten die rampspoed over de wereld brengen, krijgen daarvoor van God de ruimte. ‘Want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen’. Maar tegelijkertijd worden de machthebbers door Jezus gewaarschuwd: ‘wee je gebeente als jij degene bent die dit over de wereld brengt’. De politici die vandaag de dag aan de macht zijn, zouden er voor zichzelf goed aan doen zo snel mogelijk al hun functies neer te leggen en zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus Christus.

Er is wat dat betreft een parallel met Judas, die Jezus tegelijkertijd waarschuwt: ‘Markus 14:21 De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn, als hij niet geboren was.’ Dat Hij zou worden overgeleverd stond bij voorbaat vast. Zelfs dat Judas het zou doen stond vast. Johannes 6:64 ‘Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden.’ Toch wordt Judas gewaarschuwd en krijgt hij de kans zich te bekeren. Alles wat op aarde gebeurt is in overeenstemming met Gods almacht, met Gods alwetendheid en met Gods liefde – al begrijpen wij dat niet met ons beperkte, aan de tijd gebonden verstand. De vier levende wezens in en rondom de troon waken over Gods heiligheid.

Het is het tweede levende wezen dat het vuurrode paard met haar ruiter tevoorschijn roept met: ‘Kom en zie’. De hele hemel mag weer meekijken hoe alles wat er gebeurt volledig harmonieert met Gods heiligheid. Het eerste levende wezen, met de gestalte van een leeuw, roept het witte paard met een ‘winnaar’ tevoorschijn. ‘De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen’, klonk het in Openbaring 5. De ruiter op het witte paard doet zich voor als de leeuw uit Juda. Het is een antichrist, iemand die zich voordoet als de Christus. Het tweede levende wezen, dat het tweede paard tevoorschijn roept, was een kalf, een rund. Dat lijkt niets te maken te hebben met de vrede die van de aarde wordt weggenomen en dat gemaakt wordt dat zij elkaar zouden slachten. Het rund is echter een offerdier en het Griekse woord, dat hier wordt gebruikt voor slachten, kan de betekenis hebben van ‘slachtofferen’. Het woord ‘sphazō’ komt maar tien keer voor in het Nieuwe Testament en alleen in de geschriften van Johannes: (1) Kaïn die zijn broer doodde (2) Het Lam in de troon (3) De getuigen van God in de laatste jaarweek en (4) het Beest uit de Zee (dodelijke wond van het zwaard). En dan natuurlijk hier. Het lijkt daarom te gaan om een wereldwijd om zich heen grijpende strijd op kleine schaal, zoals tussen de twee eerste broers. Geen kernoorlog maar een burgeroorlog, waarbij mensen elkaar naar het leven staan.

Het rund is ook het dier dat ‘voren in de aarde trekt’. Dat is vanuit Gods troon voor het vruchtbaar maken van de aarde, ontvankelijk voor het zaad, zodat het kan ontkiemen: mensen ontvankelijk maken voor het Woord van God. Vanuit de duivel gaat het alleen om de voren zelf, te splitsing, de scheiding, de tweedracht. ‘Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Dat is strijd langs meerdere verschillende conflictlijnen die zich door de eeuwen door steeds scherper zijn gaan aftekenen en waarvan er steeds meer bij komen: links – rechts, progressief – conservatief, blank – zwart, vóór- of tegenstander van alternatieve vormen van seks, van klimaatmaatregelen, van lockdowns, van vaccinaties enzovoorts. Straks komt daar mogelijk nog bij: ..van de intergalactische overeenkomsten, waar nu al over wordt gesproken in verband met ‘buitenaardse levensvormen’, wat niets anders is dan het zoveelste monsterlijk grote bedrog.

Dat de media kunnen liegen dat het gedrukt staat, is al zo’n honderd jaar overduidelijk. Maar de verwarring die sinds het jaar 2000 door de media wordt geventileerd is van een dermate orde dat mensen volledig de weg kwijt zijn en gemakkelijk tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld. Dat is wat er gebeurt bij de entree van de ruiter op het rode paard. De tegenstellingen zijn diep geworteld en er hoeft maar iets te gebeuren of de vlam slaat in de pan. Er ontstaat een weerzinwekkende totale chaos van een oorlog van allen tegen allen, waarbij niemand meer het hoofd kan koel houden. Deze situatie in de wereld is bewust gecreëerd door de ‘wereldbeheersers van de duisternis’, door wie de aardse machthebbers worden geleid en gestuurd. Maar tegelijkertijd gebruikt God deze gebeurtenissen om mensen tot bekering te brengen, de voren in de aarde zijn scheidslijnen maar geven ook kiemkracht aan het zaad, dat ooit werd gezaaid in de harten. Mensen in nood kunnen nog maar één kant op kijken: naar boven.


Het gedeelte over het tweede apocalyptische paard begint en eindigt vreemd. Aan het begin staat niet, zoals bij de andere drie paarden: ‘En ik zag en zie’. In plaats daarvan is het in één keer: ‘En een ander paard, vuurrood, trok uit…’ Zodra Johannes opkijkt is het meteen bezig. De ruiter op het paard heeft haast om de strijd te laten beginnen.


Het gedeelte eindigt met: ‘Hem werd een groot zwaard gegeven’. Dat kan slaan op de verdeeldheid die wordt gezaaid. In dat geval staat het er twee keer. De ruiter op het rode paard werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en datzelfde wordt aan het slot nog een keer herhaald met ‘hem werd een groot zwaard gegeven’. Dat is dan het middel waarmee de vrede van de aarde wordt weggenomen. Het is iets dat enorme tweedracht zaait in de samenleving. In die zin heeft Jezus ooit een keer verwezen naar ‘een zwaard’: Mattheüs 10:34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.’


Ook dat is een tweedeling in de samenleving, de enige die er werkelijk toe doet. Alle andere tegenstellingen dienen alleen het doel van Gods tegenstander. De tegenstelling tussen gelovigen en ongelovigen leidt eveneens tot ‘slachten’ en daarvan zien we de droevige gevolgen bij het openen van het vijfde zegel.

Het noemen van het zwaard komt achteraf. Het is niet zoals met de andere apocalyptische ruiters, waarbij de ruiter van meet af aan reeds beschikt (1) over een boog, dan een kroon ontvangt en dan pas uitgaat, overwinnend en om te overwinnen of (2) over een weegschaal in de hand en dat daarna pas de excessieve prijzen worden genoemd of (3) over het doodsrijk dat volgt en waarbij letterlijk wordt gezegd dat macht wordt ontvangen om te doden met het zwaard, enz. Bij de tweede ruiter wordt het zwaard pas helemaal op het eind genoemd. Aangezien het gaat om aardse machten zou het ook het zwaard kunnen zijn waarmee de chaos kan worden ingedamd. Het zou dan het zwaard zijn van de overheid, die het zwaard niet tevergeefs draagt. Zoals Jezus zei tegen Petrus: Mattheüs 26:52 ‘…allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.’ En zoals in Openbaring zelf staat: ‘Openbaring 13:10 Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden.’ Al ligt het bewind over de aarde hier in Openbaring 6 nog steeds in de handen van zondige mensen, God geeft de mens het instrument om chaos, onrust en wanorde te beteugelen. Deze godvergeten overheid maakt daar nauwelijks gebruik van maar volgt een eigen agenda, waarbij ze zoveel mogelijk bloedvergieten laat plaatsvinden. Het is het oude concept van ‘verdeel en heers’ dat hier wereldwijd wordt toegepast. De machten die vertegenwoordigd worden door de apocalyptische ruiters komen daarmee nog vaster in het zadel te zitten en kunnen nog meer een vuist maken tegen God en het Lam.

Een laatste mogelijke betekenis voor ‘een groot zwaard’, dat wordt gegeven aan de ruiter op het rode paard, is een instrument waarmee de overheid mensen ombrengt, een guillotine. Het ‘slachten’ wat mensen doen, is elkaar aangeven, elkaar verraden. Iedere groep in de samenleving die niet door de overheid wordt geduld, wordt, net als de Joden in de tweede wereldoorlog, verraden, overgeleverd en door de overheid geslacht met het ‘groot zwaard’. Dit soort zaken is in de VS al decennia lang in voorbereiding. De uitvoering kan pas starten bij het verbreken van het tweede zegel.

Zoals reeds is opgemerkt: de apocalyptische ruiters zijn geen oordelen uit de hemel maar beelden de ruimte uit die aardse machten krijgen om te laten zien wat ze waard zijn in hun opstand tegen God en het Lam en daarmee tevens tegen de mensheid. Daarom liggen de gebeurtenissen van Openbaring 6 geheel in lijn met een historische ontwikkeling die doorloopt vanaf de toren van Babel en Babylon, via de wereldrijken en het Romeinse rijk, door de geheime genootschappen van Europa, richting de wereldmachten van de eindtijd – de rijke bankiersfamilies, vorstenhuizen en gezanten van de Roomse Kerk. In wezen hebben we in de apocalyptische ruiters het oude Babel in een nieuwe vermomming. Het mag gedurende zeven jaar nog even laten zien hoe diep verdorven het is. Verderop in Openbaring wordt aangegeven hoe God er definitief mee afrekent.

- 25 augustus 2021 -


Vers 5,6

En zie, een zwart paard

‘En toen het Lam het derde zegel opende, hoorde ik het derde levende wezen zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een zwart paard, en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen: Een rantsoen tarwe voor een denaar en drie rantsoenen gerst voor een denaar; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.’De vier apocalyptische ruiters staan voor wereldse machten, die bij het verbreken van de zegels door het Lam vanuit de troon van God de ruimte krijgen voor hun verderfelijke activiteiten. Gezien het beeld van een paard met een berijder zijn het militaristisch opgezette wereldse machten. Dit zijn geen regeringen van landen of natiën omdat die geen militair bestuur kennen en bovendien slechts weinig macht bezitten. Wereldwijd regeren ministers en koningen absoluut niet bij de gratie van God of van het volk. Naar God wordt totaal niet geluisterd en het volk heeft geen enkele invloed en wordt zelf voortdurend bij de neus genomen door middel van leugens in de media, waardoor ze datgene geloven, denken, stemmen en besluiten wat de wereldbeheersers van de duisternis willen.

De feitelijke machthebbers, waar regeringen naar luisters, zijn wereldbeheersers die opereren in de duisternis, in het verborgene en zij bepalen de gang van zaken in de wereld. Zij zijn de apocalyptische ruiters. De Bijbel kijkt nooit, zoals de mens, naar uiterlijke schijn van macht. De Bijbel richt zich op werkelijke machthebbers ‘achter de troon’. Dat zijn namen die niemand kent en organisaties van wie de namen vrijwel nooit in de media verschijnen. Ook figuren als George Soros, Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg en zelfs de Rockefellers zijn niets anders dan uithangborden van de werkelijke macht.

Veel occulte macht is georganiseerd in geheime genootschappen. Zij die geen lid zijn van deze genootschappen, zullen op veel posities in de samenleving nooit benoemd worden. Deze genootschappen zijn volgens een piramidestructuur opgebouwd, met rangen en standen, waarbij de onderste rangen veel minder informatie hebben dan de bovenste rangen. Zo kennen de vrijmetselaars 33 graden, waarbij de hoogste graden zijn voorbehouden aan de ‘Knights of Malta’, waartoe ook leden van het Koningshuis van Oranje behoren. Onderaan hebben leden alleen kleine stukjes informatie op basis van ‘need to know’. Hoe hoger op in de organisatiestructuur, hoe wijder het overzicht. Alleen degenen helemaal bovenin kennen het totale plaatje.

Naast de geheime genootschappen zijn er ook geheime overlegclubs. Hoewel het bestaan ervan decennialang werd ontkend, wordt af en toe in de media iets losgelaten over de Bilderberg club, die ooit is opgericht in samenwerking met prins Bernhard. Vanaf 2020 lijkt de taak van deze overlegclub te zijn overgenomen door het Wereld Economic Forum, dat in de kunstmatig gecreëerde Covid-pandemie een 'small window of opportunity', een 'kortdurende kans' om de structuren in de wereld drastisch te reorganiseren. Ze noemen dit 'the great reset' of, geredeneerd van de enorme chaos die de crisis veroorzaakte, 'build back better'.

Het zwarte paard is het paard van de economische macht. Het is een wereldomvattende macht die bankiers achter de schermen in honderden jaren hebben opgebouwd. Via investeringsmaatschappijen als Blackrock (zwart, als het paard) en Vanguard (voorhoede, ruiters van de cavalerie zijn vaak te vinden in de voorhoede) hebben banken hun tentakels diep in alle markten. Zij kunnen op die manier de productie van alle goederen en diensten reguleren naar hun goedvinden. De wereld is veranderd in één groot monopolie van enkele rijke families die onderling de dienst uitmaken. Omdat regeringen wereldwijd buigen als knipmessen voor deze financiële machthebbers, kunnen ze wereldwijd de productie van alle soorten levensmiddelen afknijpen en op die manier de prijzen tot enorme hoogten opdrijven. Dit is wat er gebeurt onder het regime van het zwarte paard. Het heeft niets te maken met droogte of mislukte oogsten. Vanaf de troon is bij de fase van de apocalyptische ruiters nog geen enkele bemoeienis met de aarde, behalve de eeuwige trouw van de regenboog, de zon te laten schijnen en het te laten regenen over goeden en bozen. Het zijn de machten van de duisternis, geheime organisaties, monopolisten, die op het gebied van voedsel kunstmatige schaarstes creëren, zoals al eeuwenlang gebeurt in de diamantindustrie.

Een eerste begin lijkt hier overigens al mee gemaakt te worden. Hierboven is 'the great reset' van het World Economic Forum al genoemd. Pion Bill Gates heeft in de VS al heel veel bouwland opgekocht. Veel boeren in de VS krijgen al maandenlang opdracht hun voedsel te vernietigen en zelfs olie weg te laten lopen, terwijl de olieprijzen zeer hoog staan. Overal worden stakingen van transporteurs aangekondigd, wat de logistiek wereldwijd in gevaar brengt. En door de gecreëerde Covid-crisis (die nooit iets met gezondheid te maken heeft gehad maar alleen met macht) zijn zeer veel MKB-bedrijven erg verzwakt en zijn marktposities van bedrijven als Amazon verstevigd en is de wereld, net zoals na elke crisis of oorlog, een flink stuk opgeschoven richting een monopolie.

