Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

Alles beeft

Op de wijze van 'Cades County'

Gebaseerd op Haggaï 2, Openbaring 19, Johannes 1, Lukas 2, 1 Korinthe 15Alles beeft

De aarde trilt

Voor Hem die eeuwig leeft


Zee en land

De natiën

Bezwijken door zijn hand


De koningen der aard

In slagorde geschaard

In oorlog tegen ’t Lam van God dat de zonde uit de wereld wegneemtHij daalt neer

Gekroond als Heer

Met ogen die vlammen als vuur


Grote Held

Die legers velt

De strijd is van korte duur


Berijdt het witte paard

Uit zijn mond komt een zwaard

Hij triomfeert in glorie tot aan de horizon weergalmt zijn lofLegermacht

In zuiver wit

Volgt zijn overwinningsrit


In zijn hand

De herdersstaf

Van ijzer die God Hem gaf


Des Mensen welbehagen

Zal door zijn handen dagen

Voor eeuwig zal Hij heersen tot de laatste vijand is teniet gedaanHem zij de lof (2x)

In eeuwigheid (2x)

Aan het Lam

Lofzang

Hij legde mij een nieuw lied in de mond

Het graf is leeg

Het is volbracht

De Bazuin

Kies nu voor Jezus

De Troon

Gethsémané