Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

De hetze

'...opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.'

(2 Korinthe 2:11)

Er lijkt een ware hetze tegen de leer van de opname vóór de grote verdrukking los te barsten. Steeds vaker kom ik video's tegen die zeer sterk gekant zijn tegen een opname voorafgaand aan de grote verdrukking. Een belangrijke vraag is: waarom? Het antwoord daarop is tweeledig en betreft zowel de gelovigen die deel hebben aan de opname als de achterblijvers, die door de gebeurtenis totaal worden overrompeld.

(1) De gelovigen die meegaan. Wanneer gelovigen kunnen worden afgebracht van hun geloof in een Heer die elk moment kan komen, dan zou dat hun waakzaamheid kunnen verslappen. Immers een opname tijdens of na de grote verdrukking vraagt om een aantal gebeurtenissen die voorafgaan aan de komst van Jezus, zoals de apocalyptishe ruiters, enorme wereldwijde aardbevingen en andere catastrofes en een steeds grotere macht van de antichrist, die zich circa 3,5 jaar voor Christus wederkomst in Jeruzalems tempel zal laten uitroepen als God. Niemand zal daarna nog kunnen kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest, zijn naam of het getal van zijn naam. Dat zijn allemaal tekenen die eerst moeten gebeuren, als de gemeente deels of geheel door de grote verdrukking moet. Indien dit zich nog niet voordoet, dan komt Christus voorlopig nog niet terug. Hem elke dag te verwachten heeft dan geen zin. Dit terwijl de Bijbel ons juist oproept om Hem uit de hemelen te verwachten (1 Thess.1:10), om 'de lendenen omgord en de lampen brandende te hebben en gelijk te zijn aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om als hij komt en klopt, hem terstond open te doen' (Lukas 12:35,36). Om uit te kijken en te waken en te bidden 'want u weet niet wanneer het de tijd is.' (Markus 13:33).

(2) De ongelovigen die achterblijven. Wanneer gelovigen kunnen worden afgebracht van hun geloof in een plotselinge opname, voorafgaand aan de grote verdrukking, dan zullen zij het daar uiteraard met niemand ooit over hebben. Ze geloven er immers zelf niet in. Dan zullen allen die achterblijven op het moment dat de opname van de gemeente plaatsvindt, volledig in het duister tasten over de oorzaak achter de verdwijning van miljoenen mensen. Geen van al die miljoenen had het immers ooit over zijn of haar verwachting van de spoedig komende Heer, die hij of zij samen met alle andere gelovigen en met de opgewekte heiligen tegemoet zou gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te zijn. Dit speelde geen enkele rol in de verwachtingspatronen omdat deze opname niet eerder zou plaatsvinden dan nadat zich eerst een aantal onmiskenbare gebeurtenissen in de wereld zouden hebben voorgedaan. God kan het getuigenis van christenen dan in veel mindere mate gebruiken om achterblijvers tot bekering te leiden en satan kan de mensheid gemakkelijker misleiden met allerlei dwaling, zoals de invloed van buitenaartsen of de bijzondere krachten van de opkomende antichrist.

Voor de tegenstander van God zijn dit twee zeer belangrijke motieven om elk geloof in de opname zoveel mogelijk te bestrijden en te verdrijven naar de marges van het christelijk geloof. Er dient niet over gesproken te worden in kerken. Er dient niet over gedeeld te worden tussen christenen. En het mag al helemaal geen onderdeel zijn van het getuigenis van christenen naar hun omgeving. Als de tegenstander dat voor elkaar krijgt, dan heeft hij het in de zeven jaar die hem resten na de opname van de gemeente, veel gemakkelijker om de volledige mensheid bij God weg te houden. Liever geen 144.000 uit de twaalf stammen van Israël en geen ontelbaar grote schare uit de volken. Liever geen mensen die Jezus bij zijn terugkeer met kracht en grote heerlijkheid kan komen verlossen.

Om deze redenen zal hij zoveel mogelijk christenen ertoe aanzetten om, zonder dat ze het zelf door hebben, een weerzin te verwekken tegen het concept van de opname. De opname moet in een zo kwaad mogelijk daglicht worden geplaatst. Elke discussie tussen christenen over de opname moet zoveel mogelijk verzanden in onderlinge verwijten en geruzie en moet zo min mogelijk gebaseerd zijn op argumenten. Argumenten voor de opname moeten waar mogelijk worden ontkracht of niet van toepassing worden verklaard of teksten moeten anders worden uitgelegd. Het ontstaan van de leer van de opname moet zoveel mogelijk aan twijfelachtige bronnen worden toegeschreven, doe maar een schots meisje, dat enigszins in de war was of een Jezuiet. Dat laatste doet het de laatste tijd ook goed om zaken in discrediet te brengen. Laat christenen zichzelf zoveel mogelijk indelen in partijen en laat ze zichzelf ook die etiketten opplakken; pretribbers, midtribbers, posttribbers, prewrathers. Bedenk zoveel mogelijk verschillende stromingen. Gebruik de opname als splijtzwam in de christenheid, zodat men het er niet meer over wil hebben.