Kenmerkend van het zwarte paard is een ontbrekend woord dat wel voorkomt bij de andere drie paarden. Het ontbrekende woord is het woord ‘gegeven’. Aan elk van de ruiters op de andere paarden wordt iets ‘gegeven’. De ruiter op het witte paard werd een kroon gegeven. De ruiter op het rode paard werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en werd een groot zwaard gegeven. De ruiter op het bleekgroene paard werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde. Dit soort opmerkingen ontbreekt bij het zwarte paard. De ruiter op het zwarte paard had een weegschaal in zijn hand. Dat wil zeggen dat deze ruiter de economische macht in de wereld totaal voorafgaand aan het verbreken van de zegels al onder totale controle heeft en dat hem niets meer hoeft te worden gegeven. Dat betekent niet dat deze macht niet 'gegeven' zou zijn. Alle macht daalt van boven neer. Alleen is dat reeds eerder gebeurd, in de eeuwen die vooraf gingen aan het finale optreden van de apocalyptische ruiters.

Het derde levende wezen wijst met 'Kom en zie!' op de werkzaamheden van het zwarte paard, die dramatische vormen aannemen. Het derde levende wezen had 'het gezicht als van een mens'. Het gaat hier om de typisch menselijke activiteit van het beheer over de aardse bronnen. Dieren zijn in staat tot verlokken en verleiden (wit paard), tot het voeren van strijd (rood paard) en tot het doden van elkaar (bleekgroen paard) maar beheer van goederen is iets typisch mensenlijks. Ook hier stemt het dier dat het paard met zijn berijder tevoorschijn roept weer overeen met het type macht dat wordt uitgeoefend.

Door het afknijpen van de voedselproductie in de wereld, kunnen degenen die over deze macht beschikken, nog meer macht naar zich toetrekken. Mensen die vergaan van de honger zijn bereid alles op te geven. Dat blijkt uit de geschiedenis van Jozef waarbij de bevolking eerst hun vee, dan hun land en ten slotte zichzelf aan Farao verkoopt in ruil voor voedsel. Echter, de wereldbeheersers van de duisternis kunnen niet eindeloos hun gang gaan in het opdrijven van voedselprijzen. Vanuit de troon van God wordt er echter een limiet gesteld: ‘En ik hoorde als een stem in het midden van vier levende wezens zeggen: Een rantsoen tarwe voor een denaar en drie rantsoenen gerst voor een denaar; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.’

Een denaar was in Bijbelse tijden wat iemand met een dag werken verdiende en een rantsoen is de dagelijkse behoefte van één persoon. In Nederland is het modale inkomen €35.000 per jaar en het aantal werkzame dagen is 45 x 5 = 225 per jaar. Dan komt men uit op een loon van €155 per dag. Dat wordt dan de prijs voor een dag brood voor één persoon. Of men moet genoegen nemen met veel mindere kwaliteit (gerst in plaats van tarwe) dan kan men op €155 aan voedsel per dag met drie mensen overleven. Nemen we het wereldwijde mediane inkomen van circa €8.273 (0,85 x $9.733), dan kom je rond de €37 voor een dag brood voor één persoon. Iets milder maar nog steeds een inflatie van meer dan 1000%. Door de schaarste worden mensen slaven van de machthebbers en moeten ze werken tot ze erbij neervallen. De vloek van Genesis 3 wordt werkelijkheid: ‘in het zweet van uw aangezicht zult u uw brood eten’.

Het woord voor de ‘weegschaal’, die zich bevindt in de hand van de ruiter op het zwarte paard, wordt overal elders in het Nieuwe Testament, vertaald met ‘juk’, een last in de vorm van een taak die moet worden volbracht. Er wordt de wereldbevolking een zeer zwaar juk opgelegd om keihard te werken voor het dagelijks brood. Maar dankzij de stem in het midden van de vier levende wezens zullen mensen nog steeds het hoofd boven water kunnen houden. Die stem uit het midden van de troon, kan alleen maar de stem van het Lam zijn, dat in het midden van de troon is, te midden van de vier levende wezens. Het Lam, dat Zelf gezegd heeft: ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Het juk van het Lam is een heel ander juk dan het juk waarmee het zwarte paard onder de verbreking van de derde zegel door het Lam komt aanzetten. Daarom roept het Lam een halt toe aan een ongebreideld machtsvertoon van de ruiter op het zwarte paard.

Wat op basis van de stem uit het midden van de vier dieren niet aangetast mag worden, zijn de olie en de wijn. Die kunnen worden gezien als ‘luxe’ producten. Mensen, die iets ‘over hebben’ kunnen ondanks alle tegenspoed onder de apocalyptische ruiters nog ergens van genieten. Dat hebben ze te danken aan de limieten die vanuit de hemel worden gesteld in deze uiterst zware tijd voor de wereldbevolking. Het is voortdurend de hemel die 'opkomt' voor de mensen, net zoals met de lengte van de periode van verdrukking: 'Als die dagen niet verkort werden zou geen vlees behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen zullen zij worden verkort.' De strijd die vanuit de hemel wordt geleverd is gericht tegen de machthebbers, de dienaren van satan, zij die al eeuwenlang in het geheim hun macht hebben opgebouwd om oorlog te kunnen voeren tegen het Lam. De strijd is tegen de apocalyptische ruiters, die korte tijd krijgen om hun ware karakter te tonen - een totaal verdorven karakter, waaruit blijkt dat de oordelen die verderop in het boek staan één en al recht en gerechtigheid zijn. De strijd vanuit de hemel is niet tegen mensen. De oordelen die nog komen, dienen om de machthebbers weg te vagen en de mensen tot bekering te brengen, opdat ze eeuwig leven ontvangen.

- 28 augustus 2021 -


Vers 7,8

En zie, een bleekgroen paard

‘En toen het Lam het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een bleekgroen paard, en hij die erop zat, zijn naam was de dood, en de hades volgde hem; en hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard en met honger en met de dood en door de wilde dieren van de aarde.’


Alvorens dieper in te gaan op de betekenis van het vierde paard van Openbaring 6, is het belangrijk dat we ons nog eens goed realiseren wat de betekenis van deze paarden in het algemeen is. Het zijn geen ‘gebeurtenissen’ die zomaar uit de lucht komen vallen: overwinningen – oorlog – honger – allerlei oorzaken voor massale sterfte. Veel geschiedenisboekjes behandelen op die manier de geschiedenis: als een serie jaartallen met daarachter de gebeurtenissen: 1600 – Slag bij Nieuwpoort . Daarom onthouden de meesten ook niets van geschiedenis, omdat de achterliggende structuur ontbreekt. En daarom leert de mens niets van de geschiedenis: ‘De geschiedenis leert, dat de mens van de geschiedenis niets leert.’ Daardoor blijft de mens dezelfde fouten telkens herhalen . Dat komt omdat de meta-geschiedenis, de geschiedenis achter de geschiedenis, de historie van de machten achter de schermen, vrijwel nergens wordt verteld. Als mensen zicht bewust waren van die machten, zouden ze er niet zo snel door gemanipuleerd kunnen worden. Als de mens zich bewust was van het bestaan van de duivel, dan zou die het veel moeilijker hebben de mensheid te misleiden, zoals een bekende christen-zanger, Keith Green, ooit aangaf: 'It's getting easy now, because no one believes in me anymore' .

De geschiedenis wordt gestuurd door concrete machten, die opereren achter de schermen, verborgen voor de ogen van het publiek. Het zijn ‘machten van de duisternis’. Deze occulte wereldbeheersers laten zich leiden door ‘geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten’, zeg maar: de duivel en zijn trawanten. Daarom moeten al hun plannen achter gesloten deuren worden gesmeed. Zodra iemand hun plannen probeert te dwarsbomen of probeert ze in het licht te stellen en daarin succesvol is, wordt hij of zij uit de weg geruimd, zelfs als hij president van de Verenigde Staten is. JFK riep de volledige vaderlandse pers te hulp om de geheime genootschappen en hun geheime invloed aan de kaak te stellen. Van deze speech uit 27 april 2021 staan nog vele, vele , vele , vele , vele , vele , Vele , Vele versies op Youtube. John F Kennedy ging 180 graden in tegen het buitenlandbeleid dat hij volgens de macht achter de troon moest voeren. Wakker geschudt door de Cuba-crisis, stapte hij af van de oorlogszuchtige buitenlandpolitiek, die alle presidenten van de VS hebben gevolgd en waar hij zich aanvankelijk ook aan hield, en begon op alle mogelijke manieren aan te sturen op vrede . De gegevens wijzen op een voornemen alle troepen terug te trekken uit Vietnam en op vredesonderhandelingen met de USSR. De moord op Kennedy, waarin de CIA een belanrijk aandeel had (Zie deze lange documentare , die op Youtube wordt gecensureerd), markeert dan ook een U-bocht in de buitenlandse politiek van de VS. En waarom worden de JFK-files nog steeds niet volledig vrijgegeven door diezelfde CIA? Het onderzoek door de Warren Commission was volledig gecorrumpeerd , net als alle onderzoeken naar de grote 'game-changing' gebeurtenissen.

De 'secret societies', die door J.F. Kennedy in zijn speech van 27 april 1961 worden aangeduid en die samen een wereldwijde 'conspiracy' vormen tegen de mensheid en ten diepste tegen God , zijn exact datgene wat door de vier apocalyptische paarden wordt uitgebeeld. Het is een tot in de finesses georganiseerde, zeer machtige structuur van met elkaar samenhangende geheime organisaties die wereldwijd hun agenten op sleutelposities neerzetten en aansturen. Toen Kennedy zag wat voor plannen door hem moesten worden uitgevoerd en waartoe die plannen konden leiden (Wereldoorlog 3 met inzet van kernwapens), besloot hij zich tegen deze organisaties te keren met als gevolg zijn definitieve uitschakeling en vervanging door een stroman die wel braaf deed wat hem werd verteld (Lyndon B. Johnson) en zowel de koude oorlog als de Vietnam-oorlog nieuw leven inblies. Met deze feitelijke, door de media verzwegen of zelfs verborgen, geschiedenis als achtergrond, is het optreden van de apocaplyptische ruiters te begrijpen als een verhevigde voortzetting van wat al minstens een eeuw lang aan de gang was.

Behalve dwarsliggende politici worden ook figuren in de alternatieve media, die te veel aandacht beginnen te krijgen, geofferd op het altaar van de geheimhouding. Een belangrijke verslaggever in de alternatieve media van de jaren '90, Bill Cooper, werd vlak na 9/11 vermoord. Hij had de aanslag en de zondebok, Osama Bin Laden, al een half jaar voor 9/11 aangekondigd en was bezig de VS wakker te schudden.

De manier waarop de duivel opereert is precies tegenovergesteld aan Gods werkwijze. De Bijbel spreekt weliswaar over ‘ verborgenheden ’ of geheimenissen maar die zijn inmiddels allemaal door God geopenbaard. Voordat Jezus op aarde kwam, konden mensen nog niet alles begrijpen. Sinds zijn komst en volbrachte werk, was voor God de tijd gekomen om alles in het volle licht te stellen. Toen Jezus gevangen was genomen, vroeg hogepriester Annas Hem naar zijn discipelen en naar zijn leer. Het antwoord van Jezus was: ‘Ik heb vrijuit gesproken tot de wereld; Ik heb altijd geleerd in de synagoge en in de tempel, waar alle Joden samenkomen, en in het verborgen heb Ik niets gesproken. Waarom vraagt u Mij? Vraag hun die hebben gehoord wat Ik heb gezegd.’

De Bijbel verschilt daarom sterk van de geschiedenisboeken. Niet alleen omdat ze vooraf aangeeft wat er gaat gebeuren en geschiedenisboeken alleen achteraf. Het tweede grote verschil tussen de Bijbel en geschiedenisboeken is, dat de Bijbel de onzichtbare werkelijkheid achter de gebeurtenissen laat zien. Dus niet alleen: Er komt iemand op het toneel die overwinningen boekt – er komt oorlog – er komt honger – er komt massale sterfte. Naast deze opeenvolging van toekomstige feiten geeft de Bijbel ook aan door welke machten dit gebeurd: de apocalyptische ruiters. God en zijn Woord laten zich niet om de tuin leiden door uiterlijke façades en stromannen. ‘Geen enkel schepsel is voor Hem onzichtbaar maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem met Wie wij te doen hebben.’ God prikt in zijn Woord dwars door de uiterlijke schijn heen, die in onze samenleving wordt opgebouwd en waardoor de onnozele mensheid zich laat verleiden.

WORDT VERVOLGD

- 31 augustus 2021 -


En het moet nogmaals onderstreept worden: de Apocalyptische ruiters van Openbaring 6 zijn geen oordelen uit de hemel. Dit zijn machten waaraan de mens zichzelf heeft overgegeven. God is in een periode van ongeveer anderhalve eeuw vervangen door materie, miljarden jaren van toevallige processen (evolutietheorie), eigen intellect, wetenschap en techniek, politiek, geld, gezondheidszorg, entertainment. In plaats van de HEERE God lief te hebben met heel het hart, heel de ziel, heel het verstand en alle kracht, offert de mens zichzelf op het altaar van deze nieuwe goden. Er komt een moment dat God de mens overgeeft aan diezelfde machten en goden waaraan hij zichzelf al heeft uitgeleverd. Dat zal gebeuren bij het verbreken van de eerste vier zegels van de boekrol door het Lam. En de machten, waardoor de mens God verving, zijn de apocalyptische ruiters, die hun macht uitoefenen via de organisaties die alle onderdelen van de maatschappij belichamen en beheersen, de paarden. Voor eens en voor altijd moet komen vast te staan wat het karakter is van de afgoden die de mens verkoos boven de enige waarachtige God. Daarom krijgen de afgoden alle gelegenheid hun masker af te werpen en hun ware gezicht te laten zien.

