Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

1b. aartsengel

Spoedig komt Jezus zijn gemeente ophalen om haar de hemel in te voeren. Wat zijn daarvan de uiterlijke tekenen en heeft Hij daarbij gezelschap?


De Here Jezus zal eenmaal vanuit de hemel neerdalen om hen die in Hem geloven te laten delen in de heerlijke gevolgen van zijn kruiswerk: DE VERLOSSING VAN HUN LICHAMEN uit de greep van de onvolkomenheid, vergankelijkheid en dood. Die afdaling van de Heer gaat gepaard met drie manifestaties: EEN BEVELEND ROEPEN, DE STEM VAN EEN AARTSENGEL EN DE BAZUIN VAN GOD.

Doordat er staat ‘de stem van een aartsengel’, wordt bij sommigen mogelijk de suggestie gewekt, dat Jezus vergezeld wordt van een aartsengel. Nu is het heel goed mogelijk dat er een aartsengel in Jezus’ gezelschap zijn bij deze afdaling maar dat is niet op te maken uit deze tekst. Het gaat hier niet om een aartsengel maar alleen om ‘de stem van een aartsengel’. Het afdalen gaat gepaard 'met de stem van een aartsengel'. Het Griekse grondwoord voor 'met' is hier 'EN'. Dit woord heeft een 'instrumentele' betekenis. Jezus roept met de stem van een aartsengel, zoals iemand 'blaast met een trompet'. Hij zet een stem op zoals die van een aartsengel. Dat geluid is te horen naast HET EERSTGENOEMDE ‘BEVELEND ROEPEN’, dat zal klinken als ‘HET GEDRUIS VAN VELE WATEREN’.

Dat gedruis alleen was voor Johannes al een reden om ‘dood aan de voeten’ van Jezus te vallen. Daar komt de stem van de aartsengel nog bij. De term aartsengel komt in de bijbel slechts twee maal voor, in onze tekst (1 Thessalonikers 4:16), de ‘stem van de aartsengel’, en in Judas 1:9, waar Michaël ‘de aartsengel’ wordt genoemd. In dat vers gaat het om een TWISTGEDING TUSSEN MICHAËL EN SATAN OVER HET LICHAAM VAN MOZES. We lezen over de aartsengel Michaël ook in het boek Daniël. MICHAËL KWAM EEN ANDERE ENGEL TE HULP in diens strijd tegen hemelse machten, die in verband stonden met de wereldrijken van die tijd.

De stem van de aartsengel getuigt van de strijd die nog steeds wordt gevoerd in DE HEMELSE GEWESTEN. De aartsengel Michaël is immers meermalen in verband gebracht met de tegenstander van God, de satan. In de eindtijd zal deze aartsengel het volk Israël bijstaan IN HUN TIJD VAN GROTE BENAUWDHEID. Dit doet hij onder meer door DE SATAN UIT DE HEMEL TE WERPEN, halverwege de laatste zeven jaar van de eindtijd.

De engel, die door Michaël werd geholpen, verschijnt aan Daniël boven de rivier de Tigris. De stem van deze laatste engel, waarvan de identiteit verborgen blijft, wordt beschreven in HET TIENDE HOOFDSTUK VAN DANIËL en ook de uitwerking op mensen, die deze stem horen:

‘…het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte. Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen … Toen hoorde ik het geluid van Zijn woorden. En toen ik het geluid van Zijn woorden hoorde, viel ík in een diepe slaap op mijn gezicht, en met mijn gezicht op de grond.’

De stem van de engel is als het geluid van een grote menigte en klonk zo angstaanjagend, dat het gezelschap van Daniël op de vlucht sloeg en dat Daniël in een doodsslaap viel, vergelijkbaar met hoe Johannes de verschijning van Jezus ervoer in Openbaring: hij viel ALS DOOD aan zijn voeten.

Mogelijk is er geen groot verschil tussen het ‘gedruis van vele wateren’ en het ‘geluid van een menigte’ omdat mensenmenigten in de bijbel worden vergeleken met woelige wateren. Dat gebeurt bijvoorbeeld in OPENBARING 17: ’De wateren die u hebt gezien … zijn volken en menigten en naties en talen.’

DIT VOORBEELD van de stem van een grote menigte, vertoont veel gelijkenis met het gedruis van wateren. Wanneer met deze stem commando’s geeft, klinkt het mogelijk als een menigte in een ZUID-AMERIKAANS STADION of een TURKS STADION of een DUITS STADION.

Het gezaghebbende commando van Jezus zal wereldwijd aan het hemelgewelf te horen zijn als het gedruis van vele wateren en van een grote menigte. Hij spreekt met een gezag dat doden opwekt. De wereldbevolking zal deze weergaloos schrikwekkende ervaring nooit meer vergeten. Er gaat een ontzegwekkende waarschuwing van uit:

LET ER DAN OP DAT U HEM DIE SPREEKT, NIET VERWERPT. WANT ALS ZIJ NIET ZIJN ONTKOMEN DIE HEM VERWIERPEN DIE OP AARDE AANWIJZINGEN VAN GOD DEED HOREN, VEELMEER ZULLEN WIJ NIET ONTKOMEN, ALS WIJ ONS AFKEREN VAN HEM DIE VANUIT DE HEMELEN SPREEKT.

opname

Ik kom weer en zal u tot mij nemen

1C. Gods Bazuin

1D. Opstanding

1E. Verandering

1F. Wolken

1G. Harpazo

1H. Verfilming