Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

sterrenhemel

###Zolang de opname uitblijft, zal deze pagina regelmatig worden aangepast aan de actualiteit. Bijgewerkt op 14 februari 2023###


'En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren' (Lukas 21:25)

Op 14 november 2022 bleek bij een onderzoek in STELLARIUM dat het boek Openbaring herkenbaar is in gebeurtenissen aan de sterrenhemel vanaf begin 2023 tot aan 2030. Het gaat daarbij om banen en conjuncties van planeten en astroïden en hun bewegingen langs sterrenbeelden. Al zijn uit deze overeenkomsten tussen Openbaring en sterrenhemel misschien geen data voor de gebeurtenissen in Openbaring af te leiden, ze laten wel zien hoe groot de macht is van de Auteur van het boek Openbaring. Hij is de God die de sterren stuurt (Jesaja 40:25,26).

Niet alle gevonden overeenkomsten zijn even schokkend. Zo komen de zon, Venus en Mercurius elk jaar langs alle 12 sterrenbeelden. Een gebeurtenis als 'Venus komt langs sterrenbeeld Maagd' of 'Venus staat in sterrenbeeld Weegschaal' zijn allesbehalve uniek. Wat wel uniek is, zijn de momenten waarop Venus deze sterrenbeelden aandoet. Die momenten corresponderen namelijk exact met de volgorde in het boek Openbaring. Maar nog veel interessanter wordt het als Venus bepaalde bewegingen maakt, zoals een teruggang en daarbij bepaalde sterrenbeelden aanwijst of accentueert. En het meest interessant zijn de conjuncties met andere planeten en van planeten met astroïden want die zijn tamelijk uniek en komen nauwelijks voor.

Eén voorbeeld: Halverwege de bijzonder relevant ogende 7 jaar daalt astroïde 100P/Tempel af naar het achterwerk van Steenbok, die het midden houdt van een 'beest uit de zee' en een 'beest uit de aarde'. Exact 1260 dagen later komt een andere astroïde, 'Vesta' (betekent 'vuur') vanaf de schouder van 'Boogschutter' (de heerschappij is op zijn schouder) naar exact diezelfde plek op het lijf van 'Steenbok'.

Als deze gebeurtenissen aan de sterrenhemel gelijktijdig plaatsvinden met de ontwikkelingen van de eindtijd, die het boek Openbaring beschrijft, dan veronderstelt dit een opname van de gemeente voorafgaand aan of uiterlijk aan het begin van 2023. Op andere pagina’s van deze website zijn de argumenten te lezen waarom de opname plaatsvindt voorafgaand aan de 7-jarige verdrukking. Om die reden zijn in Video's op Youtube diverse mogelijke data voor de opname genoemd: 24 november 2022, 12 december 2022, 22 december 2022, 2 januari 2023, 12 januari 2023, 26 januari 2023 en 6 februari 2023. Zie hier voor de linkjes naar de video's.

Deze dagen kwamen en gingen, zonder dat de opname plaatsvond. Ondertussen nemen de spanningen in de wereld steeds verder toe als duidelijke tekenen van de naderende eindtijd: de steeds grotere verwoesting die de spuit aanricht in de gezondheid van miljoenen, de escalatie van de oorlog in Oekraïne, de ontwikkeling van een volledig digitaal betalingssysteem (Blokchain), de verscherping van wetgeving om de burger steeds meer op te sluiten in een hermetisch afgedicht controlesysteem en de toenemende aanval op de voedselvoorziening, gecombineerd met grootschalige rampen en misoogsten in de wereld.

2 Januari 2023 was de laatste dag dat Venus, de Morgenster, die een belangrijke plaats inneemt in de Bijbel als type van Jezus Christus (Op.22:16), in sterrenbeeld ‘Boogschutter’ staat, een sterrenbeeld dat, net als het lam (het allereerste sterrenbeeld), de stier (het tweede) en de leeuw (het vijfde) een duidelijke weergave is van de persoon van Christus. Het lam stelt Hem voor als offer dat Hij bracht voor allen die in Hem geloven. De stier stelt Hem voor als degene die het oordeel brengt over een afvallige wereld. De leeuw stelt Hem voor als oorsprong en kracht van Israël. Boogschutter stelt Hem voor als de Overwinnaar, die de heerschappij over de hele aarde zal overnemen.

