Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

4. tien koningen

- 9 april 2021 -

- aangevuld 13 april 2021 -

'En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan...'

Vrijwel alle Bijbelboeken maken melding van de belofte dat Jezus Christus zal terugkeren naar de aarde en een wereldwijde regering van gerechtigheid zal vestigen. Dit is bekend bij de zittende machthebbers. In de laatste zeven jaren die voorafgaan aan zijn komst, sluiten de machthebbers van de wereld zich aaneen. Zij hopen met hun technologie en met de bundeling van al hun macht de terugkeer van Jezus te verhinderen. Om zich optimaal te organiseren in deze eindstrijd zullen zij de wereld verdelen in tien superregio’s. Elk van deze tien machtsgebieden zal vertegenwoordigd worden door een politiek leider, een ‘koning’. In de Bijbel worden deze tien rijken met hun koningen voorgesteld als hoorns van een beest, die gekroond zijn. Hoe hangen deze tien toekomstige koningen samen met de wereldrijken uit de geschiedenis en met het Europa van de laatste 2000 jaar? Is van de vorming van deze tien superrijken al iets te zien in de wereld van vandaag?


De tien ‘koningen’ van de eindtijd komen overeen met de tien tenen van het beeld uit de droom van Nebukadnezar uit Daniël 2 en met de tien horens van het vierde dier uit de droom van Daniël in Daniël 7 en met de tien horens van het beest uit Openbaring 13 en 17. De genoemde dromen uit het boek Daniël tonen de vier wereldrijken die elkaar over een periode van meer dan 2.500 jaar hebben opgevolgd. Dat zijn achtereenvolgens het Babylonische wereldrijk, het Medisch-Perzische wereldrijk, het Grieks-Macedonische wereldrijk en het Romeinse wereldrijk. Dit laatste wereldrijk is eerst gesplitst in een Oost- en een West-Romeins rijk. Deze deelrijken zijn ogenschijnlijk ondergegaan in conflicten en in strijd met nieuwe Europese en Aziatische machten (de vijfde en de vijftiende eeuw na Christus).

Het Romeinse rijk is echter nooit werkelijk opgehouden te bestaan. Het is ‘onder water gegaan’. Het wezen van het rijk is al die tijd levend gehouden. Het oude Rome is terug te vinden in de taal, religie, architectuur, recht en bestuurders van de Westerse wereld. Het wezen van het Romeinse rijk was identiek aan dat van alle voorgaande rijken en gaat terug op de mysteriëngodsdienst van het oude Babel. Deze mysteriëngodsdienst van veelgodendom is in opeenvolgende rijken voortgezet. Na de ‘val’ van het Romeinse rijk is zij ‘onder water’ levend gehouden. Dat gebeurde buiten het publieke domein in tal van geheime genootschappen en achter een rookgordijn van Rooms Katholicisme. Meerdere keren is getracht het Romeinse rijk met haar religie tot leven te wekken maar telkens als het Romeinse rijk voortijdig de kop op stak, werd het teruggeduwd en ging het weer onder water. God heeft de regie. Het wachten is op de toekomstige fase waarin het zich zal uiten in een bondgenootschap van de tien koningen. Dat is de op één na laatste fase van het Romeinse rijk.

Openbaring 17 is over de opeenvolgende fasen van het Romeinse rijk zeer informatief. In dat hoofdstuk wordt de schrijver van Openbaring, de apostel Johannes, uitgenodigd tot een visioen van het oordeel over de grote hoer, ‘die op vele wateren zit’. Maar als Johannes haar ziet, dan ziet hij geen ‘vele wateren’. In plaats daarvan wordt hij meegevoerd ‘naar een woestijn’ en daar ziet hij een vrouw zitten op ‘een scharlakenrood beest met zeven koppen en tien horens’. Verderop in het hoofdstuk wordt van de wateren vermeld dat het ‘volken en menigten en naties en talen’ zijn. Maar in plaats van deze uiterlijke manifestatie ziet Johannes de geestelijke toestand van de grote hoer: een berijdster van een beest in een dorre en doodse omgeving.