En laat vooral zoveel mogelijk video's verschijnen waarin de leer van de opname tot de grond toe wordt afgebrand en waarbij deze leer in een zeer kwaad daglicht wordt geplaatst, als één van de allergrootste en allergevaarlijkste misleidingen in de christenheid. Beschuldig christenen die dit geloven ervan gemakzuchtig te zijn en geen zin te hebben in verdrukkingen of bang te zijn voor vervolgingen. En schilder degenen die niet geloven in een opname af als moedig en heldhaftig, bereid om te lijden voor hun geloof.... - Tot zover de mogelijke gedachtengang van satan.

Echter, het zijn juist degenen die een rotsvast geloof hebben in de God van de opname die nu moedig zijn, als zij naar hun omgeving getuigen van dit geloof. Getuigen van God, die in een ondeelbaar ogenblik alle lichamen der gelovigen verandert van vergankelijk, sterfelijk, natuurlijk en stoffelijk naar onvergankelijk, onsterfelijk, geestelijk en hemels. Getuigen van God, die in een ondeelbaar ogenblik alle doden in Christus opwekt. Getuigen van God, die al die gelovigen vervolgens ten hemel opneemt, in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Mensen die dergelijke getuigenissen horen, staan met hun oren te klapperen. Maar die getuigenissen zitten wel in hun achterhoofd en als het dan daadwerkelijk plaatsvindt, dan herinneren zij zich die getuigenissen en dat geeft God een extra aanknopingspunten voor een werk in hun harten.

Maar dit geloof in de opname wordt bestreden en heftig ook. Op facebook kwam ik een video tegen, die ik hieronder bespreek. Het is de slechtste christelijke video die ik ooit ben tegengekomen. Maar dat maakt deze video heel geschikt om te laten zien wat er aan de hand is in de hetze tegen de door en door Bijbelse leer van de opname. Deze leer ligt onder zwaar vuur. Maar deze leer is belangrijk. Zij dient door christenen met het zwaard van de Geest, het woord van God verdedigd te worden. De bolwerken die tegen de heerlijke belofte van de opname worden opgeworpen, dienen geslecht te worden. 'Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.' (2 Korinthe 10:3-5).

De video die iemand mij op facebook liet zien, is te bereiken via onderstaande link:

Pre-Trib Believers Wake Up: The Bible Unlocked: The Rapture Deception!!!

Hieronder volgt in 14 punten mijn commentaar op de argumentatie in deze video:

(1) Terecht wijst de spreker op Jezus’ belangrijke waarschuwing in de Olijfbergrede tegen misleiding van hen die komen in zijn naam (en zeggen: Ik ben de Christus). Inderdaad zal de kerk van de eindtijd een dwaallicht blijken te zijn, dat mensen de volledig verkeerde kant op leidt. Maar dat geldt dan uiteraard ook voor deze video zelf, van ‘Son of the Most High’ (ik bedoel – wie noemt zichzelf zo? Ben je dan zelf niet een eindje op weg naar waar Jezus voor waarschuwt?) Bovendien zien we de kerk van deze tijd juist helemaal niet bezig met de opname. Het zijn voornamelijk particulieren buiten de kerk, die de opname promoten. Maar veel kerken hebben het er niet over of schuiven het naar achteren in hun eindtijdscenario of beginnen het steeds meer te ontkennen. Zelf ken ik mensen die vroeger heilig in de opname zeiden te geloven maar nu helemaal niet meer. De waarschuwing van Jezus is in het licht van deze tendenzen in de christenheid juist een reden om wel te geloven in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking. Het is de leer in de hoek waar de ‘klappen vallen’. En met de satan, de leugenaar van den beginne, nog steeds als vorst van de kosmos en god van de eeuw, is dat een predikaat van waarheidsgehalte.