Door de banden met de enige waarachtige God te verbreken en zich in de schoot te werpen van wetenschap, techniek, politiek en media, dacht de mens zich te begeven op een veilig en neutraal terrein, waar hij volledig autonoom zou zijn en aan niemand onderworpen, van niemand afhankelijk. Het verwerpelijke boekje, waarin Friedrich Nietzche verklaart dat wij God 'gedood' hebben draagt de naam: 'de vrolijke wetenschap'. Hoe vrolijk die wetenschap is, daar komt de mens achter bij het optreden van de apocalyptische ruiters. De oude leugen 'aan God gelijk te zijn kennende goed en kwaad', werkt nog altijd. Dit is echter een grote misvatting en eindigt altijd met de dood. De mens die de banden met God doorsnijdt komt er op een afschuwelijke manier achter dat ze slaaf is geworden van antigoddelijke, duistere, demonische machten. Het zijn machten die uit zijn op de vernietiging van de eigen slaven. Er is geen onafhankelijke media, techniek, wetenshap, politiek. Alles is volledig geïnfiltreerd door de occulte organisaties, die de mensheid massaal bij God vandaan hebben geleid en gebracht hebben onder de invloed van de afgoden en die de mens van daaruit naar de verdoemenis leiden. Het zijn deze occulte genootschappen die John F. Kennedy in zijn speech van 27 april 1961 zo eloquent weergeeft tegenover de verzamelde media. Dat was een heel kort moment waarin het publiek heel even een blik kreeg achter de coulissen. Met de dood van Kennedy en een nauwkeuriger screening van alle presidenten na hem was het tevens het enige moment.

Paarden beelden in de Bijbel militaire machthebbers uit. Maar hier in Openbaring 6 vinden we een heel vreemde situatie, die niet eerder in de geschiedenis is voorgekomen. In de geschiedenis streed de ene militaire macht altijd namens de koning en de burgerbevolking, waarvan die koning afhankelijk was, tegen de andere militaire macht. Wanneer daarbij ook burgers omkwamen, dan was dat ‘collateral damage’, een vervelend bijverschijnsel van de oorlogvoering. Bijvoorbeeld, het uithongeren van de burgerbevolking was nooit een op zichzelf staan doel. Het afgrendelen van een stad voor voedsel van buiten waardoor de voedselprijzen door het dak gingen, was een middel om een militair doel te bereiken, namelijk de stad als bolwerk onder controle te krijgen en van daaruit weer verder te strijden en gebied te veroveren. Het uithongeren van de stad was een middel in de strategie. Maar hier in Openbaring 6 strijden de paarden niet tegen elkaar maar trekken zij gezamenlijk op in slagorde tegen de burgerbevolking en is de teloorgang van de burgerij het doel. Het leger gaat los tegen de eigen burgers. In plaats van op te komen voor de burgerij, gaan de ridders op het paard de burgerij te lijf. Dat heeft nergens in de geschiedenis zijn weerga en dat maakt de apocalyptische ruiters zo moeilijk te begrijpen, waardoor het in veel uitleg blijft hangen in algemene rampen, die de mensheid gaan treffen. Maar dit zijn geen algemene rampen. Dit is rampspoed die bewust, willens en wetens, met techniek en middelen waarvan de burgerij geen weet heeft, over de burgers van de wereld wordt gebracht door een kleine militaristisch opgezette elite.

Maar dan willen we natuurlijk wel zo nauwkeurig mogelijk weten wie die ruiters en wat die paarden zijn. De ruiters zijn – voor zover ze vanuit Gods troon de ruimte krijgen – autonoom. Zij zijn de diepere geestelijke machten achter de schermen, de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Openbaring 6 is rechtstreeks gelinkt aan Efeze 6 . De absolute wereldtop staat in contact met de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Zij sturen ‘paarden’ aan – de gevechtsmachines uit de oudheid. Die paarden zijn de menselijke militaire machten, die bestaan in de vorm van geheime organisaties met een hiërarchische structuur en een ijzeren discipline, die zich door de boze geesten laten aansturen vanuit de onzichtbare wereld. Dat zijn de geheime genootschappen waarmee allen die de officiële macht uitoefenen op de één of andere manier nauw verbonden zijn. Deze organisaties, die uitsluitend achter gesloten deuren en buiten het oog van de media opereren, hebben allemaal een militaristische structuur.

Enkele van deze orden komen rechtstreeks voort uit de Middeleeuwse ridderorden, die weer voortkomen uit het oude Romeinse Rijk . Daarom is het beeld van de ruiters op paarden van Openbaring ook zo treffend. Voor God kunnen deze machten zich niet verstoppen en ze worden open en bloot in het Woord genoemd als de machten die gericht zijn tegen de mensheid. Sommige van die organisaties, dragen het militaristische karakter in hun naam, zoals de ‘ Sovereign Mililtary Order of Malta ’ of kortweg ‘de Maltezer Orde’, waar leden van het Koningshuis van Oranje lid van zijn, zoals Bernard en Beatrix . Deze mensen zijn niet in de eerste plaats prins en koning. Zij zijn in de eerste plaats ridders in de geheime militaire orde. Daaraan betonen zijn hun loyaliteit. Daaraan ontlenen zij hun legaliteit, niet aan volk of vaderland of grondwet. Dat de grondwet wordt beschouwd als toiletpapier is vanaf begin 2020 wel gebleken , voor hen die niet onder de steen van de mainstream media leven. Andere bekende SMOM-leden zijn Barak Obama en Nelson Mandela . Overigens is deze orde, net als de andere orden officieel onderhorig aan Rome . Dat wordt uit de doeken gedaan in Openbaring 17 . Maar ook alle andere occulte genootschappen zijn volgens een militaristische structuur gevormd. De Jezuïeten , de Vrijmetselaars , de Rozenkruisers , Scull and Bones , ‘ The order of the Garter ’ (van de kouseband). Die laatste orde heeft in haar vaandel de spreuk ‘ Honi soit qui mal y pense ’, ‘wee hem die er kwaad van denkt’. Het is ‘not done’ om op geheime genootschappen kritiek uit te oefenen. Degenen die dat wel worden gestigmatiseerd als ‘complotdenkers’ of zelfs ‘wappie’s’. Wordt je te gevaarlijk, dan wordt je vermoord. Het zijn militairen, ridders. Zo proberen ze hun geheime clubs af te schermen. Wie meer wil lezen over de geheime, alles controlerende, genootschappen, kan hier terecht .

Allen die niet met deze organisaties verbonden zijn, komen nooit hogerop. Vrijwel alle regeringsleiders zijn met een kadaverdiscipline onderworpen aan deze geheime bondgenootschappen en voeren alleen uit wat hen wordt opgedragen. Donald Trump vormt daarop geen uitzondering - Qanon is controlled oposition , net als het verhaal van ' Reptillians ' van David Icke en de 'Flat Earth'-theorie. Deze militaire orden hanteren militaire tactieken en strategieën. Eén daarvan is: doe je voor als je vijand om je vijand en de rest van de wereld te misleiden. Deze tactieken staan ook bekend onder de naam ' false flags '. De media zullen de werkelijkheid nooit weergeven. Zij zijn onder volledige controle en geen reporter zal het ooit wagen een serieus bericht over deze geheime organisaties naar buiten te brengen.

Maar in zo’n wereld willen wij niet leven. Nee, dat klopt. In zo’n wereld wil niemand leven. Maar wegkijken biedt geen uitkomst. Dat is jezelf voor de gek houden. De mensheid wordt straks wreed uit de speeltuin gehaald, waar ze zich decennialang door heeft laten misleiden. Dat proces is met de kunstmatig gecreëerde Covid-crisis al min of meer begonnen. Steeds grotere delen van de speeltuin worden afgesloten voor het publiek en uiteindelijk moet iedereen via de uitgang naar buiten waar de keiharde realiteit van de apocalyptische ruiters als mokerslag op de mensheid zal neerdalen. God en zijn Woord hebben nooit een ander beeld van de wereld gegeven dan wat uiteindelijk leidt tot Openbaring 6, namelijk dat de hele wereld in het boze ligt. Dat de duivel de vorst en de god is van deze wereld. Dat de tegenwoordige eeuw ‘ boos ’ is. Maar heb goede moed, zegt Jezus, Ik heb de wereld overwonnen . Alleen door Hem is er hoop: zijn komst voor zijn gemeente in de opname , voordat de apocalyptische ruiters volledig los kunnen gaan en zijn terugkeer op aarde om aan alle boze wereldmachten, na zeven van jaar zware onderdrukking, voorgoed een einde te maken. Daarover meer in een later hoofdstuk van Openbaring - als we eraan toekomen.

WORDT VERVOLGD

- 1 september 2021 -


De paarden van Openbaring 6 zijn de onzichtbare militaristische structuren, die schuilgaan achter de uiterlijke samenlevingsvormen en organisaties van overheid, wetenschap en rechterlijke macht. De ruiters worden gevormd door de onzichtbare en onbekende wereldtop en de geestelijke machten daarachter. Deze in de mist gehulde organisaties hebben allemaal hun eigen websites met historie en doelstellingen en het vreemde daarvan is dat die allemaal een christelijk tintje hebben. Allemaal hebben ze een kruis , ja een kruis , in hun vaandel. Om lid te worden van de vrijmetselaars moet je bijvoorbeeld geloven in een Allerhoogste Macht, een Architect en Bestuurder van het heelal. Laat dit zogenaamd christelijke karakter nu net het kenmerk zijn van het type mensen en organisaties waar Jezus voor waarschuwde. ‘Let op dat niemand u misleidt want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus.’ En Paulus schreef: ‘Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.
En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht’. Hun voorgewende christelijk ogende identiteit is niet anders dan een dekmantel voor de ware, diepere motieven en doelstellingen.

De duistere organisaties die de scepter over deze wereld zwaaien, hebben, vanwege de boze aansturing – de mensenmoordenaar van de beginne – geen beste bedoelingen met de mensheid. In het geheim bestaan er al eeuwenoude plannen om het grootste deel van de mensheid uit te roeien, zodra ze niet langer nodig zijn. Hoewel uitgedost als liefdadigheidsinstellingen, is het de verborgen filosofie van deze geheime organisaties dat de mensheid een soort ‘ kanker ’ is, dat de aarde uitput. En in hun verwerpelijke en verwrongen, door de duivel ingegeven wereldbeeld, zien zij het als hun plicht om hun eigen soort onder controle te houden. Oliebaronnen zijn sinds 1900 al bezig met ' Eugenetica ', het sturen van de menselijke soort en eigenden zich het recht toe te bepalen wie mocht leven en wie niet. De walgelijke reden waarom zij zelf zouden mogen blijven leven en de meeste anderen dood zouden moeten, is dat zij zelf, door hun positie in de wereld, intelligenter zouden de zijn dan de rest en dus uit evolutionair oogpunt meer recht zouden hebben op voortbestaan. Hier en daar laten zij in de samenleving iets van hun motieven doorschemeren en als mensen dat niet oppikken, dan verdienen ze hun bestaan in deze wereld eigenlijk niet. Een quote van een geheim paper, opgesteld door de Bilderberg Club in 1954, getiteld ‘ Silent Weapons for Quiet Wars ’ is: ‘Een natie of volk van mensen die hun intelligentie niet gebruiken, is niet beter dan dieren die geen intelligentie hebben en zijn gelijk aan lastdieren en ‘steaks on the table’.

De mensen, die deze geheime organisaties runnen, zijn niet alleen aangestuurd door de boze maar ook willens en wetens verblind door de boze. Stuk voor stuk zijn het geharde evolutionisten, die met alle middelen die hen ter beschikking staan, proberen om de mensheid op een naar hun idee hoger plan te brengen. Het is de leugenaar van de beginne die hen influistert, dat ze ‘als God’ kunnen worden. Een van de doelen van wetenschap en techniek en de uitvoering van genetische experimenten is het tegengaan of zelfs terugdraaien van het ouderdomsproces. ‘Als God zijn’ betekent niet alleen alle kennis maar ook ‘eeuwig leven’. U zult geenszins sterven – was de leugen. Het evolutieproces geeft een bijna morele reden tot experimenten met de mensheid omdat de mensheid daarmee een stapje dichterbij de godheid komt. Typerend is dat de vier hardcore ‘nieuwe’ atheïsten ‘ the four horsemen ’ werden genoemd. Omdat mensen in hun ogen niet anders zijn dan toevallige producten van een door toeval gestuurd, doelloos proces, heeft het menselijk leven voor hen geen enkele waarde en kun je er rustig mee experimenteren. Dat gebeurt door volledige inzet van wetenschap en techniek. Voor het grote publiek wordt een schijndiscussie gevoerd over de ‘ethische’ kanten van experimenteren met menselijk genetisch materiaal maar op het allerhoogste niveau is allang besloten om dat zoveel mogelijk uit te buiten. De aarde wordt een groot laboratorium en de mensheid wordt ingezet als proefpersonen in een wereldwijd experiment. Met het zogenaamde Covid-19-vaccin is men daar in feite al mee begonnen . Dit is geen vaccin, dit is gen-manipulatie . Wereldwijd zijn er al tienduizenden aan de injectie overleden en miljoenen ervaren matige tot zeer ernstige bijwerkingen , terwijl de prik averechts blijkt te werken in landen met de meeste gevaccineerden. De wereldbeheersers zitten daar niet mee. Menselijk leven dat waardevolle hulpbronnen verbruikt, dient zelfs te worden geëlimineerd. Het zijn ‘useless eaters’. Vanuit dit verderfelijke wereldbeeld, waarvan we als Westerse samenleving hebben gezegd: ‘nie wieder’, zijn er plannen om degenen te elimineren, die het nieuwe, door hen gestelde niveau in hun ogen niet bereiken. Immers, als voor de elite het ‘eeuwige leven’ binnen bereik komt, en dit wordt uitgereikt aan alle ‘medewerkers’, dan moet de rest van de mensheid zo snel mogelijk uitsterven. Anders wordt het veel te druk op aarde. Al minstens een eeuw wordt in het geheim gebroed op plannen om dat op een zo nette en onopvallend mogelijke manier te bewerkstelligen. En zo komen we bij het bleekgroene paard, met ‘de dood’ als berijder.

Alleen van het bleekgroene paard wordt een naam aangegeven van degene die erop zit: de dood. Wat begon met een ‘wit paard’, de mensheid denkt veilig en vredig te zijn bij de over haar gestelde instanties, eindigt met een ‘bleekgroen paard’, 'de dood'. ‘Soms schijnt een weg iemand recht maar het einde daarvan voert naar de dood ’. Nergens is dat principe wijder verspreid dan in Openbaring 6. De naam van de berijder, ‘de dood’, past bij de kleur van het paard: vaal of bleekgroen is een lijkkleur. En hij wordt gevolgd door het dodenrijk. Zij worden gezien als twee afzonderlijke machten: ‘de dood’, het toebrengen van de dood en ‘ de hades ’, het domein waar de doden verblijven. Dit geeft aan dat we te maken hebben met zeer duistere geestelijke machten, die uit zijn op het uitroeien van mensen.