De grote hoer is een beeld van de afvallige (Roomse) kerk. Zij is gekleed met purper en scharlaken, heeft als naam ‘Verborgenheid: het grote Babylon’ en is dronken van het bloed van getuigen van Jezus. Purper en scharlaken zijn de kleuren waarmee bisschoppen en kardinalen zich kleden. De Roomse kerk heeft de mysteriëngodsdienst van het oude Babel voortgezet onder de uiterlijke vorm van Christendom. De Roomse kerk heeft vele ware gelovigen tot in de marteldood vervolgd. De Roomse kerk heeft het woord van God in het verleden zeer schaars gemaakt en zelfs tot verboden bezit verklaard en daarmee van haar omgeving een woestijn gemaakt.

De grote hoer is gezeten op een scharlakenrood beest. Dat is het Romeinse rijk, dat vanaf de vroege Middeleeuwen onder water is gegaan. In de uitleg van het visioen wordt gesteld dat het beest, waarop de vrouw zit ‘was en niet is en uit de afgrond zal opstijgen en ten verderve zal gaan’. Het Romeinse rijk heeft lange tijd niet in haar officiële uiterlijke vorm bestaan. Het is eeuwen lang opgegaan in de vele volken van Europa. Het gebied van het Romeinse rijk werd al die tijd gedomineerd door de Roomse kerk. De kerk ‘zat op vele wateren’. Van de Paus werd gezegd dat hij niet alleen de geestelijke maar ook de wereldlijke macht had, dat is de macht om te heersen op aarde. De macht van het rijk is gedurende vele eeuwen overgegaan op een lange reeks van Roomse pausen.

Dan volgt uitleg over de zeven koppen van het beest. ‘De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit’, zo vermeldt Openbaring. De stad Rome is gebouwd op zeven bergen. Vervolgens zijn de zeven koppen ook: ‘zeven koningen: vijf zijn gevallen, de ene is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt moet hij een korte tijd blijven.’ In deze uitleg zit een tijdsvolgorde: vijf zijn niet meer, één is er, één is nog niet. De zeven koppen zijn zeven opeenvolgende fasen van het Romeinse rijk. Over de 2000 jaar die achter ons ligt wordt van het beest gezegd: ‘het is niet’ maar van één van de koppen: ‘de ene is er’. De zesde kop is die, waarbij het Romeinse rijk onder water is gegaan en gedomineerd wordt door de Roomse kerk.

In de fase van de zesde kop, het Romeinse rijk onder water, onder regie van de Roomse kerk, ligt een belangrijk verband tussen het 17e en het 13e hoofdstuk van Openbaring. Openbaring 13 spreekt van een beest dat uit de zee oprijst, eveneens met zeven koppen en tien horens. Dat gaat over hetzelfde beest: het Romeinse rijk. De zesde kop van Openbaring 17 is de kop waarvan Openbaring 13 zegt: ‘En ik zag één van zijn koppen als tot de dood geslagen, en zijn dodelijke wond werd genezen’. Deze fase van het rijk, onder regie van de grote hoer – onder water – de kop die tot de dood gewond is, gaat de laatste 200 jaar langzamerhand over in zevende en laatste fase van de zevende kop, namelijk een heerschappij door tien koningen.

Dan vervolgt de apostel Johannes met: ‘En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste, en het is uit de zeven en gaat ten verderve. En de tien horens die u hebt gezien, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar één uur gezag als koningen ontvangen met het beest. Deze hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen – want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen – en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen.’ De zevende regeringsvorm van het Romeinse rijk van tien koningen, zal ten slotte overgaan in de absolute alleenheerschappij van het beest, waaraan de tien koningen ondergeschikt zijn. Zij geven immers kun macht en gezag aan het beest. Het beest is daarom ‘uit de zeven’. Volgens het boek Daniël, zal dit gepaard gaan met de vernedering van drie van de tien koningen. Het beest weet zijn absolute macht goed duidelijk te maken. Dat gebeurt in de persoon van de vertegenwoordiger van het rijk. Het herrezen Romeinse rijk zal vertegenwoordigd worden door een staatshoofd, een persoon die de macht van het rijk vertegenwoordigt en uitoefent. Wat Lodewijk XIV waarschijnlijk niet gezegd heeft, zal deze ‘keizer van Rome’ wel beweren: 'l’ État, c’est moi’, ‘de staat, dat ben ik’.

