Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

complot

...de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde.


Je hoort in zowel de reguliere als de alternatieve media veel spreken over complottheorieën. En hoewel complotten al duizenden jaren worden gesmeed omwille van invloed en macht, nadert het imago van een complottheorie in de media inmiddels tot dat van een waanidee. Wie een complot vermoedt buiten wat de reguliere media als complot aanwijzen, wordt versleten voor complotdenker, wat inmiddels grenst aan 'waanzinnige'. De kranten en televisiestations die in handen zijn van de gevestigde orde bepalen voor het grote publiek welke complotten écht zijn en welke onecht. En uiteraard zal de gevestigde orde geen deel uitmaken van een complot tegen haar eigen bevolking, toch?


Volgens de Bijbel bestaat er wel degelijk een wereldwijd complot, niet in eerste instantie tegen regeringen of tegen de mensheid maar ‘TEGEN DE HERE EN ZIJN GEZALFDE’, tegen God en tegen Jezus Christus. In Psalm 2 lezen we het volgende: "Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde." Jezus Christus wordt op drie  plaatsen  in de Bijbel de 'Koning der koningen en de Here der heren' genoemd. Na zijn opstanding heeft Hij gezegd dat aan Hem alle macht in de hemel en op aarde gegeven is. Maar de koningen van de aarde zijn niet van zins om hun macht vrijwillig aan Hem over te dragen. De koningen van de aarde verkeren namelijk in de illusie dat ze beter af zijn in samenspel met het religieuze systeem en in dienst van de satan, als hoorns van zijn macht.

Er zijn vier kenmerken die dit complot uniek maken in de wereldgeschiedenis. Allereerst is dit complot niet beperkt tot één land of één regering. Dit complot is wereldwijd. Immers, de koningen en de machthebbers van de aarde samenspannen tegen de 'Koning der koningen en de Here der heren' en de aardse elite verzet zich tegen de overdracht van haar macht aan Hem, die alle hemelse en aardse macht heeft - dat draagt overduidelijk het kenmerk van een mondiaal complot.

Het tweede unieke kenmerk van dit complot is de lange adem ervan. Dit complot is niet van vandaag of gisteren. Het is ook niet van de laatste twee of drie eeuwen. Dit complot bestaat al 2000 jaar. De eerste christengemeente in Jeruzalem kreeg direct na haar ontstaan al te maken met dreiging en vervolging. De boodschap van de opgestane Christus mocht niet wereldkundig worden gemaakt. Toen de discipelen na zware dreigementen waren losgelaten, halen zij Psalm 2 aan in hun gebed: 'Waarom hebben de naties gewoed en de volken ijdele dingen bedacht? De koningen van de aarde zijn opgestaan en de oversten zijn samen bijeenverzameld tegen de Heer en tegen zijn Gezalfde. Want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige Knecht Jezus, die U hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus met de naties en de volken van Israël.' Deze Psalm was toen al actueel en is na 2000 jaar actueler dan ooit.

Het derde unieke kenmerk is dat sprake is van een samenzwering tussen het wereldrijk, Rome, en Israël, de natie die door God is uitverkoren. In bovenstaand gebed worden 'Herodes, Pontius Pilatus, de naties en de volken van Israël' genoemd, de hoofrolspelers in het proces tegen Jezus. Centraal in de geschiedenis staat het proces tegen Jezus, waarbij de Joden de kruisdood bij Pilatus afdongen terwijl ze zeiden: 'wij hebben geen koning dan de keizer'. Sindsdien bestaat er een soort haat-liefde verhouding tussen het Romeinse wereldrijk en Israël. Zowel het Romeinse wereldrijk als de natie Israël zijn in de loop der eeuwen officieel opgehouden te bestaan. Echter, onder de oppervlakte van de nieuwe officiële macht van de Roomse kerk is het Romeinse rijk met haar religie en cultuur - die teruggaan op het oude Babel - levend gehouden. En dat ook de natie Israël niet voorgoed van de wereldkaart verdwenen was, weten we sinds 1948.

Het vierde unieke kenmerk van dit complot is de inspiratie door satan, de grote tegenstander van Christus. In zijn brief aan de gemeente te Efeze schreef apostel Paulus: 'Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.' Een werelwijd complot kan nooit door mensen alleen tot stand worden gebracht. Daar moet een geestelijke macht achter zitten die met een wereldwijde invloed over de generaties heen een plan tot uitvoering kan brengen.

Een vijfde en laatste unieke kenmerk is dat de samenzwering draait om een belangrijke plek op aarde: Sion, Jeruzalem. Psalm 2 geeft namelijk de volgende reactie weer van God op het samenspannen van de aardse machthebbers: 'Die in de hemel zetelt, lacht; De Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over sion, mijn heilige berg.' Daarom is de macht over Jeruzalem voor de elite van de wereld van groot belang.

