Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

Achterblijvers


'Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo, als van het begin van de schepping'. (2 Petrus 3:4)

---===000===---

Opnamemail voor achterblijvers

---===000===---

Wanneer het moment van de opname plaatsvindt, weten we niet. Vele 'rapture watchdates' kwamen niet uit, inclusief die van vandaag, 8 november (althans tot noch toe) - de laatste bloedmaan. Daarom is het prematuur om iedereen al te waarschuwen want het voedt mogelijk alleen ongeloof, conform 2 Petrus 3:4.

Zodra echter het bevelend roepen van de Heer klinkt, de stem van de aartsengel en de bazuin van God, zou er misschien nog een moment kunnen zijn om een conceptmail, die al klaar staat in de mailbox, te verzenden naar een aantal mensen. Vrijwel niemand heeft op dat moment een idee van wat er gebeurt, terwijl de lucht vol is van geluiden, die mensen niet thuis kunnen brengen en die hen de stuipen op het lijf jagen. Daarna zal een grote misleiding op gang komen, die mensen zo ver mogelijk weghoudt van de ware toedracht der verdwijningen, de opname van de gemeente.

Hoe de opname precies plaatsvindt, weet niemand. Maar een plotselinge verdwijning van miljoenen zonder enige ander teken, correspondeert niet met het getuigenis van de Schrift. Dat spreekt van 'bevelend roepen', 'de stem van een aartsengel' en 'de bazuin van God'. Hoe lang het 'bevelend roepen', 'de stem van de aartsengel' en 'de bazuin van God' zullen aanhouden en of er meerdere bazuinstoten zullen zijn, waarbij de allerlaatste het signaal is waarbij de verandering van de lichamen der gelovigen plaatsvindt, weten we evenmin. Maar misschien dat God de gelovigen tijd laat om die korte momenten te gebruiken, zoveel mogelijk mensen te bereiken. Stel dat dit zo is, dan zou het jammer zijn daar niet op voorbereid te zijn en die momenten ongebruikt te laten voorbijgaan. Dan liever het omgekeerde, wel alles klaar te hebben staan voor een laatste mailing, maar die niet te kunnen verzenden omdat het allemaal net iets te snel ging.

'Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandend zijn, en weest u gelijk aan mensen die op hun heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om als hij komt en klopt, hem terstond open te doen.' (Luk.12:35,36)

Hieronder staat een mail, die ik in concept klaar het staan voor verzenden aan mensen die ik ken en waarvoor ik bid.

---===000===---

Lieve mensen,

Wanneer deze mail jullie bereikt, heeft het plaatsgevonden, datgene waarvan 99% van de wereldbevolking geen idee had dat ooit zoiets zelfs maar zou kunnen gebeuren en waarvan de resterende 1% zich afvroeg of het ooit nog zou gaan gebeuren.

God heeft op een weergaloze manier ingegrepen in zijn schepping, zoals Hij nooit eerder heeft gedaan en op deze schaal nooit weer zal doen.

Je leest over deze in de Bijbel aangekondigde gebeurtenis, in Johannes 14:1-3, 1 Thessalonicenzen 4:14-18 en in 1 Korinthe 15:50-52. In het Engels is de gebeurtenis bekend geworden als ‘The Rapture of the Church’. In het Nederlands noemen we het ‘de opname van de gemeente’.

Onnoemelijk veel christenen, mogelijk meerdere miljoenen die in leven waren en alle christenen van de afgelopen 2000 jaar, die opstonden uit hun graven, zijn ten hemel gevaren. Deze gebeurtenis markeert het einde van het tijdperk van de christelijke kerk en luidt een nieuw tijdperk in: het tijdperk van de komst van Jezus Christus naar de aarde. Het graf kon Hem niet vasthouden. De hemel kan Hem niet voor eeuwig verborgen houden. Er komt een moment dat Hij uit de onzichtbare werkelijkheid zijn heelal zal binnentreden en de aarde zal claimen als zijn rechtmatig eigendom, gekocht door zijn bloed.

