Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen

Verleden, heden en toekomst zijn in Gods hand

Hij, Die was en Die is en Die komt...

Alles op deze website mag vrij en naar hartelust worden gekopieerd en vermenigvuldigd, mits wordt verwezen naar de bron: hijkomtmetdewolken.nl - voor contact, zie onderaan deze home-pagina

Verleden

Uit Hem zijn alle dingen


De geschiedenis heeft talloze bewijzen voortgebracht van God. Het spoor van God in de historie kan dagelijks door ons worden nagespeurd, ook al is de diepte onpeilbaar.

heden

Door Hem zijn alle dingen


De maatschappelijke ontwikkelingen van onze dagen vormen een duidelijke schakel in de weg die God met zijn schepping gaat van verleden naar toekomst.

Toekomst

Tot Hem zijn alle dingen


God wil niet dat we slaven zijn. Een slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Door ons een blik in zijn toekomstplannen te geven, behandelt God ons als zijn vrienden.

opname

Ik kom weer en zal u tot mij nemen


Voordat de profetieën in vervulling kunnen gaan, moet eerst een weergaloze gebeurtenis plaatsvinden. Jezus heeft zijn gemeente beloofd haar op te halen voordat de meest bizarre jaren in de geschiedenis aanbreken.

jezus

Hij die was en die is en die komt


Jezus is de Persoon die schuilgaat achter de geschiedenis. Hij is de Schepper en onderhouder van alle dingen. Tweeduizend jaar geleden kwam Hij om alle dingen te herstellen. Hij komt terug om dat karwei af te maken.

jij

Keer tot Mij terug, want Ik heb je verlost


Je bent vanuit jezelf gebonden door de zonde. De verlossing uit die vernietigende heerschappij ligt voor het oprapen. Het enige dat je hoeft te doen is te geloven in Degene Die je de verlossing aanreikt, dat is Jezus.

lofzang

Hij legde mij een nieuw lied in de mond


Een reeks nieuwe liederen op bestaande nummers en muziekstukken, over de grootheid van Jezus en de verlossing die Hij bracht, brengt en zal brengen.

paasroman

De Heer is werkelijk opgstaan


Roman over de opstanding van Jezus Christus, het belangrijkste en best gedocumenteerde historische feit uit de geschiedenis. De hoofdstukjes groeien geleidelijk tot een roman.

OPENBARING

Van Jezus Christus


Het laatste Bijbelboek is voor velen gesloten maar het is de openbaring van Jezus Christus. Het is een boek om juist razend nieuwsgierig naar te zijn en alles van te willen ontrafelen.hij komt met de wolken

Hijkomtmetdewolken.nl is een website over Jezus Christus. Zijn komst met de wolken markeert het toekomstige moment waarop Hij vanuit de hemel alle aardse macht zal overnemen en al zijn tegenstanders zal uitschakelen. Ongeveer zeven jaar eerder zullen allen die nu in Hem geloven in wolken worden opgenomen en Hem in de lucht tegemoet gaan. Zij maken zijn zichtbare komst op aarde vanuit de hemel mee.

Op verschillende webpagina’s worden verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden. Jezus Christus is de centrale Persoon in de geschiedenis van hemel en aarde. De Bijbel stelt Hem voor als degene ‘Die was, Die is en Die komt’, als de ‘Alfa en Omega’, het ‘Begin en het Einde’. Hij is allereerst Schepper en Onderhouder van hemel en aarde en als zodanig komt alles uit Hem voort en wordt alles door Hem gedragen.

Hij is Degene die de volledig ontspoorde mensheid heeft willen reinigen en ieder die in Hem gelooft zal die reiniging in volle omvang ondervinden. Die reiniging vereiste van Hem dat Hij, de Schepper, Mens werd en als Mens de onreinheden, ongerechtigheden en zonden van anderen zou dragen, namelijk van allen die hun leven aan Hem zouden toevertrouwen. Die reiniging vond circa 2000 jaar geleden plaats in een verschrikkelijke lijdensweg van de kruisdood. Omdat Hij als God de volledige geschiedenis van de mensheid in Zichzelf verenigt, kon Hij als Mens vooraf weten wie in Hem zouden geloven.

