Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

de hel

Voor de volledige mensheid zijn er TWEE BESTEMMINGEN, een eeuwigheid in harmonie met God of een eeuwigheid in disharmonie met God. Heeft de mens enige invloed op zijn bestemming en zo ja, hoe?


De disharmonie is de natuurlijke toestand van ieder mens. De mens staat met zijn rug naar God toe en erkent de autoriteit van God niet. In wezen maakt de mens zich daarmee een vijand van God. En al zou de mens het willen, hij is niet in staat GOD TE VINDEN, GOD TE BEGRIJPEN of GOD TE BEHAGEN. Of je het nu wilt erkennen of niet, binnenin je is er een grote afstand tot God. Of het tot je doordringt of niet, je snapt helemaal niets van God. En als doe je nog zo je best, je kunt bij God niet op grond van eigen prestaties in een goed blaadje komen.

Er is slechts één redding: Jezus Christus. Hij kwam om mensen uit hun toestand van totale verlorenheid te verlossen. Om dat te realiseren werd Hij geboren als Mens om als Mens te doen wat wij allemaal moesten doen: GOD LIEFHEBBEN BOVEN ALLES EN DE NAASTE ALS ONSZELF maar wat NIEMAND VAN ONS IN DE VERSTE VERTE OOIT GELUKT IS. In deze staat van morele volmaaktheid is Hij de weg van het kruislijden gegaan. En op het kruis heeft Hij onze staat van mislukking op zich genomen en in die staat van mislukking heeft Hij het oordeel daarover gedragen: HIJ STIERF.

Samenvattend: GOD GAF ZIJN ZOON ZODAT IEDER DIE IN HEM GELOOFT NIET VERLOREN GAAT MAAR EEUWIG LEVEN HEEFT. De volkomenheid van zijn leven en van zijn offer is gebleken uit zijn OPSTANDING UIT DE DODEN, een OPSTANDING TOT EEUWIG LEVEN die Hij zal delen met allen die in Hem geloven. Door geloof in Hem, ruil je je eigen mislukking in voor zijn volmaaktheid en ontstaat er harmonie met God, die je nooit meer kan worden afgenomen. Je naam is geschreven IN HET BOEK VAN HET LEVEN.

Het moment komt dat de doden voor DE GROTE WITTE TROON zullen staan. Allen zijn weer tot leven gewekt en worden, op basis van alle details uit hun leven, geoordeeld door de Zoon des mensen, die tevens God Zelf is. Er worden boeken geopend, dat zijn de levensgeschiedenissen van al deze mensen. Hemel en aarde zijn weggevlucht voor het aangezicht van Hem die op de troon zit. Er is niets meer om je achter te verschuilen. Sta jij er ook tussen? Dan is een ander boek, dat eveneens wordt geopend, van zeer groot belang, het boek van het leven.

Ieder van wie de naam niet gevonden wordt in het boek van het leven, wordt geworpen in de poel van vuur. Wat is dat, de poel van vuur? Is het de hel? Werpt God alle mensen die niet in Jezus hebben geloofd in de hel? Is dat niet onnodig wreed?

De schepping is de uiterlijke verschijningsvorm van Gods handelen, het intermediair tussen God en de mens. Wanneer God DE SCHEPPING ALS EEN KLEED OPROLT en weg zet, is er geen intermediair meer tussen God en de mens. Het moment zal komen dat DE ELEMENTEN BRANDEND ZULLEN WEGSMELTEN. Dan zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aan het licht komen waarin God zal zijn ‘ALLES EN IN ALLEN’. God zal veel directer aanwezig zijn.

Maar God is een VERTEREND VUUR. God is TE REIN VAN OGEN DAT HIJ HET KWAAD ZOU KUNNEN ZIEN. Voor mensen die zich niet door Jezus met God hebben laten verzoeken, is de directe aanwezigheid van God ondraaglijk, als een hel. Het gaat niet om een onnodig wrede straf maar om een onontkoombare realiteit, God is God en jij bent jij en dat wringt. Dat wringt des te meer omdat je Gods enige redding niet wilde accepteren. Dat blijft wringen, zolang je na Gods eindoordeel nog blijft bestaan, mogelijk tot in eeuwigheid.

DIT IS HET OORDEEL, DAT HET LICHT IN DE WERELD IS GEKOMEN EN DE MENSEN HEBBEN DE DUISTERNIS MEER LIEFGEHAD DAN HET LICHT, WANT HUN WERKEN WAREN BOOS.

Jij

Keer tot Mij terug, want Ik heb je verlost

Iets

Als God