Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

pretrib of midtrib?


‘Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.’

Op deze site is nog nauwelijks aandacht geschonken aan het zogenaamde mid-trib standpunt. Dat is het standpunt dat de opname van de gemeente niet zeven maar slechts drie-en-een half jaar plaatsvindt voor de zichtbare terugkeer van Jezus naar de aarde. De overeenkomst met het pre-trib standpunt is dat de Heer zijn gemeente een aantal jaren voor zijn terugkeer tot zich neemt in zijn hemel. Alleen, hoeveel jaar? Keert hij terug voordat alles totaal verschroeit of reeds voordat alles begint te verdorren?

Een belangrijke tekst die daarbij een rol speelt is Openbaring 3:10, waar we lezen:

‘Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.’

Wat bedoelt de Heer hier met ‘het uur van de verzoeking, die over de gehele aarde komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen’?

Is dat alleen de laatste helft van Daniëls laatste 7 jaar? Dat komt overeen met het mid-trib standpunt. Of valt ook de eerste helft daaronder? Dat is het pretrib standpunt. Er zijn diverse redenen om aan te nemen dat ook de eerste helft van Daniëls jaarweek onder Jezus' belofte valt. Ook dan worden de aardbewoners namelijk verzocht met een verzoeking die specifiek voor hen is en niet voor de gemeente.

(1) De antichrist geeft de Joden en (ontrouwe) christenen wat ze willen: hun eigen godsdienst. De Joden mogen offeren in de tempel. De christenen mogen met alle anderen een één-wereld-religie vormen. Waarschijnlijk wordt dit allemaal gecombineerd met ‘buitenaardsen’, de ‘galactische federatie’ waar de aardbewoners ineens deel van uitmaken - ook om de opname 'weg te verklaren'. De mate waarin berichten over buitenaardsen de media overspoelen, zijn te zien als aanwijzing voor de 'timing van de duivel'. Het laat zien hoe dichtbij de opname volgens de tegenstander is en hoe snel hij denkt met zijn 'verhaal' te moeten komen. De duivel weet immers dat de opname van de gemeente zal plaatsvinden. De opname is voor hem het signaal om in het geestelijk vacuüm te stappen met zijn misleiding. Het materiaal daarvoor moet hij voortdurend achter de hand hebben. Dat zou wel eens de reden voor al die potentiële antichristen kunnen zijn.

Let wel: Buitenaardsen bestaan niet. Er is geen buitenaards leven dat de aarde bezoekt vanaf andere planeten of uit andere sterrenstelsels. Deels is sprake van geheime technologie (vliegende schotels door mensen bestuurd), deels van demonen die ‘materialiseren’. De verzoeking neemt in de eerste halve jaarweek reeds enorme afmetingen aan. De duivel doet zich voor als engel van het licht en iedereen ‘trapt erin’. Let wel, deze verzoeking is niet voor de gemeente. Want ware gelovigen weten al lang en breed dat deze wereld niet te vertrouwen is. Zij zouden hier direct doorheen zien. Zij zien uit naar de Heer als hun enige Hoop.

Wel zijn er in die eerste 3,5 jaar van Daniëls jaarweek gelovigen op aarde die het moeilijk hebben omdat zij vasthouden aan het woord van God en het getuigenis van Jezus. Zij gaan onder de guillotine (Openbaring 6, vijfde zegel). Maar wie zijn dat? Het zijn mensen die na de opname van de gemeente tot bekering zullen komen. Die opname van de gemeente zal hen wakker schudden maar ook zal Gods Geest aan hun harten werken. Openbaring 5 spreekt immers over de 7 geesten van God die dan zullen zijn uitgezonden over de gehele aarde. Er is dan een werking van Gods Geest, zoals ook in het O.T.

Halverwege de laatste jaarweek rukt de antichrist zijn vermomming af. Dan blijkt dat hij alleen maar uit is op de vergoddelijking van zichzelf, als Keizer van het herrezen Romeinse Imperium. De wereldreligie als samensmelting van alle religies wordt aan de kant geschoven. Het grote Babylon wordt door het beest afgeworpen en door de tien hoorns 'eenzaam en naakt gemaakt en haar vlees gegeten en met vuur verbrand' (Openbaring 17). De elfde hoorn van Daniël zit als enige op de troon. Satan is uit de hemel geworpen en verwordt tot brullende leeuw, voor de hele wereldbevolking. Het karakter van de verzoeking verandert. Het is: meedoen aan het systeem of sterven. In het vrij onbegrijpelijke Openbaring 9 kun je lezen hoe die tijd eruit gaat zien en op deze pagina en deze pagina is een poging om daar toch iets van te begrijpen.

