Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

pil of tomaat?

Dat God verdwenen is uit het denken van de Westerse mens heeft tal van consequenties. Eén ervan is dat de mens God niet langer ziet als de Onderhouder en de Heelmeester die Hij is. God is de BEHOUDER van alle mensen. Hij zegt: ‘Ik ben de HEERE, uw HEELMEESTER.’ God als Heelmeester is vervangen door de moderne zorginstellingen met daarachter de farmaceutische industrie. Wat zijn daarvan de gevolgen?


Paulus had een zwaar lichamelijk lijden waarvan we niet weten wat het geweest is. Hij beschrijft het als een engel van satan om hem met vuisten te slaan. Als hij daarover schrijft, horen we hem niet over de arts, Lucas, die vaak in het gezelschap met Paulus MEEREISDE. In plaats daarvan schrijft hij dat hij God DRIE MAAL heeft gebeden om ervan te worden verlost. Maar hij kreeg als antwoord: “Mijn genade is u genoeg”. Later besefte hij dat hij het lijden onderging opdat hij nederig zou blijven en bewaard voor het gevaar dat hij zich zou gaan beroemen op de openbaringen die hij van de Heer had ontvangen.

Als er in de Bijbel al medische adviezen werden gegeven, hetzij door Lucas hetzij door Paulus zelf, zijn die homeopathisch van aard en binnen de grenzen van de schepping zoals God die de mens heeft toevertrouwd. “Drink EEN WEINIG WIJN voor de veelvuldige zwakheden van uw maag”, luidt het advies aan Timotheüs.

Tot aan het begin van de 20e eeuw was de HOMEOPATHISCHE GENEESWIJZE de enig gangbare. Die komt erop neer dat in geval van ziekte met natuurlijke middelen wordt gestreefd naar een versterking van de eigen werking van het lichaam. De genezing komt namelijk uit het lichaam zelf. Voor een snee in je vinger hoef je niet naar een dokter. Wanneer de wond is schoongemaakt en juist is verbonden, groeit die vanzelf weer dicht. Het is een wetmatigheid die de Schepper God in onze lichamen heeft gelegd. Daarom is Hij Degene die voortdurend genezend en herstellend rondgaat, onzichtbaar, werkend door de microscopisch kleine organismen in ons lichaam. Hij is de Behouder van alle mensen, ‘uw Heelmeester’.

Aan het begin van de 20e eeuw heeft zich een omwenteling voltrokken in de medische wetenschap. Men maakte een enorme draai van homeopathie naar ALLOPATHIE. De essentie daarvan is dat men met lichaamsvreemde stoffen een aanval inzette tegen datgene wat het lichaam ziek zou maken. Deze omwenteling vond plaats onder de regie van een oliebaron, JOHN D. ROCKEFELLER.

Deze zakenman zocht met zijn oliewinsten nieuwe lucratieve investeringen en verdienmodellen. Een van de belangrijkste daarvan werd de farmaceutische industrie. Aan homeopathie is weinig te verdienen omdat zij uitgaat van wat in de natuur zelf aanwezig is. Allopathische geneesmiddelen moeten kunstmatig worden gefabriceerd en daar kan een prijs voor worden gevraagd.

De introductie van de allopathische geneeswijze lijkt een enorme vooruitgang in de gezondheidszorg te hebben gebracht. Echter, dit is slechts schijn. Rond diezelfde tijd kwam men namelijk achter het grote belang van de SCHONE OPSLAG EN GEZONDE VOEDING. Dat verbeterde het menselijk immuunsysteem en daarmee de gezondheid. De allopathische opvatting van medicijngebruik had er weinig mee te maken.

Het is zeer onzeker of de invloed van de allopatische farmacie niet veeleer negatief is dan positief. Veel medicijnen geven BIJWERKINGEN. Dat zijn feitelijk gewoon WERKINGEN, alleen dan onbedoeld en MEESTAL NEGATIEF. In veel gevallen is de invloed van de bijwerkingen GROTER dan de invloed die bedoeld was en waarvoor het medicijn werd ingenomen. Bovendien gaat van veel medicijnen een verslavende werking uit, zodat men op den duur niet meer zonder kan en men de bijwerkingen voor lange tijd voor lief moet nemen.

Er is een tweede effect. Het ongebreidelde geloof in de moderne medicijnmannen en kwakzalvers, in de pillen, de huisartsen en de ziekenhuizen, heeft geleid tot een ware erosie van de gezonde leefstijl en voedingsgewoonten. De moderne mens beweegt te weinig, is onderhevig aan relatief veel stress en consumeert te veel suikers. Men probeert dat vervolgens op te lossen met behulp van de gezondheidszorg maar dat is symptoombestrijding. De daadwerkelijke oorzaken - levensstijl en voedingsgewoonten - worden niet aangepakt. Huisartsen schrijven zalfjes voor of verwijzen door naar ziekenhuizen maar melden vaak niet de mogelijkheden van homeopathie, terwijl die juist wel iets aan de feitelijke oorzaken kunnen doen.

Als dit zo is, waarom blijft de gezondheidszorg dan volledig gericht op het allopatische model? Waarom blijven met lichaamsvreemde stoffen we oorlog tegen zogenaamde ziekteverwekkers? Dat heeft te maken met de enorme macht van de farmaceutische industrie. De hoeveelheid geld die deze industrie tot haar beschikking heeft, geeft haar MACHT over de inhoud van zorgopleidingen en zorgonderzoeken en zorgpublicaties. De manier waarop het grote publiek wordt geïnformeerd over COVID-19 laat zien dat zelfs de gewone media NIET VRIJ zijn van de belangen van de grote farmaceutische bedrijven. Het systeem houdt zichzelf in stand.

Er is slechts één oplossing. Het vertrouwen in pil en arts weer vervangen door het vertrouwen op God. Hij heeft ons geschapen en Hij kent en stuurt de werking van ons lichaam. BID en u zal gegeven worden. Iedereen die met geloof in het hart naar God toe gaat, wordt niet teleurgesteld maar zal verrast worden door een wat Hij kan doen. Zoek en u zult vinden. In zijn Woord staan vele aanwijzingen voor gezonde voeding. Klopt en u zal worden opengedaan. Een persoonlijke relatie met God kan aan de ziel gerelateerde klachten als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Een advies van een voedingsdeskundige kan heilzamer zijn voor het lichaam dan de medicijnen die een arts voorschrijft. Tomaten zijn gezonder dan pillen.

PROEFT EN ZIET DAT DE HERE GOED IS.

heden

Door Hem zijn alle dingen

Angst

Covid-19

Verdraaid

Ja of nee?

Misleiding

Corona Debacle

Naderende komst