Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

24 december 2021 en 8 november 2021 - Iets aangepast op grond van de studie van Openbaring

gods agenda

'Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen'


Als de wereld in Gods hand rust en Christus heeft alle macht in de hemel en op aarde, dan bepalen God en zijn Christus uiteindelijk wat er gebeurt. Niets gaat buiten God om. Tegen Pilatus zei de zwaar gegeselde Jezus: 'U zou geen macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was.' De gekruisigde Christus was het centrum van Gods plannen. De terugkeer van Christus staat vast en alles wat daaraan voorafgaat en wat daarop volgt. En God heeft daar geen geheim van gemaakt. In de profeten van het Oude en Nieuwe testament en vooral het boek Openbaring geeft Hij zijn agenda, open en bloot. Voor iedereen te lezen. Vooral de bijbelboeken Jesaja, Ezechiël, Daniël, Mattheus, 1 en 2 Thessalonisenzen, 2 Petrus en Openbaring zijn in dit opzicht relevant. Wat is de opeenvolging van programmapunten van Gods agenda voor de toekomst?


 1. De opname – Wereldwijd zullen miljoenen christenen, door Jezus worden opgehaald om met Hem naar de hemel te gaan. De doden in Christus zullen opstaan en samen met de levende christenen hun Heer tegemoet gaan in de lucht.

 2. De leugen – Media, overheid en wetenschap geven een verklaring voor de wereldwijde verdwijning van miljoenen mensen. Het ligt voor de hand dat buitenaards leven onterecht wordt aangewezen als oorzaak.

 3. De leugenaars – Achtereenvolgens worden een wereldleider en een leider van het volk Israël geïnstalleerd, die beloven om aan alle problemen wereldwijd een einde te maken en een universele vrede en veiligheid te vestigen door middel van een technocratisch controlesysteem.

 4. Tien koningen - Wereldwijd worden tien superregio’s via geopolitieke processen gevormd. Elk van deze tien machtsgebieden wordt vertegenwoordigd door een politiek leider.

 5. Het vredesakkoord – De Westerse leider sluit als voorzitter van de regeringsleiders van de tien superregio’s een vredesakkoord met de leider van Israël, dat de voorwaarden schept voor de herbouw van een Joodse tempel en het hervatten van de Joodse eredienst (Zegel 1). Tevens wordt een wereldwijd religieus systeem opgezet, dat de grote religies van de wereld samensmeedt, waarbij de groene agenda van duurzaamheid en gezondheid door vaccinatie en gentechnologie een belangrijke plaats innemen. Dit systeem, met Joods-christelijke wortels, wordt opgezet vanuit Rome en wordt in de Bijbel 'het grote Babylon' genoemd.

 6. De chaos – Het systeem van vrede en de veiligheid dat is opgezet door de wereldleiders houdt geen stand. De verborgen bolwerken van macht sturen aan op burgeroorlogen tussen bevolkingsgroepen en oorlogen tussen natieën (Zegel 2), hongersnoden ontstaan door het afknijpen van de voedselvoorziening (Zegel 3) en epidemieën breken uit vanwege ondervoeding en gebrek aan hygiëne maar ook vanwege gedwongen vaccinaties, die de immuunsystemen van mensen verwoesten. Wilde dieren krijgen vrij spel en vormen een gevaar voor mensen. Een kwart van de aarde ziet massale sterfte onder de mensheid (Zegel 4).

 7. Guillotines – Door de ellende onder de bevolking zet een verharding in. Het is 'ieder voor zich en God voor ons allen. De bevolking is door alle chaos steeds afhankelijker geworden van de staat. Er ontstaat grote politieke onderdrukking. De chaotische situatie in de wereld geeft de leiders een alibi om mensen in kampen op te sluiten. Wie ingaat tegen het systeem en getuigt van God en van Christus wordt door middel van onthoofding omgebracht (Zegel 5).

 8. De toorn van het Lam – Hemel en aarde slaan op tilt. Er vindt een enorme aardbeving plaats, zon en maan worden verduisterd en een meteorietenregen teistert de aarde. De mensheid wordt bang voor de toorn van God en verschuilt zich in holen in de grond en in de bergen (Zegel 6).

 9. De 144.000 en de grote schare – Er ontstaat een wereldwijde opwekking onder Israëlieten en 144.000 van hen trekken als herauten van Christus de wereld rond en bereiden iedereen voor op de komst van Christus. Door deze missie zullen wereldwijd massa’s mensen in Hem gaan geloven (Openbaring 7)

 10. De bazuinoordelen – Vanuit het heelal of door vulkanische activiteit wordt de aarde getorpedeerd met meteorieten en gesteente. Achtereenvolgens wordt de aardse flora grotendeels vernietigt (Bazuin 1), worden het zeeleven en de zeevaart aangetast (Bazuin 2), worden de zoetwaterbronnen bedorven (Bazuin 3) en verduisteren de zon, de maan en de sterren (Bazuin 4). De aardbevin van punt 8 en de bazuinoordelen van dit punt brengen het wereldwijde politieke en religieuze systeem aan het wankelen. Velen ontvluchten het systeem. Het is 'op sterven na dood'.