De aarde bevindt zich echter onder invloed van God-vijandige machten, die vanaf de opname van de gemeente één voor één worden uitgeschakeld. Dat gebeurt – vreemd genoeg – door ze te ‘laten uitrazen’. Het kwaad moet ‘tot volle wasdom komen’, alvorens het door God kan worden verwijderd. Het is een juridische kwestie. Iemand kan pas veroordeeld worden na het plegen van de daad. Het is in zekere zin ook een kwestie die wordt uitgebeeld in de levende natuur: de druiven worden niet eerder geoogst dan voordat de oogst rijp is (Openbaring 14:14-20). God laat alle kwade machten, die zich tegen Hem en de heerschappij van Christus verzetten, volledig uit woekeren, zodat Hij ze allemaal volledig kan opruimen. Daarom is de korte periode voorafgaand aan de komst van Christus een ronduit verschrikkelijke periode, die niemand wil meemaken. Jullie staan aan het begin van deze periode. Het is een periode die zeven jaar zal duren en die eindigt met de totale vernietiging van alle infrastructuur op aarde door ongekend zware oordelen van God. Daarna wordt het echter beter. Beter dan het de afgelopen 6000 jaar ooit is geweest - de situatie van de hof van Eden wordt grotendeels hersteld onder de heerschappij van Jezus Christus. Dat wil je absoluut niet missen. Voor geen goud.

De uitroeiing door God van alle kwaad in de komende 7 jaar, betekent een ontzaglijke hoeveelheid leed, verderf en dood. Grofweg zal ongeveer de helft van de mensheid om het leven komen. Dat betekent echter niet dat alle mensen die op aarde zijn achtergebleven, voor eeuwig ‘verloren’ zijn. God geeft de mensheid op diverse manieren nog kansen op een oneindig gelukkige toekomst. De eerste ‘vlucht’ hebben jullie gemist. Maar ‘de vlucht’ gaat twee keer. Je kunt nog mee op de tweede ‘vlucht’, die vertrekt na de zevenjarige ellende. Wie volharden zal tot het einde, zal behouden worden.

Wat in de tijd van de kerk gold, die zojuist is afgesloten, geldt ook in deze korte en heftige periode van 7 jaar: de behoudenis is in niemand anders dan in Jezus Christus. Redding is er alleen door geloof in Hem, in zijn Wezen als Zoon van God en Zoon des mensen, in zijn volbrachte offer aan het kruis, in zijn opstanding uit de doden. En nu is in het bijzonder het geloof relevant in zijn spoedige komst met de wolken van de hemel, om de heerschappij van de aarde over te nemen door totale uitschakeling van al zijn vijanden. Dit geloof in de Persoon van Jezus Christus is de basis voor redding van ieder mens die gered wil worden. Het allereerste advies is: ga praten met Hem. Hij is God. Hij hoort je. Hij neemt ieder mens aan, die tot Hem komt. Hij stierf ook voor jou aan het kruis. Dat offer is voor alle mensen van alle tijden. Ga met Hem in gesprek en blijf met Hem in gesprek. Dat zal de kracht zijn om ‘te volharden tot het einde’.

Het tweede advies is: ga het boek Openbaring lezen, het allerlaatste Bijbelboek. Volg het als een routekaart door de jungle van de komende zeven jaar. Informatie over wat er deze zeven jaar op aarde (en in de hemel) staat te gebeuren is nu van het allergrootste belang. ‘Openbaring’ is een moeilijk boek en velen vinden het onbegrijpelijk. Om die reden staat op onderstaande website een uitgebreide verklaring van het boek, waaraan de afgelopen twee jaar is gewerkt. De verklaring is – op moment van schrijven van deze brief – af tot en met Openbaring 18. Door het lezen van deze Bijbelverklaring, leer je hoe het boek in elkaar zit en hoe je het moet ‘ontcijferen’. Daarnaast vind je op het Youtubekanaal hieronder enkele video’s over het boek Openbaring, die allemaal zijn gebaseerd op die zelfde uitleg. Kijk uit met veel andere uitleggingen van Openbaring. Er zijn veel verkeerde inzichten omdat mensen het boek vaak gelezen hebben vanuit verkeerde uitgangspunten en omdat mensen het boek vaak niet goed gelezen hebben en elkaar kritiekloos napraten. De uitleg hieronder is tot stand gekomen naar aanleiding van een zeer nauwkeurige studie van de tekst, vaak met inbegrip van de gebruikte Griekse woorden en werkwoordsvormen in de grondtekst. Bovendien is de uitleg hieronder in harmonie met de hele rest van de Bijbel, wat van veel andere uitleggingen niet kan worden gezegd.

