Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

de heer zelf

‘Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden, die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.’


De uitdrukking ‘de Heer Zelf’, komt slechts één enkele keer voor in het hele Nieuwe Testament. Het is voor een gebeurtenis, die zo belangrijk en zo overweldigend is, en waar Hij zo intens naar heeft uitgekeken, dat Hij die nadrukkelijk aan niemand anders wil overlaten. Het is de opname van de gemeente. Het brengen van zijn bruid in de hemel. Zoals een Joodse bruidegom in opperste staat van opwinding werd gebracht door het moment zijn bruid op te halen uit haar ouderlijk huis en haar te begeleiden naar het huis van zijn vader en haar de appartementen te laten zien waar ze hun gezamenlijke leven verder zouden beleven, zo brengt de opname van de gemeente de Heer Jezus met grote vreugde en geestdrift vanuit de hemel richting de aarde om neerdalend zijn liefdevolle roep wereldwijd te laten horen, waardoor de doden, die in geloof in Hem waren gestorven, zullen opstaan. De gelovigen die dat moment in levende lijve meemaken, zullen plotseling veranderd worden en een onbevlekt, onvergankelijk en onverwelkelijk lichaam ontvangen waarin ze, met de opgestane doden, de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht.

De Heer Jezus ziet nu al bijna 2000 jaar uit naar deze unieke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis, waarin Hij alvast iets van zijn macht zal laten zien, die Hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen en die Hij op dat moment gebruikt om ‘het lichaam van onze vernedering te veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid.’

Het is de eerste kennismaking sinds 2000 jaar van de gehele wereld met het optreden van Jezus Christus. Hij die verworpen werd, gekruisigd werd en na zijn opstanding opnieuw door zijn volk afgewezen werd, in de kerkgeschiedenis zijn rechtmatige plaats keer op keer heeft moeten afstaan aan allerlei vormen van afgoderij en dwaalleer en die uiteindelijk ‘dood’ werd verklaard uit naam van de zogenaamde wetenschap, zal de hele wereld op een weergaloze manier confronteren met Wie Hij is en met zijn overweldigend grote kracht en macht. De opname van de gemeente is de eerste grote kennismaking met de ultieme majesteit van Jezus Christus en gedurende de zeven jaren daarna zal de wereld keer op keer ervaren met Wie ze te maken heeft, de grootheid van zijn heerschappij, de alles omvattendheid van zijn bestuur, de vernietigende slagkracht van zijn optreden maar, na die zeven jaren, ook zijn fenomenale macht om een universele heerlijkheid tot stand te brengen. Daarom zal zijn optreden uiteindelijk uitmonden in het onweerstaanbare moment dat elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op en in de zee zal belijden: ‘Hem die op de troon zit en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid.’

Dat de opname van de gemeente voorafgaand aan de zeven jaren verdrukking zal plaatsvinden, is 100% zeker vanwege het eenduidige duidelijke getuigenis, dat de almachtige en alwetende God, die niet kan liegen, gegeven heeft. Wanneer de opname zal plaats vinden, is niet geopenbaard. Al sinds Paulus bovenstaande regels schreef, kon dit ieder moment plaatsvinden. Misschien vindt de opname plaats op de eerstvolgende Joodse feestdag, waar nog geen christelijke tegenhanger van bestaat. Pascha is de kruisiging, Ongezuurde broden is het graf, Eerstelingen is de opstanding, Pinksteren is pinksteren. Alle voorjaarsfeesten van Israël hadden hun vervulling in Jezus Christus en de uitstorting van zijn Geest. Het eerste najaarsfeest heeft nog geen vervulling gevonden in Jezus Christus. Dat is het feest van de bazuin op de eerste dag van het nieuwe burgerlijk jaar, de eerste dag van de zevende maand van het religieuze jaar. Dat is dit jaar, 2021, op … 6 – 8 september. De meerdere dagen hebben te maken met het feit dat in vroeger tijd moeilijk was te bepalen wanneer het nieuwe maan was.

Nieuwe maan, volkomen duisternis aan de hemel. De maan, een beeld van de gemeente ‘Gij zijt het licht der wereld’, bijna onzichtbaar geworden doordat zij opging in de wereld en verwerd tot Laodicea, de laatste christengemeente, waar Christus buiten aan de deur staat te kloppen. Het licht van de wereld, de Zon der gerechtigheid, buitengesloten – de kerk is donker.

Maar dit is speculeren. Het is echter zeker niet ondenkbaar dat Hij vandaag of anders dinsdag of anders woensdag komt. Hoe dat ook zij, wij, die van U houden roepen het uit:

‘Amen, kom Heer Jezus’ – uw bruid verlangt innig naar U.

- 6 september 2021 -

opname

Ik kom weer en zal u tot Mij nemen