 11. De keizercultus – Drie en een half jaar na de sluiting van het vredesakkoord van punt 4 grijpt de voorzitter van de wereldregering de absolute macht. Deze gebeurtenis wordt wereldwijd gezien als de wederopstanding van het Romeinse rijk. Door middel van occulte krachten weet deze leider het wankelende wereldrijk nieuw leven in te blazen en volledig nieuwe structuren en netwerken aan te leggen die hem totalitarie controle geven. Hij wordt uitgeroepen tot gereïncarneerde Romeinse keizer en wordt vereerd in een wereldwijde keizercultus. Openbaring 13 noemt deze man 'het beest uit de zee' en Openbaring 16 kortweg 'het beest'.

 12. De gruwel van verwoesting – Alle vormen van godsdienst of religie worden verboden, ook het uiterlijke christendom en het Jodendom. De wereldreligie, die door de eeuwen heen was samengesmeed uit alle wereldgodsdiensten (het grote Babylon) wordt verboden en haar leiders worden gedood. Het Vaticaan wordt met de stad Rome verwoest door 'het beest'. Het bestuur over het wereldwijde rijk wordt verplaatst van Rome naar Jeruzalem, met de tempel als centrum. Drie van de tien regeringsleiders raken in conflict met de tot Romeinse keizer en worden afgezet. De Joodse leider gaat voor in de wereldwijde keizercultus. In de tempel wordt een beeld van de Romeinse keizer opgericht, ‘de gruwel van de verwoesting’. Dit beeld 'krijgt adem en spreekt'. Het is mogelijk een AI-gestuurde supercomputer waar de hele wereld op moet worden aangesloten. Daarnaast laat de Romeinse keizer zichzelf in de tempel als god aanbidden.

 13. Gelovig Israël – De Israëlieten in Judea vluchten naar aanleiding van punt 12 naar de woestijn, waarschijnlijk naar Jordanië. In de stad Jeruzalem predikt een groep Joden 1260 dagen lang de bekering tot God en geloof in de Jezus Christus. Met bovennatuurlijke krachten verdedigen zij zich en zij slaan de aarde met plagen als droogte en bloedwateren.

 14. Biologische oorlogsvoering –In de eerste vijf maanden van de totalitaire keizercutus ontstaat er een werking van ongekende demonische machten, in combinatie met moderne technologie, zoals mRNA, drones en straling. De agenten van de wereldregering gaan rond om iedereen te dwingen zich middels een injectie aan het wereldwijde digitale controlesysteem te laten koppelen. Deze injectie veroorzaakt ondraaglijke pijn bij mensen zonder het zegel van God, die tevergeefs proberen zelfmoord te plegen (Bazuin 5)

 15. Het merkteken 666 - Het wereldwijde digitale controlesysteem maakt het mogelijk mensen een social credit-systeem op te leggen en mensen wereldwijd te dwingen aan de keizercultus deel te nemen door een merkteken met het getal 666 te accepteren op de rechterhand of op het voorhoofd. Wie weigert deel te nemen, kan niet kopen of verkopen. Deze dictatuur duurt 3,5 jaar.

 16. Oproep tot bekering – Vanuit de hemel wordt de mensheid opgeroepen om God te vrezen en Hem heerlijkheid te geven en om geen deel te nemen aan de wereldwijde keizercultus, gekenmerkt door het teken op de rechterhand of op het voorhoofd. Het is een keuze tussen het koninkrijk van God en het eeuwige vuur.

 17. Chemische oorlogsvoering – Circa een half jaar na de installatie van 'het beest' worden vier belangrijke engelen, van de vier wereldrijken van de afgelopen 2.500 jaar, die waren gebonden bij de rivier de Eufraat, los gemaakt. Direct brengen deze demonische grootmachten massale legers op de been, uitgerust met de meest moderne technologie. Mogelijk gaat het om robotlegers. De bevrijding van deze engelen vindt tegelijkertijd plaats met wereldwijde opstanden tegen de absolute alleenheerschappij van het wereldrijk, dat altijd de Eufraat als uiterste grens had maar nu aanspraak maakt op wereldwijd gezag. De enorme legers onderstrepen het absolute gezag van de keizer van het herrezen Romeinse keizerrijk. Dit is de nieuwe wereldorde waar de elite onder invloed van satan al sinds de torenbouw van Babel naar verlangd heeft. met een totale controle over iedere wereldburger. De opgeroepen legers worden op de mensheid losgelaten met dodelijke wapens die vuur, rook en zwavel spuwen. Hierdoor komt nog eens een derde van de burgers van het wereldrijk om die weigerden mee te gaan in de afgoderij van het beest (Bazuin 6). Zij zijn 'de heiligen' met wie het beest 'oorlog voert'.

