voor pilatus

- 25 april 2021 -


Op de wijs van: Symphony Phantastique, Deel 4, Hector Berlioz

Gebaseerd op: Mattheüs 27:11-26, Markus 15:1-15, Lukas 23:1-15, Johannes 18:28 - 19:15


(1)

0:00

Kruisig! Neem weg!

Kruisig! Neem weg!

Kruisig! Neem weg!

Kruisig! Neem weg!

Kruisig!

Kruisig!

Kruisig!

Kruisig!


Kruisig en neem weg!

0:29

Wat heeft Hij dan fout gedaan?

Ik zal Hem laten slaan

En dan vrij laten gaan

- Verstaan?

0:43

Hij maakt aanspraak op de troon

Gevaar voor Caesars kroon

Hij zegt: Ik ben Gods eigen Zoon

- Zijn eigen Zoon!

0:57

Zeg mij waar bent U vandaan?

Zwijgen heeft U niets aan

Ik kan U laten gaan

- Verstaan?

1:12

Geen macht heeft u tegen Mij

Niets kunt u doen tenzij

Het boven is bereid

‘t Komt op zijn tijd

1:26

Hevig bepleit Pilatus

Vrijlating van Jezus

Denkt aan Tiberius

De politicus

Geeft om zijn Status

1:47

De menigte op het plein waar Jezus Christus eens terecht stond

Verloochende

Het licht dat in de wereld scheen en alle eeuwen reeds betond

2:01

Jeruzalem dat een pakt had met Romeinse overheersing

Versmaadde Hem

Die aan het eind der tijden dat rijk brengt in de vernietiging


(2)

2:15

Het Lam van God

Staat als geslacht

Tot op het bot

Werd Hij veracht

Bespot

Zijn macht

Uitschot

Geacht

2:43

Zie Hem daar staan als een rots

In een branding van smaad

Geen spoor gekrenkte trots

- Gehaat

2:57

Wat is Hem toch aangedaan

Bedekt met geseling

Hij heeft niets dan goed gedaan

- De Vredekoning

3:11

Jodenkoning werd bespot

Met doornenkrans gekroond

De eeuwige Zoon van God

- Gehoond

3:25

Schepper van hemel en aard

Bracht zonde-reiniging

Werd Zelf niet gespaard

- Vernedering

3:39

Genezing door zijn pijniging

Vreugd door verbrijzeling

Want Hij bracht vergeving

Kom, zing!

Onze verlossing

Onze reiniging

3:59

Het Lam van God was gekomen voor de redding van de wereld

Zijn Geest had kracht

Om ‘t lijden te volbrengen tot het droeve bitt’re einde toe

4:12

Daar op dat plein stond Hij ook voor jouw vergeving en verlossing

Gaf Zich voor jou

Zodat het eeuwig leven ook voor jou beschikbaar komen zou

lofzang

Hij legde mij een nieuw lied in de mond

Op het meer

Palmzondag