(2) Samenhangend met voorgaand argument is de overgang van 1Thessalonicenzen 4 naar 1Thessalonicenzen 5, waar Paulus ineens begint over de ‘tijden en gelegenheden’ en overgaat van de ‘wij’-vorm naar de ‘zij’-vorm. Direct na de opname zullen ‘zij’ zeggen (wij zijn namelijk al weg): ‘vrede en veiligheid’. Een groot verderf zal over ‘hen’ (niet ‘ons’) komen. Nu is ook hier weer de vraag wat dat ‘groot verderf is’. Maar gezien het begin met ‘vrede en veiligheid’, lijkt dit toch te duiden op een aanvankelijk heugelijk ogend begin, zoals het witte paard van Openbaring 6 ook aangeeft. Wit is tegenwoordig de kleur de medische stand en velen denken bij het witte paard aan de WHO en de corona plandemie en de spuit. Maar was dat in Bijbelse tijden ook al zo? In de Bijbel is het de kleur van reinheid en onbevlektheid. Zo doet deze ruiter zich voor, als eerlijk en betrouwbaar. Nadat de wereld zo lang is voorgelogen, denken mensen eindelijk weer iemand te kunnen vertrouwen.

(3) Er wordt in Openbaring 7 nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen 144.000 uit twaalf stammen van Israël en een grote menigte uit alle volken, stammen, natiën en talen. Dat betekent dat de gemeente van de aarde weg is want zolang die er is, behoren alle gelovigen tot de gemeente en daarin is het onderscheid tussen Jood en niet-Jood volledig opgeheven (Gal.3:28, Kol.3:11, Ef.2:14).

(4) Vanaf Openbaring 4 lezen we over 24 oudsten in de hemel, die alle kenmerken hebben van de overwinnaars van Openbaring 2 en 3: witte kleding (Openbaring 3:4 => 4:4), kronen (Openbaring 2:10, 3:11 => 4:4), gezeten op tronen (Openbaring 3:21 => 4:4). Openbaring 2 en 3 betreft de zevenvoudige gemeente van God in het huidige tijdvak. Dat lijkt er sterk op te wijzen dat de 24 oudsten een beeld zijn van de opgenomen gemeente in de hemel.

(5) Johannes zelf is een type van de gemeente in het eerste vers van hoofdstuk 4, waar met een ‘stem van een bazuin’ tot hem wordt gezegd: kom hier op…’. Daarna bevindt hij zich vanaf hoofdstuk 4 in de hemel.

Nu zou men nog kunnen beweren dat Openbaring alleen de laatste helft van Daniëls jaarweek beschrijft maar dan worden de eerste zes zegels en de eerste vier bazuinen tamelijk onbegrijpelijk. De beschrijvingen daarvan verschillen dermate van wat er vanaf hoofdstuk 12 wordt beschreven, dat het wel moet gaan over een voorafgaande periode, de eerste halve jaarweek. Pas met de bazuinen vijf en zes begint de laatste halve jaarweek, onder de heerschappij van het beest, vanuit een ander perspectief. Vandaar het drievoudige 'wee', dat wordt uitgeroepen over de wereld. Zie daarvoor weer deze pagina.

Vaak wordt ook aangevoerd dat een Joodse bruiloft zeven dagen duurt. Men vindt dat argument niet in de Bijbel en daarom is het secundair. Ook dat de Bruidegom zijn bruid niet in de zware omstandigheden op aarde laat, is geen argument. Immers, van de 12 discipelen, die ook tot de bruid behoren, zijn er 11 met een gewelddadige dood om het leven gekomen. De gemeente van Smyrna (ca 100 – ca 350 na Chr) is zeer zwaar vervolgd (verzoeking van 10 dagen, er waren tien grote vervolgingen in die 250 jaar), zie deze pagina.

Verder is er ook nog het argument van ‘Jacobs benauwdheid’, van Jeremia 30:7. Echter gezien Mattheus 24, Daniël 12 en Openbaring 12 gaat het daar weer om de laatste helft van Daniëls jaarweek, tijd, tijden en een halve tijd of 1.260 dagen. Daarin is geen dispuut met de mid-trib opvatting. Het gaat om de drie en een half jaar van de eerste helft van Daniëls jaarweek.

Het gaat erom, dat de totale laatste jaarweek van Daniël een specifieke verzoeking is ‘voor de aardbewoners’ en niet voor de ‘gemeente’. Wij zijn hemelburgers en worden verzocht in het huidige tijdvak, op een andere manier.

- 9 januari 2022 -

opname

Ik kom weer en zal u tot Mij nemen