Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

ontkenning

Hoelang zult u, onverstandigen, onverstand liefhebben,

zullen spotters spotternij voor zich begeren en dwazen kennis haten?


Een term die de laatste tien jaar steeds vaker opduikt is die van ‘complotdenker’. Sinds de uitbraak van de coronacrisis wordt de term geplakt op iedereen die vraagtekens zet bij het overheidsbeleid en de officiële berichtgeving. Kritische video's over de ernst van het virus, over de veiligheid van het vaccin en over de disproportionaliteit van de maatregelen worden weggezet als producties van complotdenkers. Om kritisch denkende mensen, die niet alles wat de overheid en de media voorschotelen voor zoete koek slikken, nog verder te stigmatiseren, worden termen gebruikt als ‘complotgekkies’ of ‘complotwappies’ of ‘aluhoedjes’. Die laatste term slaat op de groep mensen die kritische noten plaatsen bij officiële onderzoeken en berichtgeving op het gebied van straling. Hun kritische houding ten opzichte van straling komt vaak voort uit de negatieve gezondheidseffecten, die ze aan den lijve hebben ondervonden. Leven complotdenkers in een waan?


Het begrip ‘conspiracy theory’, complottheorie, is afkomstig uit de tijd van de moord op president JF Kennedy op 22-11-1963. Het officiële onderzoek naar deze moord door de ‘Warren commission’ wees één enkele schutter, Lee Harvey Oswald, aan als de enige dader, die de moord geheel op eigen houtje had beraamd en uitgevoerd. Door de loop van de tijd ondernamen velen een eigen onderzoek en zij kwamen tot alternatieve conclusies waarbij steevast meerdere schutters waren betrokken en waarbij dus sprake was van een complot. Toen de film JFK met Kevin Costner in 1991 uitkwam, circuleerden er tientallen verschillende complottheorieën. Die spraken elkaar op tal van punten tegen en waren soms bizar. Het officiële onderzoek is een rookgordijn waarin het Amerikaanse publiek tot op vandaag gehuld is. De gissingen door het publiek naar de toedracht van de moord zijn door de gevestigde orde aangegrepen om alle vermoedens van complotten in een kwaad daglicht te zetten. Hoezeer de connotatie rond het begrip ‘complot’ in de maatschappij verschoven is van neutraal naar zwaar negatief, blijkt uit de manier waarop dit begrip wordt gebruikt door de Amerikaanse presidenten. De vermoorde JFK zelf sprak in 1961 tegenover de voltallige Amerikaanse pers openlijk over een wereldwijd complot. Echter GW Bush waarschuwde in 2001, na de aanslagen op het WTC, om vooral niet te geloven in ‘waanzinnige complottheorieën’.

Sinds de zogenaamde coronacrisis doen zich gelijktijdig drie ontwikkelingen voor. Allereerst wordt getracht de lading van complottheorieën nog negatiever te maken. De reguliere media worden massaal ingezet om elk VERMOEDEN VAN EEN WERELDWIJD COMPLOT bij het grote publiek weg te houden. Dat is mogelijk omdat de reguliere media IN HANDEN ZIJN VAN en GEFINANCIERD WORDEN DOOR de machtigen der aarde. 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt', een variant op 'follow the money'.

Door de media worden diverse technieken gebruikt om complottheorieën in een negatief daglicht te stellen. Eén daarvan is het taalgebruik. Critici van het kabinetsbeleid worden geridiculiseerd en gestigmatiseerd. Complottheorieën worden 'BROODJEAAPVERHALEN' genoemd. De coronacrisis zou een KATALISATOR zijn van bizarre ideeën.' Een andere techniek is te VERWIJZEN NAAR RAPPORTEN van 'wetenschappers', die bijvoorbeeld de negatieve effecten van vaccinaties hebben weerlegd. Een verwijzing naar deze 'wetenschappers' en hun onderzoeken ontbreekt. Ga je vervolgens zelf op zoek, dan blijkt dat er DEGELIJKE RAPPORTEN zijn die laten zien hoe SCHADELIJK VACCINATIES kunnen zijn. Een derde techniek binnen de media om het idee aan een wereldwijd complot belachelijk te maken is die te mengen met complottheorieën die inderdaad belachelijk zijn, zoals die van koningshuizen die zouden afstammen van 'REPTILLIANS' en die van een PLATTE AARDE.