‘De dood’ wordt in de Bijbel sporadisch als persoon voorgesteld. En meestal is het dan ook nog overdrachtelijk, zoals in Psalm 49 : ‘De dood zal hen weiden’ of Psalm 55 : ‘Laat de dood hen als schuldeiser overvallen’. Slechts één enkele keer wordt de dood als persoon genoemd in niet-overdrachtelijke zin en dat gebeurt ook nog eens in combinatie met de term ‘dodenrijk’, precies wat we hier ook vinden. Het is in Jesaja 28:14 ‘Daarom, hoor het woord van de HEERE, u, spotters, u, heersers over dit volk dat in Jeruzalem is! Omdat u zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan, wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt, komt hij niet bij ons, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen…’. Door deze unieke combinatie ‘dood’ en ‘dodenrijk’, als personen voorgesteld, geeft de Bijbel ons inzicht in de ruiter op het bleekgroene paard. Uit het verband van Jesaja blijkt het te gaan om het herstelde Romeinse wereldrijk, waarmee de leiders van Israël een verbond aangaan, waarmee ze zich veilig wanen tegenover vijandige machten in het Noorden. Verderop in Openbaring wordt aangegeven hoe het verder gaat met dit ‘rijk’ en dit ‘verbond’.

WORDT VERVOLGD

- 3 september 2021 -


De geheime agenda van het bleekgroene paard, de geheime machten, die opereren buiten het zicht van kranten en camera’s, is om de wereldbevolking drastisch te reduceren, waarbij er niet meer dan een half miljard mogen overblijven. Dit wordt niet verborgen gehouden. Bekend zijn inmiddels de Georgia Guidestones waar deze doelstelling in steen gegraveerd staat. In een recente waarschuwing tegen de 'Great Reset' van het World Economic Forum noemt Bisschop Vigano deze stenen als een door geheime genootschappen afgegeven signaal richting de mensheid voor hun criminele plannen. Sommige geheime genootschappen geven alleen in hun naam en symboliek al aan waar zij voor staan: ‘ skull and bones ’, ook wel genoemd ‘the brotherhood of death’ en aangeduid met nummer ‘322’. Deze organisatie is sterk gelinkt aan de ' Pilgrims Society ' - ook weer een naam met een 'christelijk' tintje. Alle geheime genootschappen zijn sterk verbonden en vormen een wereldwijd netwerk (' tightly knit , zoals JFK in zijn speech van 1961 aangaf). Zowel de presidenten GHW Bush als GW Bush waren lid van 'Skull en Bones' en zij zijn het die de oorlogen in het Midden Oosten onder voorwendsels van grote leugens zijn gestart, oorlogen die hebben geleid tot miljoenen doden. De leugen achter de eerste invasie van Irak was ‘ het incubator verhaal ’. De leugen achter de tweede invasie van Irak en zowat de rest van het Midden Oosten was 9/11 . Overigens zijn alle oorlogen van de twintigste eeuw gestart op basis van leugens en hebben zij uitsluitend de agenda van de machthebbers achter de schermen gediend. Maar dat is nog niets vergeleken bij wat nog gaat komen bij het verbreken van het vierde zegel. Dan gaat het om macht over een kwart van de aarde om te doden. Maar dat gaat dus veel minder ver dan wat het eigenlijke doel is van de ruiter op het paard, de dood, en het dodenrijk dat hem volgt. De bedoeling is om wereldwijd een half miljard over te houden van de circa acht miljard. Deze machten willen eigenlijk 95% van de wereldbevolking de dood injagen. Net als bij het witte, het rode en het zwarte paard wordt vanuit Gods troon ook hier een limiet gesteld aan het optreden. Bij het witte paard ging dat om de overwinningen (‘om te overwinnen’- niet alles lukt). Bij het rode paard ging dat om een zwaard dat kon worden gebruikt om orde te herstellen. Bij het zwarte paard ging het om een limiet aan de schaarste. En hier, bij het bleekgroene paard gaat het om een limiet aan het territorium waar gedood kan worden, niet de gehele aarde maar slechts een kwart van de aarde.

Het is belangrijk nauwkeurig te lezen. Hier staat niet dat een kwart van de wereldbevolking wordt gedood. De machthebbers van de duisternis krijgen macht over een kwart van de aarde om te doden. Het gaat om een beperkt, zij het een zeer groot, gebied, waarbinnen zij die macht ontvangen. Dat wil niet zeggen dat iedereen in dit gebied ook daadwerkelijk wordt gedood, al zullen het er wel zeer velen zijn. Welk kwart van de aarde wordt overgegeven aan de vernietigende macht van ‘de dood’? We zagen net al het sterke verband met Jesaja 28 en het wereldrijk waarmee Israël een verbond sluit, het herstelde Romeinse rijk. Dat verwijst naar de Westerse wereld. Maar ook de historische ontwikkelingen en de recente geschiedenis wijzen het Westen van de wereld aan als gebied dat bij een Wereldoorlog voornamelijk onder druk komt te staan. Het is de regio in de wereld die sinds de tweede wereldoorlog geen grote calamiteiten en rampen meer heeft gekend. Juist de rijke, zelfgenoegzame eerste wereld, die met haar hoge levensstandaard een groot beslag heeft gelegd op alle natuurlijke hulpbronnen, wordt door deze machten, die zelf uit de Westerse wereld voort komen, aangevallen en zij krijgen daarvoor ook de ruimte en daarvoor alleen. Het is gemakkelijk te beredeneren waarom dat het geval is. Het doel van God is om het voorheen christelijke maar sinds halverwege de negentiende eeuw totaal van God afgevallen Westen wakker te schudden. Dat is door talloze leugens uit de koker van de duivel zozeer in slaap gesukkeld dat er harde middelen nodig zijn om mensen weer tot Hem te laten terugkeren. Alle rampspoed die God toe laat heeft ten diepste steeds dat ene doel: de mens weer te laten omhoogkijken naar Hem, de enige Bron van eeuwige redding. We zien dat zich aftekenen in de geschiedenis van het volk Israël maar ook in concrete geschriften zoals Psalm 107 , met het herhaaldelijke ‘toen riepen zij tot de HEERE in hun benauwdheid’, gevolg door ‘en Hij verloste hen uit hun angsten’.

Het motief vanuit de duistere machten is, om juist de Westerse wereld te grazen te nemen. Dat motief was er ook al in de twintigste eeuw: het ging om het klein krijgen van de blanke bevolking, die het dichtst bij de machthebbers staat en daarom genetisch en intellectueel als grootste gevaar wordt gezien. Dat deden ze door blank tegen blank te laten strijden, Engelsen, Canadezen en Amerikanen tegen Duitsers en Italianen. Alle ceremonieën en betuigingen ‘nie wieder’, gedurende de afgelopen 75 jaar, dienden niets anders dan Westerlingen het idee te geven dat de mensheid dergelijke barbaarsheden te boven was, zodat ze de plannen voor een nieuwe, veel grotere vernietigingsslag niet zouden herkennen. Het idee dat de mensheid op een moreel hoger plan staat sinds de oprichting van de VN zal een verschrikkelijke vergissing blijken bij het openen van het vierde zegel. De VN zelf is ook verlengstuk van de boze machten, een organisatie die volledig ten dienste staat van ‘ Lucifer ’, de duivel. Wanneer het bleekgroene paard mag optreden, zal de blanke Westerse bevolking merken waar de over haar gestelde overheden staan: aan de kant van de vernietigers.

Maar de belangrijkste reden om aan het Westen te denken, de VS, het Verenigd Koninkrijk en de Common Wealth (Canada, Australië, Nieuw Zeeland) en de EU, is de referentie aan Jesaja 28, waar degenen met wie het goddeloze Israël een verbond sluit ‘de dood’ en ‘het dodenrijk’ worden genoemd. Dat is het herstelde Romeinse rijk. De vier apocalyptische ruiters stellen niets anders voor dan een laatste grote greep van de machten achter de officiële instanties naar de totalitaire wereldmacht om van daaruit het verrijzen van ‘ het beest uit de zee ’, het herstelde Romeinse rijk mogelijk te maken, waarover we verderop lezen in Openbaring. Het is de ‘great reset’, het ‘build back better’, dat het World Economisch Forum voor ogen heeft . Een wereld waarvan letterlijk wordt gezegd: ‘ You will own nothing and be happy ’. Alles is in eigendom van de 0,01% en de rest van de mensheid is bezitloos. In zo'n wereld kan de totale controle van Openbaring 13 realiteit worden. Daarom is Openbaring 13 een logisch vervolg op de apocalyptische ruiters. Maar de apocalyptische ruiters gaan niet naadloos over in het rijk van het beest. Eerst komen nog de waarschuwingen van de bazuinen met de oordelen van God die rechtstreeks neerdalen uit de hemel om op die manier de mensheid hardhandig wakker te schudden voor de werkelijkheid waarin men leeft – een werkelijkheid waarin God machtiger is dan mensen.

Als we bij ‘het vierde deel van de aarde’ van de vierde ruiter aan de volledige Westerse wereld moeten denken, dan kunnen we de eerste drie ruiters ook nog nader aanduiden. Die komen namelijk overeen met de drie belangrijke ‘ stadstaten ’ die in de afgelopen eeuwen geschiedenis zijn gevormd, het Vaticaan, Columbia binnen Washington DC en de City of London. Deze stadstaten worden in het geheim gedomineerd door de wereldelite. Elk van hen wordt gekenmerkt door een Obelisk, een uiting van de god die zij dienen, het Oude Egypte, dat is het Oude Babel, dat is de duivel, de tegenstander van God. Elk van deze stadstaten vertegenwoordigt een belangrijk aspect van de wereldorde. Het Vaticaan: de religieuze wereld (overeenkomend met het witte paard). Columbia: de militaire wereld (overeenkomend met het rode paard).De City of London: de bancaire/economische wereld (overeenkomend met het zwarte paard). Deze paarden zullen in de toekomst vlak na elkaar hun verderfelijke invloed uitoefenen. We mogen ervan uitgaan dat het Lam de zegels vrij snel na elkaar verbreekt. Alles komt dan samen in de dood en het verderf van het bleekgroene paard.

Het vierde levende wezen was een vliegende arend gelijk. Bij het ‘Kom en zie’ komt het vierde, bleekgroene, paard naar voren. De arend geeft aan met welk een snelheid dit in zijn werk gaat. Het bleekgroene paard volgt direct op het rode en het zwarte paard. Daarom zijn de middelen waarmee ‘de dood’ wordt toegebracht ook de instrumenten die we al zagen bij het rode paard (groot zwaard, dat dus wordt ingezet om te doden, niet om orde te herstellen) en bij het zwarte paard (de weegschaal of het juk, staand voor kunstmatig gecreëerde schaarste en dientengevolge een enorme honger).

Het lijkt er sterk op dat het ‘groot zwaard’, dat aan de ruiter op het rode paard werd gegeven, goed onderscheiden moet worden van het ‘vrede wegnemen en elkaar slachten’, wat door het rode paard wordt bewerkstelligd. Het zwaard dat de ‘rode ruiter’ hanteert, wordt niet door mensen onderling gebruikt in hun onderlinge strijd. Het zou kunnen gaan, maar dat is speculeren, om de herinvoering van de guillotine , dat in wezen niets anders is dan een groot zwaard om hoofden af te hakken. De plannen daarvoor zijn in vergevorderd stadium. In veel wetgeving is deze vorm van executie al geregeld, in ieder geval binnen de WHO en in bepaalde staten van de VS - kijk hier . In de VS staan al vele opgesteld , uiteraard allemaal in het diepste geheim. Dat is voornamelijk in de VS, de militaire arm van de vier ruiters, het rode paard. Hier en daar schreeuwt een klokkenluider moord en brand. Een regisseur van een film heeft zijn te openlijke uitbeelding van de guillotine door de vrijmetselarij al met de dood moeten bekopen. Het zou goed kunnen dat het groot zwaard van het rode paard pas onder de werkzaamheid van het bleekgroene paard volop wordt ingezet. Het is hetzelfde woord voor ‘zwaard’ dat we hier vinden. Dit zwaard wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor de dissidenten in de ogen van de gevestigde orde, zij die zich verzetten tegen de nieuwe wereldorde, waarvan de apocalyptische ruiters de militaire voorhoede zijn. Dat zijn in ieder geval degenen die het woord van God voor hun leven aanhouden en ervan getuigen. We komen hun zielen tegen onder het vijfde zegel.

Verder wordt ook ‘de honger’ genoemd, het instrument van het zwarte paard. Door de hoge prijzen zullen mensen noodzakelijke voedingsstoffen gaan ontberen, verzwakken en daardoor omkomen. Nu al hebben bankiers zoveel macht en is de voedselproductie dermate geconcentreerd , net als de zaadindustrie , dat het een koud kunstje is om de aanvoer van voedsel volledig lam te leggen. De boeren zijn al enkele jaren zwaar in de verdiging verdrongen en het lijkt erop alsof men de sector om zeep wil helpen. Insecticiden kunnen door bijensterfte een voedselcrisis oproepen. Lobbyisten hebben dermate veel invloed, dat ze overheden in in zak hebben.

Maar dan worden nog twee zaken genoemd, waarmee of waardoor gedood wordt, die nog niet naar voren kwamen bij de eerste drie ruiters: ‘de dood’ en ‘wilde dieren’. ‘De dood’, is een aanduiding voor (besmettelijke) ziekten. De pest in de veertiende eeuw werd ‘de zwarte dood’ genoemd. Maar er is een belangrijk verschil met de pest in de veertiende eeuw. Die werd veroorzaakt door onhygiënische omstandigheden. Intussen is er zoveel kennis over bacteriën en besmettelijke ziekten en hygiëne, dat een dergelijke epidemie als ‘de zwarte dood’ bijna niet meer kan voorkomen. Daarom is ‘de dood’ van Openbaring 6 niet een ziekte die ‘zomaar’ uit de lucht komt vallen maar een ziekte die toegebracht wordt door de macht op het bleekgroene paard en die bovendien dezelfde naam draagt als de berijder. Het lijkt erop dat de macht die het paard berijdt sterk gekenmerkt wordt door deze specifieke doodsoorzaak. Twee keer wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt: thanatos. Op de een of andere manier slagen wereldbeheersers van de duisternis erin om mensen massaal ziek te maken.