Omdat er zeer zware tijden aanbreken, zal informatie over de waarheid zeer schaars worden. Van hogerhand zullen de meest wanstaltige leugens worden verkondigd om de mensheid mee te krijgen in een God-vijandig en totalitair systeem. Dat betekent dat de censuur enorm zal toenemen. De vraag is hoelang onderstaande de website en het Youtubekanaal nog beschikbaar zijn.

Het derde advies luidt: wantrouw alle officiële informatie. De verandering van officiële informatie in corrupte desinformatie is al enkele jaren aan de gang en dit zal monsterachtige vormen aannemen. Geloof God. Geloof Jezus. Verwerp alles wat niet in overeenstemming is met het Woord van God. Zorg ervoor dat je altijd een Bijbel bij je hebt en lees er zoveel mogelijk in. En vraag God hulp om zijn Woord te begrijpen.

Dat Gods Woord waarheid is, heb je gemerkt in de gebeurtenis van ‘de opname van de gemeente’. Dat Gods Woord waarheid is, zul je merken aan de enorme stortvloed van desinformatie die over het publiek wordt uitgestort door alle mainstream en alternatieve media. Men zal proberen de opname van de gemeente weg te verklaren door de zogenaamde invloed van ‘buitenaards leven’, dat zich plotseling zou hebben gemanifesteerd. Dat is een pertinente leugen. Er bestaat geen buitenaards leven. De techniek van vliegende schotels dateert uit Nazi Duitsland en is in de jaren ‘40, ‘50 en ‘60 doorontwikkeld in de VS. Verder is men met bluebeam in staat om allerlei luchtshows op te voeren die zogenaamd echt zijn. De Bijbel waarschuwt voor een grote misleiding, die op gang zal komen na de opname van de gemeente. Val daar niet voor. Bekering tot God en geloof in Jezus Christus is het enige ware houvast in deze verwarrende tijden.

Ik heb deze mail aan jullie gezonden omdat ik van jullie houd. Ik heb de afgelopen twee jaar elke avond voor elk van jullie gebeden en God gevraagd of Hij jullie wil bewaren voor zijn eeuwig koninkrijk, dat over zeven jaar openbaar zal worden en dat niemand ooit zou willen missen als hij/zij wist hoe heerlijk het was. Ik wil jullie daar allemaal ook zien en niemand van jullie mag daar ontbreken. Ook al heb je in je leven tot nu toe nooit aan God of Jezus gedacht, Hij neemt je aan. Maar je moet je nu naar Hem toekeren en je leven voortaan met Hem leiden. Alles wat je eventueel verkeerd hebt gedaan en waarvan je spijt hebt, vergeeft Hij volkomen. Dat is de reden waarom Hij Mens werd en de weg naar Golgotha ging.

Er staat op onderstaande website ook een pagina, genaamd ‘Gods agenda’. Daar zie in 31 punten precies wat er allemaal gaat gebeuren, zowel op korte als op lange termijn. Je moet weten dat de geschiedenis door God wordt geschreven. Hij is als een oneindig grote regisseur van een film waarin wij allemaal ons rolletje spelen en waarbij het licht en het leven van Hem uitgaan terwijl de ‘materie’ dient als 3-D projectiescherm – met beelden, geluid, zwaartekracht, gevoelens...alles. Daarom kent Hij zowel het einde van de film als elk oneindig kleine filmfragmentje. Hij weet vanuit zijn eeuwigheid precies wat er wanneer allemaal gebeurt en Hij heeft alles ‘onder controle’, terwijl de spelers in de film (wij dus) toch volledige beslissingsvrijheid hebben – daar Hij onze beslissingen vooraf kent en erop kan inspelen. Omdat Gods macht, kennis, wijsheid en aanwezigheid oneindig zijn, is er niets of niemand die tegen Hem op kan, hoe diegene het ook probeert.

