Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

heilige geest

Pinksteren 2022

‘En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.'

Johannes 14:16-23


Pinksteren, het feest waarop de Heilige Geest kwam. Jezus maakte waar, wat Hij in de bovenzaal aan zijn discipelen beloofde. Jezus noemde de Geest 'een andere Trooster'. Wie is dan de eerste Trooster? Dat is Jezus. Die hadden de discipelen een jaar of drie tussen zich in gehad en Hij had hen geleid en gevoed. Maar Jezus ging naar de Vader. En dus was er een andere Trooster nodig. Het woord voor 'Trooster' in de grondtekst is ‘Parakletos’, letterlijk ‘erbij geroepene’, iemand die je om hulp roept. De betekenis is ook vaak: pleitbezorger of advocaat. Zowel de Heer Jezus als de Geest nemen die taak op Zich, Jezus doet dat in de hemel en de Geest op aarde.

In de hemel: ‘Wie zal veroordelen? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.’ (Romeinen 8:34) Op aarde: ‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.’ (Romeinen 8:26.) Jezus en de Heilige Geest zien we in het beeld van Mozes, die met de staf in zijn handen voor het strijdende volk Israël bidt. (Exodus 17:8-16). Met de staf omhoog heeft Israël de overhand. Maar zakt de staf, dan heeft Amelek de overhand. Het zijn Jozua en Hur die de armen van Mozes ondersteunen. Jezus en de Geest ondersteunen de christen in zijn aardse strijd.

De Geest gaat nooit meer bij ons weg: ‘opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid’, zegt Jezus. En: ‘want Hij blijft bij u en zal in u zijn’. Later zou Paulus dit verder uitwerken in zijn brieven. Meermalen lezen we dat de Heilige Geest in de gelovigen woont: 'Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.’ (Romeinen 8:9-11).

Dit gaat over onze natuurlijke toestand als zondige mensen. Wij kunnen uit onszelf niet leven tot eer van God. ‘Het lichaam is dood vanwege de zonde’. Maar door de werking van Gods Geest in ons, kan God in dat zondige lichaam nieuw leven wekken, waaruit vrucht ontspringt voor Hem. Het gaat hier niet over de opstanding uit de doden maar om de werking van de Geest in ons lichaam dat vanwege de zonde van nature dood en onvruchtbaar is. Daarover spreekt Jezus ook, als Hij met zijn discipelen op weg is van de bovenzaal naar Gethsémané. Hij gebruikt naar zijn gewoonte aanschouwelijk onderwijs. Ze lopen tussen tuinen door in de bovenstad, waar wijnranken reeds in blad staan. Jezus wijst op de ranken en noemt Hij Zichzelf de wijnstok. Zijn discipelen vergelijkt Hij met de ranken. Zij kunnen alleen vrucht dragen als zij in de wijnstok blijven. Maar als iemand niet in Hem blijft, verdort hij. Er komt dan geen vrucht. ‘Het lichaam is dood vanwege de zonde’. Wat die vrucht is lezen we in: ‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ (Galaten 5:22).

Paulus schrijft dat de Heilige Geest vanaf Pinksteren op aarde woont. Dat geldt voor elke gelovige afzonderlijk: ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?’ (1 Korinthe 6:19). Dat geldt ook voor de gemeente als geheel: ‘Weet u niet dat u (Grieks: meervoud) Gods tempel bent en dat de Geest van God in u (Grieks: meervoud) woont? (1 Korinthe 3:16)

Het moment zal komen dat het omgekeerde gebeurt als met Pinksteren. Dan zal de Heilige Geest terugkeren naar de hemel. Echter, de Geest vertrekt niet alleen. Hij neemt een enorme menigte van gelovigen mee naar de hemel. De in Christus ontslapenen worden opgewekt. De levende gelovigen worden veranderd. En samen gaan zij, met de Heilige Geest in Zich, die bij is en in hen is tot in eeuwigheid, de Heer tegemoet in de lucht. Op aarde ontstaat dan voor korte tijd een machtsvacuüm. Daarom is de opname van de gemeente een oordeel voor deze wereld. De positieve invloed die de ontplooiing van het kwaad voor circa 2000 jaar heeft weerhouden, is weggenomen. (2 Thessalonicenzen 2:6,7).

Gelukkig zendt God zijn Geest opnieuw uit. Maar zij woont niet langer op aarde. Zij werkt op aarde. Zij brengt dingen in beweging op aarde. Honderdvierenveertigduizend Israëlieten worden verzegeld, 12.000 uit elke stam. (Openbaring 7). Zij worden gebruikt als instrumenten om een grote menigte uit alle volkeren op aarde het evangelie te brengen en klaar te maken voor de verwachting van de komende Messias, die zal afrekenen met alle duivelse machten die op aarde losbreken. Het zijn de zeven Geesten van God die voor zijn troon zijn (Openbaring 4:5) en die als de zeven ogen en zeven horens van het Lam worden uitgezonden over de gehele aarde (Openbaring 5:6). Het is weer zoals in het Oude Testament, toen God zei: ‘Zie de ogen des HEREN gaan over de ganse aarde om krachtig bij de staan wier hart volkomen naar Hem uitgaat’ (2 Kronieken 16:9).

Wil je meer lezen over die uitzonderlijk zware zeven jaren waarin de gemeente in de hemel is en op aarde de einstrijd losbreekt tussen God en de duivel? Kijk dan eens op deze website naar de pagina's met uitleg over Openbaring.

- 5 juni 2022 -

Jezus

Hij die was en die is en die komt