 18. Ongeveer een jaar vóór de terugkeer van Jezus Christus, stuurt God 'een sterke engel' met zeven 'donderslagen', belangrijke boodschappen van zijn troon voor de mensen die aan het wereldwijde totalitaire systeem zijn ontsnapt en overleven in 'parallelle samenlevingen', ver buiten de 'bewoonde wereld'. De zeven jaar worden namelijk afgesloten met onnoemelijk vernietigende oordelen. Mogelijk krijgen de mensen die voor God gekozen hebben en in afwachting zijn van Jezus' terugkeer, informatie over plaatsen op aarde waar het veilig is.

 19. Dood en opstanding – De Joodse profeten in Jeruzalem worden door de Romeinse keizer gedood maar na drie en een halve dag staan zij op en varen ten hemel. Daarna volgt opnieuw een grote aardbeving, dit maal in Jeruzalem.

 20. De schaaloordelen – De laatste zeven, meest rechtstreekse oordelen van God gaan de wereld over, de schaaloordelen, die vooral een straf zijn voor degenen die deel uitmaken van de keizercultus. De eerste vier plagen zijn: kwaadaardige zweren (Schaal 1), de zee die bloed wordt (Schaal 2), de waterbronnen die bloed worden (Schaal 3) en zonnevlammen (Schaal 4).

 21. Aanval op de keizercultus – (5) De machtszetel van de Romeinse keizer valt. Jeruzalem met de tempel, het brandpunt van de keizercultus, wordt binnengevallen en geplunderd door de oude vijand, Syrië, samen met aarsvijand Iran.

 22. Harmagedon – (6) De Romeinse keizer en zijn Joodse ‘propagandaleider’ roepen alle legers van het wereldrijk op voor een wraakactie in het Midden Oosten. De Westerse en Oosterse legers verzamelen zich in de vlakte van Harmagedon, in Israël.

 23. Hemeltekenen, Jezus komt met de wolken – Opnieuw worden zon en maan verduisterd en ontstaat er een regen van meteorieten. Te midden van het abnormale natuurgeweld keert Jezus Christus terug, op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Zijn komst is wereldwijd zichtbaar want die is zoals de bliksem die uit uitgaat van het Oosten en schijnt tot het Westen.

 24. Christus overwint – Na circa 42 maanden of 1290 dagen na de start van de keizercultus worden alle in Israël verzamelde legers vernietigd. De Romeinse keizer en zijn Joodse propagandaleider worden geoordeeld.

 25. Wereldbeving en enorme hagel. De zevende en laatste schaal van God grimmigheid wordt uitgestort (7). Mogelijk is het moment dat de voeten van Jezus de Olijfberg raken, het begin ervan. De Olijfberg splijt daardoor middendoor, van Oost naar West. De wereldbeving die dan ontstaat heeft zijn weerga niet in de geschiedenis. Alle bergen en eilanden exploderen. Enorme hagel regent wereldwijd neer. Alle steden der natieën worden vernietigd. Er blijft niets over van de 'Westerse beschaving', die wereldwijd haar invloed deed gelden.

 26. Gog – Rusland, de enig overblijvende militaire macht in de wereld, zal Jeruzalem binnenvallen en, net als de andere legers, worden vernietigd. Dit zal anderhalve maand duren, tot 1335 dagen na de start van de keizercultus.

 27. De troon van de heerlijkheid – Alle volken verschijnen voor de troon van Christus’ heerlijkheid en worden van elkaar gescheiden zoals men de schapen van de bokken scheidt. Zij worden beoordeeld op hun houding tegenover de Joodse herauten van het koninkrijk van Christus.

 28. Het vrederijk – Er breekt een duizendjarig vrederijk aan waarin gerechtigheid heerst. De duivel wordt voor 1000 jaar gebonden zodat hij de volken niet meer kan verleiden Alle omgekomen gelovigen van de laatste circa 7 jaar worden opgewekt en regeren met Christus.

 29. De laatste opstand – Na duizend jaar wordt de duivel een korte tijd losgelaten. Een groot aantal mensen laat zich verleiden om tegen God in opstand te komen. Deze laatste opstand wordt vanuit de hemel neergeslagen. De duivel wordt in de poel van vuur geworpen.

 30. Hemel en aarde gaan voorbij – Hemel en aarde verdwijnen en alle nog niet opgestane doden van alle tijden verschijnen voor Gods oordeelstroon en worden geoordeeld naar hun werken. Als hun namen niet geschreven zijn in het boek van het leven, dan worden ze, overeenkomstig hun werken, geoordeeld en geworpen in de poel van vuur.

 31. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde – De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, breken aan.

- Aangepast: 24 december 2021, 8 november 2022 -

toekomst

Tot Hem zijn alle dingen

1. De Opname

2. De Leugen

3. De Leugenaars