De agenda van 31 punten is iets verder uitgewerkt op de pagina’s ‘vergezicht’, waar een korte weergave is te vinden van het boek Openbaring, en ‘vogelvlucht’, met een wat uitgebreidere weergave. Tevens zijn op deze pagina’s schema’s te vinden, die het verband aangeven tussen de hoofdstukken in Openbaring en de zevenjarige periode die nu volgt tot op de komst van Jezus Christus. Overigens beginnen die 7 jaar niet met de opname van de gemeente, die zojuist plaatsvond, maar met het ‘bekrachtigen van een verbond met velen’, waarschijnlijk de Abraham akkoorden met vele landen in Noord Afrika en het Midden Oosten, op de plaats van het voormalige Romeinse rijk. Want de bedoeling is dat dit Romeinse rijk er weer opnieuw zal komen en vanaf de Middellandse Zee de gehele wereld zal besturen.

Voor jou is het echter van groot belang te weten hoe machtig en liefdevol God is en dat, zelfs in deze zeer duistere periode van de geschiedenis, alles in zijn hand is, net zoals in elke andere periode van de geschiedenis. Om je dat te laten weten heeft hij juist van dit bijzonder duistere gedeelte van de historie zeer gedetailleerde voorspellingen gegeven. Dat geeft je kracht te volharden als het moeilijk gaat worden. Dat geeft je kracht om je hart tot Hem te verheffen en met Hem te praten want je weet dat Hij je altijd, overal en onder alle omstandigheden hoort en je directe hulp kan verschaffen.

Door de opname van de gemeente is een nieuw tijdperk aangebroken met nieuwe wetmatigheden. Enerzijds zal het kwaad veel dieper kunnen ingrijpen in de samenleving dan de afgelopen 2000 jaar het geval was. De kerk van Jezus Christus met daarin de Heilige Geest, is opgenomen in de hemel en er ontstaat voor korte tijd een geestelijk vacuüm dat direct door boze machten wordt opgevuld. Met name de propaganda tegen God en tegen de opname zal zeer sterk zijn. Maar anderzijds zal God zijn Geest opnieuw op aarde uitzenden, niet langer als duif, zoals de afgelopen 2000 jaar, maar als 7 horens en 7 ogen van het Lam (Jezus Christus). Dat betekent: God kan alles en God ziet alles. Het geeft degenen die zich aan God toevertrouwen bijzondere krachten, die voorheen niet aanwezig waren. Ik kan je er daarom niets over vertellen - want dat was in de tijd van de kerk onbekend - maar ik zou zeggen: probeer het uit. Het is in zekere zin weer de tijd van ‘Mozes en Elia’, toen God onder zijn volk Israël bijzondere wonderen deed.

Het volk Israël krijgt weer een centrale plaats in Gods plannen. De tempel zal worden herbouwd en er zal een offerdienst in de tempel worden gestart. Ook zullen de Joden iemand volgen die zij de Messias noemen maar die de Messias niet is. Jezus Christus is de Enige Waarachtige Messias en alle anderen, die zich voordoen als Messias, zijn valse christussen en ‘antichristen’, waarvoor Jezus terdege heeft gewaarschuwd. Dat de man, die zij als Messias vereren, dat in feite niet is, zal blijken als hij zich aansluit bij de wereldleider, die zich wereldwijd opwerpt als de brenger van vrede en veiligheid. De zogenaamde 'Messias' werpt zijn masker af op het moment dat hij werelwijd oproept tot aanbidding van de wereldleider in de tempel, alsof deze persoon God Zelf is. Dat zal precies halverwege de 7 jaar plaatsvinden.

In de eerste helft van de 7 jaar zal de wereldelite zijn greep op de samenleving verstevigen door het oprichten van één enkele wereldreligie, waar iedereen zich aan moet conformeren en waarbij alles draait om ‘milieu en gezondheid’ terwijl het in wezen om niets anders gaat dan wereldwijde bevolkingscontrole. De Katholieke Kerk zal hierin een hoofdrol spelen en de wereldreligie zal vanuit Rome worden opgelegd. Zij die niet meegaan in dit systeem van ‘het grote Babylon’ (Openbaring 14, 17, 18), zullen uit de weg worden geruimd middels kampen en guillotines. Aanvankelijk lijkt sprake van ‘vrede en veiligheid’ en een zeker herstel van de orde (na de chaos van de opname) maar al snel grijpen onlusten, hongersnoden en epidemieën om zich heen. Dit zijn de vier ‘apocalyptische ruiters’ van Openbaring 6.

