Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

aardbevingen

Jeruzalem, mei van het jaar 30. Een kluit van ongeveer vijftig man staat op de Olijfberg naar de hemel te staren. Plotseling staan er twee mannen bij hen, die geheel in het wit gekleed zijn. Ze hebben een boodschap voor de hemelstaarders. "Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, Die van jullie is opgenomen in de hemel, zal precies zo terugkomen, als je Hem naar de hemel hebt zien gaan." Maar zal zijn terugkeer net zo geruisloos zijn als zijn heengaan?

Jezus is degene die is, die was en die komt. Er komt een moment dat zijn voeten opnieuw zullen staan op de Olijfberg. De profeet Zacharia, die circa 500 jaar vóór Christus leefde, voorspelde: "En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die volken, net zoals Hij vroeger gestreden heeft. En Zijn voeten zullen op die dag staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het Oosten; en de Olijfberg zal in tweeën splijten naar het Oosten, en naar het Westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft van de berg zal wijken naar het Noorden, en de helft naar het Zuiden....". `

In zijn profetische redevoering op de Olijfberg, in de week voor zijn lijden, sterven en opstanding, noemde Jezus aardbevingen als een van de tekenen van zijn komst. Enkele grote aardbevingen worden in Openbaring genoemd. Mogelijk staat het splijten van de Olijfberg in verband met de grote aardbeving in Jeruzalem, die wordt voorzegd in Openbaring 11:13 of met de enorme aardbeving in Openbaring 16:18.

Aardbevingen vormen een teken dat in verband staat met de terugkeer van Jezus. Van de 20 sterkste aardbevingen (gemeten op de schaal van Richter), VONDEN ER 7 PLAATS IN DE 21E EEUW. Aardbevingen zijn van alle tijden. Ze worden echter sterker en door de toename van de wereldbevolking neemt hun impact toe. Jezus vergelijkt zijn wederkomst met de geboorte van een kind. De barensweeën worden heftiger, naarmate de geboorte nadert.

De olijfberg, van waaraf Jezus ten hemel voer, was ook de plek van zijn profetische rede. Hij sprak daar van aardbevingen - op verschillende plaatsen, als begin van de weeën. We lezen over die weeën ook in het boek Openbaring. Twee enorme aardbevingen markeren daar een periode van misleiding en vervolging, één aan het begin en één aan het eind. Twee aardbevingenmarkeren gebeurtenissen in de hemel en één aardbeving markeert de opstanding en opname van de twee getuigen, kort voor de laatste enorme aardbeving.

Aardbevingen gingen gepaard met zijn dood en met zijn opstanding. Ze zullen eveneens gepaard gaan met zijn wederkomst. Israël bevindt zich in een geologisch erg onrustige regio. ISRAËL IS DE LAATSTE 20 JAAR TIEN KEER GETROFFEN DOOR EEN AARDBEVING, waarvan 9 keer in of nabij de Jordaanslenk. Dat heeft te maken met de DE AFRIKAANSE EN DE ARABISCHE PLAAT, die samenkomen in het Jordaandal. Van daaruit loopt er een breuklijn in Westelijke richting, DWARS OVER DE OLIJFBERG (de Palmyra fold belt). IN 1964 WERD DEZE BREUKLIJN IN DE OLIJFBERG ONTDEKT bij de bouw van het Intercontinental Hotel (later genoemd: Seven Arches Hotel). De bouw van dit hotel is toen verplaatst in zuidelijke richting.

De Israëlische krant HAARETZ KOPTE IN FEBRUARI 2019 dat een grote aardbeving in het Zuiden van Israël al honderden jaren overtijd is.

"Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg ... en de Olijfberg zal middendoor splijten..."

toekomst

Tot Hem zijn alle dingen

Gods agenda

1. De Opname

2. De Leugen

3. De Leugenaars