Het allereerste grote teken van zijn overwinning is de opwekking van alle doden die in de hoop op Hem zijn gestorven en de opname van de gemeente. Dat zal enorme gevolgen hebben in de wereld. De Heilige Geest zal zijn werk doen als de 'zeven ogen en zeven horens van het Lam'. Miljoenen zullen zich op grond van de weergaloze gebeurtenis van de opname gaan herbezinnen op de betekenis van het leven en hun wereldbeeld drastisch bijstellen. In tegenstelling tot wat we eerder dachten, is Christus echter niet de rijder op het witte paard, die uitgaat, overwinnend en om te overwinnen. Hij is het Lam in de troon dat de zegels opent en bij het eerste zegel verschijnt een wit paard. Hoewel de rijder van dit witte paard een belangrijke missie vervuld, is de positie van Jezus als Lam in de troon dat de zegels van de boekrol opent, veel hoger.

En ook de antichrist lijkt niet te worden weergegeven door de overwinnende rijder van het witte paard. Openbaring stelt de antichristelijke machten niet voor door middel van dergelijke positieve beelden. Openbaring toont wezenskenmerken: de antichrist als een beest, de afvallige kerk als een hoer. Het witte paard is derhalve een positieve kracht. Een mogelijkheid is aartsengel Michaël, die in de nasleep van de opname van de gemeente het volk Israël helpt herstellen en beschermt. Michaël wordt in Daniël 12:1 de vorst van Israël genoemd, die in de eindtijd zal opstaan. De 7-jarige eindtijd is een vreselijke tijd om mee te moeten maken. Maar het is ook een tijd van grote oogst voor Gods koninkrijk. Vanuit Israël zullen 144.000 evangelisten de wereld over gaan met het evangelie van het koninkrijk (Matth.24:15). Een ontelbaar grote menigte uit alle volken, natiën en talen zal tot bekering komen en als geredde mensen het 1000-jarig vrederijk ingaan (Openbaring 7).

Michaël wordt aan de sterrenhemel weergegeven door planeet Mercurius. Deze was nog tot aan 11 februari 2023 in sterrenbeeld 'Boogschutter'. Op 14 februari 2023 bevindt Michaël zich officieel in sterrenbeeld 'Steenbok', beeld van de antichristelijke machten in het volk Israël. Zij bevindt zich echter nog niet binnen de lijnen van de sterren. Het zou kunnen dat Michaël vanuit het witte paard op weg is naar het oude Godsvolk om tegenwicht te bieden voor de antichristelijke machten en het volk te herstellen.

Venus, de morgenster, beeld van de Heer Jezus Christus, is tot 16 februari 2023 in 'Waterman', dat een weergave is van zijn macht om het nieuwe leven van onsterfelijkheid uit te delen aan alleen die in Hem geloven (het levende water) - waartoe Hij ieder uitnodigde op 'de laatste, de grote dag van het feest'. Op 15 2023 februari is Venus in samenstand met Neptunus, beeld van de zee der volkeren, waarin de gelovigen zich bevinden.

Als vandaag en deze verdere maand voorbij gaan zonder opname, dan zijn de tekenen aan de sterrenhemel mogelijk voorspellers, net als het hemelteken uit 2017. Er zal dan opnieuw gekeken moeten worden naar patronen aan de sterrenhemel. Echter, wij stellen nu reeds dat de parallellen tussen Openbaring en de sterrenhemel tussen 2023 en 2030 nooit weer zullen worden geëvenaard. Het zal er dus voornamelijk om gaan erachter te komen hoeveel tijd er verloopt tussen de hemeltekens en hun parallellen op aarde - zo God de sleutel daarvoor ergens heeft gegeven.

Als de opname vandaag of eerdaags plaatsvindt, dan zijn de toekomstige gebeurtenissen aan de hemel zeer waarschijnlijk een weergave van gelijktijdige gebeurtenissen op aarde. In dat geval wil God mogelijk aan mensen een extra houvast geven in deze zeer moeilijke tijden.

Omdat de sterrenhemel de komende 7 jaren zeer significant is - hetzij als voorlopend, hetzij als gelijktijdig teken - geven we hieronder een overzicht van alle gebeurtenissen uit het boek Openbaring die herkenbaar zijn aan de sterrenhemel. Daarbij worden ook data gegeven. Die data zijn gebaseerd op de dagen dat zich dingen in de hemel afspelen. Het zijn bovendien schattingen omdat niet altijd duidelijk is wanneer bepaalde hemelfeiten precies beginnen of eindigen.


