openbaring van jezus christus

De onvoorstelbaar grote en heerlijke onthulling van Jezus Christus in de toekomstige geschiedenis van de schepping, die de volledige mensheid en elk individueel mens tot in de diepste kern zal raken en doen schudden en trillen en beven, zal niet lang meer op zich laten wachten. De hoogste tijd om het boek hierover eens te gaan lezen en overdenken.


De Openbaring van Jezus Christus – en niet de Openbaring van Johannes, zoals het boek onterecht zeer vaak wordt genoemd (Google search respectievelijk 307.000 en 1.400.000 hits) – is voor veel christenen, laat staan voor veel mensen een gesloten boek. Het is moeilijk te bevatten. Veel is geschreven in beeldende, symbolische taal. Het is een plaatjesboek met soms onbegrijpelijke prenten. Het zou daarom het meest geopende, meest gelezen, meest overdachte boek van de bijbel moeten zijn. Het zijn de herkauwers die volgens de wetten die God gaf, tot de reine dieren worden gerekend. Daarin zit voor de bijbellezer van deze tijd een geestelijke les. Openbaring moet je eindeloos overdenken en vooral zien in het licht van de hele rest van Gods Woord.

De Openbaring van Jezus Christus is precies wat het zegt te zijn. Het is geen mystiek boek met allerlei moeilijk te ontrafelen geheimen waar we nooit precies achter komen. Het is de onthulling, de tentoonspreiding, de presentatie van Jezus Christus, zijn persoon, zijn heerlijkheid, zijn toekomst. Want Openbaring was, toen Johannes het schreef, voor het allergrootste gedeelte toekomst en dat is het nog steeds. Het is daarom een profetisch boek waarin God, in de Openbaring van zijn Zoon, Jezus Christus, er niet omheen kan om ook de toekomst te onthullen, omdat zijn grote heerlijkheid in toekomstige gebeurtenissen zichtbaar wordt. Jezus Christus is God, Die is, Die was en Die komt. En net als met de meer dan vijftig profetieën, die zijn uitgekomen bij zijn eerste komst het geval was, zo zal ook het boek van zijn Openbaring naar de geschiedenis verschuiven. Er komt een moment dat we elkaar zullen aanstoten en tegen elkaar zeggen: net als zijn intocht op het ezelsveulen, het allemaal uitgekomen, precies zoals God het had gezegd. En we zullen aanbidden en zeggen: Openbaring 4:11 U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

De Openbaring van Jezus Christus is het enige boek met een belofte: Openbaring 1:3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Als de tijd 1930 jaar geleden al nabij was (het boek is rond het jaar 90 geschreven), hoeveel te meer is die tijd nu nabij. En hoeveel te meer nut heeft het lezen van het boek voor ons, anno 2021. Zeker als we de gebeurtenissen in de wereld om ons heen bekijken, dan kunnen we niet aan de indruk ontsnappen dat het boek nu actueler is dan ooit tevoren. Hoe zalig zijn wij dan, als we het nu openen en lezen en overdenken en beschouwen in het licht van de andere Bijbelboeken.

De Openbaring van Jezus Christus is het boek waar alle lijnen, die eerder in de bijbel werden uitgezet samenkomen. Lijnen, waarvan sommige beginnen in Genesis, al bij het begin van de schepping, andere bij de zondeval, andere bij de zondvloed, andere bij de roeping van Abraham, weer andere bij het ontstaan van het volk Israël, andere bij de ballingschap van het volk, andere bij de eerste komst van Christus, andere bij de geboorte van de gemeente van God, al die lijnen komen samen in het boek Openbaring. Toch is het boek niet allesomvattend. Het boek beperkt zich tot de regeringswegen van God met zijn schepping. Het laat zich niet uit over de intiemere vertrekken van het vaderhuis. Daarvoor moeten we terecht bij de andere geschriften van Johannes en de brieven van Paulus. Ook over de wijze waarop een mens als kind tot de Vader komt, de vergeving van zonden, de rechtvaardiging, laat het boek zich nauwelijks uit. Alleen heel kort in de inleiding: Openbaring 1:5 Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed….’ Willen we meer weten over die reiniging van zonden, dan moeten we de andere geschriften van Johannes lezen en die van de andere apostelen, met name het boek Romeinen.

De Openbaring van Jezus Christus, zal op deze site niet vers voor vers worden behandeld. Veeleer zijn het overdenkingen die per hoofdstuk gegroepeerd zijn, waarbij sommige delen verder worden uitgediept dan andere. Sommige hoofdstukken zijn, hoewel onderdeel van de Openbaring van Jezus Christus, moeilijk te begrijpen omdat die Openbaring een voor Johannes onvoorstelbare toekomst was, die hij moest beschrijven met de woorden en attributen die hij in zijn tijd kende. Toch heeft Gods Geest hem zo geleid, dat hij geen klinkklare onzin opschreef, maar juist dat wat precies de juiste toon slaat en ons achteraf versteld zal doen staan over de nauwkeurigheid van de profetie. Delen van Openbaring die wij nog niet begrijpen, kunnen we beter met rust laten of liever gezegd, nog flink vaak overlezen en ‘herkauwen’, in afhankelijkheid van Gods Heilige Geest.

De opname

personen/groepen

vergezicht

vogelvlucht

openbaring 5

openbaring 6

openbaring 1

Openbaring 2

Openbaring 3

openbaring 4

openbaring 5

openbaring 6

openbaring 7

Openbaring 8

Openbaring 9

openbaring 9B

openbaring 10

openbaring 11

openbaring 12

Openbaring 13

Openbaring 13B

openbaring 14

openbaring 15

openbaring 16

openbaring 17

Openbaring 18

Openbaring 19

openbaring 14

openbaring 15

openbaring 16