Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

3. De Leugenaars

Zij zullen zeggen 'vrede en geen gevaar'. Een plotseling verderf zal over hen komen.


Met de verdwijning van miljoenen gelovigen en de Heilige Geest, die in hen woont, is voor de tegenstander van God de weg vrij om de ultieme misleiders op de mensheid los te laten. Deze misleiders beloven valse vrede en veiligheid in ruil voor het inleveren van vrijheid en privacy. Deze strategie is al eerder ingezet en kwam vanaf 9/11 van het jaar 2001 in een stroomversnelling. De waterval van misleiding die na de 'Opname van alle christenen' op de mensheid afkomt is echter ongekend. Wie zullen als misleiders optreden?


De omvangrijke problemen van de wereld, al dan niet kunstmatig opgewekt, vragen om sterke leiders. De twee mannen die in de eindtijd het wereldtoneel domineren zijn echter misleiders. Het zijn de Westerse wereldleider en de leider van de staat Israël. Waarom is Israël erbij betrokken? De historische lijn daarvan gaat ver terug en loopt via de rechterstoel van Pilatus. Bij het proces tegen Jezus wrong Pilatus zich in alle mogelijke bochten om ‘deze Rechtvaardige’ vrij te krijgen. Uiteindelijk was er één opmerking waarmee de geestelijke leiders van de Joden Pilatus op de knieën kregen: “Wij hebben geen koning dan de keizer”. In het jaar 70 kwam die opstelling hen duur te staan, toen de Romeinse legioenen Jeruzalem innamen, de bevolking decimeerden en de Joden wereldwijd verstrooid werden.

Sindsdien groeide er echter langzaam weer een band tussen Rome en Jeruzalem. In de Middeleeuwen werd de Rooms-Judese connectie voor het eerst duidelijk zichtbaar tijdens de kruistochten. De tempeliers kregen in 1128 van de Paus de officiële titel “De Soevereinde Militaire Orde van de Tempel te Jeruzalem”. Deze tempeliers waren de internationale bankiers van de Middeleeuwen en hoewel ze meermalen door de autoriteiten zijn gemarginaliseerd, hebben ze zich telkens ondergronds teruggevochten. Er zijn aanwijzingen dat ze thans een deel van de elite vormen, dat het mondiale geldsysteem heeft opgezet. Een tweede macht achter het wereldwijde bancaire systeem is de orde van de Jezuïten. Deze orde is opgezet om namens de Katholieke Kerk het opkomende protestantisme te bestrijden. Deze orde heeft zijn macht opgebouwd in een eeuwenlange machtsstrijd met Nationale overheden en de Katholieke kerk. Een derde belangrijk deel van de internationale bankiersmacht wordt gevormd door rijke Joodse families die in de Middeleeuwen van de Paus het monopolie kregen op het uitlenen van geld tegen rente, de 'court jews' en vanaf de 18e eeuw sterk in invloed toenamen. Sinds de 20e eeuw beheersen deze drie partijen de wereldpolitiek van supranationale organen. Het huidige Israël is eveneens een product van deze bankiers. Het waren de Rothschilds, de grote bankiersfamilie uit de 19e en 20e eeuw, die de stoot gaven voor de stichting van de staat Israël. Samenvattend kan gesteld worden dat Rome en Israël een eeuwenoud bondgenootschap vormen dat zowel het wereldwijde bankwezen als de staat Israël volledig domineert.

In de recente geschiedenis zijn de twee grote leiders op het wereldtoneel van de eindtijd al zeer prominent aanwezig: de leider van Europa (Rome) en de leider van Israël (Jeruzalem). Zij werken nu al samen om een nieuwe wereldorde te vestigen waarbinnen religieuze verschillen worden opgeheven. Daarnaast wordt een lange reeks crises aangegrepen om een wereldwijd technocratisch controlesysteem op te richten, waarbij de wetten van God langzamerhand worden vervangen door de wetten van de staat. De wetten van de staat draaien Gods wetten ondersteboven: goed wordt kwaad genoemd en andersom. Dat geldt op tal van gebieden: religie, seksualiteit, gezondheid, leven en dood, economie, enzovoorts.

Het hellend vlak van afkalving van Gods wetten gaat net zolang door tot totdat de toekomstige leiding van de wereld de immorele antigoddelijke wetgeving wereldwijd zal afdwingen. Om die reden wordt de toekomstige leider van Israël in de bijbel beschreven als ‘de wetteloze’ of de ‘mens van de zonde’:

‘De mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is … wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei krachten en tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,…’

Volgens deze bijbeltekst wordt de overheid in de eindtijd gekenmerkt door leugen, bedrog en dwaling. De leugen wordt ondersteund door krachten, tekenen, wonderen. Het liegen door de gevestigde orde is al heel lang gemeengoed geworden, waarbij men zich laat ondersteunen door alle media. Deze media manipuleren de werkelijkheid en creëren het door de leiders gewenste beeld in de hoofden van de massa. Iedereen moet in dit beeld geloven. Het is de 'voorgeschreven werkelijkheid'. Zij die daar niet in geloven zijn dissidenten van de maatschappij.  Hoe dicht zijn we de eindtijd genaderd, als we kijken naar de communicatie van overheid en media in onze dagen.