Het overzicht telt vijf kolommen:

(1) Het nummer, dat is gebruikt voor het maken van video’s over de eindtijd. Dat is te vinden op Youtube en Bitchute; links naar deze video's staan HIER.

(2) Het hoofdstuk en vers uit het boek Openbaring waarop gebeurtenissen betrekking hebben

(3) De datum aan de sterrenhemel waarop zich gebeurtenissen voordoen

(4) De gebeurtenis, zoals die wordt genoemd of beschreven in het boek Openbaring

(5) De manier waarop de gebeurtenis aan de sterrenhemel zichtbaar is


Betekenissen van de sterrenbeelden:

(1) Lam = Christus als Offer voor mensen

(2) Stier = Christus als Oordelaar van de wereld

(3) Tweeling = Gezamenlijke onderneming van mensen – Stichting van de stad Rome (Remus en Romulus) maar ook de twee getuigen van Openbaring 11

(4) Krab = ‘Vasthouden’ en ‘Hemel’ als eeuwige woonplaats van God

(5) Leeuw = Volk Israël in zijn kracht op grond van de Messias (de wortel van David – Op.)

(6) Maagd = Volk Israël als kanaal waarlangs God de Messias de wereld inbracht (Jh.4:22, Gal.4:4)

(7) Weegschaal = Rechtvaardig oordeel van God

(8) Schorpioen = Leugengif van Gods tegenstander

(9) Boogschutter = Christus als grote Overwinnaar en brenger van alle heil en vrede

(10) Steenbok = Antichristelijke machten die in de eindtijd optreden in Israël

(11) Waterman = Voorziening in de belangrijke levensbehoeften

(12) Vissen = Gods volk te midden van de volken van deze wereld en alle gevaren daarvan


Overige belangrijke sterrenbeelden:

Zeemonster = Beest uit de zee, wereldrijk

Eridanus = Doodsrivier

Monoceros = Eenhoorn, rode paard

Centaur = Zwarte paard

Pegasus = Vale paard


Betekenissen van de planeten:

Mercurius = Aartsengel Michaël

Venus = Christus, de blinkende Morgenster

Mars = Oorlog

Jupiter = De cultuur van deze wereld, het grote Babylon en daardoor tevens Jezus, die in zijn vernedering onder die cultuur heeft geleden.

Saturnus = Satan, de duivel, de oude slang

Uranus = De Vader der lichten, God de Vader in zijn raadsbesluiten

Neptunus = De zee


Betekenissen van Astroïden:

12P/Pons-Brooks = Brug over beek, zij steken de doodsrivier over, Martelaren

13P/Olbers = Schittering, ambitie – de machthebbers van de wereld

Ceres = Godin van de landbouw

Pallas = God van de oorlog, speerzwaaier, werd opgesloten in Tartarus (2 Petr.2:4)

Irene = Godin van de vrede

Vesta = Godin van het vuur

Hebe = Godin van eeuwige jeugd


Afkortingen: Conj. = Conjunctie, een samenstand of ontmoeting van twee planeten, een planeet en een ster, de zon of de maan of een planeet en een astroïdeVid

Op

Datum

Gebeurtenis

Teken

2

6_2

2 januari 2023

Zegel 1-Wit paard – Opname – Op.3:10,

***** Is reeds gepasseerd *****

(1) Venus=>De ‘laaste dag’ in Boogschutter, Kroon –>Overwinnend (2) Planetenparade: Alle planeten op rij: Zon-Merc-Ven-Sat-Nep-Jup-Ur-Maan-Mars (3) 01-01-23 – Conj. Maan/Uranus in ‘Lam’ (4) De maan schuift naar het hart van Stier (5) Phoenix en Gruis vliegen op bij het neerdalen van Venus – 1Thess.4:16 (6) ‘Paul’ verdwijnt op 3-1-23 achter de zon

3

6_2

22 januari 2023

15 februari 2023

Verbond metvelen – antichrist/Israël


Opname van de gemeente???