Ongeveer twee jaar in de 7-jarige duisternis wordt de wereld door elkaar geschud door een weergaloze aardbeving. Alle kampen en gevangenissen stromen leeg en de ‘dissidenten’ zoeken in de natuur een veilig heenkomen. Zij weten wat er gaat komen en zullen proberen de zeven jaar buiten de samenleving te overleven. Zij zijn de ‘ontelbaar grote menigte’ van Openbaring 7 en zij zullen inderdaad levend het koninkrijk van God binnengaan. Tegen het eind van de 3,5 jaar zorgt een meteoriet of komeet voor nog veel meer enorme verwoesting op aarde. Het zijn de vier eerste bazuinen van Openbaring 8.

Halverwege de 7 jaar gebeurt een groot aantal dingen min of meer tegelijk. De duivel wordt dan uit de hemel geworpen, op aarde, na een korstondige oorlog in de hemel (de komeet/meteoriet was de zichtbare uitdrukking daarvan). Hij zal volledig bezit nemen van degene die dan al een belangrijke wereldleider is en die we de antichrist noemen. Die zal een einde maken aan de wereldreligie en in plaats daarvan zal hij eisen dat hij wordt aanbeden als God. De man waarvan de Joden dachten dat hij hun Messias was, zal daar geheel in mee gaan, zoals we hierboven reeds schreven. Deze twee personen worden in Openbaring 13 ‘het beest uit de zee en het beest uit de aarde’ genoemd. Dit ‘verraad’ van hun Messias is voor de gelovige Joden het teken om hun geloof te gaan vestigen op Jezus Christus, die dit reeds voorspelde en hen adviseerde te vluchten naar de bergen zodra ze ‘de gruwel van verwoesting zouden zien staan in de heilige plaats’.

De stad Rome met daarin het Vaticaan zal geheel vernietigd worden om de macht van ‘het beest uit de zee’ te onderstrepen. De hoofdstad van de wereld zal dan Jeruzalem worden. De 3,5 jaar beginnen, die de Bijbel ‘de grote verdrukking’ noemt, aangeduid als ‘tijd, tijden en een halve tijd’, ‘42 maanden’ en ‘1260 dagen’.

Vanuit Jeruzalem wordt een wereldwijd merkteken aan de mensheid opgelegd, dat mensen aansluit op een supercomputer, ‘het beeld van het beest’. Het accepteren daarvan betekent dat mensen al hun privacy opgeven en één worden met het wereldwijde netwerk. Het is de stap naar de mens 2.0, het transhumanisme, waarbij de mens in wezen ophoudt ‘mens’ te zijn en zelfs genetische veranderingen worden aangebracht.

Er komt vanuit Jeruzalem een wereldwijde promotiecampagne op gang, gestuurd door robotachtige wezens, die worden beschreven als sprinkhanen en die iedereen injecteren met iets dat de aansluiting op het wereldwijde net tot stand brengt. Velen krijgen daarvan zeer schadelijke en pijnlijke bijwerkingen, waardoor zij de dood zoeken. Maar zij kunnen zichzelf op de een of andere manier niet van het leven beroven (Openbaring 9:1-11)

Als tegenwicht tegen de enorme misleiding zorgt God ervoor dat 144.000 Israëlieten wereldwijd het evangelie van het koninkrijk brengen. Zij beginnen hun bediening reeds in de eerste helft van de 7-jarige periode van de eindtijd. Vanaf halverwege de 7 jaar treden twee getuigen op, die eveneens oproepen tot bekering en die de wereld, die niet naar hen luistert, teisteren met plagen van God, net als Mozes en Elia in hun dagen. Eveneens halverwege de 7 jaar wordt door engelen wereldwijd verkondigd (1) God te aanbidden (2) de val van de wereldgodsdienst vanuit Rome, het grote Babylon (3) de waarschuwing het teken van het beest niet te accepteren, dat in plaats komt van 'het grote Babylon'.

