Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

verdraaid

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.


Wat zegt de Bijbel over anderhalve meter afstand, over PCR-testen, over mondkapjes, over vaccinatie, over Covid-19? Niets? Deze termen komen niet in de bijbel voor. Maar dat betekent echter niet dat de Bijbel neutraal is ten aanzien van de crisis waarmee de mensheid sinds begin 2020 wereldwijd wordt geconfronteerd. Hoe bepalen we op grond van de bijbel onze houding tegenover de crisis die zich aandient onder de naam Covid-19 en tegen de overheid die met een oerwoud aan maatregelen de maatschappij totaal aan het veranderen is?


Over HET DOMEIN VAN DE OVERHEID zegt de bijbel het volgende:

‘Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet.’

Verder vermelden de boeken Psalmen en Spreuken nog het volgende. Omdat de overheid dienares van God is, wordt van haar verwacht dat zij GERECHTIGHEID EN RECHT BETRACHT en dat zij zich distantieert van GODDELOOSHEID EN ONTROUW. De grondslag van iedere regering dienen gevormd te worden door GOEDERTIERENHEID EN WAARHEID. Gerechtigheid en recht vormen immers ook de grondslag zijn van Gods troon.

Kort gezegd komt dit neer op het volgende. Een overheid hoort het goede te belonen en het kwade te straffen. Zelf moet zij voldoen aan richtlijnen van gerechtigheid, goedertierenheid en waarheid.

De vraag is nu wat Covid19 te maken heeft met ‘het goede’ en ‘het kwade’. Covid19 wordt voorgesteld als ‘het kwade’, een KILLERVIRUS. Beweerd wordt dat het een ONGEKEND GEVAAR is voor de volksgezondheid. Als Covid19 daadwerkelijk een zeer groot gevaar is voor de volksgezondheid, kan het terecht zijn dat de overheid zieke of besmettelijke mensen dwingt om het contact met anderen te mijden. Zieke of besmette mensen zouden anderen daarmee immers bewust in gevaar brengen en dus kwaad doen. In het verleden zijn overheden VERSCHILLENDE MALEN overgegaan tot quarantainemaatregelen. Echter, daarbij ging het altijd om een zeer kwaadaardige ziekte met een grote sterftekans, zoals de pest en cholera. Aanvankelijk werd de sterftekans van Covid19 ook vrij hoog ingeschat. De WHO sprak van een IFR (infecterion Fatality Rate, kans om de overlijden na besmetting) van 3,4%. De angst die deze hoge schatting veroorzaakte werd nog verdiept door voorpellingen door NEIL FERGUSON, de epidemioloog die voorzitter was van het Britse Imperial College COVID-19 Response Team. Hij verwachtte in Groot Brittanië 500.000 COVID-DODEN. De regering van het VK besloot daarom tot een harde lockdown. Het is begrijpelijk dat onze overheid aanvankelijk eveneens het zekere voor het onzekere wilde nemen en met drastische maatregelen kwam.

Al snel bleek dat Covid veel minder gevaarlijk was dan aanvankelijk werd gedacht. Het aantal doden per miljoen inwoners in Groot Brittanië STEEG NIET VERDER DAN 575. Het totale aantal doden bleef daarmee onder de 30.000, veel en veel minder dan de verwachte 500.000. Dat was niet te danken aan de harde lockdown. Zweden had helemaal geen lockdown afgekondigd en daar bleef het aantal Coronadoden steken op 436 per miljoen inwoners. HET VIRUS WAS MINDER GEVAARLIJK DAN VERWACHT. Begin juni was al lang duidelijk dat Covid19 niet veel gevaarlijker was dan de standaard voorjaarsgriep. Reeds in mei daalde het aantal griepklachten ver onder de lijn van een milde epidemie. Het griepseizoen 2019/2020 was vergelijkbaar met dat van 2016/2017 en veel milder dan dat van 2017/2018. DEZE CIJFERS KAN IEDEREEN ZELF INZIEN OP DE SITE VAN HET RIVM.

Dat Covid19 in het jaar 2020 geen groter gevaar is voor de volksgezondheid dan de griep in alle andere jaren, BLIJKT OOK UIT DE STATISTIEKEN VAN HET CBS. Het aantal 'coronadoden', doden door 'ziekten aan de ademhalingsorganen' is iets lager dan in 2019 en anderhalf keer zo laag als in 2018. Bovendien is het aantal 'coronadoden' twee tot drie keer zo laag als het aantal doden door kanker (nieuwvormingen) of door hart- een vaatziekten. Het grote verschil tussen Covid19 en de griep in alle andere jaren is niet de ernst van de ziekte maar de enorme aandacht die Covid19 krijgt in de politiek en in de media.