***** Is reeds gepasseerd *****

Conj. Venus-Saturnus

Achtste dag vanaf de waterstraal in Waterman - Grens van sterrenbeeld 'Waterman' - Samenstand met Neptunus (beeld van de zee der volkeren) - Mercurius is nog niet tussen de lijnen van 'Steenbok' en gaat vanuit sterrenbeeld 'Boogschutter' 'het witte paard' optreden in Israël als overwinnaar, hersteller van Israël als volk van God na de opname.

4

6_4

3 september 2023

Zegel 2-Rood paard

Venus maakt teruggang→Monoceros, Zwaard Orion – 103P/Hartley maakt teruggang via slang Hydra/monoceros – Hartley = Hertweide, Hert is verwant aan eenhoorn

5

6_5,6

20 december 2023

Zegel 3-Zwart paard

Venus passeert Centaur-Weegschaal21 maart 2024

Olie/Wijn onbeschadigd

Conj. Venus-Saturnus=>Waterman

6

6_8

4 april 2024

Zegel 4-Bleek paard

Venus passeert Pegasus (daarboven beest met dodenrijk eronder, daarachter Andromeda-geofferd aan zeemonster)

7

6_9

6 mei 2024

Zegel 5-Zielen altaar

Venus passeert ‘Lam’ (boven fornuis, boven Eridanus=doodsrivier). Daarvoor daalt Astroïde 12P/Pons/Brooks neer richting doodsrivier en zwaard van Orion (vorm: guillotine)

8

6_12

14 juni 2024

Zegel 6-Aardbeving – De wereldbevolking, koningen en machthebbers voorop, vluchten in holen en rotsen van bergen

Conj. Zon-Venus-Mercurius in de hoorns van ‘Stier’ – Astroïde 13P/Olbers (Ambitie) schuilt bij ‘Grote Beer’

9

7_1

17 juli 2024

Vier winden worden vastgehouden door vier engelen

Venus komt in ‘Krab’=hemel, vier uiteinden – vasthouden van vier winden

10


17 juli 2024

Jezus in de kribbe

Israël krijgt de kans hun ware Messias na 2000 eindelijk te herkennen

11

7_4

5 augustus 2024

Verzegeling 144000

Venus komt in ‘Leeuw’ – Juda is de eerste stam die wordt genoemd – Conj. Regulus – Lam in de troon

12

7_9

18 september 2024

Grote menigte voor de troon met palmtakken

Venus komt langs Maagd (tak in haar hand)

13

8_1

6 oktober 2024

Zegel 7

Venus in ‘Weegschaal’, 7e constellatie

14


10 april 2025

Start oorlog in de hemel

Teruggang Venus en Mercurius – bijna conj. Venus-Saturnus en Mercurius-Saturnus13 april 2025


Saturnus bereikt Cetus vanaf Steenbok via Waterman en blijft bijna 2 jr bij staart; Daarvóór was Jupiter bij deze staart – de cultuurvorst van het grote Babylon, dat op punt staat door satan te worden overgenomen

15

8_3,4

20 april 2025

Gebeden heiligen bekrachtigd

Venus maakt teruggang naar en staat enige tijd stil in ‘Vissen’ (beeld Gods volk)

16

8_6

10 juli 2025

Zeven bazuinen gereed

Venus staat in ‘Stier’ op de lijn naar Pleiaden = ‘7 zusters’

17

8_7

26 juli 2025

Bazuin 1-Vuur+hagel

Venus staat op een hoorn van ‘Stier’

18

8_8,9

12 augustus 2025

Bazuin 2-Berg in zee

Conj.Venus-Jupiter in ‘Tweeling’ (Remus & Romulus) Zware schade in Rome door vulkanisme

19

10_1-11

8 januari 2026

Sterke engel daalt neer – God begint een groot werk in Israël – Het kleine boekje staat voor zijn plannen met Israël7 donderslagen = 7 geheime boodschappen voor zijn volk

Conj. Venus-Mars in Sagittarius – boog (7 sterren), boekje

20

11_1,2

30 januari 2026

Tempel, Altaar, aanbidders gemeten

Conj. Venus-Mercurius in ‘Steenbok’ Staat Israël, terrein antichrist– Vesta actief (vuur vd Geest)

21

8_10,11

14 februari 2026

Bazuin 3-Bronnen vervuild

Venus+Mercurius op ‘Waterman’