Sinds vorig jaar weten we hoe ze dat zouden kunnen doen: door middel van een vaccin, waarvan gezegd wordt dat het beschermt tegen de ziekte, die juist door dit vaccin wordt toegebracht. De Covid-19-vaccins vormen het grote schandaal dat massale sterfte onder de mensen zal brengen, die het hebben genomen. Dat zijn, gezien de officiële statistieken , voornamelijk de mensen in de Westerse wereld. Bovendien lijkt het sinds vorig jaar alsof de wereld wordt beheerst door een medische dictatuur. De berijder op het paard, ‘de dood’, is tevens een belangrijke doodsoorzaak. Om dit alles te bereiken, is nodig dat mensen massaal misleid worden met iets dat goed lijkt: de overheid denkt om uw gezondheid, om uw veiligheid en probeert u te beschermen. Daarom begint de paardenserie met een wit paard. De kenmerkende kleur voor de medische sector is: wit.

Ten slotte worden de wilde dieren genoemd. Daarbij hoeven we niet persé te denken aan leeuwen en tijgers maar het kan ook gaan om plagen van insecten of muizen , die de laatste jaren lijken toe te nemen en die ook veel slachtoffers maken. Het gaat hierbij niet om een autonome toename van deze diersoorten maar om een bewust geplande plaag, die bedoeld is om de bevolking verder uit te dunnen. In dat licht is de mug, die onlangs is ontworpen, en is losgelaten in Florida veelzeggend.

Dan nog iets over het tijdpad van de apocalyptische ruiters. Dat ontbreekt. Er wordt in Openbaring 6 geen enkele tijdindicatie gegeven, behalve het verbreken van de zegels door het Lam. We mogen ervan uitgaan dat het Lam de zegels vrij snel na elkaar verbreekt en dat het daarom gaat om een relatief korte periode van maximaal enkele jaren. Na het verbreken van de zes zegels zullen de oordelen van de bazuinen nog op de aarde neerdalen, waarvan er één vijf maanden zal duren. Daarna start de tweede helft van de de laatste jaarweek van 7 jaar.

Wanneer de paarden van Openbaring 6 zich zullen beginnen te manifesteren, hangt slechts af van één zaak: de opname van de gemeente. Eerder krijgen de paarden geen speelruimte. Pas nadat de oudsten - gemeente en gelovigen van daarvoor - rondom de troon zijn, zal het Lam de boekrol nemen en de zegels verbreken. Tot op die tijd staan de paarden, die al lang en breed zijn opgetuigd, de trappelen van ongeduld. Als wij bepaalde kenmerken van Openbaring al om ons heen zien gebeuren, dan geeft dat aan dat de opname van de gemeente zeer dicht is genaderd - het zijn 'voorweeën'.

Belangrijk is verder vast te stellen dat de apocalyptische ruiters in nauwe onderlinge samenhang optreden. Het gaat om gebeurtenissen die logisch op elkaar volgen. Op overwinningen door één macht, die daarin niet van ophouden weet (wit paard), volgt weerstand en strijd (rood paard) met daardoor weer een verstoring van voedselproductie en logistiek en dus honger (zwart paard) en daardoor een afname van weerstand en immuunsysteem met als gevolg ziekte. De machten versterken elkaar. Echter, de beeldspraak van paarden geeft duidelijk aan dat het gaat om een afzonderlijke uitoefening van macht door militaristische organisaties, die de betreffende plagen over de mensheid brengen. Het totale verhaal van de apocalyptische ruiters komt neer op een wereldwijd complot tegen de mensheid door een kleine satanische elite. Het is een complot, dat al lang geleden is gesmeed en langzaam tot ontplooiing komt. Wie niet volledig is verblind door de mainstream media ziet het overal om zich heen werkelijkheid worden. De uitrol van corona door de elite wordt nu al de ergste misdaad tegen de menselijkheid in de geschiedenis genoemd - erger dan wereldoorlogen I en II. De volledige manifestatie wacht echter tot de opname van de gemeente.

- 8 september 2021 -


Vers 9-11

Vijfde zegel - Martelaren

En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.

De paarden van de eerste vier zegels zijn absoluut geen oordelen van God. Het zijn weerstanden van wereldbeheersers van de duisternis van de wereld tegen het Lam, dat met het verbreken van de zegels bezig is zijn eigendomsrechten op de aarde op te eisen. God misleidt niet (witte paard), veroorzaakt geen tweedracht die leidt tot 'slachten' (rode paard), legt mensen met slimme handel geen slavenjuk op van honger (zwart paard) en veroorzaakt geen ziekte en dood (bleekgroen paard). Nog duidelijker wordt dit bij het openen van het vijfde zegel. Bij het vijfde zegel wordt zichtbaar wat een belangrijk gevolg is van het optreden van de vier paarden. Dan ziet Johannes onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Daaruit blijkt duidelijk de weerzin tegen God en het Lam vanuit de occulte machten in de wereld, die onder bevel staan van satan, of lucifer , zoals deze occulte bewegingen hem zelf noemen.

Ineens ziet Johannes een altaar. Een altaar is nog niet eerder genoemd. In diverse delen van het boek Openbaring komen we in de hemel attributen tegen, die God had gegeven voor de eredienst van zijn volk Israël in de tabernakel en later in de tempel. In Openbaring 4 kwamen we tegen: de ark – opgesteld in het heilige der heiligen van de tabernakel (de troon van God), de kandelaar – opgesteld in het heilige van de tabernakel (zeven vurige fakkels), het wasvat – opgesteld in de voorhof van de tabernakel (de zee). Hier is plotseling sprake van het altaar , eveneens opgesteld in de voorhof van de tabernakel.

Onder het altaar ziet Johannes de zielen van de geslachte getuigen van God. We moeten daarbij direct de link leggen met het bloed van deze mensen, dat gevloeid heeft. De Bijbel leert dat de ziel in het bloed is ( nehfesh , meestal vertaald met 'ziel'). We hebben hier de zielen, het bloed, van de getuigen onder het altaar. Dat betekent dat de levens die zij geofferd hebben, worden gezien als offeranden aan God, als plengoffers wel te verstaan. Net als Paulus die tot twee keer toe over zijn benarde toestand, waarin hij verkeert vanwege zijn getuigenis, spreekt als over een plengoffer . Maar het is hier het bloed van de getuigen dat als plengoffer werd gebracht. Zoals het bloed van het zondoffer, dat aan de voet van het altaar moest worden uitgegoten .

Let wel, offers die mensen met hun leven brengen, worden nergens in de hele Bijbel een brandoffer (holocaust) aan God genoemd. Er is in de Bijbel voor God maar één enkel brandoffer en dat is het offer van Jezus Christus aan het kruis. Dat is het brandoffer waarvan God Zichzelf zou voorzien . In alle ander gevallen dat in de Bijbel gesproken wordt van een brandoffer van mensen , is sprake van een gruwel , iets waarvan God een hartgrondige afkeer heeft. Het is dan ook een zeer kwalijke dwaling van de wereld en van het volk Israël, dat beter zou moeten weten, om de slachtoffers van Jodenvervolgen aan te duiden als ‘holocaust’ oftewel ‘brandoffer’. Hooguit zou sprake kunnen zijn van een plengoffer en zelfs daarover kan men twisten . Dat de term ‘holocaust’ niet alleen gebezigd wordt maar ook nog eens beschermd wordt, door ieder die ertegenin gaat juridisch te kunnen vervolgen , is iets waarmee de wereld al decennia lang een grote schuld op zich laadt. Het is dit soort zaken waarom het rechtvaardig oordeel over deze wereld zal komen.

Johannes hoort het spreken van de zielen, dat is van het bloed. Het bloed schreeuwt om wraak, net zoals het allereerste bloed dat ooit op aarde werd vergoten, het bloed van Abel . Daartegenover staat het bloed van het enige ware Brandoffer dat ooit in de geschiedenis werd gebracht en waar alle brandoffers van Israël naartoe verwijzen, het bloed dat beter spreekt dan Abel . Maar hier hebben we opnieuw bloed dat roept om vergelding. ‘ Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?’

‘Hen die op de aarde wonen’ is een gevleugelde uitdrukking in Openbaring. Het duidt de mensen aan die zich thuis voelen in de huidige God-vijandige wereld, die Jezus Christus heeft verworpen en die er, met de satan als vorst van deze wereld, proberen hier en nu het beste van te maken. Daar hoort bij dat ze doen wat hen van bovenaf wordt opgedragen. Het is iets wat velen, die nog een functionerend geweten hebben, versteld doet staan, over hoe allerlei zogenaamde gezagsdragers, tegen alle normen en waarden en alle vormen van fatsoen in, ‘gewoon’ doen wat hen wordt opgedragen. Het is dezelfde geest waarin ook in het Duitsland van de jaren 1933 – 1945 de meest gruwelijke wandaden zijn gepleegd, de geest van ‘befehl ist befehl’. Het is de geest waarbij overheid, wetenshap en manager als allerhoogste gezag worden beschouwd en met God en zijn woord geen enkele rekening meer wordt gehouden.

In een dergelijke cultuur drijft men gemakkelijk af naar een standensamenleving waarbij bepaalde burgers meer rechten hebben dan andere. De klasse aan wie rechten en vrijheden worden ontnomen wordt steeds meer gediscrimineerd , steeds meer in een hoek gedreven, steeds meer gestigmatiseerd , totdat het moment komt van isolatie, van mishandeling en zelfs van regelrechte moord. De zielen onder het altaar en hun luide uitroepen laten zien dat het daarnaartoe gaat. We zagen onder het tweede zegel al een rood paard naar voren komen dat de vrede van de aarde zou wegnemen en dat bovendien een groot zwaard werd gegeven. De paarden staan voor de geheime netwerken van militaristische macht achter de schermen, die alles geïnfiltreerd hebben, tot de kerken aan toe en die ook de overheden van de wereld aansturen. Hen wordt gegeven dat zij eerst de tweedeling (of driedeling of vierdeling) in de samenleving teweegbrengen, waarbij mensen elkaar onderling naar het leven staan en dus ook bereid zijn elkaar te verraden. Het zijn de motto's 'verdeel en heers' en 'orde uit chaos'. De occulte genootschappen gebieden volgens de overheden de segregatie aan te grijpen om ongewenste groepen in de samenleving te laten onthoofden. Het grote zwaard zou heel goed de heringevoerde guillotine kunnen zijn - zoals we al zagen onder het bleekgroende paard.

WORDT VERVOLG

- 14 september 2021 -


De grote vraag bij het vijfde zegel is natuurlijk wat we moeten maken van het ‘met luider stem’ roepen van de zielen. Is dat letterlijk bedoeld of overdrachtelijk? In dat laatste geval is het vergelijkbaar met het bloed van Abel, die door zijn broer Kaïn werd gedood en waarvan God tegen Kaïn zegt: ‘Hoor het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem.’ Maar het punt is dat hier, in Openbaring 6, gesproken wordt van ‘zielen’, niet van bloed. Om een overdrachtelijke uitleg te volgen, moet er een vertaalslag van zielen naar bloed plaatsvinden op basis van de tekst ‘de ziel (of het leven) van het vlees is in het bloed’. Maar dan ben je er niet want in Openbaring 6 volgt nog meer. De zielen worden toegesproken. ‘Aan ieder van hen werd een lang wit gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun medeslaven en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij, voltallig zouden zijn.’

De overdrachtelijke uitleg, dat het hier alleen maar om het bloed onder het altaar zou gaan van hen die geofferd worden omwille van hun getuigenis, is niet houdbaar in het licht van het spreken tot de zielen en de overhandiging van een lang wit kleed aan hen. Wie dit gedeelte serieus neemt, moet concluderen dat de zielen van de omgebrachte getuigen van God zich daadwerkelijk bewust zijn van de situatie waarin zij verkeren en met hun bloed schreeuwen ook de zielen heel bewust om wraak. Om dit te begrijpen moeten we kort ingaan op wat de Bijbel leert over de dood. De Bijbel heeft een heel duidelijke leer over de opstanding uit de dood of uit de doden. Eenmaal zal God allen die zijn gestorven opwekken uit de graven, of men nu is begraven, gecremeerd of opgelost is in een zuurbad. Dat maakt voor God niet uit. Alle mensen worden door Christus opgewekt. En na hun verrijzenis zullen alle mensen door God worden geoordeeld. Iedereen zal voor zijn rechterstoel verschijnen. Ook de christenen. Alleen, zij hebben genade en gerechtigheid ontvangen op grond van hun geloof in Jezus Christus. Daarom is het zo onnoemelijk belangrijk voor ieder mens om te geloven in Jezus Christus.

Over de dood is de Bijbel veel minder duidelijk. Dit is één van de grote verschillen tussen Jodendom/Christendom en andere godsdiensten, waar het alleen maar gaat over de gelukzaligheid na het heengaan. Die staat van gelukzaligheid, Nirwana, of hoe men het ook noemt, is er niet. De Bijbel spreekt over de dood als een slaap, waarbij men nergens van weet. Zo zegt Jezus tegen zijn discipelen over de gestorven Lazarus : ‘Dit sprak Hij, en daarna zei Hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven.’

Om dit gedeelte goed te begrijpen is nodis kort in te gaan op wat de Bijbel zegt over de dood en de opstanding uit de dood. Zie ook deze pagina op deze website . De dood wordt in de Bijbel in het algemeen opgevat als een slaap. Veel teksten geven het woord ‘slapen’ waar ‘overlijden’ of ‘sterven’ bedoeld wordt. Psalm 115:17 geeft aan: ‘De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn.’ Belangrijk is ook dat het aanvankelijk de duivel was die de macht over de dood had. Maar die is in beginsel door Jezus teniet gedaan. Door zijn dood aan het kruis heeft Jezus de duivel van al zijn macht beroofd. Sinds het kruis heeft Jezus de macht over de dood. Hij zegt in Openbaring 1:18 Ik ben de Eerste en de Laatste en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.’

