Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

hemelvaart

- 13 mei 2021 -

Welke plaats heeft hemelvaart in de christelijke feesten en is er een verband met de Joodse feesten? Vindt de opname op hemelvaart plaats? Wanneer zal Hij de zijnen overbrengen naar zijn heerlijkheid?


Vandaag denkt de christenheid terug aan de hemelvaart van Jezus. Het is de enige christelijke feestdag die niet samenvalt met één van de Joodse feestdagen en deze dag wordt daarom wel eens over het hoofd gezien. De vier Joodse voorjaarsfeesten vonden alle hun vervulling in de eerste komst van Christus.

(1) De kruisiging op goede vrijdag viel samen met het Joodse Pascha – het Lam werd geslacht voor onze zonden.

(2) Stille zaterdag was voor de Joden de eerste officiële dag van de ongezuurde broden – zijn dood delgde onze zonden (zuurdeeg, gist) volledig uit.

(3) Opstandingszondag was het Joodse feest van de eerstelingen van de oogst – Christus was als eersteling uit de doden opgestaan, zoals zaad dat in de aarde was gevallen en gewas, leven voortbrengt.

(4) Pinkstermaandag valt samen met het Joodse Pinksterfeest 50 dagen na het eerstelingenfeest, van het offer van twee gebakken gezuurde broden – sprekend van de Gemeente uit Joden en niet-Joden waarin de zonde, het gist, door het vuur van de Geest tot stilstand was gekomen.

De zeven Joodse feesten vallen uiteen in een serie van vier en een serie van drie. Datgene waarvoor de twee series feesten staan, wordt in de geschiedenis gescheiden door een bijzondere periode van de gemeente van Jezus Christus, die is samengesteld uit Joden én niet-Joden, een periode die inmiddels bijna 2000 jaar duurt. De drie Joodse najaarsfeesten zullen in de toekomst hun vervulling vinden in de toekomstige fasen van de terugkeer van Christus.

(5) Het feest van de bazuin, het bijeenroepen van het Joodse volk, een nieuw begin met Israël, mogelijk samenvallend met de opname van de christengemeente, die ook begeleid wordt door 'Gods bazuin'.

(6) De grote verzoendag, waarop het volk zich voor God verootmoedigde, de verschijning van Jezus aan zijn volk en de rouwklacht die zij naar aanleiding daarvan over Hem zullen aanheffen.

(7) Het Loofhuttenfeest, waarop het volk met een deel van de najaarsoogst naar de tempel kwam om Zich in God te verheugen en zeven dagen lang in hutten van takken woonde, beeld van de wereldwijde regering van Christus na zijn terugkeer.

De vraag is natuurlijk of de opname van de gemeente - de eerste fase van Jezus' terugkeer - persé moet plaatsvinden op een Joodse of christelijke feestdag. Nee, daarvan lezen we niets in de Bijbel. De komst van Jezus om zijn gemeente te halen is immanent en kan elke dag plaatsvinden, al bijna 2000 jaar. Maar als de opname met een bepaald feest samenvalt, dan maken zowel hemelvaart als het feest van de bazuin een goede kans.

Toch is hemelvaart wel een dag bij uitstek om er nog eens extra aan te denken: waar Hij toen heenging, naar de rechterhand van de Vader. Daar zal Hij de zijnen, die in Hem geloven ook eenmaal brengen.

Johan Sebastiaan Bach schreef er een Cantate over, nr 128, ‘Auf Christi Himmelfahrt allein…’. Ook Bach wist van 1 Thessalonicenzen 4:13-18, want hij schreef in het vervolg: ‘… ich meine Nachfahrt gründe.’ Want de hemelvaart van Jezus is natuurlijk de vaste basis voor de hemelvaart van de zijnen, Hem achterna.

Het openingskoor is bijzonder opgewekt en wordt begeleid door onder andere hoorns, wat zeer toepasselijk is gezien de ‘bazuin van God’ die zal klinken bij de ‘hemelvaart’ van de gelovigen die dat gelukkige moment meemaken.

Ondertussen ‘sehen wir durch die Sterne dass Er Sich schon von ferne zur Rechten Gottes zeigt’.

En we vragen ons af: zal dan vandaag de dag zijn dat we ‘dahin kommen wo mein Erlöser lebt’, dass meine Augen Ihn in grösster Klarheit schauen wirden”?

opname

Ik kom weer en zal u tot Mij nemen