De laatste twee verschijningsvormen van het Romeinse rijk, de zevende kop met tien horens, tien koningen, en de achtste, de absolute heerschappij van het beest, zullen slechts kort bestaan. ‘En wanneer hij gekomen is moet hij korte tijd blijven’, wordt van de zevende kop gezegd. Van de tien horens wordt vermeld dat zij ‘één uur gezag als koningen ontvangen met het beest’ – het co-regentschap met het beest is eveneens van korte duur. Uit andere delen van Openbaring en Daniël blijkt dat deze fasen samen niet langer dan zeven jaar zullen duren: de laatste jaarweek uit de profetie van de 70 jaarweken. Ten slotte gaat het beest ‘ten verderve’. Dat ziet op de uitschakeling van het beest in zijn laatste oorlog, tegen het Lam, de Heer Jezus Christus. Daarin zal het beest, samen met zijn koningen, het onderspit delven en voorgoed ophouden te bestaan: ‘en het Lam zal hen overwinnen – want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen’.

Wat wordt de positie van de (Roomse) kerk in de laatste fase van de geschiedenis voor Jezus’ terugkeer? De zevende en achtste fasen van het Romeinse rijk, van twee keer 3,5 jaar, zullen een totaal andere verhouding te zien geven tussen het beest en haar berijdster, de grote hoer het Roomse kerksysteem. Het Romeinse rijk, dat voor lange tijd onder water was gegaan, steekt de kop op en dat gaat ten koste van de macht van de grote hoer. De hoofdstukken 17 en 18 geven het oordeel weer over de grote hoer: ‘Kom, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit…’. Dat oordeel zal ermee beginnen dat het beest, dat zij berijdt, zich tegen haar keert: ‘En de tien horens die u hebt gezien en het beest, dezen zullen de hoer haten en haar eenzaam en naakt maken, en haar vlees eten en haar met vuur verbranden’.

De ‘interne strijd’ tussen de berijdster, de grote hoer, en het scharlakenrode beest, is reeds enkele eeuwen gaande. Daarbij kalft de macht van de kerk steeds meer af ten gunste van de macht van het beest, dat steeds meer boven water uitkomt. De ontknoping van die strijd, waarbij de Kerk voorgoed het onderspit delft en het beest volledige bewegingsvrijheid krijgt en in al zijn macht uit het water oprijst, zal zich halverwege de laatste periode van 7 jaar voltrekken. Zoals reeds gesteld: Het 13e hoofdstuk van Openbaring sluit naadloos aan op het 17e hoofdstuk, waarin het beest nog opgaat in de ‘vele wateren’: ‘En ik zag uit de zee een beest opstijgen, dat tien horens en zeven koppen had en op zijn horens tien diademen en op zijn koppen namen van lastering’.

De tien koningen spelen in de laatste fase van het Romeinse rijk een sleutelrol. Zij ontnemen alle gezag aan de grote hoer, de macht van het Katholieke Rome, door haar ‘eenzaam en naakt te maken, haar vlees te eten en haar met vuur te verbranden’. Er blijft niets over van de uiterlijkheden van de Kerk, waaruit alle ware gelovigen met de opname al zijn weggenomen. Nadat alle macht aan de grote hoer is ontnomen, plaatsen de tien koningen alle gezag in de handen van het beest: ‘Dezen hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest.’

De overgang van een wereldwijde tienstatenbond met de uiterlijke schijn van democratie (fase 7) naar de absolutistische heerschappij van ‘het beest uit de zee’ (fase 8) zal zeer plotseling gebeuren. De genoemde laatste jaarweek van Daniël start op het moment dat een verbond wordt gesloten tussen Rome en Israël. Halverwege deze periode van 7 jaar, dus na 3,5 jaar, zal er in de hemel iets gebeuren wat de plotseling ommekeer in het wereldbestuur in gang zet. Na een kortstondige oorlog in de hemel wordt de draak van Openbaring 12, de satan, die de afgelopen 6000 jaar nog voortdurend toegang had tot de hemel, uit de hemel geworpen op de aarde. Wetende dat zijn tijd beperkt is tot slechts de laatste halve jaarweek van 3,5 jaar of 42 maanden, gaat satan als een razende tekeer om jacht te maken op alles dat te maken heeft met het geloof in God, met name het volk Israël, en gebruikt daarvoor zijn instrumenten, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Het gelovig Israël vlucht naar de woestijn en er ontstaat een wereldwijde tirannie, waarbij voor geen enkele godsdienst meer plaats is. De keizer van het rijk is de enige die mag worden aanbeden, alsof hij God was.

