Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

2. de leugen

De opname van het eerste programmapunt betekent dat wereldwijd plotseling miljoenen christenen van de aardbodem zijn verdwenen. Wat doet dat met de ontelbaren die achterblijven? Hoe zullen zij hierop reageren?


De wereldbevolking verwacht van media, overheid en wetenschap dat een verklaring wordt gezocht en gevonden voor de gebeurtenissen van de opname. De mensheid weigert al meer dan 150 jaar om God als verklaring aan te wijzen – voor wat dan ook. Alles moet een natuurlijke verklaring hebben die past binnen de denkkaders van de moderne mens en de veronderstelde wetmatigheden van het heelal. Zo ook hier. Via officiële kanalen worden de Bijbelse beloften van de opname van alle christenen verzwegen en wordt vol ingezet op buitenaards leven als verklaring. Berichten over UFO’s dateren zeker al vanaf de tweede wereldoorlog. Ondanks hooggespannen verwachtingen en talloze suggesties is er nooit enig bewijs gevonden voor buitenaards leven. De kans op het spontaan ontstaan van leven is absoluut nul. Buitenaards leven bestaat niet. Vliegende schotels en hun inhoud worden al sinds de Tweede Wereldoorlog steeds verder in het geheim doorontwikkeld. Daarnaast kunnen demonische machten zich als vliegende schotels manifesteren. Omdat de gevestigde orde handig gebruik kan maken van het geloof in buitenaards leven, is de berichtgeving daarover vanaf de Tweede Wereldoorlog gestart en zorgvuldig op een laag pitje gehouden. Zodra de tijd rijp is, namelijk bij de opname van de gemeente, gaat de ‘alien agenda’ mainstream en wordt deze gebruikt als ‘plausibele’ verklaring voor de verdwijning van alle christenen.

De waarheid is dat alle christenen in de hemel zijn. Terwijl de wereld zich opmaakt voor de donkerste periode in haar geschiedenis, baadt de hemel in het licht van God en van het Lam. In Openbaring 4 en 5 lees je over hemelse taferelen van dat moment. De gelovigen van alle voorgaande tijden worden in Openbaring 4 gezien als 24 oudsten, die gezeten zijn op 24 tronen, rondom de troon van God. Deze oudsten zijn om diverse redenen beslist geen engelen. Engelen dragen nergens in de Bijbel kronen, zijn nergens gezeten op tronen en worden nergens ‘oudsten’ genoemd. Engelen zijn ‘dienende geesten, die worden uitgezonden ten dienste van hen die het heil beërven’. De vier ‘dieren’, zeer hoge engelmachten die nauw verbonden zijn aan Gods troon, prijzen God in Openbaring 4 als Schepper van alle dingen. In Openbaring 5 verandert het thema. Het gaat over van 'scheppen' naar 'heersen' over alle dingen. De heerschappij wordt vertegenwoordigd door een boekrol met zeven zegels, die te beschouwen is als een koopacte van de schepping. Niemand in de hemel en op aarde of onder de aarde is waardig om deze heerschappij op zich te nemen, behalve het Lam, dat als geslacht staat in het midden van Gods troon, de Here Jezus. Hij is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Om dat te volbrengen heeft Hij op het kruis de schepping met zijn bloed teruggekocht. Daarbij heeft hij ook alle mensen gekocht, die in Hem geloven en die zich door Hem hebben laten verlossen van zonde. Openbaring 5 is het centrale hoofdstuk in Openbaring. Daar ligt de boekrol met de zegels in de hand van God. Daar zien we het Lam de boekrol uit de hand van God nemen en de zegels één voor één verbreken. Daarmee legt het Lam vanuit de hemel stapsgewijs zijn claim op de hele schepping. De aardbewoners ervaren dat in de vorm van wereldschokkende gebeurtenissen.

De aardbewoners hebben dan nog geen enkel besef van de dingen die zich in de hemel afspelen. Zoals gezegd wordt er een wereldwijde leugencampagne op touw gezet om de verdwijning van miljoenen christenen naar de hemel weg te verklaren. Tweeduizend jaar terug vroegen de discipelen aan Jezus wat het teken zou zijn van zijn komst. Het eerste wat Hij dan tegen hen zegt is: ‘Zie toe dat niemand u misleidt’. Er zal namelijk sprake zijn van ‘een werking van de satan met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, een werking van de dwaling om de leugen de geloven’. Op zich is leugenverkondiging door allerlei overheden en media niets nieuws. Overheden en media maken al duizenden jaren misbruik van propaganda, leugenachtige informatie om burgers op het verkeerde been te zetten. ‘De verborgenheid van de wetteloosheid werkt nu al’, staat er in de Bijbel . Alleen zal dat in deze donkere periode groteske vormen aannemen. Er zal een wereldwijde misleiding op gang komen, die zo geslepen en zo indrukwekkend is, dat – als het mogelijk zou zijn – zelfs de uitverkorenen daardoor zouden worden misleid.

Vanaf het moment dat de Westerse beschaving de evolutietheorie als wereldbeeld heeft omarmd, heeft de leugen zich veel sterker verbreid dan ooit tevoren, ook in politiek opzicht. Zowel Wereldoorlog I als Wereldoorlog II was alleen mogelijk door massale leugenachtige propaganda om de bevolkingen aan weerszijden van de conflicten te kunnen mobiliseren. Sindsdien wordt de wereldbevolking met propaganda voortdurend in een staat van angst gehouden. Angst is het instrument waarmee de toplaag de massa controleert. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een Koude Oorlog met angst voor het communisme en voor de kernbom. Toen die angst door het uitblijven van kernoorlogen begon af te zwakken werd nieuwe angst gecreëerd: de Islam en het wereldwijde terrorisme. De derde golf van angst die sinds kort over de wereldbevolking wordt uitgestort en die zeer effectief blijkt, is de angst voor een virus. Na de opname van de christenen is het de beurt aan angst voor een invasie van buitenaardse wezens. Dat is goed te combineren met een verklaring voor de wereldwijde verdwijning van miljoenen mensen.

toekomst

Tot Hem zijn alle dingen

3. De Leugenaars