Dat Hij alle dingen vooraf weet, ontstlaat een mens niet van de plicht en de verantwoordelijkheid zich tot God te bekeren en Jezus in geloof aan te nemen. God heeft zijn schepping zodanig geconstrueerd, dat Hij Zelf volledig op de achtergrond blijft, zodat er geloof nodig is om Hem te vinden. Door het ondoorgrondelijke fenomeen 'tijd' heeft de mens volledige keuzevrijheid, een eigen vrije wil, terwijl God als Schepper alles - dat wat wij zien als verleden, heden en toekomst - in één grote scheppingsdaad omspant. Het is Gods uitdrukkelijke wil dat geen enkel mens verloren gaat maar dat alle mensen tot erkenning van de waarheid komen. Dat nochtans velen verloren gaan, komt door de eigen keuzes die mensen maken. Op die keuzevrijheid maakt God geen inbreuk. Zou hij mensen forceren zich te bekeren, dan zou Hij ingaan tegen de principes die Hij Zelf voor zijn schepping heeft ontworpen.

Op de derde dag na het sterven van Jezus, is Hij opgestaan uit de dood. Als Overwinnaar over dood en graf bezit Hij de sleutels van de dood en eenmaal roept Hij allen die ooit gestorven zijn, uit hun graven tevoorschijn. Zij die in Hem hebben geloofd, vinden hun namen in het boek van het leven en worden niet geoordeeld. Zij die niet in Hem hebben geloofd, worden geoordeeld naar hun werken. Ook zij die zich hebben laten cremeren of oplossen zullen voor Hem staan. Een oordeel naar werken betekent een eeuwige dood in een vlammenzee. Alleen door in Hem te geloven kan men daaraan ontkomen.

Met zijn bloed, dat vloeide op Golgotha, heeft Hij de schepping, die door de mens was overgedragen in de macht van de duivel, terug gekocht en Hij zal die binnenkort voor Zich opeisen en volledig ontdoen van alle bolwerken waarmee de duivel zich in de mensheid heeft ingegraven. Dat zal een grootscheepse schoonmaakactie zijn, die met het nodige geweld gepaard gaat en waarbij de duivel als laatste stuiptrekking nog een huzarenstukje van misleiding met de mensheid uithaalt. Dat zal circa zeven jaar duren. Daarna verschijnt Hij met de wolken in grote kracht en heerlijkheid. Dan breekt zijn zegenrijke regering over de schepping aan en zullen werkelijke gerechtigheid, vrede en geluk neerdalen over de mensen die zijn koninkrijk binnengaan.

Vlak voordat de moeilijkste periode in de wereldgeschiedenis aanbreekt, worden alle gestorvenen die in Hem geloofden opgewekt en samen met de gelovigen die dan leven door Jezus weggenomen van de aarde en overgebracht naar de hemel. Zij zullen de zeven jaren van 'grote verdrukking' vanuit de hemel meemaken. In die zeven jaren zal God zijn verbond met de gelovigen uit Israël weer aanhalen en dat zal wereldwijd tot een enorme opwekking leiden, waarbij ontelbaren zich tot God bekeren. Velen van hen worden gedood onder een totalitair wereldregime. Het ongelovig Israël sluit tegelijkertijd een verbond met dit wereldregime. Beide, ongelovig Israël en wereldregime zullen volkomen vernietigd worden bij de zichtbare terugkeer van Jezus. De gelovigen die in deze korte periode van verdrukking omkwamen, zullen dan worden opgewekt. Daarna beginnen duizend jaar van ongekende vrijheid, vrede en geluk onder de zegenrijke heerschappij van Jezus Christus.

Gedurende de duizendjarige heerschappij van Christus zal met alle vijandschap tegen God worden afgerekend. De laatste vijand van God, die teniet wordt gedaan, is de dood. Alle gestorvenen, die nog niet eerder waren opgewekt, zullen daarom voor de troon van God staan om door Jezus Christus geoordeeld te worden voor alles wat in hun leven is gepasseerd. Als Schepper en Onderhouder van hemel en aarde beschikt God over de meest gedetailleerde informatie van ieders leven.

De belofte van de speurtocht naar waarheid

Leven, vrede en blijdschap in de kennis van God

Leven

"Zoek Mij en leef."

Wat houdt je tegen om het avontuur aan te gaan en de zoektocht te starten naar de Bron van alle bestaan? In Hem is leven. Wie Hem heeft, heeft het leven.

Vrede

"Mijn vrede geef Ik u."

Dat is niet een kortstondig gemak dat afhangt van omstandigheden maar een diepe innerlijke rust en vrede die door niets en niemand kan worden weggenomen.

Blijdschap

"Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijft."

De blijdschap van Christus is onverwoestbaar en blijft in ieder die Hem gehoorzaamt. Dat en dat alleen geeft jou een volkomen blijdschap.

Contact

Bent u aangesproken of geraakt door informatie op deze website of heeft u een vraag over een van de onderwerpen, stuur ons dan een mail.

We zullen zo snel mogelijk reageren.

E-mailadres
Onderwerp
Vraag of opmerking