Wereldwijd wordt het grote publiek bang gemaakt door de politiek en de media. Burgers die dit door beginnen te krijgen en die proberen dit onder de aandacht te brengen, worden gekleineerd en genegeerd. De accounts, websites en kanalen die pleiten voor nuchterheid op het gebied van Corona worden door zoekmachines laag in de rangorde geplaatst en door grote spelers als Google, Facebook en LinkedIn van internet verwijderd. Zelfs medische vakbladen GEVEN GEEN EERLIJK BEELD VAN DE FEITELIJKE SITUATIE EN MAKEN ZICH SCHULDIG AAN ANGSTZAAIERIJ. De Duitse omroep ARD (Duitsland 1) heeft inmiddels TOEGEGEVEN DAT ZE DE CORONACRISIS HEBBEN OVERDREVEN.

De gevolgen voor het grote publiek zijn niet gering. De nieuwsberichten en talkshows op TV bombarderen iedereen vele malen per dag met EENZIJDIGE EN ANGSTWEKKENDE BERICHTEN over het virus, die de levens van mensen versomberen. VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN krijgen grote klappen, VAN SOMS MEER DAN 80% OMZETVERLIES. Als deze lockdowns blijven terugkomen, dreigen deze bedrijfstakken te verdwijnen. Het gaat om – horeca – kapsalons – amusementsindustrie – musea – dierentuinen – kermissen – pretparken – fitnesstudio’s – zwembaden – enzovoorts. In de periode tussen de lockdowns, mogen deze bedrijfstakken weliswaar weer open maar ze worden met harde regelgeving, zoals de anderhalve meter regel, gepusht tot omvangrijke investeringen en halvering of zelfs decimering van hun capaciteit. Internationaal worden VELE ECONOMIEËN getroffen door de coronapaniek.

Scholen worden gesloten, waardoor LEERLINGEN en studenten van ALLE LEEFTIJDENSTUDIEACHTERSTANDEN oplopen en hun toekomstperspectief grotendeels wordt ontnomen. Gezellige bijeenkomsten van mensen worden verboden waardoor mensen elkaar geen hart onder de riem meer kunnen steken. Ziekenhuizen worden GEMANIPULEERD OM OP SLOT TE GAAN VOOR REGULIERE PATIËNTEN, hetgeen tot gevolg kan hebben dat mensen niet geholpen kunnen worden. De OV-reizigers en het winkelend publiek worden gedwongen INEFFECTIEVE en ONGEZONDE en GEVAARLIJKE mondkapjes te dragen. Op termijn wordt aangestuurd op de verplichting van een ONVEILIG VACCIN door dit als VOORWAARDE te stellen weer deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten.

Ondertussen blijkt steeds duidelijker dat de NEGATIEVE EFFECTEN van deze maatregelen VEEL GROTER zijn dan de geclaimde positieve gevolgen, die ervan zouden uitgaan. De politiek laat na om de effecten van de maatregelen tegen elkaar af te wegen. De samenleving wordt gekenmerkt door een groot aantal strijdige belangen en de politiek dient daartussen een voortdurende belangenafweging te maken. Dat is een kwestie van economische gerechtigheid. Echter, in het geval van de zogenaamde Coronacrisis wordt door de overheid GEEN ENKELE BELANGENAFWEGING GEMAAKT. Alles lijkt te gaan om slechts één belang: het belang van de groep mensen voor wie Corona een serieuze bedreiging zou zijn. Dat zijn HOOFDZAKELIJK OUDEREN, die bovendien onderliggende kwalen hebben. Voor de zogenaamde gezondheid voor deze ene groep, wordt de gehele samenleving opgeofferd. Eind 2020 is er GEEN ENKEL UITZICHT op herstel.

De maatregelen zouden misschien nog te verdediging zijn geweest als zou zijn gebleken dat Corona een gevaarlijke ziekte was. Echter, een jaar nadat het virus voor het eerst opdook in Wuhan, blijkt de IFR (Infection Fatality Rate, kans om de overlijden nadat iemand besmet is geraakt) NIET HOGER TE ZIJN DAN 0,23%. DAT IS VERGELIJKBAAR MET EEN GEWONE GRIEP. Deze kans is wel een stuk hoger voor de risicogroep van de ouderen maar dat was ook bij de gewone griep altijd al zo. En de sterftekans voor de rest van de bevolking is dan een stuk lager dan 0,23%. Bovendien zou je dan kunnen besluiten ALLEEN DE RISICOGROEP TE ISOLEREN en niet de hele samenleving af te sluiten. De kans dat iemand een ander zou besmetten en die ander vervolgens zou overlijden is dermate klein dat de maatregelen buitensporig, ja totaal overbodig zijn. Andere jaren werden tijdens het griepseizoen ook geen draconische maatregelen ingesteld. Waarom nu dan wel?