Na ongeveer vier jaar van de in totaal 7 jaar van duisternis, vindt het meest verschrikkelijke plaats. Met inzet van alle beschikbare militaire macht, waarschijnlijk opnieuw AI-gestuurde robots, wordt de wereldbevolking gedwongen het merkteken van het beest te accepteren. Zo niet, dan worden de mensen gedood met ‘rook, vuur en zwavel’. Dat zijn chemische wapens, die tegen de burgerbevolking worden ingezet. Op die manier komt een derde van de burgers om (Openbaring 9:12-19).

Het sterven in deze zeven jaar wil niet zeggen dat je hebt verloren. Integendeel. ‘Wie zijn leven verliest, zal het vinden’ en ‘Zalig de doden die in de Heer sterven van nu aan’, klinkt het halverwege de 7 jaar (Openbaring 14). Het derde van de mensheid dat wordt gedood omdat ze het teken van het beest niet willen, is voor eeuwig behouden. Zij worden in Openbaring 13 ‘heiligen’ genoemd en in Openbaring 15 ‘overwinnaars van het beest en zijn beeld’. En in Openbaring 20 worden zij opgewekt en heersen zij met Christus voor duizend jaren in zijn rijk.

Het opgaan in het rijk van het beest door acceptatie van het merkteken, betekent echter een eeuwig oordeel. Degenen die zich conformeren aan 'het beest' en zijn beeld en zijn merkteken, staat een vreselijke toekomst te wachten van pijniging met vuur en zwavel (Openbaring 14).

Voor zijn volk, dat zich buiten de samenleving bevindt en dat daar met veel moeite overleeft, daalt tegen het eind van de zeven jaar een sterke engel neer, met zeven belangrijke boodschappen in de vorm van donderslagen, alleen verstaanbaar voor hen die God kennen. Zij kunnen daar mogelijk informatie uit halen over tijden en plaatsen waar het relatief veilig is cq op welke manier zij het laatste jaar door kunnen komen.

Na de zeven jaar duisternis volgen 2,5 zeer chaotische maanden, waarin de profetieën uit het Oude testament razendsnel in vervulling gaan. Het ‘ik kom spoedig’ heeft daar grotendeels betrekking op. God gaat al komende, met haast zijn zaken vervullen op aarde, zo snel, dat niemand het kan bijbenen. Toch zit er enige structuur in het optreden, die wordt aangegeven in ‘zeven schalen met Gods grimmigheid’, die worden uitgegoten door de ‘zeven engelen met de zeven plagen’ (Openbaring 16). Achtereenvolgens krijgen de mensen met het teken van het beest een pijnlijke en kwaadaardige zweer (1). Wordt het water van de zee (2) van van de waterbronnen (3) veranderd in bloed, ontstaat er een zonnevlam, die de mensen verbrandt (4), ontstaat er een intern conflict in het wereldrijk van het beest, waarbij Jeruzalem, waar de troon staat, wordt binnengevallen vanuit het Noorden. Het licht in het rijk gaat uit vanwege de verwoesting van de centrale computer en de hele wereld slaat op tilt (5). De Eufraat valt droog, waardoor de ‘koningen vanuit het Oosten’ met hun legers kunnen oprukken. Het beest weet buiten het computersysteem om, door middel van demonen, alle koningen van zijn rijk te mobiliseren met hun legers en te verzamelen rond Jeruzalem, om daar zijn rijk weer te herstellen (6). Dit eindigt in de slag van Harmagedon, waarbij Jezus alle verzamelde militaire macht vernietigt. Het beest en de valse profeet vinden hun eind in de poel van vuur (Openbaring 19). (7) Een enorme aardbeving vernietigt alle steden der naties. Eilanden en bergen verdwijnen. Er vinden grote geografische veranderingen plaats. Een gigantische hagel (vanwege de geëxplodeerde bergen met hun gletsjers) verwoest alle infrastructuur op aarde.

Na een periode van wederopbouw, breekt het vrederijk van Jezus Christus aan. Duizend jaar van gerechtigheid, vrede en geluk, vangen aan, waarbij de situatie van voor de zondeval grotendeels weer wordt geëvenaard.