Als God is Jezus Eerste en Laatste. Als Mens is Hij is de eersteling uit de doden en na zijn overwinning zijn een aantal Oud-Testamentische gelovigen met Hem opgestaan. Jezus Christus zal zijn macht over de dood in fasen uitoefenen . Bij de opname van de gemeente zullen alle tot dan toe gestorven gelovigen opstaan. Bij zijn terugkeer op aarde, circa zeven jaar later, zullen de gestorven gelovigen uit de zeven jaren van verdrukking worden opgewekt en duizend jaar met Hem heersen. Daartoe behoren ook de getuigen van God, van wie we de zielen bij het openen van het vijfde zegel onder het altaar zien. (Samen is dat het 'bij zijn komst' van 1 Korinthiërs 15 - aan het begin en eind van de zeven jaar.) Na de duizendjarige regering van Christus zullen alle ongelovigen opstaan voor het finale oordeel over hun leven voor de grote witte troon. Omdat zij niet gekozen hebben voor Jezus is hun deel de poel van vuur. Het is het absolute einde van hun bestaan – zij gaan verloren. De Bijbel noemt dat ‘de tweede dood’.

Over het algemeen is de dood een onbewuste toestand. Maar er zijn uitzonderingen. Dat zien we in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus . Dat zien we ook bij het lijden van Jezus aan het kruis, waar Hij tegen één van de rovers , die met Hem gekruisigd zijn, zegt: ‘Voorwaar, Ik zeg u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.’ Er zijn speciale gevallen onder de mensen, Abraham, de rover aan het kruis, die de dood als een bewuste toestand beleven. Maar de Bijbelse aanwijzingen hierover zijn uitzondering, geen regel. Een ander soort uitzondering is dat doden soms ‘op kunnen komen’ uit hun doodsslaap. In het Oude Testament verbood God zijn volk uitdrukkelijk om ook maar iets in die richting te gaan uitproberen. Maar toen Saul in zijn wanhoop toch een waarzegster raadpleegde en zij de gestorven Samuël opriep, toen kwám Samuel werkelijk uit zijn doodsslaap op en hij zei: ’Waarom hebt u mijn rust verstoord door mij op te roepen?’ Daaruit blijkt dat zijn ziel ‘te ruste’ was, in een staat van onbewustzijn.

Iets dergelijks doet zich hier voor, bij het openen van het vijfde zegel. Alleen is het nu het Lam, Jezus Christus, die de sleutels van de dood en de hades heeft, die uit naam van zijn gezag deze omgebrachte heiligen bij het openen van het vijfde zegel laat opkomen en hun zielen de gelegeheid geeft te roepen wat op hun hart ligt. Het is een roep om wraak. Een volkomen terechte roep want de misdaden tegen de mensheid zijn na de wandaden van de antichristelijke militaristische occulte machten van de vier paarden tot de hemel opgestapeld. Bij het tweede zegel wordt aan het rode paard een 'groot zwaard' gegeven, dat wordt gebruikt om te doden bij het verbreken van het vierde zegel onder de werkzaamheid van het bleekgroene paard.

Als we doorbladeren naar hoofdstuk 20 van Openbaring en de opstanding zien van de zielen, die hier om wraak schreeuwen, dan zien we dat ze door onthoofding om het leven zijn gebracht. Het zwaard lijkt, gezien deze teksten, niet anders dan de heringevoerde guillotine. De opening van het vijfde zegel is daarom van groot belang. Het laat zien dat de gebeurtenissen onder de eerste vier zegels absoluut geen godsoordelen zijn maar misdaden van een kleine occulte groep mensen tegen de totale mensheid en daarmee tegen God, naar wiens beeld ieder mens geschapen is. Deze militaristische ruiters hebben erop los gemoord en het publiek heeft zich massaal laten misleiden en is in alles met de demonische elite meegegaan. We zien dat nu al om ons heen plaatsvinden . De guillotine zal pas verschijnen bij het openen van het tweede zegel, dat is na de opname van de gemeente. De tweede belangrijke aanwijzing van het vijfde zegel is gelegen in het aflachten van de getuigen van God, hetgeen laat zien dat het oordeel, dat zich vanaf het zesde zegel vanuit de hemel gaat ontplooien, komen volkomen rechtvaardig is.

Dat ‘rust’ de normale situatie is van hen die gestorven zijn, blijkt duidelijk uit dit gedeelte. Zij krijgen elk een lang wit kleed en er wordt gezegd dat ze ‘nog een korte tijd moeten rusten’. Dit lijkt aan te duiden dat ze al in rust waren. Maar ze krijgen dus reeds een beloning voor hun martelaarschap in de vorm van het lange witte kleed, dat in Openbaring 3 aan overwinnaars wordt beloofd. Wat dit ‘rusten’ precies inhoudt, weten we niet. Het meest logisch is te veronderstellen dat ze weer gaan ‘slapen’.

En wordt voldaan aan hun roep om wraak? Er wordt in wezen niets over gezegd. In plaats van wraak aan hun beulen en de verantwoordelijke mensen die worden uitgebeeld door de ruiters en de paarden van de eerste vier zegels, wordt gezegd dat er nog meer martelaren zullen volgen. Ze moeten rusten ‘totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.’

De finale afrekening met de verantwoordelijken, dat zijn de koningen en de groten der aarde, die we onder het zesde zegel tegen zullen komen, de aanstuurders van de demonische paarden van de eerste vier zegels, zal pas gebeuren als de misdaden na zeven jaar van verdrukking en demonische werkzaamheid op aarde, hun volheid hebben bereikt. Openbaring is het boek dat de tijd beschrijft dat de volheid van de tijd beschrijft, waarin alles zijn volheid bereikt. Het getal zeven is daar een weergave van, een getal dat telkens terugkomt in het boek.

- 17 september 2021 -


Vers 12-14

Het zesde zegel

En ik zag toen het Lam het zesde zegel opende, en er kwm een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd als bloed en de sterrn van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een hartde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt.

De beelden, die zijn gebruikt bij het beschrijven van de gebeurtenissen, die plaatsvinden bij het verbreken van de eerste vijf zegels, geven aan dat het hier gaat om het optreden van de God-vijandige machten op aarde, die niet willen dat de heerschappij over de aarde over gaat in de handen van het Lam. De paarden zijn de aloude ridderorden die zich de afgelopen eeuwen hebben ontwikkeld tot wereldwijde militaristische organisaties, die alle vormen van aardse macht beheersen: financiële (het geld was het middel tot totale controle), economische, politieke, juridische, wetenschappelijke, technische en communicatieve macht (daarmee wordt de grootschalige belangenverstrengeling verborgen gehouden). Een ieder die in het verleden deze organisaties en hun invloed aan de kaak wilde stellen is meedogenloos uit de weg geruimd.

Het Lam is voor deze machthebbers de allergrootste bedreiging en daarom barst er bij zijn verbreken van de zegels van de boekrol, wat betekent dat Hij aanstonds zijn rechten op de aarde zal gaan claimen, een gigantische weerstand los. Omdat die weerstand zich niet tegen Hem Zelf kan richten, richt ze zich tegen zijn schepselen. De mensen worden allereerst massaal misleid, vervolgens tegen elkaar opgezet, uitgehongerd en ten slotte met dodelijke ziekten vermoord - mogelijk een gevolg van alle injecties die nu wereldwijd worden uitgezet. Een groot zwaard, wat zou kunnen slaan op de herinvoering van de guillotine, wordt ingezet tegen allen die zich aan de kant van het Lam scharen door van Hem te getuigen.

Bij zulke verschrikkelijke misdaden tegen de mensheid, kan het niet anders dan dat de aarde zelf in beweging komt. Wie dit gedeelte goed leest ziet dat hier niet in de eerste plaats iets in of aan de hemel gebeurd maar op aarde. Dat de aarde zwaar te lijden heeft onder morele misstanden, blijkt ook uit andere bijbelgedeelten. In Spreuken 30 lezen we een verband tussen het beven van de aarde en gebeurtenissen in de samenleving: 'Onder drie dingen siddert de aarde, ja, onder vier die ze niet kan dragen: onder een dienaar, als hij koning wordt, onder een dwaas, als hij met brood verzadigd wordt, onder een gehate vrouw, als zij gehuwd wordt,en onder een slavin, als zij de bezittingen van haar meesteres erft.’ Het gaat hier om mensen die plotseling iets ontvangen wat niet overeenstemt met hun karakter of positie.

In het kader van de geheime netwerken is dit al eeuwen aan de gang. We kwamen deze geheime organisaties tegen onder de eerste vier zegels als de ‘apocalyptische ruiters’. Veel posities zijn alleen bereikbaar vanuit deze genootschappen. Binnen die genootschappen geldt een ‘befehl ist befehl’-mentaliteit'. Op belangrijke posities in de samenleving komen mensen te zitten, die niet zozeer capabel zijn, maar loyaal zijn aan een de geheime genootschappen op de achtergrond. Wat dat voor gevolgen heeft, zien we al jarenlang plaatsvinden. Het leidt tot een afbraak van alle waarden en normen, de vernietiging van de maatschappij en de introductie van ongezonde leefstijlen, ongezonde leefpatronen en met anno 2021 de plandemie, een introductie van een wereldwijd moordprogramma middels de zogenaamde gezondheidszorg. De aarde raakt dan ‘van streek’.

Het schudden van de aarde wordt geïnitieerd vanuit de hemel, door het verbreken van het zesde zegel. Het is ook een uiting van de toorn van God over al het kwaad dat mensen op de aarde uitvreten, zoals Jeremia schrijft: ‘De HEERE God is echter de Waarheid, Hij is de levende God, een eeuwig Koning. Voor Zijn grote toorn beeft de aarde,de heidenvolken kunnen Zijn gramschap niet verdragen.’

WORDT VERVOLGD

- 19 september 2021 -


In het Oude Testament vinden we enkele ‘aardbeving-teksten’, die gekoppeld kunnen worden aan het zesde zegel van Openbaring 6:

Haggaï 2:7 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd,m dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven….’

Jesaja 24:18 Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.’

We zagen dat de ongebreidelde immoraliteit, die wereldwijd wordt geïnitieerd door overheden en die op de achtergrond wordt aangestuurd door misdadige occulte genootschappen, op aarde een enorme aardbeving uitlokt. Uit deze teksten wordt duidelijk dat de grote aardbeving vanuit de troon van God komt. Het is God Zelf, die de aarde doet beven. Haggaï noemt daarbij meteen ook de hemel, de zee en het droge en alle heidenvolken. Die worden hier in Openbaring 6 eveneens genoemd. Zon, maan, sterren, de hemel, elke berg, elk eiland, en dan een hele reeks mensen. Ook Jesaja noemt de hemel als herkomst van de aardbeving. Hij wordt opgeroepen door ongerechtigheid van mensen op aarde maar verordend in de hemel: ‘de sluizen in de hoogte worden geopend'. Het gaat hierbij niet om water, maar om iets anders. God heeft immers beloofd de aarde niet nogmaals door een vloed te verdelgen. Het volgende oordeel zou bestaan uit vuur en dat is dan hetgene wat uit de sluizen des hemels komt zetten, zoals we nog meermalen zullen zien.

Dat bij deze aardbeving kosmische krachten aan het werk zijn, blijkt uit de beschrijving. Na de aardbeving wordt allereerst de zon genoemd die ‘zwart wordt als een haren zak’ en de maan die ‘als bloed wordt’. Daarna worden sterren van de hemel genoemd, die op de aarde vallen, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vruchten afwerpt als die door een harde wind wordt bewogen.’ Deze beschrijving doet sterk denken aan vulkanische activiteit. Een vulkaanuitbarsting kent de volgende fasen:

(1) Een reeks aardbevingen

(2) Emissies van gas

(3) Emissies van as

(4) Lavastroom en bij heftig vulkanisme lavabommen en brandende rotsblokken.

De emissies van gas en van as zorgen ervoor dat de zon wordt verduisterd en dat de maan bloedrood schijnt. Het hangt ervan af waar op aarde men zich bevindt. Johannes bestrijkt hier het totale plaatje van Oostelijk en Westelijk halfrond en de ontwikkeling door de tijd. Op plaatsen met de meeste vulkanische activiteit geeft dan de zonsverduistering, terwijl de maan bloedrood schijnt op plekken waar de as minder dik is. Wanneer de as zich over de aarde heeft verspreid, en bij de plaatsen van uitbraak minder dik geworden is, zal de zon weer meer zichtbaar zijn (de haren zak wordt doorzichtig) en de maan ziet overal op aarde bloedrood. Maar daana volgen bij heftige activiteit brandende rotsblokken en magmabommen die door de lucht vliegen. Het gaat niet om letterlijke sterren van de hemel. Sterren zijn gloeiende gasbollen ter grootte van de zon of nog veel groter. Die zouden niet op de aarde kunnen vallen. De aarde zou erdoor verzwolgen worden en direct volledig verdampen. In zijn beeldspraak geeft Johannes ook duidelijk aan hoe de sterren op aarde vallen: als onrijpe vijgen wanneer de vijgenboom door een harde wind wordt geschud. Dat betekent dat de vurige rotsen vanuit één en dezelfde bron komen en langs een tamelijk horizontaal pad met een smak op aarde belanden. Het zou echter ook kunnen gaan om een meteorenregen. De meeste meteoren die we waarnemen, zien we als ‘vallende sterren’ en zij verbranden volledig in de atmosfeer maar gaat het om grotere exemplaren, dan kunnen ze doordringen tot het aardoppervlak en daar inslaan en een krater veroorzaken . Interessant is een fenomeen dat voor het eerst in 1833 werd waargenomen, de Leonid Meteoren storm . Zie ook deze site . Optisch lijkt het of de meteorieten vanuit één en hetzelfde punt vallen, de manen van de leeuw in het gelijknamige sterrenbeeld 'Leo'. Hoe toepasselijk. Het Lam is immers de Leeuw uit de stam van Juda en woest schudt hij zijn manen vanwege het verzet op aarde bij het verbreken van de zegels. Deze storm treeds eens in de 33 jaar op. voor het laatst rond de eeuwwisseling. Dus dan duurt het nog even.

Het zou ook kunnen gaan om een grote komeet of asteroïde met een zwerm kleinere meteoren om zich heen, die rakelings langs de aarde scheert en daarmee de onrust in de aardkorst veroorzaakt, zoals de aardbeving en het vulkanisme. Daarmee staat mogelijk het volgende dat Johannes noemt in verband: ‘En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold’. We moeten hier denken aan het beeld van een boekrol, die op tafel ligt en die vanaf één kant wordt opgerold. Wat dan gebeurt is dat alle letters zich gaan verplaatsen in de richting waarheen wordt opgerold. Wanneer door een rakelings langs scherende komeet of astroïde de rotatie of de stand van de aarde wordt beïnvloedt (of beide), kan dat een gevolg hebben voor de plaatsen waar alle sterren aan de hemel staan. Stand en rotatie van de aarde worden mogelijk gewijzigd, zoals gebeurd is in de tijd van Jozua.

