Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

iets

Als je mensen vraagt naar hun geloof in God, dan antwoordt ongeveer EEN DERDE VAN DE NEDERLANDERS dat er ‘iets’ is, zonder dat ze weten wat. Hun intuïtie vertelt hen dat de werkelijkheid niet zomaar uit het niets had kunnen ontstaan en dat de dood als absoluut einde het bestaan wel heel erg zinloos en in veel gevallen ook heel erg onrechtvaardig maakt. Maar wat is eigenlijk dat mysterieuze 'iets' dat schuilgaat achter de deur van het indrukwekkende heelal?


De mensen die geloven dat er 'iets' is, hebben geen idee van wat er achter de deur van het onbekende zit. Sinds 1997 staat dit ongespecificeerde geloof in ‘iets’ bekend als het ‘IETSISME’. Wat dit ‘iets’ zou moeten zijn, ontgaat de ietsisten. Met een variatie op JOHANNES 1 is hun credo als volgt:

'In het begin was Iets en Iets was bij Iets en Iets was Iets. Dit was in het begin bij Iets. En door Iets zijn alle dingen geworden en zonder Iets is geen ding geworden dat geworden is.'

De ietsisten lijken op de inwoners van Athene in de eerste decennia van onze jaartelling. Zij hadden een altaar opgericht voor een onbekende god, ‘iets’ dat ze over het hoofd hadden gezien. Zij waren bang dat hun Pantheon misschien niet alle goden bevatte, die recht hadden op hun verering en dat ze er één waren vergeten. Misschien was er nog wel ‘iets’ waaraan offers moesten worden gebracht. Paulus gebruikte het ietsisme van de Atheners, de onbekende god, om het evangelie te brengen. In HANDELINGEN 17 lezen we zijn verkondiging:

‘Wat u dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, Hij die Heer is van hemel en aarde, wordt ook niet door mensenhanden verzorgd alsof Hij nog iets nodig heeft, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.’

Het zoeken naar wat er achter hun geloof in ‘iets’ schuilgaat, duurt bij de ietsisten hun hele leven. Zij vinden het moeilijk een keuze te maken. Ze zijn van mening zijn dat ze er nooit of te nimmer achter kunnen komen Wie of Wat het 'Iets' precies is. Hun 'ietsisme' is een LEVENSLANG ZOEKPROCES. En daar hebben ze een punt. Na een wat teleurstellende ervaring met de sceptische Atheners concludeerde Paulus in EEN VAN ZIJN BRIEVEN:

‘Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door wijsheid tot kennis van God is gekomen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking te behouden hen die geloven. Immers de Joden willen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid maar wij prediken Christus, de Gekruisigde…’

Je ontmoet het ‘Grote Iets’ niet in verhandelingen over het heelal. Je komt Hem niet tegen niet in filosofische literatuur. Je vindt Hem niet in boeken over allerlei soorten mystiek of occultisme en zelfs niet in theologieboeken. Je ontdekt Hem ook niet door een uitgebreide speurtocht naar de waarheid op het internet. Je vindt Hem alleen in de binnenkamer van je eigen hart. Heb je ooit geprobeerd te bidden? Ga naar Hem toe en erken dat je maar een klein mens bent. Het onbekende ‘Iets’, dat schuilgaat achter het heelal en de natuur is zo oneindig veel groter dan de stoutste voorstellingen, die je van Hem zou kunnen maken. Dat onvoorstelbaar grote ‘Iets’ kun je ontmoeten in ‘de Gekruisigde’. Door Hem ga je ontdekken welke ontzaglijke Grootheid verborgen zit in het voor veel mensen zo onbekende ‘Iets’. Hij wil je een eeuwigheid geven waarin je steeds meer van dat ‘Grandioze Iets’ kunt gaan ontdekken.

‘EN HIJ HEEFT UIT ÉÉN BLOED HET HELE MENSENGESLACHT GEMAAKT OM OP HET HELE AARDOPPERVLAK TE WONEN, TERWIJL HIJ DE BEPAALDE TIJDEN EN DE GRENZEN VAN HUN WOONPLAATS HEEFT VASTGESTELD, OPDAT ZIJ GOD ZOUDEN ZOEKEN OF ZIJ MISSCHIEN NAAR HEM MOCHTEN TASTEN EN HEM VINDEN, HOEWEL HIJ NIET VER IS VAN IEDER VAN ONS. WANT IN HEM LEVEN WIJ, BEWEGEN WIJ ONS EN ZIJN WIJ…’

jij

Keer tot Mij terug, want Ik heb je verlost

Als God