In Openbaring 13 worden de twee leiders van de eindtijd, de grote wereldleider die terug gaat op Rome, en de leider van Israël, voorgesteld als twee beesten. Het beest dat afstamt van het Romeinse rijk, rijst op uit de zee. Het beest dat Israël voorstelt, rijst op uit de aarde. Achter hen beiden gaat de draak van Openbaring 12 schuil, de oude slang, dat is de duivel en de satan, die Eva verleidde (Openbaring 12:9). Terwijl het lijkt of beide beesten de wereldheerschappij voorgoed overnemen, is de draak, de satan, uit de hemel geworpen op de aarde. Hij is daarmee in een hoek gedreven en hij weet dat hij nog weinig tijd heeft. Dat maakt hem kokend van woede. De laatste stuiptrekkingen van zijn macht uiten zich in een wereldwijde totalitaire en leugenachtige dictatuur. Het beest uit de zee, de wereldleider van de eindtijd, wordt als volgt beschreven:

‘En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. … En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak; en hem werd gezag gegeven om te handelen … ‘

In Openbaring 17 wordt het laatste rijk voor de komst van Christus 'het beest' genoemd 'dat uit de afgrond opkomt'. Het beest uit de aarde, de toekomstige leider van Israël, wordt in Openbaring 13 als volgt weergegeven:

‘… het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden … En het doet grote tekenen …. En het misleidt hen die op de aarde wonen door de tekenen die hem gegeven zijn te doen …’

Tussen het nieuwe Rome en het nieuwe Israël bestaat reeds een innige band en dit zal in de toekomst overgaan in een officieel verbond 'van de dood en van het dodenrijk'. Het beest uit de aarde (Israël) organiseert dan de wereldwijde aanbidding van het beest uit de zee (Rome). Deze overheden van de eindtijd, zijn allemaal demonisch en worden gekenmerkt door laster, leugen en misleiding. Daarom begon Jezus in zijn Olfijfbergrede over de eindtijd met de waarschuwing: 'Pas op dat niemand u misleidt'. En vervolgens spreekt Hij tot drie keer toe over valse christussen en valse profeten die zullen proberen iedereen te misleiden. Daarom is in de eindtijd geen enkele wereldleider en geen enkele regering te vertrouwen.

Een truc zou kunnen zijn dat een leider eerst jarenlang stelselmatig wordt gedemoniseerd en vervolgens op een voetstuk wordt gezet. Dit zou het geval kunnen zijn met Donald Trump, die door grote groepen zeer kritische burgers wordt aangehangen. Deze burgers moeten niets hebben van de wereldelite maar zouden in het kielzog van Trump allemaal meegesleept kunnen worden in een wereldwijde regering.

In 2020 is een wereldwijde misleiding van het grote publiek gestart aan de hand van een virus, dat zo gevaarlijk is dat je getest moet worden om te zien of je het hebt en dat zo dodelijk is dat je beloond of geprest moet worden om je te laten vaccineren. De maatregelen, die onder het mom van dit virus worden afgekondigd, leiden wereldwijd tot een totale instorting van de economie. Invloedrijke denktanks in de wereld grijpen deze situatie aan om de wereldorde van de grond af opnieuw op te bouwen. Heel verdacht is dat deze denktanks in oktober 2019 een grootschalige oefening hielden voor de wereldwijde uitbraak van een virus.

Terwijl de Nederlandse overheid jarenlang bezuinigd heeft op de zorg (en dan met name op de IC-capaciteit), is het grote publiek met jarenlange waarschuwingen voor virussen voorbereid op een zogenaamde fatale 'uitbraak'. Iets dergelijks is aan de hand met de laatste leugen die op de mensheid zal worden losgelaten: de invasie van aliëns, waarmee de mensheid in de toekomst moet gaan samenwerken en samenleven. Deze aliëns zullen worden opgevoerd als verklaring voor de verdwijning van miljoenen mensen. Deze agenda wordt al jarenlang achter de hand gehouden.

De mensheid wordt door de laatste overheid op aarde in een verschrikkelijke val van afgoderij gelokt. De mensen die tot het einde toe op deze overheden blijven vertrouwen, gaan allemaal verloren. Velen zullen niet meegaan in de leugen en behouden worden, een 'grote schare die niemand tellen kan'. Het probleem is dat de overheden behalve leugenachtig ook nog eens zeer machtig zijn. Daarom zegt Jezus in zijn Olijfbergrede dat 'als die dagen niet verkort werden, geen vlees behouden zou worden'. Na eeuwen van sluwe manipulatie met geld, media en techniek verrijst er een wereldwijde superstaat die dictatoriale macht heeft, ook al heeft ze misschien nog de uiterlijke kenmerken van een democratie.

Toekomst

Tot Hem zijn alle dingen

3A. 70 Jaarweken

3.B Beest uit de Zee

3C. Beest uit de Aarde

4. Tien Koningen