Het behoeft geen uitleg dat dit een enorme impact heeft op alles wat zich op aarde bevindt en Johannes besluit dan ook met: ‘en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt’. Als alle bergen en eilanden zelfs maar een centimeter zouden verplaatsen door de impact op stand en rotatie van de aarde, dan blijft geen gebouw overeind. Wereldwijd ontstaat er één grote chaos. Tsunami's zullen veel bouwwerken wegspoelen en land onder water zetten. In het evangelie naar Lukas koppelt Jezus de verschijnselen aan zon, maan en sterren aan het woeste water: 'En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.'

Op diverse plaatsen in het Oude Testament wordt eveneens gesteld dat God in zijn oordelen over de volken grote tekenen verricht aan de hemellichten. Een tekst die sterk overeenkomst is de profetie over Edom en alle heidenvolken. Edom is in zekere zin de voorloper van het Romeinse rijk, waar in de eindtijd alle volken onder zullen vallen.

Want de grote toorn van de HEERE richt zich tegen alle heidenvolken, Zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen overgegeven ter slachting. Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom.

Treffend is de overeenkomst met het zesde zegel, waar ook sprake is van de hemel, die wordt opgerold als boekrol, en over sterren, die als vijgen van een bijgenboom worden geworpen. Uit deze overeenkomst blijkt opnieuw dat het hier gaat om het Romeinse rijk, dat zich achter de schermen reeds wereldwijd heeft uitgespreid en in de tijd van Openbaring als 'Nieuwe Wereldorde' achter de gordijnen vandaan springt en zich verzet tegen de heerschappij van het Lam. Een andere tekst die sterk overeenkomst is het oordeel van God over Babel, net als Edom eveneens een voorloper van het Romeinse rijk:

Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen. Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.

Hier vinden we ook een verduistering van de zon en de maan maar geen sterren op aarde vallen maar die verduisterd worden. Dat laatste vinden we verderop in Openbaring terug. Tevens vinden we in dit gedeelte de aardbeving en het sidderen van de hemel.

Een natuurlijke verklaring met vulkanisme, een komeet en meteorieten vanuit de ruimte betekent uiteraard niet dat het buiten God om gaat. God werkt echter heel vaak op basis van natuurlijke oorzaken. Hij heeft zijn schepping zodanig geconstrueerd , dat de aarde normaliter geen nadelig gevolg ondervindt van wat rondzweeft in de ruimte. Zoals Jesaja zegt: 'Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen.' Maar wanneer de mensheid de maat van haar zonden vol maakt, gebruikt God dat wat rondzweeft in het heelal om precies dat geweld op aarde te laten losbarsten, dat correspondeert met zijn gerechtvaardigde toorn. Niet voor niets hebben de vier levende wezens dag en nacht geen rust en roepen zij ononderbroken ‘heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt’

- 22 september 2021 -

WORDT VERVOLGD


Alternatieve interpretaties van het zesde zegel

Er zijn uitleggers van Openbaring, die een letterlijke uitleg van de gebeurtenissen onder het zesde zegel niet zien zitten. We zullen hier ingaan op twee van dergelijke interpretaties. Allereerst wordt wel gesteld dat de kosmische gebeurtenissen onder het zesde zegel een dichterlijke beschrijving geven van ‘ het einde van de huidige schepping ’. Daarbij wordt gerefereerd aan Psalm 18 en 104, waarbij het optreden van God in dichterlijke taal wordt weergegeven. In Psalm 104 : 'U spant de hemel uit als een tentdoek (2) U hebt de aarde op pijlers vastgezet tot in eeuwigheid wankelt zij niet (5) U hebt de maan gemaakt voor de tijden de zon weet wanneer zij moet ondergaan (19) Er komt een tijd dat God een eind maakt aan zijn eerste schepping en een nieuwe hemel en aarde schept. Dat einde houdt dan in: de zon gaat op zwart, de maan wordt rood, de sterren vallen neer of verduisteren en de hemel wordt opgerold.

In datzelfde kader zien zij ook de profetieën over de hemellichamen in het kader van Egypte , van Edom en van Babel en van de vijanden van God in het algemeen. En hoewel de sterren toen ook naar beneden gekomen zouden zijn, staan ze nog steeds aan het hemelgewelf. De conclusie wordt dan getrokken dat dit gedeelte overdrachtelijk moet worden uitgelegd. Tegen een dergelijke uitleg is het volgende in te brengen. Ten eerste hebben we hier in Openbaring niet te maken met een dichterlijk boek maar met proza. Ten tweede geeft het boek zelf uitdrukkelijk aan wat de betekenis is, wanneer iets overdrachtelijk moet worden opgevat. Bijvoorbeeld bij het beeld van de kandelaren en de sterren van Openbaring 1 . Ten derde en nog veel belangrijker, God kan zijn huidige schepping maar één keer vernietigen en dat gebeurt in Openbaring 6 nog lang niet. Na Openbaring 6 volgen nog vele hoofdstukken die – zoals we nog zullen zien – chronologisch volgen op Openbaring 6. Ten vierde en dat is het allerbelangrijkst, God heeft aangegeven hoe het einde van de huidige schepping zal zijn. Zij zal in vuur vergaan. De elementen zullen brandend wegsmelten . Hemel en aarde zullen niet meer ‘ gevonden worden ’. Dat gaat veel verder dan een verduisterde zon, een rode maan en sterren die op aarde vallen.

En uiteraard staan de sterren nog te twinkelen aan de nachtlucht want het gaat hier ook niet om de grote sterren van andere sterrenstelsels maar om de ‘vallende sterren’, de meteoren en meteorieten, die mogelijk ook het einde van Babel en Egypte markeerden. Met dit soort uitleggingen – die gewoon maar wat teksten aan elkaar knopen en met de rest van Gods woord geen rekening houden – worden Gods kinderen alleen maar in verwarring gebracht. Het zesde zegel is absoluut niet het einde van de wereld maar, in die zin is deze uitleg wel correct, luidt wel de klok bij het einde van een ‘beschaving’, namelijk de tegenwoordige boze eeuw waarin satan middels zijn occulte instrumenten de mensenwereld beheerst (de vier paarden, die hun activiteit deden gelden onder de eerste vier zegels) – net zoals dat gebeurde in het geval van Egypte en Babel. Het lam komt namelijk toe aan het verbreken van het zevende en laatste zegel van de boekrol, dat Hem de weg van God opent naar de absolute eindzege en de totale verlossing van de schepping.

Een tweede uitleg die wel gegeven wordt voor de tekenen aan de hemellichamen en het verschuiven van bergen en eilanden, is het wankelen van aardse machten door opstanden of revoluties. Aardse machthebbers komen ten val, iets dergelijks. Of ze hebben hun oorlogstuig niet meer helemaal onder controle, zoiets. Sterren worden inderdaad ook gebruikt als aanduiding voor engelen of voor aardse boodschappers. Dat is de correcte uitleg van Openbaring 2 en 3. We zien dat ook in de droom van Jozef , waarin de zon, de maan en elf sterren voor hem buigen. Die sterren zijn de broers van Jozef. Verder zien we deze betekenis in de droom van Daniël , wanneer de bok in de droom de sterren van de hemel neerwerpt en vertrapt. Dat zijn geen letterlijke sterren of engelen maar dat zijn de belangrijkste personen uit het volk Israël, die door het Griekse imperium zouden worden gedood bij de ontheiliging van de tempel. Dat is vervuld rond 150 voor Christus. En dat een berg een koninkrijk kan voorstellen, blijkt uit uit Daniël 2 , waarin de steen die het beeld omverwerpt een grote berg wordt, die de aarde omspant, het koninkrijk van de Messias. Als Jesaja profeteert dat elke berg en heuvel verlaagd zal worden, dan kan dat heel goed gaan over menselijke machten die zullen worden weggevaagd: 'tegen al de hoge bergen en tegen al de verheven heuvels, De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn.’

Maar het is zeer de vraag of dat ook hier, bij het openen van het zesde zegel, wordt bedoeld. Allereerst geeft het boek zelf geen enkele aanleiding om te denken aan aardse machten. De sterren worden in één adem genoemd met zon en maan en de hemel. Dan betekenen die sterren geen engelen of hooggeplaatste mensen. En als dat wel zo was, wie zijn dan de zon en de maan? Welke regeringsleiders? Het beest en de valse profeet? Dat onderwerp is veel verder in het boek maar ook in de tijd pas aan de orde. En wat is dan het verschil tussen het zwart worden van de zon en het van hun plaatst gerukt worden van bergen en eilanden? Alle figuurlijke uitleg, die men hieraan geeft is pure inlegkunde die alleen gebaseerd is op dichterlijke gedeelten van de Bijbel.

Maar het belangrijkste argument tegen een overdrachtelijke uitleg is: het past totaal niet in de context. Het verband waarin een Bijbelvers staat, is de allerbelangrijkste richtlijn voor de uitleg. En we zagen hier, bij de vier ruiters van de eerste vier zegels, dat de aardse machten zeer stevig in het zadel zitten. Zo sterk is hun macht, dat ze de hele mensheid misleiden. En vervolgens veroorzaken ze onderlinge strijd tussen volkeren, hongersnoden en epidemieën. Dissidenten worden met een groot zwaard uitgeschakeld. Dat de kosmische gebeurtenissen in de hemel en op aarde letterlijk moeten worden genomen, blijkt nog het duidelijkst uit de gezamenlijke reactie vanuit alle lagen van de wereldbevolking. Niet alleen de koningen en de hooggeplaatsten verschuilen zich uit angst voor een revolutie of een bevolkingsopstand. Nee, álle mensen verschuilen zich naar aanleiding van wat er gebeurt. En allemaal weten ze waar het geweld op aarde vandaan komt. Dit zijn geen revoluties of woedende bevolkingen of machthebbers die de regie kwijt zijn. Dit komt van ‘Hem die op de troon zit en het Lam’.

Ten slotte kan men wel nagaan dat het verbreken van het zesde zegel niet eenvoudigweg de aanleiding is tot revoluties of machtswisselingen of wat voor soort sociale beroering dan ook. Immers, dat is de afgelopen 2000 jaar voortdurend gebeurd en in nog veel sterkere mate dan nu ooit zou kunnen gebeuren. Het probleem van deze tijd is nu juist dat de machthebbers met hun militaristische structuur over de afgelopen eeuwen achter de schermen voor zichzelf een zo onnoemelijk machtige positie hebben verworven, dat alle verzet zinloos is. Dat is wel gebleken gedurende de afgelopen anderhalf jaar. De occulte machten zitten vaster in het zadel dan ooit en kunnen alleen door ingrijpen van God met kosmische krachten nog van hun paarden gegooid worden. Dat zal dan ook gebeuren vanaf het zesde zegel. Maar het is een lange weg van een aantal jaren.

- 23 september 2021 -


Geestelijke betekenis achter de kosmische rampen

De aardbeving en de daaropvolgende verschijnselen aan de hemel voltrekken zich op wereldschaal. Het is geen symbolische taal maar moet in letterlijke zin worden opgevat met dien verstande dat de ‘sterren die van de hemel vallen’ niet de sterren in de wetenschappelijke zin van het woord zijn maar ‘vallende sterren’, oftewel meteorieten. Echter, de feitelijke aardbeving en verschijnselen aan de hemel hebben wel degelijk een geestelijke betekenis. De diepere betekenis van een aarde in beroering en grote tekenen aan de hemel is dat er nu een verschuiving gaat plaatsvinden van de aarde (aardbeving) richting de hemel. De zonde en de goddeloosheid van de mensheid hebben op aarde dermate wanstaltige vormen aangenomen dat de aarde er letterlijk beroerd van wordt. De aardbeving roept een definitieve bemoeienis op vanuit de hemel. Dat zien we dan ook gebeuren, direct vanaf het volgende hoofdstuk. Vanaf Openbaring 7 is ineens is sprake van het optreden van engelen. In hoofdstuk 6 was van engelen nog geen sprake. Het waren paarden, aardse militaristisch gestructureerde machten, zoals de jezuïeten, die los gingen tegen de mensheid.

De tweede geestelijke betekenis die gelegen is in de wereldwijde catastrofale verschijnselen, is dat God een einde gaat maken aan de wereldrijken die de aarde al die tijd gedomineerd hebben en onder wier verschrikkelijke afgoderij alle zonden en ongerechtigheden zijn gepleegd. Alle geheime genootschappen, die als collectief worden voorgesteld door de vier apocalyptische ruiters, hebben hun wortels in het oude Babel – Egypte – Edom – Rome. Elementen van de occulte cultus zijn te kust en te keur over het internet te vinden. Wat in het geheim door hen bedreven wordt, is te verschrikkelijk om uiteen te zetten. Over deze occulte machten wordt bij deze aardbeving en de natuurverschijnselen het oordeel aangekondigd. Vandaar de overeenkomsten met oordeels-aankondigingen over Babel, Edom en Egypte:

Over Egypte:

Ezechiël 32:7 ‘Ik zal de hemel bedekken wanneer Ik u uitblus, zijn sterren zal Ik in het zwart hullen. Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maan zal zijn licht niet laten schijnen. Alle lichten die aan de hemel stralen, zal Ik omwille van u in het zwart hullen. Ik zal duisternis over uw land brengen, spreekt de Heere HEERE.’

Over Babel:

Jesaja 13:10 ‘Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen….. Daarom zal Ik de hemel doen sidderen,en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.'

Over Edom (Rome)

Jesaja 34:3 ‘Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed. Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom.'

Belangrijk is te constateren dat God door de duizenden jaren geschiedenis telkens het ene wereldrijk gebruikt heeft om het andere te straffen en te vernietigen. De wereldrijken vervingen elkaar maar leerden niet van de geschiedenis. Telkens nam het volgende rijk de godenwereld over van het voorgaande rijk. Dat komt omdat de rijken zelf beheerst worden door steeds weer dezelfde machten van de duisternis, de ‘ archè ’ (heel vaak in de betekenis van geestelijke machten). Sinds de zondeval heeft de mens zich aan de duivel en zijn machten onderworpen en alleen door Jezus Christus kan de mens daaruit worden bevrijd. Maar dat vraagt van de mens één ding: een vrijwillige en totale overgave aan Jezus Christus. Die laatste keuze kan elke individueeel mens voor zichzelf maken. Die mens wordt dan 'gered uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde.'