Op de departementen van de overheid is de waarheid totaal zoekgeraakt. Het aantal doden vanwege Covid (minder dan aan de griep in voorgaande jaren) spreekt duidelijke taal. De lage IFR betekent dat het volharden van de overheid in het aanjagen van angst onder de bevolking ronduit leugenachtig is. In plaats van paniek te zaaien zou de overheid het publiek tot rust en kalmte moeten manen en moeten wijzen op het feit dat Covid19 niets meer is dan griep. In plaats daarvan wordt het land in december voor de tweede keer in een lockdown gestort die nog zwaarder is dan de eerste. Bedrijven die na de zomer weer opkrabbelden, krijgen een tweede klap, zeer waarschijnlijk DE GENADEKLAP. Het is DE DOODSTEEK voor veel horcaondernemingen. En opnieuw wordt ZEER EENZIJDIG ingezet op berichtgeving over Covid19 en daarmee verbonden maatregelen. Dit alles gebeurt terwijl van een tweede golf nauwelijks kan worden gesproken. Het is een golf van GEMANIPULEERDE TESTRESULTATEN, die ten onrechte besmettingen worden genoemd, verkregen met een GEVAARLIJKE en ONGESCHIKTE PCR-test. Voorts werkt iedere maatregel die de overheid heeft vastgesteld AVERECHTS VOOR DE VOLKSGEZONDHEID. Elke maatregel leidt namelijk tot VERSPREIDING in plaats van bestrijding van het zogenaamde virus. Dat komt doordat iedere maatregel een AANSLAG VORMT OP HET IMMUUNSYSTEEM van de bevolking.

Het komt erop neer dat onze overheid GOED EN KWAAD OMDRAAIT. De leugen regeert. De maatregelen zijn slecht, zowel voor de volksgezondheid als voor alle andere domeinen van de samenleving maar worden gebracht alsof ze heilzaam zijn. Ze worden gebracht als ‘HET NIEUWE NORMAAL’, de nieuwe normen waar we allemaal naar zouden moeten leven, het nieuwe ‘goed’: afstand tot elkaar, geen begroetingen meer, allemaal een mondkapje voor, geen gezellige bijeenkomsten meer, geen grote samenkomsten of evenementen meer, alle sociale contacten via de nieuwe digitale media. Het ‘ik houd van jou’ wordt nu: ‘ik houd afstand van jou’. Het oude ‘goed’ wordt ‘slecht’ genoemd, vanwege verondersteld besmettingsgevaar: elkaar opzoeken, elkaar begroeten, samen dingen beleven, samen uit eten, naar grote evenementen, enzovoorts. Dingen die vroegen ‘goed’ werden genoemd, zijn nu het ‘kwaad’. En door dat te doen vernietigt onze overheid alle domeinen van de samenleving, vooral het economische. Met het 'nieuwe normaal' lijken 'TIJDEN EN WET' te worden veranderd.

De enige weg uit deze draconische vernietiging van de samenleving met het 'nieuwe normaal' is HET VACCIN. Dit vaccin is al vanaf het ALLEREERSTE BEGIN van de 'pandemie' aangekondigd. Pas wanneer een voldoende groot deel van de bevolking is ingeënt, is er MISSCHIEN een mogelijkheid deels terug te keren naar het 'oude normaal', zo wordt beweerd. VOOR DE WERELD ALS GEHEEL IS DAT NIET EERDER DAN 2024. De samenleving wordt wereldwijd letterlijk door de politiek en de media GEGIJZELD. Het 'losgeld' dat de gijzelaars eisen is dat het leeuwendeel van de samenleving zich laat vaccineren.

Alles wijst erop dat er een verborgen agenda wordt gevolgd, waarin het vaccin een centrale plaats heeft. Het is in ieders belang om te onderzoeken wat er in dat vaccin zit en waarom de overheden van de wereld het zo belangrijk vindt dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. De Farmacie met het vaccin wordt afgebeeld als de enige redder in nood. Toen zijn discipelen aan Jezus vroegen naar de tekenen van de komst, was het eerste wat Hij tot hen zei:

ZIE TOE DAT NIEMAND U MISLEIDT.

Heden

Door Hem zijn alle dingen

Ja of nee?

Corona Debacle

Naderende komst