Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

pinksteren

'En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.'


Pinksteren is een Joods feest dat startte, precies vijftig dagen na het voorgaande feest, het feest van de eerste vruchten van het land. En dat feest vond weer plaats op de tweede dag van het feest van de ongezuurde broden, dat de dag na het Pascha begon. Deze Joodse feesten kwamen exact overeen met de volgende christelijke feesten:

10e Nissan – Paaslam kwam in huis – Palmzondag

14e Nissan – Paaslam werd geslacht in de avondschemering – Pascha – Goede vrijdag

15e Nissan – Eerste dag van de ongezuurde broden – Stille zaterdag

16e Nissan – Tweede dag van de ongezuurde broden – Eerstelingen - Opstandingszondag

Vijftigste dag na de 16e Nissan – Pinksterzondag


De term ‘Pinksteren’ is afgeleid van het Griekse woord ‘Pentèkostè, wat vijftig betekent. Op het feest van de eerstelingen moesten de Israëlieten naar Jeruzalem komen om aan God de eerste vruchten van het land aan te bieden. Met Pinksteren moesten de Israëlieten twee gezuurde broden bakken en aan God aanbieden. Dat is merkwaardig want zuurdeeg is in de Bijbel een beeld van het kwaad. Dat is de reden dat Israël het feest van de ongezuurde broden moest vieren, direct na het Pascha. Ze moesten dan hun huizen reinigen van alle zuurdeeg, gist. Jezus waarschuwde zijn discipelen voor het 'zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën'. De reden waarom er dan tijdens Pinksteren ineens twee gebakken gezuurde broden in de tempel moesten worden gebracht, is dat ze een beeld zijn van twee typen mensen in wie het kwaad (zuurdeeg) door het bakproces tot stilstand is gekomen. Die twee typen mensen zijn de Jood en de Griek (niet-Jood), die beide, door het oordeel dat over Christus is gegaan en door zeer hete lucht, het vuur van de Heilige Geest, aangenaam zijn gemaakt voor God. Daarmee is het Joodse Pinksterfeest een type van wat er gebeurde op de christelijke Pinksterdag, toen de Heilige Geest in de volgelingen van Jezus de gemeente vormde en in haar kwam wonen. Sindsdien woont Gods Geest op aarde.

Gods Geest weerhoudt niet alleen het kwaad in de christen maar ook de ontplooiing van het kwaad in de wereld. Gods Geest is ‘Dat wat hem weerhoudt’ en ‘Hij (Iemand) die hem weerhoudt’. Met ‘hem’, die weerhouden wordt, bedoelt de apostel Paulus de mens van de zonde, de wetteloze, die de verpersoonlijking zal zijn van de volledige ontplooiing van de wetteloosheid, die in Paulus dagen al werkte. Er komt een moment dat de gemeente van alle gelovigen en de in haar wonende Heilige Geest van de aarde weggenomen zullen worden in de ‘Opname van de gemeente’. Pas daarna kunnen de laatste gebeurtenissen plaatsvinden die de uiteindelijke zichtbare terugkeer van Jezus met de wolken van de hemel zullen inleiden, de ultieme wetteloosheid waaraan Hij met de adem van zijn mond, het zwaard dat uit zijn mond komt voorgoed een einde zal maken.

De Heilige Geest kwam op Pinksteren vanuit de hemel naar de aarde met een geluid als van een geweldige voortgedreven wind en met tongen als van vuur. Het geluid en het licht vulde de bovenkamer waar de discipelen in gebed vergaderd waren en dreef ze naar buiten, de straten van Jeruzalem op. Het was de ‘Kracht uit de hoge’ waarmee ze naar het woord van Jezus bekleed zouden worden. Deze Kracht uit de hoge ontstak in hen een tomeloze energie om te getuigen van de opgestane en verheerlijkte Jezus en in alle talen, die de Joden wereldwijd spraken, verkondigden ze de grote daden die God door Jezus in hun midden had verricht. De Heilige Geest kwam met veel geluid op Pinksteren. Zou de Heilige Geest met Pinsteren de aarde met veel geluid weer verlagen? En met de Heilige Geest de gemeente van God? Zou Pinksteren de dag zijn waarop het bevelend roepen van de Heer klinkt, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God?

Juist met Pinksteren is er een gelegenheid uit te kijken naar Hem, van Wie de Geest getuigenis kwam afleggen, na tien dagen hemelvreugde om te overwinning van de Zoon en zijn de terugkeer in de heerlijkeid van de Vader. Hij zond zijn Geest, de Geest van zijn Vader om woning te maken in de zijnen en sindsdien is Hij bezig woning te maken voor de zijnen in zijn eeuwige tegenwoordigheid. Eenmaal zullen zij hun tijdelijke verblijfplaats op aarde verwisselen voor die hemelse heerlijkheid bij Hem.

Een mooi ontroerend lied om te beluisteren...

opname

Ik kom weer en zal u tot Mij nemen