22


26 maart 2026

Zevende kop van het beest geslagen

Astroïde Ceres (godin landbouw) komt in conjunctie met Xi Ceti één der zeven sterren kop van ‘Zeemonster’

23

8_12,

20 april 2026

Oorlog in de hemel bereikt climax

Conj. Mars-Mercurius-Saturnus

24


16 mei 2026

Bazuin 4-Hemellichten duister

Conj.Mercurius-Uranus-Zon-Maan in ‘Stier’

25


20 mei 2026

Twee getuigen beginnen hun wereldwijde prediking vanuit Jeruzalem

Venus+Maan+Jupiter op Tweeling; Hebe voor ogen ‘Stier’

26

12_12

20 mei 2026

Satan ter aarde geworpen – Wee de aarde en de zee

Driehoek Saturnus – Neptunus (Zee-90gr) – Vesta (Aarde=>Vuur)

27


3 juni 2026

Groot Babylon Rome geheel vernietigd

Venus, Mercurius, Jupiter op tweeling

28

9_1

12 juni 2026

Satan krijgt de sleutel tot de put van de afgrond

Conj. Astroïde Pallas (god van oorlog, speerzwaaier, opgesloten in ‘Tartarus’) met Saturnus bij ‘Zeemonster’; Pallas kwam van ‘Arend’ – vandaar de roep ‘Wee, Wee, Wee!

29

14_6

20 juni 2026

Eerste engel in midden van de hemel: vrees God

Venus middenin ‘Krab’ en daarna langs ‘Leeuw’ en ‘Maagd’

30

14_1

9 juli 2026

Het Lam staat op de berg Sion met 144000

Venus op Regulus (Koningsster) van ‘Leeuw’ – Sion, stad van de grote Koning

31

11_2

12 juli 2026

Gruwel van verwoesting, afgod in de tempel

Komeet 10P/Tempel komt bij achterwerk ‘Steenbok’

32

12_14

1 augustus 2026

Vrouw vlucht naar woestijn – gedragen op vleugels

Venus langs ‘Maagd’

33

9_4

10 augustus 2026

Start van de campagne voor het teken van het beest

Astroïde Irene komt vlak bij ‘Schorpioen’, Irene = dochter Zeus, ‘Vrede’ – zij zullen zeggen…

34

14_8,9

13 augustus 2026

Twee volgende engelen uit de hemel

Mercurius en Jupiter in het midden van ‘Krab’ (beeld van de hemel) passeren Leeuw’ en ‘Maagd’, beeld van gelovigen op aarde

35

14_13

14 augustus 2026

De Geest bemoedigt de heiligen niet bang te zijn te sterven (vanwege het beest)

Astroïde ‘Vesta’ maakt teruggang boven ‘Zeemonster’

36

14_14

10 november 2026

Een engel roept tot Jezus dat de aarde gemaaid moet worden

Mercurius haalt Venus in en die maakt een teruggang naar ‘Spica’ en de tarweschoof in de hand van ‘Maagd’

37

13_1

1 december 2026

Het beest rijst op uit zee

Cetus rijst op boven Neptunus, Saturnus bij de staart, kop telt 7 sterren

38

13_15

1 december 2026

Er wordt een beeld gemaakt voor het beest

Pallas bereikt de onderkant van het beest, bij ‘Sculptus’, beeldhouwer

39

9_5,10

10 januari 2027

Einde pijniging schorpioensteek na exact 5 maanden

Venus bereikt ‘Schorpioen’

40

9_14

19 april 2027

Losmaken vier engelen Eufraat om 15:00 – Engelmachten van de vier wereldrijken– De oorlog tegen de heiligen begint met vuur-rook-zwavel 1/3 van de burgers wordt gedood

Conj. Mercurius-Saturnus en Venus-Saturnus bij de koorden van ‘Vissen’

41

12_14

21 oktober 2027

Vrouw in de woestijn gevoed

Mercurius maakt een teruggang naar de tarweschoof

42

10_4

4 april 2028

Zeven donderslagen – zeven verborgen boodschappen voor Gods volk

Venus exact op de Pleiaden

43

11_15

20 mei 2028

Zevende bazuin – Uur-dag-maand-jaar na losmaken 4 engelen

Conj. Mercury en Venus halverwege bovenste hoorn stier, Z rechte lijn Venus, t bij, Sat.Mars =>