(2) Dat de komst van de Heer zeer onverwachts plaatsvindt, terwijl mensen bezig zijn met hun normale dagelijkse activiteiten, zoals in de tijd van Noach, is geen argument tegen de opname. Als de opname vandaag plaatsvond, als eerste teken van Christus’ wederkomst, dan klopt het zelfs precies. Is eten, drinken, ten huwelijk geven of in het huwelijk treden niet hetgeen waar mensen nu doorlopend mee bezig zijn? Het huwelijk als samenlevingsvorm staat weer helemaal op de kaart. En dat zal zelfs het geval zijn vlak voor de verschijning van de Heer in heerlijkheid, tijdens de laatste dagen van het wereldrijk. De mensen die onderdeel zijn gaan uitmaken van het systeem van het beest (door het merkteken van het beest te accepteren) zullen het prima hebben. Daarom zegt de Heer in Openbaring 16:15, vlak voor de allesverwoestende aardbeving + hagel van de zevende schaal: ‘Zie Ik kom als een dief’. Hij komt (1) onverwachts en (2) ongewenst en neemt de burgers van het wereldrijk alles af waar zij hun bestaan op gevestigd hadden.

Overigens waren de dagen van Noach helemaal niet zo normaal als soms op basis van deze tekst in Mt.24 wordt gedacht. Uit huwelijken tussen vrouwen en engelen kwamen reuzen voort en werd het ‘zaad van de vrouw’ steeds meer aangetast (Genesis 6:1-6, 3:15). Vandaar de zondvloed om te verhinderen dat dit zich aan de volledige mensheid zou voltrekken. Het zaad van Noach en zijn familie was nog niet bedorven (Genesis 6:9).

(3) Elke argumentatie tegen een opname van de gemeente voor de grote verdrukking op basis van Mattheus 24 berust op drijfzand. Jammer genoeg zijn er veel aanhangers van een opname vóór de verdrukking, die Mattheus 24:40,41 toepassen op de opname. Deze verzen hebben echter niets te maken met de opname van de gemeente. Zij gaan over het in veiligheid brengen van de 144.000 en de ontelbaar grote schare, die de Heer gedurende de grote verdrukking zijn trouw gebleven en die bewaard worden voor de verwoestende aardbeving en hagel van de zevende schaal. ‘Bergen werden niet gevonden’, staat er heel droogjes (Openbaring 16:20) maar laat dat eens op je inwerken, wat voor een wereldomvattende beving zich aan de aarde zal voltrekken om dit te bewerkstellingen. ‘En de steden van de naties vielen’, staat er ook. Als bergen niet meer ‘worden gevonden’, dan snappen wij wat er met menselijke constructies zal gebeuren. De 144.000 en de ontelbaar grote schare van Openbaring 7 moeten echter niet worden verward met de gemeente. Zij die de opname ergens in of na de grote verdrukking plaatsen, zien het onderscheid over het hoofd tussen de gemeente en het volk Israël, dat in de eindtijd de hoofdrol speelt, zoals het boek Daniël duidelijk aangeeft (Daniël 12:1,3).

(4) Het argument dat de betekenis van Mattheus 24:40,41 omdraait en de ‘taken away’ identificeert als de veroordeelden, degenen die door het oordeel worden weggenomen, en de ‘left behind’ identificeert als degenen die behouden worden is flauw en snijdt geen hout. Letten we op de betekenis van het Griekse woord voor ‘took’ of ‘taken’ in vers 39 (weggenomen door de vloed), dan kan dat woord inderdaad de negatieve betekenis hebben van ‘wegnemen uit het leven door geweld’ Maar dat geldt absoluut niet voor het woord voor ‘taken away’ in de verzen 40, 41, die gelden bij de komst van de Heer. Dat woord, paralambanō, heeft uitsluitend positieve betekenissen. Degenen die in verzen 40, 41 worden ‘meegenomen’ zijn de heiligen uit de grote verdrukking, die door God worden bewaard voor het oordeel op een plaats waar het hen niet kan treffen. Nogmaals – niets in Mattheus 24 heeft ook maar iets te maken met de opname van de gemeente. Probleem is dat men het ‘woord van de waarheid’ niet recht snijdt (2 Tim.2:15) en alles door elkaar gooit wat volgens de Schrift zelf onderscheiden moet worden. Daar maken ook voorstanders van een opname voor de verdrukking zich schuldig aan door dit vers op de opname toe te passen. Terecht zegt de spreker in de video dat het niet slaat op de opname. Maar vervolgens gaat hij zelf in de fout door de Griekse grondtekst te negeren en een eigenmachtige interpretatie aan het vers te geven.

