Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

doeken

…EN ZIJ BAARDE HAAR EERSTGEBOREN ZOON, WIKKELDE HEM IN DOEKEN EN LEGDE HEM IN DE KRIBBE, OMDAT ER VOOR HEN GEEN PLAATS WAS IN DE HERBERG.

Met kerst staat de kribbe centraal. De kribbe staat voor de nederigheid waarmee Jezus, de Zoon van God, afdaalde naar ons mensen. Er was voor Hem geen plaats in de herberg. Wat weten we verder van de omstandigheden waaronder Jezus werd geboren?


Vanwege het bevel van Keizer Augustus in verband met de volkstelling moest Jozef met zijn zwangere Maria een reis maken van circa 160 kilometer VAN NAZARETH NAAR BETHLEHEM. Tot overmaat van ramp was het erg druk op de plaats van bestemming. De herberg zat tot de nok toe vol. Daardoor was er geen wiegje of bedje voor Hem en geen onderkomen voor zijn ouders. Alleen EEN VOERBAK. Menselijkerwijs gesproken kwam zijn komst ongelegen. Echter, door de omstandigheden rond zijn geboorte werd Jezus precies geboren op de plek die DE PROFEET MICHA 700 jaar eerder had aangekondigd.

Een kerststal heeft vaak een nostalgisch dak maar OOSTERSE STALLEN zijn meestal niet meer dan MET STENEN OMHEINDE STUKJES LAND. Jezus is geboren onder de blote sterrenhemel. Daarom waren de doeken belangrijk, om Hem warm te houden bij de lage nachttemperaturen.

Doeken werden historisch ook gebruikt voor het VERS HOUDEN VAN BROOD. Jezus is het brood des levens. Na de spijziging van de 5.000 HEEFT HIJ HET VOLGENDE GEZEGD:

“Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben … Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.”

Jezus is het brood dat eeuwig leven geeft. In Bethlehem werd dit brood van het leven in doeken gewikkeld. ‘Bethlehem’ betekent ‘BROODHUIS’. Bethlehem was de plaats waar het levende brood vanuit de hemel neerdaalde en van waaruit het uitging om leven te geven aan ieder die gelooft, die het levende brood ‘eet’. JEZUS ZEI:

‘Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij.’

Jezus stelt het dagelijks brood en het brood van het leven tegenover elkaar:

‘Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. dit is het BROOD DAT UIT DE HEMEL NEERDAALT, opdat men daarvan eet en niet sterft.’

Jezus laat ook zien wat het ‘eten’ van het brood van het leven inhoudt:

‘Want dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en IK ZAL HEM OPWEKKEN OP DE LAATSTE DAG.’

De kern van de boodschap is: geloof in Jezus en je wordt door Jezus uit de doden opgewekt op de ‘laatste dag’. Dat is de ‘laatste dag’ van het tijdperk dat begon met zijn nederige komst op aarde. Het is de dag van de ‘LAATSTE BAZUIN’, wanneer allen die in Hem hebben geloofd, zullen opstaan en samen met de dan levende gelovigen in wolken zullen worden opgenomen, DE HEER TEGEMOET IN DE LUCHT. Het is de laatste dag van de tijd die begon met zijn afdaling naar deze wereld en die eindigt met DE VERGADERING uit deze wereld van allen die in Hem hebben geloofd.

De doeken speelden niet alleen een belangrijke rol bij zijn geboorte. Ze waren er ook op zijn begrafenis. Nadat Jezus was gekruisigd en gestorven kocht Jozef van Arimathea EEN STUK LINNEN, nam Jezus’ lichaam van het kruis, wikkelde het in het de linnen doek en legde het in zijn eigen, nieuw in de rots uitgehouwen graf. Het brood van het leven kwam en ging ‘in doeken gewikkeld’. Het brood van het leven is nog steeds beschikbaar, voor iedereen. Bijna is het zover. Dan blaast de laatste bazuin. Dan breekt de laatste dag aan.

'WIE IN HEM GELOOFT, ZAL LEVEN, OOK AL IS HIJ GESTORVEN.'

jezus

Hij die was en die is en die komt

Opstanding

Grafdoeken

Geschilderd