44

15_1

13 juni 2028

Zeven laatste plagen

Venus, Mercurius en Mars op één lijn met de Pleiaden (7 zusters)

45

14_19

17 september 2028

Wijnpersbak van Gods toorn

Jupiter en Mars communicatie 4-4-2027 leidt tot actie van Mars – Kribbe = wijnpersbak

46

15_2

22 januari 2029

De overwinnaars van het beest op de glazen zee

Komeet 19P/Borelly stijgt op van onder het altaar, ‘Fornax’, ‘Doodsrivier’, boven ‘Zeemonster’ door ‘Lam’, naar ‘Perseus’, de overwinnaar van ‘het zeemonster’ – Venus op mantel ‘Boogschutter’

47


22 maart 2029

Start verdrijven satan van beest=verkorten van die dagen=afname activiteit satan – Mattheus 24:22

Conj. Venus+Zon+Mercurius boven staart Zeemonster en daarna richting ‘Stier’

48

15_7

11 mei 2029

Zeven schalen met Gods grimmigheid worden door één der levende wezens aangereikt aan 7 engelen met 7 plagen

Zon in ‘Stier’ – Het levende wezen is het rund

49

16_1

25 september 2029

Bevel tot uitgieten van de zeven schalen van Gods grimmigheid

Venus samen met mars bij ‘Weegschaal’ – schalen van Gods grimmigheid

50


28 september 2029

Teken Zoon des mensen I – Jezus’ geboorte – Mattheus 24:30

Jup. Geboren na 9 maanden in ‘Maagd’-’bekleed met de zon’-’Merc in ‘kroon’

51

16_2

7 oktober 2029

Schaal 1 veroorzaakt een boosaardige zweer bij hen met het teken van het beest– de schalen 2-3-4-5-6 volgen binnen een maand

Venus in ‘Schorpioen’ – de kern van het kwaad, beest en zijn teken, leugens van satan

52

11_7

31 oktober 2029

Na precies 1260 dagen getuigenis: Het beest uit de afgrond voert oorlog tegen de twee getuigen en doodt hen. Na 3,5 dagen staan zij op en varen ten hemel

Saturnus maakt een beweging terug naar ‘Zeemonster’ – Astroïde Hebe bevindt zich ca 12 dagen ‘onder het beest’, Cetus, Hebe = Godin Jeugd – 8 dagen oorlog, 3,5 dagen dood – daarna omhoog. In april ‘30 eindigt Hebe op de plaats waar het 3,5 jaar eerder begon

53

11_13

11 november 2029

Grote aardbeving Jeruzalem

Vesta (beeld van het vuur van God) recht onder ‘Steenbok’-beeld antichrist, die in de tempel te Jeruzalem was gaan zitten

54


31 oktober 2029

Teken Zoon des mensen II – Jezus = God – Mattheus 24:30

Conj.Jupiter – Zon – Mercurius

55


13 november 2029

Teken Zoon des mensen III – God stierf voor ons als mens – Mattheus 24:30

Zon middenin’Weegschaal’ met Links en Rechts Mercurius en Jupiter – Kruis

56

19_11

13 november 2029

Berijder witte paard daalt neer naar de aarde

Venus in midden boogschutter Alziend oog van God

57

19_20

23 december 2029

Beest uit de aarde en beest uit de zee worden in de poel van vuur geworpen

Mars + Vesta in ‘Steenbok’; Hebe (=Godin jeugdigheid) in ‘Zeemonster’12 januari 2030

Jezus voert oorlog in gerechtigheid en biedt bescherming aan zijn volk – Zach.14 – tot 13 feb 2030

Trekt over Boogschutter samen op met Mars – Teruggang naar ‘Schild’

58

16_19

12 maart 2030

Finale oordeel Groot Babylon – 7e schaal

Mars én Vesta boven ‘Zeemonster’

59

20_1

19 mei 2030

Satan wordt berecht

Conj. Zon-Mars-Saturnus in ‘Stier’

60

20_2

8 juni 2030

Satan wordt opgesloten

Conj. Mercurius-Saturnus in ‘Stier’

61

5_13

25 juni 2030

Satan bewijst Jezus eer

Conj Venus-Saturnus in ‘Stier’


- 2 januari 2023 -