Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

1f. Wolken

De komst van Jezus om zijn gemeente van de aarde te verplaatsen NAAR DE HEMEL, zal op aarde alom te horen zijn. Het COMMANDO van zijn mond, de stem van de AARTSENGEL en de BAZUIN VAN GOD zal de lucht wereldwijd vullen met indrukwekkende geluiden. Maar er is ook iets te zien, ook al komt Jezus bij deze gelegenheid nog niet op aarde. Wat is het schouwspel van de wolken die Christus vergezellen?


Zodra de doden in Christus wereldwijd zijn OPGESTAAN en de levende gelovigen wereldwijd, in een oogwenk zijn VERANDERD, zullen zij gezamenlijk ‘in wolken’ worden opgenomen en de Heer tegemoet gaan in de lucht. De vraag is hoe dit mogelijk is in landen waar nooit wolken zijn. Er is wel gesuggereerd dat ‘de wolken’ slaan op de zwermen van gelovigen die in de lucht omhoog zweven om de Heer te ontmoeten.

Deze uitleg is echter niet in overeenstemming met het grondwoord voor ‘wolken’ in de GRIEKSE TEKST. Dat is het woord ‘NEPHELĒ’, dat overal in het Nieuwe Testament de betekenis heeft van wolken in de lucht, waterwolken. Heel vaak wordt het woord ‘nephelē’ gebruikt voor de wolk van de heerlijkheid, die het volk Israël op hun UITTOCHT UIT EGYPTE en hun woestijnreis vergezelde, de wolk waaronder zij schuilden en waarin zij werden gedoopt.

Het is dezelfde wolk die Jezus en zijn discipelen overschaduwde op het moment van zijn VERHEERLIJKING OP DE BERG. Het zijn diezelfde wolken waarmee Hij zichtbaar in GROTE KRACHT EN HEERLIJKHEID naar de aarde zal terugkeren. De vorm van het woord in 1 Thessalonisenzen 4:17 is EXACT GELIJK als de vorm in Markus 13:26: ‘En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid’. Dit is de exacte vervulling van de profetie door DANIËL:

‘Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon.’

In het proces voor het SANHEDRIN refereerde Jezus aan deze profetie en aan PSALM 110: ‘En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan DE RECHTERHAND VAN DE KRACHT VAN GOD en zien komen met de wolken van de hemel.’ Dat werd uiteindelijk de basis voor zijn veroordeling.

Deze mensenzoon krijgt uit de hand van God een onvergankelijk koninkrijk dat zich uitstrekt over de hele aarde.

De wolken waarover Daniël en Jezus spreken, zijn de wolken van Gods heerlijkheid. Deze wolken zijn tevens verbonden aan de regenboog. De eerste plaats in de bijbel waar gesproken wordt over wolken in GENESIS 9, direct na de zondvloed. Drie keer spreekt God daar van ‘zijn boog in de wolken’. En nog twee keer wordt Gods regenboog verbonden met de wolken:

'Zoals het uiterlijk van de REGENBOOG, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.'

en:

En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een REGENBOOG. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen van vuur.

In DEZE DROOM werden de regenboogkleuren tijdens de opname van de gemeente aan de lucht gezien (vanaf 02:45).

Het is heel goed mogelijk dat de lucht bij de komst van Jezus voor de opname van de gemeente gevuld is met kleuren van de regenboog, naast geluiden van het commando, de stem van de aartsengel en de bazuin van God. Een indrukwekkend getuigenis naar allen die op aarde wonen.

MIJN BOOG HEB IK IN DE WOLKEN GEGEVEN; DIE ZAL DIENEN ALS TEKEN VAN HET VERBOND TUSSEN MIJ EN DE AARDE.

opname

Ik kom weer en zal u tot mij nemen

1G. Harpazo

1H. Verfilming