Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

lofzang

'Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen.'


Het eerste lied waarvan we lezen in de Bijbel, is het lied van Mozes. Dat lied werd gezongen na de verlossing die de HEER zijn volk bereid had bij de doortocht door de Rode Zee. De dag daarvoor schreeuwde het volk nog in grote angst tot Mozes met de vraag waarom hij hen had meegelokt om in de woestijn te sterven. Aan het eind van een zeer lange wadi, met aan weerszijden gebergteketens, waren de Israëlieten uitgekomen op een zeer groot strand aan de Rode Zee. Deze zeearm was op dat punt meer dan 20 kilometer breed en een kleine kilometer diep. De Farao, die het volk tientallen jaren in slavernij had gehouden en het had moeten laten gaan vanwege de tien plagen, was van gedachten veranderd. Hij had een groot deel van het Egyptische leger ingezet met 600 strijdwagens en zette de achtervolging in. De paniek bij het volk Israël sloeg toe op het moment dat ze de stofwolken in de verte zagen naderen. Aan het eind van de wadi, bij de doorgang naar het enorme strand, werd het leger van Farao tegengehouden door de wolkkolom van de HEER, die 's nachts in een vuurkolom veranderde. Die nacht vormde God door middel van een sterke Oostenwind een pad door de zee, waarlangs het volk Israël ontkwam aan de overmacht van het Egyptische leger. Het nieuwe lied dat Mozes zong, werd het volk door God in de mond gelegd, door de verlossing die Hij bewerkte. Dit lied wordt opnieuw gezongen in het laatste Bijbelboek, als alle verlosten uit de moeilijkste periode van de wereldgeschiedenis veilig 'aan de overkant' zijn aangekomen. Dit keer geen Rode Zee maar een glazen zee, met vuur gemengd. Dat ziet op de enorme vervolging door het beest, de wereldregering van de laatste dagen voor de komst van Jezus.

Openbaring 15:2 'En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!'

God redt mensen van de meest benarde omstandigheden en legt hen op die manier een lofzang in de mond. De mens leert God kennen door de grote uitreddingen die Hij geeft. Zo komt de mens tot zijn doel. Het hoogste waartoe een mens kan komen is God de lof geven die Hij waard is te ontvangen, de lof die overeenstemt met zijn Wezen: Redder.

Bij de verlossing die God de mens in de toekomst zal schenken zal alles uit de 6000 jaar geschiedenis verbleken. Zijn volk mag daar in het geloof al naar vooruit kijken. God heeft in zijn Woord gedetailleerde profetieën gegeven, waar we ons op mogen verheugen in ons lied. Laten we in geloof en vertrouwen de lofzang alvast aanheffen! Tot eer van Hem.

Deze pagina's zullen met enige regelmaat nieuwe lofliederen laten zien. Verschillende daarvan zullen gebaseerd zijn op thema's uit de ongewijde, profane muziek. Dat stemt overeen met wat we lezen over het toekomstige vrederijk, als de rijkdom van de volken naar Sion wordt gebracht: 'En zij zullen de heerlijkheid en de eer der natiën tot haar brengen'. Uiteindelijk zal alles wat de mens voortbrengt worden gebruikt om God groot te maken. Hem komt toe alles wat mooi, waar en welluidend is.

wie is waardig?

alles beeft

het graf is leeg

het is volbracht

de bazuin

kies nu voor jezus

De troon

gethsémané

laatste adam

voor pilatus

op het meer

Palmzondag