Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

het graf is leeg

- 6 april 2021 -

- laatst gewijzigd: 7 april 2021 -


Op de wijs van: Thunderbirds

Gebaseerd op: Mattheüs 27, 28, Lukas 24, Johannes 21


(1)

Jeruzalem

Waarom was je doof voor de eeuw’ge stem?

Golgotha

Onverschillig voor hemelse gena!


De Heiland kwam om ons te redden van de dood

Blind was het volk voor de verlossing die Hij bood


(2)

Bliksem daalt neer

De soldaten zinken als dood terneer

weg rolt de steen

Eng'len troosten vrouwen in hun geween


Discipelen schudden vol ongeloof het hoofd

Dan verschijnt Hij die de dood van haar kracht heeft beroofd


Refrein:

Het graf is leeg

De Zoon van God heeft overwonnen

Hij leeft en straalt meer dan tienduizend zonnen


(3)

Galilea

Drie jaar lang getuige van Gods gena'

Nazareth

Zag de jeugd van Hem die de wereld redt


Zie Hem daar staan - daar aan de oever van het meer

Roept zijn discipelen de allerlaatste keer


(4)

Hou je van Mij?

Is al wat Jezus aan Petrus vraagt

Ja, aan uw zij

wil ik zijn daar u mij voor eeuwig draagt


Starend zien zij hoe hun Heer de hemel binnengaat

Hij bezit alle macht in de hemel en op aard


Refrein

lofzang

Hij legde mij een nieuw lied in de mond

Het is volbracht

De Bazuin

Kies nu voor Jezus

De Troon

Gethsémané

Laatste Adam