Een complot met deze vijf kenmerken is onderhuids aanwezig in de geschiedenis van Europa en meer recent in wereldwijde ontwikkelingen. Hieronder volgen verwijzingen naar websites waar de kenmerken van dit complot kunnen worden nagegaan.

1. Wereldwijd: Koningshuizen, bankiers en wereldleiders vormen samen een machtige 'CABAL', een netwerk van geheime genootschappen zoals de JEZUÏETEN, de VRIJMETSELAARS, de MALTEZER ORDE en de Rozenkruisers. Zij zorgen er in toenemende mate voor dat alleen ingewijden op BELANGRIJKE SLEUTELPOSITIES in de samenleving belanden. Grote stappen in het verkrijgen van controle zijn gezet met de oprichting in 1913 van de FED, het STELSEL VAN CENTRALE BANKEN IN DE VS, twee wereldoorlogen, twee communistische revoluties en de oprichting van SUPRANATIONALE ORGANEN.

2. Wie gaat zoeken naar de oorsprong van de machtige spelers achter de schermen, de geheime genootschappen, vindt een lijn die teruggaat tot nadagen van het Romeinse rijk, de val van Jeruzalem en vandaar verder terugloopt in de historie, helemaal naar de torenbouw van Babel. Ook kunnen geheime genootschappen onderling verweven zijn, zoals de vrijmetselaars en de ROZENKRUISERS. Tevens kunnen ze nauw verbonden zijn met de ontwikkeling van een land, bijvoorbeeld ZWITSERLAND, Schotland  en de VS.

3. De nalatenschap van het Romeinse rijk en het Joods nationalisme waren eeuwenlang opgehouden te bestaan maar hun nalatenschap is al die tijd ondergronds levend gehouden in de onder (1) genoemde geheime genootschappen. Deze genootschappen zijn  gelinkt  aan  oude  romeinse  families en oude  Joodse  families.

4. Dat het niet gaat om mensen van vlees en bloed maar om geestelijke machten, blijkt onder andere uit de INWIJDINGSRITUELEN en PRAKTIJKEN van de genootschappen, die behoren tot de ‘DIEPTEN VAN SATAN’, of, zoals ze zelf toegeven, van Lucifer. Het is beter deze diepten niet te kennen. Verder was bij de overdracht van occulte kennis en geheime methoden sprake van elkaar bestrijdende belangengroepen en facties terwijl ze opereerden volgens dezelfde methoden en principes. De invloedrijke Adam Weishaupt, stichter van de Illuminati in 1776, was getraind door Jezuïten maar botste later hevig met leden van dit genootschap. Verder werden geheime genootschappen niet zelden geïnfiltreerd, bijvoorbeeld de vrijmetselaars door de tempeliers. De overdracht van de occulte macht en religie gaat al vanaf de torenbouw van babel van koninkrijk op koninkrijk. Dit wordt uitgebeeld in het beeld van Daniël 2, de beesten van Daniël 7 een vooral de draak van Openbaring 12, met zijn zeven koppen van zeven opeenvolgende rijken.

5. De eeuw die voorafging aan de stichting van de Staat Israël was doordrengd van Zionistische invloed op vele belangrijke westerse regeringsleiders. Het Zionisme en het Judaïme waren bovendien nauw verweven met het onder (1) genoemde genootschap van vrijmetselaars. De 'ster van David' in de vlag van Israël heeft een occulte  betekenis, die ook weer terug gaat op Babylon. Het Zionisme heeft - gesteund door verborgen krachten - vanaf 1895 toegewerkt naar de holocaust om daarmee de stichting van de staat Israël af te dwingen. Dit Israël staat in verbinding met de dood en het dodenrijk en wordt, na acceptatie van de antichrist, de bakermat van een kortstondige periode van wereldwijde onderdrukking en afgoderij.

Dit millenia oude en werelwijde complot tegen God en zijn gezalfde zal in het land Israël uiteindelijk stuklopen op de ijzeren knots van Gods Gezalfde. Tweeduizend jaar geleden liet deze Gezalfde zich kruisigen. Pilatus had geen enkele macht tegen Jezus, als die hem niet van boven gegeven was. Met zijn kruiswerk kocht Jezus op een legitieme wijze alle rechten op zijn schepping terug met zijn bloed. Hij bezit alle rechten op de schepping als Lam van God, dat geslacht is. In de toekomst zal korte metten worden gemaakt met de koningen en de legers die verzameld zijn om Hem te trotseren. Daarom eindigt Psalm 2 met:Nu dan, koningen, handel verstandig.

Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.

Dien de HEERE met vreze,

verheug u met huiver.

Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,

wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.

Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

heden

Door Hem zijn alle dingen

Pil of tomaat?

Ontkenning

Angst

Covid-19

Verdraaid

Ja of nee?

Conona Debacle

Naderende komst