(5) Over de argumentatie vanuit 2 Esdras kunnen we kort zijn. Dit boek is apocrief, niet zoals de spreker beweert vanwege de inhoud, maar vanwege de onzekerheid van het auteurschap en de ontstaansgeschiedenis. Het boek is niet goddelijk geïnspireerd maar meer de vertolking van een eigen visie op de eindtijd van een onbekende Joodse auteur (die zich uitgeeft als Ezra) in de eerste of de tweede eeuw na christus.

De interpretatie die de spreker geeft van de tekst over hen die sterven in de grote verdrukking, dat zij het oordeel van God zullen moeten ondergaan, is strijdig met Openbaring 14:13 - ‘Gelukkig de doden die in de Heer sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, want hun werken volgen hen.’ De interpretatie die de spreker geeft van degenen die ‘not left behind’ zijn (volgens hem degenen die worden opgenomen in de 'opname van de gemeente' – er is dan vreemd genoeg toch een opname?) is ronduit schokkend. Zij zouden het oordeel tegemoet gaan, een oordeel als dat van Openbaring 20:15. Dat is geheel strijdig met wat Paulus schrijft over de opname in 1 Thess.4:17 – zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Wel is het zo dat allen die betrokken zijn in de opname voor de rechterstoel van Christus zullen komen (Romeinen 14:10, 2 Korinthe 5:10), maar niet om gestraft te worden voor hun verkeerde daden (de Heer heeft het oordeel daarover ondergaan op het kruis) maar om hen te belonen voor wat prijzenswaardig is volgens de maatstaven van God.

(6) De belangrijke verzen over de opname van 1 Thess.4:16, 17 worden door de spreker geheel en al geïnterpreteerd in het licht van het apocriefe boek 2 Esdras. Dat is natuurlijk het paard achter de wagen. Het omgekeerde zou moeten gebeuren. 2 Edras interpreteren in het licht van 1 Thess.4:16, 17. Het ‘wij die overblijven tot de komst van de Heer’ betekent niet overblijven tot na de grote verdrukking. Die grote verdrukking start bij Paulus pas in 1 Thess.5, waar staat: ZIJ zullen zeggen ‘vrede en veiligheid’ (dat is het eerste wat gebeurt na de opname: de belofte van valse vrede door het witte paard van Openbaring 6 – de boog is de dreiging met afstandswapens die moet dienen om iedereen om de onderhandelingstafel te krijgen) maar een plotseling verderf zal over HEN komen. Met andere woorden: niet over ons – wij zijn al weg in de opname. Overigens ziet de Bijbel de opname ook als onderdeel van ‘de dag van de Heer’, die volgens 2 Petrus 3 geen 24 uur maar zeker 1000 jaar zal beslaan. De opname is ‘de morgenster’, het eerste teken van het aanbreken van de nieuwe dag. Die belofte geeft Jezus heel specifiek aan gelovigen van Thyatira (Openbaring 2:28), dat proftetisch staat voor de fase van de Katholieke kerk in de kerkgeschiedenis, die nu bijna eindigt met Laodicea. Ook de katholieke kerk bestaat nog op het moment van de opname van de gemeente en de overwinnaars uit die kerk zullen mee gaan in de opname.

(7) Een andere tegenstrijdigheid in de video met de canon van de Bijbel is dat er nauwelijks mensen over zouden zijn na de grote verdrukking. Dat is niet waar. Openbaring 7 spreekt van 144.000 Israëlieten en een ontelbaar grote menigte die uit de grote verdrukking komt. Wel is het zo dat de steden zwaar getroffen zullen worden, zodat er waarschijnlijk geen gebouw overeind blijft. Maar in die steden wonen mensen die het beest hebben gediend en die bepaald niet behoren tot hen die ‘vorhard hebben tot het einde’. Degenen die volharden tot het einde overleven buiten de maatschappij van de 3,5 jaar grote verdrukking, zoals ik aangeef in mijn video van 11 minuten. Zo staat het in Openbaring. Daarom hebben ze palmtakken in hun handen (Openbaring 7:9). Die palmtakken spreken van het loofhuttenfeest, het feest van 7 dagen waarin de Joden terugdenken aan hun verblijf in de wildernis na de uittocht uit Egypte. Dat is een parallel met de grote verdrukking van 7 jaar voor de ontelbaar grote menigte.