Uit het boek Daniël blijken nog enkele details, die onvermeld blijven in het boek Openbaring. Allereerst merkt Daniël iets op over de hardheid van en de samenhang tussen de tien koningen. De hardheid, dat is absoluutheid van hun gezag, is zeer wisselend en varieert van broos tot hard. De schijn van democratie, die de tien koningen voor grote groepen onder de bevolking nog willen ophouden, beperkt hun macht. Ten tweede zijn er familiebanden tussen de tien koningen: zij hebben zich door huwelijksgemeenschap aan elkaar verbonden maar vormen toch geen samenhangend geheel. Achter de schermen zijn de koningshuizen en andere machtige families van de wereld voortdurend bezig met hun bloedlijnen om hun macht te consolideren en waar mogelijk uit te breiden. Dat geeft veel onderlinge strijd. Ten derde zullen drie van de tien koningen worden vernederd zodra het beest de macht zal ontvangen.

Hoever zijn we inmiddels gevorderd in de ontwikkelingen die het boek Openbaring schetst? Er zijn diverse indicaties dat we aan de vooravond staan van deze gebeurtenissen. Allereest kunnen we kijken we naar het tiental koninkrijken. De mensheid heeft de afgelopen tachtig jaar meerdere plannen langs zien komen om de wereld in tien delen op te splitsen. We zetten ze hier op een rijtje.


(1) Document uit 1942

Een document uit de tweede wereldoorlog dat werd gepubliceerd in Philadelphia, VS, deelde de naoorlogse wereld op in tien regio’s. De bedoeling was om de wereld na WOII op te delen in clusters, zodat een ‘Nieuwe Wereld Orde’ gestalte zou kunnen krijgen. De kaart heeft onder andere de volgende tekst: ‘Naoorlogse Nieuwe-Wereld kaart – zoals de VS in samenwerking met de democratieën van Latijns Amerika, het Britse Gemenebest en de Unie van Socialistische Sovjet Republieken het wereldleiderschap op zich neemt om een Nieuwe Wereld Morele Orde te vestigen – voor permanente vrede, vrijheid, gerechtigheid en wereldreconstructie.’ Bij het lezen van zulke voornemens echoot de waarschuwing van Paulus door het geheugen: ‘Zij zullen zeggen: vrede en veiligheid – een plotseling verderf zal over hen komen…’ Van de mooie voornemens is weinig terecht gekomen. De buzz-term 'Nieuwe Wereld Orde' wordt echter eindeloos herhaald.

De verdeling van de wereld op deze kaart van 1942 was voornamelijk gebaseerd op de continenten:

 1. The United States of America (USA): The US, Canada, all Central American and Carribean states, most Atlantic islands (including Greenland and Iceland), most Pacific islands, Taiwan, Hainan, the Philippines and several now Indonesian islands, including Sulawesi. This was to be the dominant power in the world, military and otherwise.

 2. The Union of Soviet Socialist Republics (USSR): The Soviets were to be rewarded with Persia (Iran), Mongolia, Manchuria, Finland, and all of Eastern Europe, which subsequently would form part of the Eastern Bloc (excluding Albania, but including the real-life maverick state of Yugoslavia, socialist but anti-Soviet) . All of theses states were simply to become member-states of the USSR. Austria and most of Germany, although ‘quarantained’ are shown within the Soviet sphere.

 3. The United States of South America (USSA): Including all South American states, with the three Guianas as a single constituent state and the Falkland Islands part of the USSA.

 4. The Union of African Republics (UAR): All of Africa as a federation of republics.

 5. The Arabian Federated Republics (AFR): Covering Saudi and all other states now occupying the Arabian Peninsula, plus present-day Iraq and Syria.

 6. The Federated Republics of India (FRI): Present-day Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Birma (Myanmar).

 7. The United Republics of China (URC): A federation including all parts of present-day China, Korea, the erstwhile French colony of Indochina (now Vietnam, Laos and Cambodia), Thailand and Malaya.

 8. The United States of Scandinavia (USS): Norway, Sweden, Denmark.

 9. The United States of Europe (USE): The Benelux countries, the German Rhineland, France, Switzerland, Spain, Portugal and Italy.

 10. The British Commonwealth of Nations (BCN): Including Great Britain, Australia, New Zealand, Sri Lanka, Madagascar and most of Indonesia.