Maar de nieuwe benadering van critici van het beleid gaat verder dan alleen stigmatiseren. Daarenboven wordt kritiek op de officiële berichtgeving in de hoek van gevaarlijke fanatici geplaatst. Het publiek moet SCHERPER IN DE GATEN worden GEHOUDEN. Complotdenkers worden gelijkgeschakeld met terroristen, die op basis van hun denkbeelden gevaarlijke aanslagen zouden kunnen gaan plegen. Van complotdenkers worden zij complotbedenkers. Dat zou een hard optreden van de overheid tegen protesten van vreedzame burgers kunnen verklaren. Deze burgers zijn het eenvoudigweg niet eens met de opvattingen en de maatregelen van de regering en willen – vaak voor de eerste keer in hun leven – gebruik maken van hun democratisch demonstratierecht. Zij worden echter met waterkanonnen, politiehonden, bereden politie en een met knuppels en schermen bewapende ME mishandeld. Politie in burger wordt ingezet om te provoceren. Een dergelijke argwanende benadering door de overheid van de eigen burgers vormt een levensgroot gevaar voor burgerlijke vrijheden en voor de democratie.

Een tweede ontwikkeling is een schrikbarende afname van diversiteit in de media. Sterker nog, het kritische geluid is binnen de officiële media volledig verstomd. Kranten, televisie en magazines spreken met één mond, de mond van de rijksinstituten en van de regering. Een tegengeluid wordt niet gehoord en niet getolereerd. De media zijn opgehouden een toezichthouder te zijn op het functioneren van het democratisch proces binnen de overheid. In plaats daarvan spelen zij één-tweetjes met de regering. De media roept   moord en brand over het virus en dat geeft het kabinet een alibi voor verdergaande maatregelen om ‘het virus’ eronder te krijgen. Dit totale gebrek aan kritische houding bij de media is des te zorgwekkender omdat het parlement zich in het kader van de coronawet buiten spel heeft gezet en rechters het rechtvaardigen van coronamaatregelen tot standaard hebben verheven. De scheiding der machten is de facto opgeheven en niets beschermt het publiek nog tegen een overheid die zich hoe langer hoe meer als Tiran openbaart.

De derde ontwikkeling die zich sinds de coronacrisis voordoet, is een sterke verheviging van het wegdrukken van alternatieve geluiden in de alternatieve media. Het alternatieve geluid in de mainstream media is al verstomd. Nu moeten de alternatieve media volgen. We leven in de tijd van de ‘voorgeschreven werkelijkheid’, een situatie waarvan we ooit dachten dat dit alleen in Latijns Amerikaanse en communistische dictaturen kon voorkomen. Thans is dit het ‘nieuwe normaal’ in Nederland, dat daarmee afglijdt naar een type staatsvorm waar het vroeger op neerkeek, compleet met een regelrechte censuur. Dit betekent het verwijderen van video’s, posts en kanalen en accounts van Youtube, Twitter en andere sites, met een afwijkende visie of met feiten die niet passen in het officiële narratief. Van de 60 links die de schrijver dezes in 2015 had opgeslagen, waren anno 2021 maar liefst 40 internetpagina’s, video’s of kanalen gewist. Verder zijn ook de algoritmes van zoekmachines zodanig gewijzigd dat kritische sites op het beleid zeer laag in de zoekresultaten verschijnen. Zoek je bijvoorbeeld naar het zeer kritische interview tussen Kaufman en Madej over vaccinaties en je typt in “Kaufman, Madej en vaccin”, dan kom je deze video op Youtube pas tegen als 480e hit, hoewel de zoektermen alle drie in de titel van de video staan.

De zware censuur op het alternatieve geluid kan niet anders betekenen dan dat de eigenaren van internet iets te verbergen hebben. Google is goed voor meer dan 90% marktaandeel van de totale markt van zoekmachines. Belangrijke bestuurders van Google/Alphabet, zoals Eric Schmidt, bezochten meerdere Bilderbergconferenties, waar de elite van de wereld de strategie bespreekt voor het bereiken van een één-wereldregering. Het bestaan van deze conferenties (gehouden sinds 1954) werd jarenlang strikt geheim gehouden. Als de coronacrisis wordt misbruikt voor het uitrollen van een globale technocratie, zonder burgerrechten en individuele vrijheden, dan moet dit uiteraard zo lang mogelijk voor het publiek verborgen blijven. Dat zou verklaren waarom alle media vandaag de dag worden onderworpen aan de meest stringente censuur en hoe goed het van pas kwam dat op hoog niveau afspraken konden worden gemaakt met de bestuurders van de grootste zoekmachines.

Met de toenemende wereldwijde coördinatie van restrictieve maatregelen en totale manipulatie door de media, is een blik achter de schermen niet meer nodig is om te concluderen dat sprake is van een mondiale beweging die burgers wil binden aan globale technocratische controle. Hoe kun je daar je ogen voor sluiten? Dan zit je in een ontkenningsfase. Blijf daar niet in hangen want dat lost niets op. Niet de complotdenkers maar de complotontkenners hebben vandaag de dag iets uit te leggen.


'Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich,

maar onverstandigen gaan voort en zullen daarvoor boeten.'

heden

Door Hem zijn alle dingen

Pil of tomaat?

Angst

Covid-19

Verdraaid

Ja of nee?

Misleiding

Corona Debacle

Naderende komst