(8) Psalm 91 heeft ook weer niets te maken met de opname van de gemeente. Die was in het Oude Testament nog een geheimenis dus de vraag is wat de zin is dit hier te behandelen. De spreker neigt wel erg sterkt naar een behouden worden door werken – het houden van Gods geboden. Ook dit staat weer op zeer gespannen voet met wat de Bijbel leert in het Nieuwe Testament: behoudenis door geloof en genade, niet door werken. Uiteraard dient waarachtig geloof gepaard te gaan met een verandering van levensstijl. Maar die verandering is niet de basis maar de vrucht van de behoudenis – op grond van genade en genade alleen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar die boodschap blijft achterwege.

(9) Vanaf de achtendertigste minuut wordt het serieus ernstig met deze video, die ik intussen slechter vind dan alle andere die ik ooit bekeek over standpunten ten aanzien van de opname. De spreker gaat over tot zeer eigenmachtige uitleggingen die ik zou willen bestempelen als regelrechte dwaalleer. De enige context die voor hem van belang is, is die van het apocriefe boek, dat geen enkele betrouwbaarheid heeft en alle goddelijk gezag mist. Maar van de boeken die bekleed zijn met goddelijk gezag trekt hij teksten volledig uit hun context om ze te vullen met wat hij er graag in wil lezen om als een soort ‘goddelijke profeet’ over te komen. Een valse profeet, zou ik hem willen noemen. Ik vrees dat dit geen ‘zoon van de Allerhoogste is’ maar een zoon van iemand anders.

Want wat doet deze man? Hij gaat het begrip ‘dwaling’ van 2 Thessalonicenzen 2:11, die door God wordt gezonden in de grote verdrukking, toepassen op de leer van het behoud op grond van geloof in Jezus Christus en de leer van de opname. Volgens deze valse profeet moeten we op de één of andere manier weer ‘Gods geboden’ gaan opvolgen om tot behoudenis te komen en niet ‘wachten op Christus’ totdat Hij ons komt ophalen in de opname want dat is ‘een werking van de dwaling’ die God zou hebben gezonden. Het is werkelijk te erg voor woorden dat hij dit durft te beweren. De context van de ‘dwaling’ waar Paulus in 2 Thessalonicenzen over spreekt is namelijk heel duidelijk: ‘de mens van de zonde, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is.’

De dwaling waar Paulus voor waarschuwt is de dwaling van de antichrist, die zich voorgeeft God Zelf te zijn, waar de hele wereld volgens Openbaring 13:3, 4 achteraan zal lopen: ‘...en de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En zij aanbaden de draak omdat hij gezag aan het beest had gegeven en zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan het beest gelijk…’ En iets verder, in vers 8 lezen we; ‘En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, ieder wiens naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat geslacht is’. En nog iets verder, in vers 14: ‘En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest en het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij voor het beest...een beeld moesten maken.’

Dát is de dwaling waarvoor Paulus waarschuwt in 2 Thessalonicenzen 2 en niet de behoudenis op grond van geloof en genade of het geloof in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking. Sterker nog. Paulus schreef over mensen die een evangelie als dat in deze video brengen het volgende: ‘...als iemand u een evangelie verkondigt naast dat wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt’. (Galaten 1:9). Het is hooi, stro en stoppelen wat deze man uitkraamt. Het zal allemaal een prooi worden van het vuur (1 Korinthe 3:12-15).

(10) Een andere twist van het Woord van God, zonder op de Griekse grondtekst te letten om het in het eigen straatje te kunnen gebruiken is Handelingen 14:22, waar staat dat wij door ‘vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan’. Een belangrijk punt is dat hier een meervoud staat, geen enkelvoud.

Dit gaat niet over de grote verdrukking (enkelvoud) maar over verdrukkingen waar alle gelovigen in de wereld mee te maken krijgen. Iedere gelovige heeft verdrukkingen, waarmee het geloof in de Heer Jezus gepaard gaat en op de proef wordt gesteld. Iedere gelovige wordt aangevallen door de duivel, op allerlei manieren. Eén daarvan is valse leer, zoals in dit soort video’s, waardoor velen denken dat de Heer nog niet komt zolang niet eerst de antichrist is gekomen en geopenbaard. Daardoor zien ze niet uit naar zijn komst. Maar er zijn veel zaken in het persoonlijke leven waarin satan de gelovigen kan aanvallen. ‘Wij hebben geen strijd tegen bloed en vlees maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten’. Het Woord van God is ons zwaard van de Geest, waarmee we valse leerstellingen kunnen bestrijden en waardoor we krachtig kunnen gaan staan in ons geloof in de geweldige Heer, die ons redt van de toekomende toorn (1 Thess. 1:10, 5:9).