(2) Club van Rome in 1973

In 1968 is de club van Rome opgericht in Italië. Veelzeggend is de standplaats van deze club, omdat we het hier hebben over een nieuwe fase van het Romeinse rijk. De belangrijkste oprichter deze club was David Rockefeller. Ook voor de Trilateral Commission en de Council on Foreign Relations zijn mede opgericht door deze David Rockefeller. Dit zijn zeer machtige instituties die functioneren als overlegmomenten voor de machtigen der aarde. Officieel is de Club van Rome een adviserend gezelschap van wetenschappers. In werkelijkheid starten zeer veel beleidslijnen in de wereld bij de Club van Rome. De adviezen worden standaard één op één overgenomen door alle regeringen op aarde. In het verband van de tien hoorns, die genoemd worden als laatste fase van het laatste wereldrijk, is het van belang te melden dat de Club van Rome de wereld in een studie van 1973 opdeelde in 10 regio’s.

De Club van Rome deelde de wereld in volgens de volgende tien regio’s:

 1. North America

 2. Western Europe

 3. Japan

 4. Australia, South Africa, and the rest of the market-economy of the developed world.

 5. Eastern Europe, including Russia

 6. Latin America

 7. North Africa and the Middle East

 8. Tropical Africa

 9. South and Southeast Asia

 10. China

Deze indeling komt grofweg overeen met die van 1942. Verschillen zitten in West-Europa, dat tot een eenheid geclusterd is en Afrika, dat in drieën verdeeld wordt.


(3)

Een indeling zonder officiële benaming of oorsprong is ontleend aan een website over de eindtijd. De site is hier en daar warrig maar de tiendeling komt grofweg overeen met die van de Club van Rome. Kern van de site is de vorming van een Arabische Unie, bestaande uit Noord Afrika en het Midden Oosten tot en met Iran en Afghanistan. De enorme inspanning die vanaf 9/11 in de herindeling van het Midden Oosten wordt gestoken wijst erop dat dit een zeer belangrijke regio is in de uiteindelijke opsplitsing van de wereld. Om een totale Arabische Unie voor elkaar te krijgen (eenheid tussen Soennieten en Sjiieten) moet er nog heel wat gebeuren. Mogelijk dat de ruiter op het witte paard de macht ontvangt om dit te bewerkstelligen. Dat is de ruiter die naar voren komt bij het eerste zegel dat door het Lam wordt verbroken, na de opname van de gemeente. De indeling van de aarde volgens deze website is als volgt:

 1. Noord-Amerika

 2. Zuid-Amerika

 3. Europese Unie

 4. Voormalige USSR

 5. Arabische Unie

 6. Sub Sahara Afrika

 7. China

 8. India

 9. Australië en Indonesië

 10. Japan en Pacific

Verder spreekt de site over de club van 300 en de bedenkelijke rol van een van hun agenten, Henry Kissinger, in het misbruik dat wordt gemaakt van de Militaire arm van de VS als politiemacht van de wereld, met name in het Midden Oosten. In de jaren dat de militaire slagkracht van de VS in het Midden Oosten wordt ingezet, wordt de economische kracht van de VS zelf steeds meer uitgehold, door verplaatsing van bedrijvigheid naar China. Dat is al begonnen in de jaren ’70.

Belangrijk is het denken in landen los te laten. Het zijn niet de Engelsen, de Duitsers of de Amerikanen, die dit of dat veroorzaken. Het is ook niet het ‘militair industrieel complex’, waarvoor Eisenhouwer de bevolking waarschuwde. Het zijn de puissant rijke families achter de schermen, die vrijwel geen enkele binding hebben met de volken en naties van de aarde. Zij zijn door middel van geheime netwerken met elkaar verbonden en houden zich schuil achter rookgordijnen van overlegclubs als ‘Council on Foreign Relations’, ‘Trilateral Commission’, ‘Bilderberg’, ‘de Club van Rome’. Deze families zijn het, die nauw verbonden zijn met het oude Romeinse Imperium en die met hun macht over het financiële systeem alle touwtjes in handen hebben en industrieën naar believen kunnen opbouwen en afbreken. We komen daarop hieronder terug.


(4) Tiendeling VS en EU

De VS is onder een presidentieel decreet onder Nixon opgesplitst in 10 regio’s, een opsplitsing die effectief wordt onder de noodtoestand. Omdat de geest van Europa en daarmee van het Rijk is overgegaan op de VS en de VS verreweg de grootste militaire macht in de wereld is, bestaat de mogelijkheid dat de wereldheerschappij grotendeels daar vandaan zal komen. De VS is volgebouwd met FEMA-kampen, die worden ingezet in zogenaamde ‘noodsituaties’. Noodsituaties zoals de fake coronacrisis? Als er geen reden is om dictatuur te starten, wordt er wel één gesimuleerd.

