Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

1a. commando

De opname van de gemeente is de verplaatsing van allen die in Jezus Christus geloven naar de hemel. Dit zal in de toekomst gebeuren, waarschijnlijk zeer binnenkort. Wat zijn de kenmerken van deze opname en wat wordt daarvan gemerkt op aarde?


In zijn eerste brief aan de Thessalonikers schrijft de apostel Paulus het volgende:

WANT DE HEER ZELF ZAL MET EEN BEVELEND ROEPEN, MET DE STEM VAN EEN AARTSENGEL EN MET DE BAZUIN VAN GOD NEERDALEN VAN DE HEMEL; EN DE DODEN IN CHRISTUS ZULLEN EERST OPSTAAN; DAARNA ZULLEN WIJ, DE LEVENDEN DIE OVERBLIJVEN, SAMEN MET HEN IN WOLKEN WORDEN OPGENOMEN DE HEER TEGEMOET IN DE LUCHT; EN ZO ZULLEN WIJ ALTIJD MET DE HEER ZIJN.

Hier worden drie attributen genoemd waarmee de Heer Jezus van de hemel zal neerdalen:

  1. Een bevelend roepen

  2. De stem van een aartsengel

  3. De bazuin van God.

Het woord ‘bevelend roepen’ is in de Griekse grondtekst ‘KELEUSMA’, dat betekent: een order, een commando, een bevelende roep, hetzij om dieren op te hitsen of aan te sporen, zoals paarden door berijders of honden door schaapherders of als signaal voor mensen, zoals roeiers door de schipper of soldaten door hun commandant. Het woord komt slechts één maal voor in het nieuwe testament en wel hier. Een uniek woord voor een unieke gebeurtenis.

Nooit eerder heeft iets dergelijks als waar 1 Thessalonikers van spreekt eerder plaatsgevonden en nooit zal dit ooit weer plaatsvinden. Het is een unicum in de geschiedenis van hemel en aarde. Centraal in deze gebeurtenis staat een bevel van de Heer. Hij heeft immers ‘de sleutels van de dood en het dodenrijk’. Hij heeft macht doden op te wekken en sterfelijke lichamen te veranderen naar onsterfelijkheid. Hij noemt zichzelf ‘de Opstanding en het Leven’.

In een discussie met de Joden van zijn tijd zei Hij:

…WANT ER KOMT EEN UUR DAT ALLEN DIE IN DE GRAVEN ZIJN, ZIJN STEM ZULLEN HOREN EN ZULLEN UITGAAN…

Voor degenen die in Hem geloofd hebben, is dat moment van ‘uit de graven gaan’ bij de 'opname' aangebroken. Zijn stem is het commando dat hen uit de graven roept. Net zoals zijn stem ooit klonk bij het graf van Lazarus, zijn vriend. Deze Lazarus was al vier dagen dood en begraven, toen Jezus met een luide stem riep: ‘LAZARUS KOM NAAR BUITEN!’ Daarop kwam de gestorvene naar buiten, terwijl zijn voeten en handen nog gebonden waren met grafdoeken.

De luide stem van Jezus was vrijwel nooit te horen geweest in zijn bediening op aarde. In het evangelie naar Mattheus horen we God van Jezus zeggen:

'Zie mijn knecht die Ik heb verkoren, mijn geliefde in Wie mijn ziel welbehagen gevonden heeft! Ik zal mijn Geest op Hem leggen en oordeel zal Hij de volken verkondigen, HIJ ZAL NIET TWISTEN OF SCHREEUWEN EN NIEMAND ZAL ZIJN STEM OP DE STRATEN HOREN; een geknakt riekt zal Hij niet verbreken en een walmende vlasspit zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning en op zijn naam zullen volken hopen.'

Er zijn slechts vier gelegenheden waarbij Jezus hier op aarde riep:

  1. Bij het loofhuttenfeest, een half jaar voor de kruisiging, in de tempel. JEZUS RIEP DAT ZE DACHTEN HEM TE KENNEN EN TE WETEN WAAR HIJ VANDAAN WAS. ECHTER, ZE WISTEN DIE DAT HIJ VAN GOD WAS UITGEGAAN.

  2. Bij datzelfde loofhuttenfeest. JEZUS RIEP ALLEN DIE DORST HADDEN TOT ZICH OM VAN HEM LEVEND WATER TE ONTVANGEN IN HUN BINNENSTE.

  3. Bij de opwekking van Lazarus, hierboven. Jezus riep Lazarus uit het graf.

  4. Vanaf het kruis. Tot tweemaal toe riep Jezus vanaf het kruis. Eerst:

      'MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEB U MIJ VERLATEN?'

Iets later:

'VADER IN UW HANDEN BEVEEL IK MIJN GEEST.'

De Hebreeënbrief zegt hierover:

'Hij die tijdens zijn dagen in het vlees MET STERK GEROEP EN TRANEN zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan Hem die Hem uit de dood kon verlossen, en Hij is verhoord om zijn godsvrucht.'

Aansluitend op het roepen van Jezus vanaf het kruis, werden vele doden opgewekt:

'Jezus nu riep opnieuw met luider stem en gaf de geest (dit was de tweede roep hierboven: 'Vader in uw handen beveel ik Mijn geest'). En zie, het voorhangsel van het tempelhuis scheurde van boven naar beneden in tweeën; en de aarde beefde en de rotsen scheurden. EN DE GRAVEN WERDEN GEOPEND EN VELE LICHAMEN VAN DE ONTSLAPEN HEILIGEN WERDEN OPGEWEKT...'

Een dergelijke luide stem van Jezus zal opnieuw gehoord worden maar dan vanuit de hemel en wereldwijd. En wereldwijd zullen allen die ‘in Christus’ overleden zijn uit de doden opstaan. De stem van Jezus zal een nog veel grotere kracht hebben dan bij het graf van Lazarus. In het boek Openbaring noemt Jezus Zichzelf 'de Alpha en Omega'. Even verderop wordt de stem van de verheerlijkte Jezus als volgt beschreven:

...EN ZIJN STEM WAS ALS HET GEDRUIS VAN VELE WATEREN.

De stem van Jezus in Openbaring komt overeen met de stem van God Zelf:

'ALS HIJ ZIJN STEM LAAT KLINKEN, IS ER GEDRUIS VAN WATEREN AAN DE HEMEL.
Hij doet dampen opstijgen van het einde van de aarde.
Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt.
De wind brengt Hij uit Zijn schatkamers tevoorschijn.'

Hoe klinkt dit gedruis van vele wateren?

Als het gezamenlijke geluid van een RIVIER, een WATERVAL en de BRANDING?

Bij het ZIEN van die stem, viel de apostel Johannes ALS DOOD AAN ZIJN VOETEN. Al zou bij deze gebeurtenis alleen de stem van Jezus te horen zijn, dan zouden wereldwijd de mensen vol ontzag naar de hemel staan staren, in totale verwarring over deze weergaloze gebeurtenis.


Straks is de lange nacht voorbij en breekt de morgen door

Uw Jezus komt, zijn stem klinkt als muziek u in het oor.

Opname

Ik kom weer en zal u tot mij nemen

1B. Aartsengel

1C. Gods Bazuin

1D. Opstanding

1E. Verandering

1F. Wolken

1G. Harpazo

1H. Verfilming