Aan het einde der tijden, dat wij nu met rasse schreden naderen, wordt het laatste (Romeinse) wereldrijk in haar allerlaatste fase van precies 3,5 jaar uitgeschakeld door Jezus Christus, waarna Hij de heerschappij over de aarde overneemt in de mensen die voor Hem kozen om daarmee te realiseren wat altijd al Gods bedoeling was: Alles in een gezegende staat te onderwerpen aan de mens , maar dan de mens in Christus .

De aardbeving en het kosmische antwoord van de hemel brengen een radeloze angst teweeg in degenen die een plaats bekleden in de aardse machtsstructuren, hetzij helemaal aan de top (koningen), hetzij hetzij helemaal onderaan (slaven en vrijen). Zij weten dat het einde van hun heerschappij nadert omdat het Lam vanuit de hemel gaat ingrijpen, met inschakeling van zijn engelmachten. Het is de Here der heerscharen, de Heer van de hemelse machten, die gaat optreden. Die hemelse machten zien we inderdaad vanaf hoofdstuk 7 aan één stuk door in de weer in de vorm van engelen.

- 2 oktober 2021 -


Vers 15 - 17

'En de koningen van de aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?'


Twee grote aardbevingen met kosmische gevolgen

Onder bijbelcommentaren bestaat helaas veel verwarring over de betekenis van deze aardbeving en daaropvolgende tekenen aan de hemel. Vanwege de treffende overeenkomst met de tekenen die Jezus in de Olijfbergrede noemt, denken velen dat de zichtbare komst van Christus in heerlijkheid, met de wolken van de hemel, direct aansluitend aan het zesde zegel plaatsvindt. De Heer geeft in de Olijfbergrede het volgende aan: Mattheüs 24:29 ‘En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.’

Jezus spreekt in zijn Olijfbergrede ook van het verduisterd worden van zon en maan en het vallen van de sterren en het bewegen van de krachten van de hemelen. Dat lijkst sterk op wat onder het zesde zegel plaatsvindt.

Maar als het hier om dezelfde gebeurtenis zou gaan, dan zou het vervolg van Openbaring, vanaf hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 19, een beschrijving geven van dezelfde periode als de eerste zes zegels, namelijk van de volledige zeven jaar van de laatste jaarweek van Daniël. Deze zienswijze is echter in tegenspraak met de Bijbelse gegevens.

Allereerst is de beschrijving van de eerste vijf zegels totaal verschillend van de beschrijving die daarna volgt. Men zou dat nog kunnen verdedigen door te zeggen dat onder de zegels een beschrijving wordt gegeven van aardse machten en vanaf het zesde zegel een beschrijving van hemelse machten. Echter, in de hoofdstukken 11 en 13 is opnieuw sprake van aardse machten. Maar daar gedragen ze zich heel anders. Daar geen pogingen iedereen uit te roeien maar pogingen om iedereen te onderwerpen aan de wereldreligie van het beest en zijn beeld.

In de tweede plaats moet men bij een lezing van het zesde zegel als direct aansluitend op Jezus’ komst, de duidelijke chronologische opmerkingen van Openbaring geweld aan doen. Er staat duidelijk: ‘hierna’ aan het begin van hoofdstuk 7, wat men dan ineens gelijk zou moeten schakelen met het allereerste ‘hierna zag ik’ van Openbaring 4:1 . En Openbaring 8:1 vermeldt: ‘En toen het Lam het zevende zegel opende, kwam er een stilzwijgen in de hemel… ‘. Vervolgens lezen we van de engelen die de bazuinen blazen, waardoor de aarde wordt getroffen door een reeks van zes opeenvolgende oordelen vanuit de hemel. Dat kan maar één ding betekenen: dat de oordelen van de bazuinen chronologisch volgen op de gebeurtenissen die plaatsvinden bij het verbreken van de zegels. Zij vinden dus niet gelijktijdig plaats. De bazuinen starten pas nadat het Lam het laatste zegel heeft verbroken. Dat is ook logisch want dan pas begint het Lam met het schoonvegen van zijn erfenis, de aarde.

In de derde plaats klopt het gedrag van ‘hen die op de aarde wonen’ bij het zesde zegel niet met de situatie bij de terugkeer van de Heer uit de hemel. Bij het zesde zegel verbergen de machthebbbers zich voor ‘het aangezicht van Hem die op de troon zit’ en voor ‘de toorn van het Lam’. Bij de zichtbare komst van de Heer in heerlijkheid in Openbaring 19 hebben de machthebbers zich verzameld in de vlakte van Harmagedon om oorlog te voeren tegen het Lam. Dat is een dermate groot verschil in gedrag, dat het niet kán gaan om één en dezelfde gebeurtenis. Er zit minstens drie en een half jaar tussen en waarschijnlijk een jaar of vijf.

Dat er twee beschrijvingen zijn, die veel op elkaar lijken, betekent niet dat het altijd om dezelfde gebeurtenis gaat. God doet veel dingen twee keer. Twee keer schept Hij de hemel en de aarde. Twee keer vernietigt Hij de aarde (eerst door water, daarna door vuur). Twee keer geeft Hij Israël zijn tien geboden. Twee keer reinigt Jezus de tempel. Twee keer stilt Jezus de storm. Twee keer geeft Jezus een wonderbare visvangst. Twee keer voedt Jezus een grote menigte. Zo zal er in de toekomst ook twee keer sprake zijn van een grote aardbeving gecombineerd met grote tekenen aan de hemel. Wat mogelijk vreemd overkomt, is dat het gedrag van ‘hen die op aarde wonen’ in beide gevallen zo verschillend is. De ene keer verstoppen ze zich in angst voor het Lam, de andere keer voeren ze oorlog tegen het Lam.

Zo vreemd is dat echter niet. Hoewel de vernietigingskracht van de eerste aardbeving enorm is geweest en een groot deel van de infrastructuur is verwoest, is de toorn van het Lam niet gekomen. Het leven kon na de aardbeving min of meer gewoon doorgaan en na herstelwerkzaamheden, kan de gevestigde orde haar plannen op aarde voortzetten. Als zich dan opnieuw iets dergelijks als een grote aardbeving voordoet, is de verwachting dat de komst van het Lam opnieuw zal uitblijven en dat het slechts ‘loze kosmische krachten’ zijn. Bovendien is in Openbaring 16 in eerste instantie sprake van strijd van West tegen Oost om de hegomonie in het Midden Oosten. Pas in Openbaring 19 richt hun strijd zich tegen het uit de hemel terugkerende Lam. Ze denken tegen Hem opgewassen te zijn. Daarin vergissen ze zich schromelijk en ze worden door de terugkerende Heer vanuit de hemel weggevaagd.

Een tweede reden voor het zo totaal verschillende gedrag bij de eerste en de tweede grote aardbeving met hemeltekenen, is dat vlak voor de tweede manifestatie een enorme werking van satan en zijn demonen zal optreden. Het zijn in Openbaring 16 de ‘drie geesten als kikkers’ uit de mond van de draak (satan), het beest (keizer van het rijk) en de valse profeet (koning van Israël), die alle koningen optrommelen voor de grote strijd met het Lam en verzamelen in de vlakte van Harmagedon. Ze vallen in de hoogmoed van de duivel en komen jammerlijk ten val.

Terug naar het zesde zegel. Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe de gevestigde orde zo direct een verband legt tussen de aardbeving en de hemeltekenen en ‘het aangezicht van Hem die op de troon zit en de toorn van het Lam’. We hebben immers te maken met een wereldregering, die zich al eeuwenlang door de machten van de duisternis heeft laten leiden en die zich bij het verbreken van de zegels door het Lam misgaan heeft tegen hen die het woord van God brachten. Toch is dat niet zo vreemd. De wereldtop weet heel goed wat de Bijbel allemaal zegt over de eindtijd. Echter, zij interpreteren alles zodanig dat het lijkt alsof zij degenen zijn die het godsrijk op aarde moeten brengen en door wie God zich moet manifesteren. Zij dienen niet de God van de bijbel is maar Lucifer en vallen voor de aloude verleiding, dat zij als God kunnen worden en mogelijk zelfs dat ze niet zullen sterven – vandaar het zoeken naar onsterfelijkheid, de eeuwige jeugd.

Als echter het kosmisch geweld losbreekt, roept dat een panische angst in hen wakker, die van boven naar beneden door de organisatiestructuren dendert. In dit gedeelte schetst God hoe de piramidestructuur van de reeds genoemde apocalyptische ruiters eruit ziet, het hele bouwwerk van de gevestigde orde. Het is de top van de piramide die als eerste in de gaten heeft wat hier aan de hand is, niet de voet, waar zich de ‘slaven en de vrijen’ bevinden, de uitvoerenden in de organisaties en zij die erbuiten staan.

De koningen van de aarde zien we in Openbaring 17 en 18 verweven met het web van het grote Babel, de aloude mysteriëngodsdienst die al eeuwenlang gestalte krijgt in de Katholieke kerk. Die zichtbare koningen zijn daarbij niet eens het belangrijkst. Het gaan om de belangrijkste families die achter de schermen alle macht uitoefenen, de macht àchter de troon. Het zijn de koningen van de aarde die volgens Psalm 2 'samenspannen tegen de HEERE en zijn gezalfde'. We zien deze koningen in Openbaring 16 in hun voorbereiding van de laatste eindstrijd tegen het Lam. We zien in Openbaring 19 hoe ze worden uitgeschakeld door het Lam bij zijn neerdalen op het witte paard uit de hemel.

Daarna worden de ‘groten’ genoemd, dat zijn volgens Openbaring 1 8 de ‘grote handelaren', de mensen die alle economische touwtjes in handen hebben, de machtige oude adellijke bloedlijnen, de elite achter organisaties als Blackrock en Vanguard. Daarna worden de ‘rijken’ genoemd, degenen die door de positie die de elite hen toestond grote rijkdom hebben verworven, zoals Bill Gates, Mark Zuckerberg enzovoorts, degenen waarvan iedereen denkt dat ze de rijkste mensen op aarde zijn. Dan worden de ‘oversten over duizend’ genoemd, dat zijn de allerhoogste militaire bestuurders, degenen die in de tijd van het oude Rome bovenaan stonden in de legioenen. Eén van hen speelde een belangrijke rol bij de ontzetting en de gevangenneming van Paulus. Vervolgens worden ‘sterken’ genoemd, degenen die over de mogelijkheden en de vaardigheden beschikken om de opdrachten van bovenaf uit te voeren en alles in lijn daarmee naar hun hand te zetten. Als allerlaatste volgen de slaven en de vrijen. Slaven kunnen ook knechten of ‘leden’, ‘toegewijden’ zijn van de opdrachtgevers. Het zijn degenen die volgens het principe ‘befehl ist befehl’ alles uitvoeren wat hen wordt opgedragen. De vrijen zijn degenen die niet verbonden zijn aan de machtspiramide en zij staan in de samenleving nog onder de ‘slaven’.

Heel belangrijk is te letten op wat al deze mensen precies roepen in hun angst vanwege het natuurgeweld. Zij roepen niet tot Degene waarvan zij weten dat die het natuurgeweld oproept. Nee, zij roepen tot ‘de bergen en de rotsen’. Hun gezindheid is ten diepste materialistisch. Zij roepen niet tot God maar tot materie. En zij vragen de materie hen te verbergen voor God. In wezen is dat een voortzetting van wat de mens al eeuwen doet. De mens heeft voor zichzelf besloten afkomstig te zijn uit de materie (evolutietheorie) en dat zou de mens vrijwaren van verantwoordelijkheid tegenover God. Veel mensen laten zich cremeren en denken dat het ontbreken van hun materiële toestand hen beschermt tegen het eeuwig oordeel. In wezen denken zij dat de materie eeuwig is en dat het geestelijke een verschijningsvorm is van de materie. Het is precies omgekeerd. De materie is voortgebracht door het eeuwige Woord. Dat eeuwige Woord kan op elk moment alle gestorven, vergane en gecremeerde lichamen weer laten verrijzen en zal dat eenmaal ook doen. Daarom is het vruchteloos om tot bergen en rotsen te roepen om te verbergen voor God. Niets kan verbergen voor het aangezicht van ‘Hem die op de troon zit’ . Door je te verstoppen, ontkom je niet aan de toorn van het Lam. Er is één enkele manier om aan zijn toorn te ontkomen en dat is te vluchten náár het Lam. ‘De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige vlucht daarheen en is onaantastbaar.’ De erkenning van eigen zondigheid en onvolkomenheid tegenover Hem en het aannemen van Hem als Heiland en Heer, maakt je tot een rechtvaardige. Maar rotsen en bergen kunnen net zomin voor God verbergen als het geboomte in de hof, vlak na de eerste zonde van Adam en Eva.

- 3 oktober 2021 -


Holen en rotsen

Een belangrijk gegeven is nog de plaats waar de volledige mensheid een schuilplaats zoekt ‘voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam’. Het zijn ‘de holen en de rotsen van de bergen’. Gezien de gebeurtenissen van het zesde zegel, waarbij ‘elke berg en elk eiland van hun plaatsen werden gerukt’, is er waarschijnlijk ook weinig anders om nog in te verstoppen. De volledige infrastructuur van de mensheid is verwoest. Geen gebouw staat meer overeind. Ook de vele onderaardse bergplaatsen, bunkers, steden en faciliteiten hebben enorme averij opgelopen en zijn ontoegankelijk geworden. Alleen de zeer primitieve ‘holen en rotsen’ van de bergen zijn nog toegankelijk.

Voor ondergrondse structuren, zie:

The Most HIDDEN Underground Cities

Secret government bunkers ready for nuclear war

Mount Weather Insider | America's Doomsday Plan

What's really hiding under Cheyenne Mountain in Colorado?

DENVER INTERNATIONAL AIRPORT IS VERY STRANGE - FEMA? UNDERGROUND CHAMBERS

- 6 oktober 2021 -

openbaring

van Jezus Christus

Openbaring 7

Openbaring 8

Openbaring 9

Openbaring 9B

Openbaring 10

Openbaring 11

Openbaring 12

Openbaring 13

Openbaring 13B

Openbaring 14