Veel van de lay-out van de zeven jaar vóór Jezus’ terugkeer staan reeds in deze lange brief. Maar veel details en samenhangen tussen gegevens ontbreken. Daarvoor zij verwezen naar de website, zolang die nog online is. De enorme misleiding vereist dat alles wat wijst in de juiste richting, dat is God, uit de ogen van het publiek zal worden weggehouden. Dan resteert alleen nog de Bijbel. Blijf die lezen en bestuderen en probeer zelf zoveel mogelijk verbanden te ontdekken. Bedenk: je leeft in de tijd dat het allemaal aan het uitkomen is en je kunt de krant nu écht naast de Bijbel leggen, voorzover die krant nog de feitelijke gang van zaken weergeeft.

En bepaalde zaken zullen zeker in de krant staan. De belangrijke leiders van de eindtijd zullen de krantenkoppen wekelijks zo niet dagelijks vullen, het Rooms Katholieke instituut, de wereldkerk en de VN met het streven naar ‘groen en duurzaam’ onder het opleggen van de meest knellende restricties (dat is het grote Babylon van Openbaring) – de nieuwe leider van Israël, die steeds meer Messiaanse trekken krijgt – de herbouw van de tempel ergens op of bij de ‘Haram al Sharif’ – de nieuwe wereldleider die namens de VN de wereld ‘vrede en veiligheid’ belooft terwijl ondertussen overal chaos, honger en ziekte uitbreken.

Na 3,5 jaar gesukkel van het grote Babylon en grote natuurrampen, die je aan den lijve zult ondervinden, zullen de media gevuld worden met nieuws en propaganda over het einde van de wereldkerk, onder vernietiging van het Vaticaan. Tegelijk zal het nieuwe wereldwijde beleid ten aanzien van geld en gezondheid worden afgekondigd, waarbij iedereen gedwongen wordt zich aan te sluiten op het centrale AI-gestuurde computernetwerk. Dat zal het merkteken van het beest zijn, dat je absoluut in alle toonaarden moet weigeren voor je eeuwig behoud. Alleen geloof in God en Christus zullen je daartoe de kracht geven.

Net zo zeker als miljoenen gelovigen wereldwijd door Christus zijn opgehaald en naar de hemel zijn gebracht, net zo zeker zal Hij weer verschijnen aan de hele wereld en een eind maken aan alle systemen die Hem verwierpen en die de mensen wilden knechten tot ze niets meer waren dan computerslaven. Zeven jaar duurt het, geen dag langer. Dan worden eerst de twee profeten gedood door het beest. Maar na 3,5 dag staan ze op en varen ten hemel. En dát luidt het einde in van het rijk van ‘het beest’. Dán komen de gerichten van de zeven schalen van Gods grimmigheid, gedurende 2,5 maanden.

Bedenk: het gaat er de komende 7 jaar niet zozeer om het leven op aarde te behouden. Het gaat erom het eeuwige leven dat in Jezus Christus is, te omarmen en vast te houden, mogelijk zelfs door dood en graf heen. God is de Almachtige die ieder het leven geeft. Door anderhalve eeuw indoctrinatie met het evolutiedogma, is de mensheid het geloof in Gods Almacht totaal kwijtgeraakt. Maar Hij is de Almachtige. Hij kan elk moment miljoenen uit hun graven roepen en voor Zich stellen. Hij is de Enige Die er toe doet. Houd vast aan Hem. Geloof in Hem. Aanbid Hem. Blijf Hem trouw, door alle verzoekingen en beproevingen heen, die je de komende 7 jaar te wachten staan. Nogmaals: wie volhardt tot het einde zal behouden worden. Die behoudenis is een eeuwig leven met God en met Christus. Daar wil je gerust je leven voor verliezen om dat eeuwige leven mee te gaan maken. Eeuwen eeuwen van heerlijkheid wachten op je. Alleen: blijf je geloof vestigen op de Eeuwige. Dat en dat alleen geeft je de kracht te volharden tot het eind. Amen


https://hijkomtmetdewolken.nl/openbaring

https://www.youtube.com/channel/UC1TRJO6rYFQUXxXzf-A8Bqw


Opname

Ik kom weer en zal u tot Mij nemen