Europa is intussen eveneens opgesplitst in tien sectoren. Het eindtijdscenario kan zich op diverse manieren voltrekken.


(5) Indeling van de wereld volgens de VN

In 2010 verdeelde de VN de wereld in tien gelijksoortige regio’s. Zij deed dat in verband met de millenniumdoelstellingen. Deze opdeling van de wereld verschilt sterk van de voorgaande onder (1), (2) en (3) en gaat meer uit van gelijksoortige regio’s op het gebied van ontwikkeling en cultuur. Het gaat om de volgende tien regio’s:

 1. Ontwikkelde regio’s

 2. Landen van gemenebest van onafhankelijke staten (voormalige Sovjet Unie)

 3. Noord Afrika

 4. Sub Sahara Afrika

 5. Zuid Oost Azië

 6. Oceanië

 7. Oost Azië

 8. Zuid Azië

 9. West Azië

 10. Latijns Amerika

Een overzicht van de VN van 2019 verdeeld de wereld overigens in 8 regio's. Kennelijk zijn enkele regio's samengevoegd.


(6) De 'High Grey Council of Ten', de tien families die de orde van de Jezuïten beheersen

Het genootschap van de Jezuïeten heeft de wereld ook opgedeeld en hebben de delen gekoppeld aan de Italiaanse families, die de macht achter de troon zijn.

 1. Centraal Europa

 2. Oost Europa

 3. Zuid Europa

 4. West Europa

 5. Noord-Latijns Amerika

 6. Zuid- Latijns Amerika

 7. Afrika

 8. Oost Azië

 9. Zuid Azië

De Romeinse families die de macht vormen achter de Rothschilds, achter de Rockefellers, achter de monarchieën van de wereld, achter de grote multinationals, achter de inlichtingendiensten en achter de wereldregeringen, zijn hier na te gaan.

 1. Farnese

 2. Colonna

 3. Medici

 4. Pamphili

 5. Chigi

 6. Borgia

 7. Gaetani

 8. Orsini

 9. Aldobrandini

 10. Conti

Overigens zijn er nog enkele belangrijke Italiaanse namen, die je hier kunt opzoeken. In totaal zijn er 13 ‘bloedlijnen’, die de dienst uitmaken.

 1. Breakspreare

 2. Somaglia

 3. Este

Wat bedoelt de bijbel met de tien hoorns? Zijn het tien aardse regio’s? Of zijn het tien machtige families? De Bijbel geeft het antwoord: ‘En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.’

Dat kan ook niet anders omdat de wereld nog niet is ingedeeld in tien zones. Daar wordt vanaf de Tweede Wereldoorlog wel naartoe gewerkt maar dat proces is nog niet uitgekristalliseerd. Daarom zien we nog voortdurend verschuivingen, afhankelijk van politieke ontwikkelingen in de wereld.

De Bijbel wijst ons met de tien hoorns niet op regeringsleiders die voor het oog van het publiek gedurende enkele jaren ogenschijnlijk aan de macht zijn. De Bijbel wijst naar de constante macht achter de troon, die deze macht de afgelopen 2000 jaar hebben weten de consolideren en die deze macht hebben weten om te zetten in een wereldwijd bestuur. Dat zijn oude Romeinse families. Momenteel zijn die nog nauw verbonden aan de Rooms Katholieke Kerk maar in de laatste fase van het Romeinse Rijk zal met de Kerk worden afgerekend.

Anno 2020 en 2021 maken we een situatie mee die wereldwijd dezelfde medisch-autoritaire trekken vertoont en dat gebeurt op basis van een eveneens wereldwijd door misleidende media tot apocalyptische proporties opgeblazen seizoen griep. Dat betekent dat de Romeinse families, die 2000 jaar lang aan de touwtjes trokken, bezig zijn om de wereld klaar te maken voor een wereldwijde dictatuur, waarbij zij openlijk als wereldleiders zullen optreden – omdat hun macht inmiddels zo gegroeid is, dat niemand nog tegen hen zal kunnen opstaan. Tevens nadert het moment dat met de Rooms-Katholieke vermomming zal worden afgerekend en dat daarachter vandaan het Romeinse rijk tevoorschijn zal komen. Niet de Kerk maar het beest, de Romeinse alleenheerser, zal het controlerende principe worden.

toekomst

Tot Hem zijn alle dingen