Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

opname

Ik kom weer en zal u tot Mij nemen


Wereldwijd zijn miljoenen mensen verdwenen, zonder een spoor achter te laten. In de lucht zijn bijzonder indrukwekkende geluiden te horen geweest en er zijn duizenden ooggetuigenverklaringen van grote groepen mensen, die als zwermen vogels door de lucht vlogen. Wat is er gebeurd?


Het woord 'Harpazo' in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament is in het Latijn vertaald met 'Rapturo', waarvan het Engelse woord 'Rapture' is afgeleid. In het Nederlands is dit vaak vertaald met 'Opname'. Het gaat daarbij niet om een opname in een ziekenhuis of een verzorgingstehuis maar om een opname in de hemel. Deze belofte gaf Jezus rechtstreeks aan zijn discipelen in de nacht waarin Hij werd verraden en deze belofte werd daarna met bijzonderheden nog een keer herhaald via de apostel Paulus.

Door vele boeken en films, die over de opname zijn gemaakt, is het beeld ontstaan dat het allemaal in een fractie van een seconde is gebeurd. Maar de bijbel zegt daar toch iets anders over. Er zijn diverse stadia te onderscheiden.

ALLEREERST zijn vanuit de hemel diverse geluiden te horen. Het eerste en belangrijkste gedeelte uit de bijbel over de opname is 1 Thessalonisenzen 4:8-13. Daar staat het volgende te lezen:

“Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het commando gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.”

HET TWEEDE wat bij de opname gebeurt, is dat alle gestorven gelovigen opstaan uit hun graven. Dat is te lezen in een tweede gedeelte uit de bijbel dat betrekking heeft op het moment van de opname, namelijk 1 Korinthe 15:51, 52:

“Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden.”

HET DERDE wat plaatsvindt bij de opname is dat de levende gelovigen worden veranderd. Dit gebeurt in een ondeelbaar ogenblik. In 1 Korinthe 15:51 wordt gesteld: “wij zullen allen veranderd worden, bij de laatste bazuin in een ondeelbaar ogenblik in een oogwenk ….’ De ‘oogwenk’ slaat op een onderdeel van de opname, namelijk de verandering van levende gelovigen. Dat gaat bliksemsnel.

DE VIERDE gebeurtenis van de opname is de opname zelf, waarbij alle gelovigen, de veranderde gelovigen en de opgestane gelovigen, de Heer tegemoet gaan in de lucht en samen met de Heer naar de hemel gaan. Zij zullen vanaf dat moment altijd met de Heer zijn. Een derde tekst geeft aan dat het bij de opname hemelwaarts gaat en niet terug richting de aarde. Die tekst komt uit het intieme gesprek in de bovenzaal tussen Jezus en zijn discipelen, vlak voor Jezus’ lijden. In Johannes 14:1-4 zegt Jezus tegen zijn discipelen: “Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.”

Deze tekst uit de bijbel refereert aan de Joodse bruiloft, waarbij de bruidegom na de betaling van de bruidsschat eerst een woning ging maken voor hem en zijn bruid om haar daarna te gaan halen (op een voor haar onbekend moment) en haar tijdens de bruiloft binnen te leiden in zijn pas gebouwde woning. De opvatting dat de gemeente direct na de opname met de Heer terug zou keren naar de aarde staat haaks op de Bijbelse gegevens. De gelovigen verdwijnen met Jezus in de hemel. Het is een opname in de hemel. Daarna start op aarde een periode van groot onheil. Deze periode wordt 'de grote verdrukking' genoemd, in het Engels 'the tribulation'.

Tegenwoordig wordt de leer van de opname van alle christenen vlak vóór het aanbreken van de moeilijkst periode uit de geschiedenis van de aarde fel tegengesproken en belachelijk gemaakt. Zoek maar eens op ‘rapture before or after the tribulation’. Het geheel van alle Bijbelse gegevens laat echter maar één conclusie toe: Pas nadat de christenen van de aarde geëvacueerd zijn, slaat de duisternis toe. De volgende teksten onderstrepen dit standpunt:

(1) Openbaring 3:10: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”

Jezus spreekt hier tot de gemeente te Filadelfia, een gemeente zoals die vlak voor zijn komst zal bestaan. Van belang is op te merken dat hier niet staat: ‘bewaren voor verzoekingen’ maar bewaren voor ‘het uur van de verzoeking over de hele wereld’. Johannes bedoelt met ‘het uur’ altijd een specifieke periode in de geschiedenis, hier een periode van verzoeking voor de gehele wereld. Deze periode van wereldwijde verzoeking breekt pas aan na de opname van de gemeente. De gemeente wordt ervoor bewaard.

(2) 2 Thessalonisenzen 2:3-7: “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst ‘het weggaan’ gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.”

Vrij vertaald staat hier het volgende: 'De periode waarin de Heer Jezus zijn claim op de aarde zal leggen en de wereld zal oordelen, komt pas als zijn gelovigen zijn vertrokken. Die oordelen komen pas als de wereld totaal gevallen is voor de wetteloze. En die wetteloze kan pas komen zodra de Heilige Geest, die hem tegenhoudt is weggenomen, met de opname van de gemeente. De Heilige Geest woont namelijk in de gemeente.'

Met de opname van de gemeente komt er een einde aan de zogenaamde tijd van de gemeente, waarin God uit alle volken van de aarde een groep mensen verzamelt die samen een hemelse stad vormen. Deze groep mensen wordt op verschillende manieren aangeduid, als tempel van God, als lichaam van Christus, als bruid van het Lam en als het nieuwe Jeruzalem. Met de voltooiing en opname van de gemeente, richt God zijn plannen weer op zijn oude volk, Israël. Die plannen hebben 2000 jaar in de ijskast gelegen.

?? wanneer ??

1A commando

1B aartsengel

1C gods bazuin

1D opstanding

1E verandering

1F wolken

1G harpazo

1H verfilming

HEMELVAART

pinksteren

De Heer Zelf

rosh HashanaH

dwaalleer

volharding


PAROUSIA

sHEMINI aTZERET

oPINIES OPNAME

???2021???

NA DE OPNAME

volharding


PAROUSIA

sHEMINI aTZERET

oPINIES OPNAME