(11) Nog een belangrijke dwaling die deze video brengt is dat het geloof in een immanente opname (dat wil zeggen: een opname die elk moment kan plaatsvinden, omdat die vooraf gaat aan de grote verdrukking) zou leiden tot een passief geloof. Dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Daar kan hij nooit en te nimmer over oordelen. Kijken we naar de Bijbel, dan is het de slaaf die zegt: ‘mijn Heer wacht met te komen’ die zijn medeslaven begint te slaan en die begint zich te bedrinken (Lukas 12:45, 46). Paulus prijst juist de gemeente te Thessaloniki omdat ze de levende en waarachtige God dienen en zijn Zoon uit de hemelen verwachten (1 Thess.1:10). In mijn geval is het juist zo dat ik nergens aan mee doe omdat ik geloof dat de Heer elk moment kan komen. Ik heb nooit een mondkap gedragen en loop zingend door de winkel om de mensen te laten zien waar mijn hoop ligt en dat ze niet bang hoeven zijn voor een verkoudheidsvirus. Maar de hoop op de spoedige opname van de gemeente en de bescherming van Gods Heilige Geest tot op dat moment, geven mij daarvoor de kracht. Geloof in de opname is een uiterst belangrijke leerstelling in het NT, de hoop van de behoudenis is als een helm op het hoofd. De duivel wil graag dat we die afzetten, zodat hij ons angst kan inboezemen.

(12) De spreker in deze video gaat ook nog een keer het geloof in een pretrib rapture vergelijken met drugs en geeft aan dat het erger is dan drugs. Sorry maar dit zijn geen argumenten. Dit is moddergooien om je eigen gelijk te halen. De video wordt met de minuut slechter.

(13) Tegen het eind gaat het opnieuw over Oudtestamentische geloofsconcepten, volledig voorbijgaand aan het volbrachte werk van de Heer Jezus op het kruis. Niet één keer worden de Heer Jezus en zijn kruiswerk en zijn opstanding en wat dat voor gelovigen betekent, in deze video genoemd. Mooi staaltje misleiding om mensen van hun hoop in Christus af te trekken. Ik zou tegen de spreker in deze video willen zeggen: ‘Laten wij het woord van het begin van Christus laten rusten en voortgaan tot het volkomene, zonder opnieuw een fundament te leggen van bekering van dode werken van van geloof in God…’ (Hebr.6:1).

(14) Een belangrijk punt dat ontbreekt is een waarschuwing voor de komende antichrist en het systeem van het beest. Als het dan zo is, dat gelovigen volgens de spreker in deze video door de grote verdrukking moeten, dan worden ze volgens de spreker als het goed is ook geconfronteerd met een steeds strenger en veeleisender regime waarvoor ze steeds meer vrijheden moeten opgeven en waaraan ze zich steeds verder moeten aanpassen. Het teken van het beest komt er niet van het ene op het andere moment. Het wordt zeer geleidelijk geïntroduceerd, bijvoorbeeld door halfjaarlijks verplichte boosterinjecties in verband met een gevaarlijk virus. Maar in plaats van daarvoor te waarschuwen, worden allerlei vage on onbegrijpelijke teksten van een Joodse apocalyptische schrijver uit ca 100 na Christus aangehaald, teksten die niets te maken hebben met de grootste dreiging die nu op de mensheid afkomt en die zo sterk overeenkomt met de beelden in het boek Openbaring. Waarom blijft dat boek gesloten in deze video? Geen enkele tekst uit het boek over de Openbaring van Jezus Christus - dat zegt ook veel over de kwaliteit van deze video.

Conclusie: Deze video noemt geen enkel steekhoudend argument tegen de opname vóór de grote verdrukking. Alle argumentatie stoelt op apocriefe teksten die elk goddelijk gezag missen, op verkeerd vertaalde bijbelteksten en op uit hun verband gerukte bijbelteksen. Bovendien worden allerlei valse dreigementen en drogredenen aangevoerd om mensen, die niet sterk in de schoenen staan over het moment van de opname, op basis van angst over te halen hun standpunt te verlaten. De komst, het werk, de opstanding en de terugkeer van de Heer Jezus nemen in deze video een ondergeschikte plaats in en lijken voor de makers van deze video nauwelijks van enige waarde. Het is een ‘ander evangelie’ waarvoor Paulus in Galaten waarschuwt en waarop een vloek rust.

- 7 augustus 2022 -

de opname

Ik kom weer en zal u tot Mij nemen