Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

Geschilderd

Sommige opmerkingen in de brieven van Paulus wijzen erop dat Paulus zijn gehoor in zijn evangelieverkondiging meenam naar Golgotha en gedetailleerd verslag deed van het verschrikkelijke kruislijden van de Here Jezus. Zo'n aanwijzing vinden we in zijn brief aan de Galaten, HOOFDSTUK 3, VERS 1:

‘O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?’

Zijn onderwijs was dermate aanschouwelijk dat het leek of zijn toehoorders zelf bij de kruisiging aanwezig waren geweest. Hoe zou Paulus dat hebben gedaan? Had hij misschien iets waarmee hij Jezus' lijden zichtbaar maakte?De prediking van het kruis neemt bij Paulus een zeer belangrijke plaats in. Later schrijft hij in zijn EERSTE BRIEF AAN DE KORINTHIËRS:

‘Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan een dwaasheid maar voor ons die behouden worden is het kracht van God.

Paulus noemt dit ‘woord van het kruis’ vervolgens een ‘proclamatie’ (Grieks: ‘kērygma’, vertaald als ‘prediking’). Dit woord ‘proclamatie’ wordt slechts ACHT KEER in het nieuwe testament genoemd, twee keer door Jezus, terugverwijzend naar DE PREDIKING DOOR JONA en zes keer door Paulus. De proclamatie aan de inwoners van Ninevé van het naderend oordeel door Jona was mogelijk zo effectief omdat hij in zijn lichaam de tekenen droeg van zijn avontuur met ‘de vis’, die zeer waarschijnlijk een GROTE WITTE HAAI is geweest.

In de EERSTE BRIEF AAN DE KORINTHIËRS stelt Paulus de proclamatie van het kruis tegenover de wijsheid van de wereld:

‘Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door wijsheid tot kennis van God is gekomen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de ‘proclamatie’ te behouden hen die geloven.’

Paulus kwam voor het eerst in Korinthe nadat hij eerst in Athene had gepredikt. In Athene had hij op de Areopagus gepredikt en aansluiting gezocht bij de wijsheid van de Grieken, door uit te gaan van EEN ALTAAR, dat hij in de stad was tegengekomen en dat gericht was aan een ‘onbekende god’. Er waren in Athene slechts weinigen die waarde hechtten aan zijn boodschap. Uit zijn BRIEF AAN DE KORINTHIËRS blijkt dat Paulus zich tijdens zijn wandeling naar Korinthe had voorgenomen om zijn prediking in Korinthe anders aan te pakken:

‘En toen ik bij u kwam, broeders, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid u het getuigenis van God verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus, en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, in vrees en in veel beven, en mijn woord en mijn ‘proclamatie’ bestond niet in overredende woorden van wijsheid maar in betoon van de Geest en van kracht…’

Jezus, de gekruisigde, stond centraal in de verkondiging van Paulus en de verschillende onderdelen van Jezus' lijden hoorden daarbij. Men kan zich afvragen of hij daarbij gebruik maakte van de zichtbare getuigen van het lijden van Jezus, de grafdoeken.

Een verwijzing naar dit materiaal vinden we mogelijk in de laatste brief die we van Paulus hebben, die hij schreef aan zijn reisgenoot TIMOTHEUS.

‘Breng, wanneer u komt, de mantel mee die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de perkamenten.’

Deze term ‘mantel’ wordt meestal opgevat als reismantel. Het Griekse woord ‘phelónēs’ komt slechts ÉÉN KEER in het nieuwe testament voor en de betekenis is daarom geheel opgehangen aan dit vers. Het woord is afgeleid PHAINŌ. Dit woord heeft een betekenis die niets met kleding of mantels te maken heeft. Het betekent: ‘in het licht brengen’, ‘verschijnen’ of ‘schijnen’. Een 'mantel' sluit daarbij niet aan.

Vanwege de naderende winter, waar Paulus in zijn brief aan Timotheus over spreekt, hebben VEEL UITLEGGERS maar besloten er een reismantel van te maken. Uitleggers geven zelf aan deze uitleg vreemd te vinden omdat Paulus dan al die tijd zonder reismantel zou hebben gereisd. Bovendien past een reismantel niet in het verband. De context staat uitsluitend in het teken van de verdediging van het geloof.

JOODS-CHRISTELIJKE UITLEGGERS zien een verband met de TALLIT GADOL. Dat is een officieel Joods kledingstuk van gebed. Het was de 'tent', waarin de gelovige Jood zijn gebed opzond tot God en die volgens de Joodse uitleg door Paulus zelf, als TENTENMAKER werd vervaardigd. Maar het blijft vreemd dat Paulus dit belangrijke kledingstuk niet voortdurend bij zich heeft gehad.

De term 'mantel' zou kunnen slaan op het materiaal dat Paulus gebruikte om de kern van zijn boodschap te demonstreren: Jezus Christus en die gekruisigd. Het zou dan betrekking kunnen hebben op de grafdoeken, die een rol speelden bij de verkondiging. Dat zou aansluiten bij het andere waarnaar Paulus vraagt: de boeken en vooral de perkamenten, belangrijke geschriften die hij wil gebruiken bij zijn werk als apostel, evangelist en leraar.

Paulus noemt de 'mantel' als eerste en belangrijkste wat Timotheus mee moet nemen, nog vóór de boeken en de perkamenten. Zou het dan niet veeleer om de grafdoeken van Jezus dan om een mantel gaan? Om vlak voor zijn terechtstelling nog één keer zelf de tekenen te zien van het kruislijden van Christus, die de kern vormden van zijn boodschap aan de Galaten, aan de Korinthiërs, aan alle gemeenten en die zijn grote voorbeeld waren:

'... OM HEM TE KENNEN EN DE KRACHT VAN ZIJN OPSTANDING...om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding EN DE GEMEENSCHAP AAN ZIJN LIJDEN, terwijl ik aan zijn dood gelijkvorming wordt...'

jezus

Hij die was en die is en die komt